Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Paidikosstathmos F499643207

Διαγωνισμός «Εξοπλισμού παιδικών επίπλων – επίπλων γραφείου & λοιπός εξοπλισμός – επίπλων κουζίνας – παιχνίδια εσωτερικού χώρου»«Ανέγερση παιδικού σταθμού Τ.Κ. Χαλκιάδων»

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός αφορά το Υποέργο 2 (προμήθειας) «Εξοπλισμού παιδικών επίπλων – επίπλων γραφείου & λοιπός εξοπλισμός – επίπλων κουζίνας – παιχνίδια εσωτερικού χώρου» της Πράξης  «Ανέγερση παιδικού σταθμού Τ.Κ. Χαλκιάδων», στην  οποία ο Δήμος Αρταίων έχει υπαχθεί με τον κωδικό MIS 415846.

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα  Α΄ της αναλυτικής διακήρυξης  και περιλαμβάνει είδη από τις ακόλουθες κατηγορίες.

1.1 Παιδικά Έπιπλα (cpv 39161000-8)

1.2 Κουζίνα (cpv 39220000-0)

1.3 Γραφεία & λοιπός εξοπλισμός (cpv 39100000-3)

1.4 Παιχνίδια εσωτερικού χώρου (cpv 37520000-9)

1.5 Προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας (cpv 39220000-0)

 

Προϋπολογισμός:  34.882,11 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 8.022,89€, ήτοι συνολικά 42.905,00€.

 

Διαδικασία Διεξαγωγής: Πρόχειρος Διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης : τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ .

Ημερομηνία, Ώρα και Τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού:  Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 03-07-2014 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 έως 10:30 (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών)  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων στην περιφ.οδό & Αυξεντίου,  ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Παραλαβή Διακήρυξης και  Παροχή Διευκρινίσεων επί αυτής :

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων του διαγωνισμού και να παραλαμβάνουν  τη διακήρυξη αυτού από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Αρταίων.  Επίσης η πλήρης διακήρυξη με όλα τα παραρτήματα θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr.

Για  περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2681362243 – 62240 (Πετσιμέρης Άγγελος, Γραφείο Προμηθειών).

Υποβολή Προσφορών:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά στο Δήμο Αρταίων, για μια ή περισσότερες ομάδες υλικών, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής ίση με το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερομένων ειδών ( με ΦΠΑ).

Δικαίωμα Συμμετοχής:

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη και συντήρηση των συγκεκριμένων υλικών που αναφέρονται στις ομάδες της διακήρυξης καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.

(β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 της Υ.Α. 11389/8-3-1993 και  τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 της αναλυτικής διακήρυξης.

 

Χρηματοδότηση του έργου: Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-­2013». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Δαπάνες Δημοσίευσης: Οι δαπάνες δημοσίευσης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, του διαγωνισμού θα βαρύνουν τον προμηθευτή  στον  οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά  η δημοπρασία.

 

 

 

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ

Previous Η εφορία θα εισπράξει το “χαράτσι” της ΔΕΗ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας