Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Διαγωνισμός «Ανάπλαση – διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός αφορά την Πράξη  «Ανάπλαση – διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων» , στην  οποία ο Δήμος Αρταίων έχει υπαχθεί με βάση την αριθμ. 3113 / 08-08-2013 απόφαση ένταξης έργων του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα  Α΄ της αναλυτικής διακήρυξης  και περιλαμβάνει είδη από τις ακόλουθες κατηγορίες.

Α Ομάδα (Κούνιες, τραμπάλες, σύνθετα, παγκάκια, φωτιστικό κτλ)

Β Ομάδα (περίφραξη)

 

Προϋπολογισμός:  138.182,70 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 31.782,02 €, ήτοι συνολικά 169.964,72 €.

 

Διαδικασία Διεξαγωγής: Ανοιχτός Διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης : τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ .

Ημερομηνία, Ώρα και Τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού: : Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 01-10-2013 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:30 έως 12:00 (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών)  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων στην περιφ.οδό & Αυξεντίου,  ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Παραλαβή Διακήρυξης και  Παροχή Διευκρινίσεων επί αυτής :

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων του διαγωνισμού και να παραλαμβάνουν  τη διακήρυξη αυτού από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αρταίων.  Επίσης η πλήρης διακήρυξη με όλα τα παραρτήματα θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr.

Για  περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2681362243 – 62240 (Πετσιμέρης Άγγελος, Γραφείο Προμηθειών).

Υποβολή Προσφορών:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά στο Δήμο Αρταίων, για μια ή και για τις δυο ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής ίση με το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερόμενων ειδών ( με ΦΠΑ).

Δικαίωμα Συμμετοχής:

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη και συντήρηση των υλικών που περιγράφονται στην μελέτη του διαγωνισμού.

(β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 της Υ.Α. 11389/8-3-1993 και  τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 6 της αναλυτικής διακήρυξης.

 

Χρηματοδότηση του έργου: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, Άξονας Προτεραιότητας Άξονας 2 – «Αναβάθμιση αστικών υποδομών» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».

Δαπάνες Δημοσίευσης: Οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού (αρχικού και τυχόν επαναληπτικού)  θα βαρύνουν τον προμηθευτή  στον  οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά  η δημοπρασία.

Previous Οργάνωση εκδήλωσης για το πρόγραμμα “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)”
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας