Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Διαγωνισμός “Αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων”

    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης για την εργασία «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 100.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται Βουργαρέλι Ν. Άρτας, την 23η Απριλίου 2014 ημέρα Τετάρτη.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού 9.00 π.μ..

Ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών 10.00 π.μ.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο των 1.626,00 €.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα και εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση του έργου και έχουν εκτελέσει ήδη με επιτυχία παρόμοιες εργασίες συγκρίσιμης έκτασης σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τρία τελευταία χρόνια τουλάχιστον.

Τα συμπράττοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη, που θα διευκρινίζει τους όρους της κοινοπραξίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την πρόθεση να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νομική μορφή στην ανάδοχο κοινοπραξία.

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31-12-2014.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Δημοτικό Κατάστημα στο Βουργαρέλι κάθε εργάσιμη ημέρα και από ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 13.00 μ.μ. (αρμόδιος κ. Ιωάννης Μαυρίκης) Τηλέφωνο 2685360225 FAX 2685022223.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται και πρωτοκολλείται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι πέντε ημέρες προ της λήξης κατάθεσης των προσφορών. Για την παραλαβή των εγγράφων καταβάλλεται από τον αιτούντα στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων το ποσό των είκοσι (20) ευρώ: με κατάθεση στο ταμείο του Δήμου.

Η περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ΔΔΣ, και στον Αθηναϊκό και τοπικό τύπο.

Τα έξοδα Δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Χρήστος Χασιάκος

                                                                     

Σχετικά Αρχεία:

Previous Γωνιές stock εντός των καταστημάτων προτείνειη ΕΣΕΕ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας