Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
19 e1390994773136 F 395316533

Διαγωνισμός Εργασιών Καθαριότητας & Υπηρεσιών Αποκομιδής Μεταφοράς & Διάθεσης των Επικίνδυνων Αποβλήτων του ΝΙΜΤΣ

1)Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την Ανάθεση Εργασιών Καθαριότητας, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού τριών εκατομμύριων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.900.000,00€) πλέον ΦΠΑ, CPV: 90911200-8.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.grτου συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δη.Σ.

Έναρξη υποβολής προσφορών η 21 Μαρ 18, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 05 Απρ 18, ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 10:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 16 Απρ18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

 

 

2) Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την Ανάθεση Υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης των Επικίνδυνων Αποβλήτων του ΝΙΜΤΣ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού εξακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (630.000,00€) πλέον ΦΠΑ, CPV: 90524100-7.

 

Αριθμός Δγσμού: 02/18.(Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 55450)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.grτου συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της ως άνω διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Έναρξη υποβολής προσφορών η 21 Μαρ 18, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 05 Απρ 18, ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 10:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 16 Απρ18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

 

Previous Κάλεσμα σε εθελοντική αιμοδοσία από το Σύλλογο Αιμοδοτών Άρτας την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας