Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
deyarRODOU logo F1583662235

Δ Ε Υ Α Ρ: Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΔΕ ΡΟΔΟΥ»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου κ. Αλέξανδρος Μανωλάκης, διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΔΕ ΡΟΔΟΥ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.400,00€ χωρίς τον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά χωρίς ΦΠΑ αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Σχετικά Αρχεία:

Previous Γ.Ε.Ν: Διαγωνισμός για την προμήθεια Δύο Βυτιοφόρων Οχημάτων Μεταφοράς Καυσίμων και Ενός Εκσκαφέα – Φορτωτή
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας