Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
oporokipeftika F890851419

ΧΧ Τεθωρακισμένη Μεραρχία Ιππικού-Μακεδονίας:Διαγωνισμός προµήθεια οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες των Στρατιωτικών Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων – Στρ. Καταστημάτων των Ν. Καβάλας – Δράμας και του Στρατιωτικού Πρατηρίου Δράμας

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός, για την προµήθεια οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες των Στρατιωτικών Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων – Στρ. Καταστη-μάτων των Ν. Καβάλας – Δράμας και του Στρατιωτικού Πρατηρίου Δράμας.

 

            Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη τιµή (έκπτωση % ,επί της  μέσης λιανικής τιμής πωλήσεως των νωπών οπωροκηπευτικών σύμφωνα με το πιστοποιητικό τιμών της οικείας Νομαρχίας (Τμήμα Εμπορίου) που θα προσκομίζει η επιτροπή ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου παραλαβής και κοστολογήσεως εμπορευμάτων με τον προμηθευτή ή νόμιμο αντιπρόσωπο αυτού, κάθε Παρασκευή ή την πρώτη ή τη τελευταία εργάσιμη από αυτή, εάν είναι αργία, των προς προμήθεια προϊόντων) και η συνολική εκτιµώµενη αξία θα ανέρχεται περίπου σε εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (65.000,00 €)  περίπου χωρίς Φ.Π.Α.

 

Η συµβατική υποχρέωση του προµηθευτή θα είναι διάρκειας 1 έτους, µε δικαίωµα παράτασης της ισχύος της σύµβασης για 1 και 1 εξάµηνο.

 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στο σύστηµα, ορίζεται η 6 Ιουλ 15, ηµέρα Δευτέρα. Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων από το ΕΣΗΔΗΣ εγγράφων στην ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» /4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2, Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ», Καβάλα, ΤΚ 65404, τηλέφωνο: 2510-461241-40, μέχρι  την 9 Ιουλ 15, ηµέρα Πέμπτη.

 

          Η αποσφράγιση των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών» θα γίνει ηλεκτρονικά, από το αρµόδιο, πιστοποιηµένο στο σύστηµα, συλλογικό όργανο (επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού), την 10 Ιουλ 15, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00. Η αποσφράγιση των «Οικονομικών Προσφορών» θα γίνει επίσης ηλεκτρονικά, από το αρµόδιο, πιστοποιηµένο στο σύστηµα, συλλογικό όργανο (επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού), την 13 Ιουλ 15, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, εφαρµοζόµενων κατά τη διάρκεια των ανωτέρω, των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.

 

Σε περίπτωση τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, ή άλλου ανυπέρβλητου κωλύµατος οφειλόµενου σε γεγονότα µη δυνάµενα να προβλεφθούν, η Μεραρχία θα προχωρήσει στη διεξαγωγή του διαγωνισµού χωρίς τη χρήση του υπόψη συστήµατος, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 6, παράγραφος   4   του    Ν.4155/2013.  Σε αυτή την περίπτωση, η όλη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού θα διενεργηθεί στη ΛΑΦ Καβάλας την 13 Ιουλ 15, ηµέρα Δευτέρακαι ώρα 09:00.

 

         Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΧΧ ΤΘΜ/4ο ΕΓ Στρατόπεδο «Καρακώστα», ΤΚ 65404, Καβάλα, τηλέφωνο: 2510-461241-40, email: xxmerarxia@yahoo.gr ή xxtum@army.gr ), καθηµερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, µέχρι 14:00 Ω.

 

Από τη Στρατιωτική ΥπηρεσίαΑνακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός, για την προµήθεια οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες των Στρατιωτικών Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων – Στρ. Καταστη-μάτων των Ν. Καβάλας – Δράμας και του Στρατιωτικού Πρατηρίου Δράμας.

 

 

 

            Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη τιµή (έκπτωση % ,επί της  μέσης λιανικής τιμής πωλήσεως των νωπών οπωροκηπευτικών σύμφωνα με το πιστοποιητικό τιμών της οικείας Νομαρχίας (Τμήμα Εμπορίου) που θα προσκομίζει η επιτροπή ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου παραλαβής και κοστολογήσεως εμπορευμάτων με τον προμηθευτή ή νόμιμο αντιπρόσωπο αυτού, κάθε Παρασκευή ή την πρώτη ή τη τελευταία εργάσιμη από αυτή, εάν είναι αργία, των προς προμήθεια προϊόντων) και η συνολική εκτιµώµενη αξία θα ανέρχεται περίπου σε εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (65.000,00 €)  περίπου χωρίς Φ.Π.Α.

 

 

 

Η συµβατική υποχρέωση του προµηθευτή θα είναι διάρκειας 1 έτους, µε δικαίωµα παράτασης της ισχύος της σύµβασης για 1 και 1 εξάµηνο.

 

 

 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στο σύστηµα, ορίζεται η 6 Ιουλ 15, ηµέρα Δευτέρα. Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων από το ΕΣΗΔΗΣ εγγράφων στην ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» /4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2, Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ», Καβάλα, ΤΚ 65404, τηλέφωνο: 2510-461241-40, μέχρι  την 9 Ιουλ 15, ηµέρα Πέμπτη.

 

 

 

          Η αποσφράγιση των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών» θα γίνει ηλεκτρονικά, από το αρµόδιο, πιστοποιηµένο στο σύστηµα, συλλογικό όργανο (επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού), την 10 Ιουλ 15, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00. Η αποσφράγιση των «Οικονομικών Προσφορών» θα γίνει επίσης ηλεκτρονικά, από το αρµόδιο, πιστοποιηµένο στο σύστηµα, συλλογικό όργανο (επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού), την 13 Ιουλ 15, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, εφαρµοζόµενων κατά τη διάρκεια των ανωτέρω, των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.

 

 

 

Σε περίπτωση τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, ή άλλου ανυπέρβλητου κωλύµατος οφειλόµενου σε γεγονότα µη δυνάµενα να προβλεφθούν, η Μεραρχία θα προχωρήσει στη διεξαγωγή του διαγωνισµού χωρίς τη χρήση του υπόψη συστήµατος, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 6, παράγραφος   4   του    Ν.4155/2013.  Σε αυτή την περίπτωση, η όλη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού θα διενεργηθεί στη ΛΑΦ Καβάλας την 13 Ιουλ 15, ηµέρα Δευτέρακαι ώρα 09:00.

 

 

 

         Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΧΧ ΤΘΜ/4ο ΕΓ Στρατόπεδο «Καρακώστα», ΤΚ 65404, Καβάλα, τηλέφωνο: 2510-461241-40, email: xxmerarxia@yahoo.gr ή xxtum@army.gr ), καθηµερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, µέχρι 14:00 Ω.

 

 

Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία

Previous Σε εποικοδομητικό κλίμα η συνάντηση του πρωθυπουργού με Μέρκελ και Ολάντ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας