Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Χαμηλότοκα δάνεια για ανταποδοτικά έργα αστικής ανάπτυξής μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησαν μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων της περιοχής την ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Υποβολή και υλοποίηση ανταποδοτικών έργων αστικής ανάπτυξής μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA» που συνδιοργάνωσαν  το Επιμελητήριο Άρτας και ο Δήμος Αρταίων.
Στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Άρτας, όπου έγινε η εκδήλωση, παραβρέθηκαν δεκάδες επιχειρηματίες, αλλά και πολλοί ενδιαφερόμενοι οι οποίοι με τις παρεμβάσεις, τις ερωτήσεις και τις προτάσεις τους -προς τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Ηλία Παπαγεωργίου, του υπουργείου Ανάπτυξης Γιάννη Λυμπερίδη και Τριάδα Γκιντίκα και του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης Ηπείρου Σπύρο Παπαδάτο και Κώστα Γκάσιο-  ζωντάνεψαν τη διαδικασία και έδωσαν την ευκαιρία για τη διεξαγωγή  γόνιμου αμφίδρομου διαλόγου.
Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας Χρήστος Παπάζογλου επισήμανε την ανάγκη ενεργοποίησης της  επιχειρηματικής  κοινότητας η οποία αξιοποιώντας τις ευκαιρίες της περίστασης όχι μόνο θα εισφέρει στην βιώσιμη ανάπτυξη και την τοπική οικονομία αλλά, ταυτόχρονα, θα φράξει το δρόμο σε όσους σκοπεύουν να  εκμεταλλευτούν  τη δραματική συγκυρία.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η βιώσιμη ανάπτυξη- όσο ταλαιπωρημένη κι αν ακούγεται λόγω κακής χρήσης- αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, την απάντηση στα πολλά αδυσώπητα και βασανιστικά ερωτήματα χωρών όπως η Ελλάδα. Δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε  τεράστια εργοστάσια, μεγάλες βιομηχανίες, κολοσσιαίες κατασκευές…
Είμαστε- κι αν έχουμε ελλείμματα πρέπει γρήγορα να τα καλύψουμε- χώρα της τέχνης και του πολιτισμού, της ποιότητας και της αισθητικής, της γνώσης και της καινοτομίας,  της ψυχαγωγίας και του ωραίου.
Είναι τομείς που οι Έλληνες διαχρονικά διέπρεψαν και κατέστησαν την Ελλάδα άσβεστο φάρο στον αιώνα των αιώνων».

Τις πτυχές του προγράμματος Jessica ξεδίπλωσε  ο εκπρόσωπος του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης Ηπείρου Κώστας Γκάσιος.Επικεντρώθηκε στους στόχους, τις δυνατότητες, τους τομείς και τις επιχειρηματικές προοπτικές που διανοίγει η πρωτοβουλία.

Πρωτοβουλία JESSICA

Η πρωτοβουλία JESSICA (ακρώνυμο των λέξεων Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) αποτελεί ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαικής Επιτροπής και της ΕΤΕπ σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στοχεύει στην  ανάπτυξη βιώσιμων αστικών έργων , την ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την εξοικείωση των κρατών μελών, των περιφερειών και των πόλεων με τη χρήση τέτοιων χρηματοδοτικών εργαλείων.
 

Η πρωτοβουλία JESSICA (ακρώνυμο των λέξεων Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) αποτελεί ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαικής Επιτροπής και της ΕΤΕπ σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στοχεύει στην  ανάπτυξη βιώσιμων αστικών έργων , την ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την εξοικείωση των κρατών μελών, των περιφερειών και των πόλεων με τη χρήση τέτοιων χρηματοδοτικών εργαλείων.
 

Βασικά χαρακτηριστικά της πρωτοβουλίας είναι:

• Ανακύκλωση των πόρων:  Χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους, το ποσό αποπληρωμής των οποίων επιστρέφεται στις Διαχειριστικές Αρχές για να επανεπενδυθεί σε νέα έργα.
• Ευελιξία: Παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης ενός μεγάλου φάσματος δαπανών καθώς και αξιοποίησης των διαθέσιμων αυτών πόρων, τόσο υπό μορφή δανείων όσο και υπό μορφή ιδίων κεφαλαίων.
• Μόχλευση Κεφαλαίων: Βασικό χαρακτηριστικό της πρωτοβουλίας, είναι η δυνατότητα προσέλκυσης κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα η οποία θα αυξήσει τους διαθέσιμους πόρους για τη χρηματοδότηση των έργων.
Το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) Ηπείρου στην Περιφέρεια Ηπείρου χρηματοδοτεί έργα που εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής» του ΠΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου.
Η πρωτοβουλία  Jessica στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Ηπείρου, την αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, και την Εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την αστική και αγροτική αναγέννηση.

Ειδικοί στόχοι του  Αξονα

 • Περιβαλλοντικής προστασίας και πρόληψης κινδύνων
 • Ανάπτυξης τουριστικών και πολιτιστικών υποδομών
 • Βελτίωσης όλων των βαθμίδων των υποδομών εκπαίδευσης
 • Αναβάθμισης των βασικών υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας
 • Προώθηση δράσεων ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης και πρότυπων καινοτόμων σχεδίων

Περιβαλλοντικής προστασίας και πρόληψης κινδύνων

 • Ανάπτυξης τουριστικών και πολιτιστικών υποδομών
 • Βελτίωσης όλων των βαθμίδων των υποδομών εκπαίδευσης
 • Αναβάθμισης των βασικών υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας
 • Προώθηση δράσεων ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης και πρότυπων καινοτόμων σχεδίων
 • Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι Δημόσιοι φορείς (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις αυτών, Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου), Ιδιωτικοί Φορείς και Επιχειρηματικά Σχήματα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

  Βασικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Έργων

  • Να ενσωματώνονται στον Α.Π. 6 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής»
  • Να υλοποιούνται εντός της γεωγραφικής της Περιφέρειας Ηπείρου.
  • Να αποτελούν μέρος των «Ολοκληρωμένων και Βιώσιμων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης» στο πλαίσιο εφαρμογής του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA όπως ορίζεται στην από 9/04/2012 σχετική εγκύκλιο (16646/ΓΓΕΑ 20306/9-4-2012) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
  • Να παρουσιάζουν προβλέψεις θετικών σωρευτικών χρηματορροών από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες πριν από οποιαδήποτε προεξόφληση, ώστε να τεκμηριώνεται η δυνατότητα αποπληρωμής της συνολικής χρηματοδότησης που θα λάβουν.

  Να ενσωματώνονται στον Α.Π. 6 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής»

 • Να υλοποιούνται εντός της γεωγραφικής της Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Να αποτελούν μέρος των «Ολοκληρωμένων και Βιώσιμων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης» στο πλαίσιο εφαρμογής του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA όπως ορίζεται στην από 9/04/2012 σχετική εγκύκλιο (16646/ΓΓΕΑ 20306/9-4-2012) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
 • Να παρουσιάζουν προβλέψεις θετικών σωρευτικών χρηματορροών από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες πριν από οποιαδήποτε προεξόφληση, ώστε να τεκμηριώνεται η δυνατότητα αποπληρωμής της συνολικής χρηματοδότησης που θα λάβουν.
 • Η αναμενόμενη κερδοφορία τους χωρίς τη χρηματοδότηση του JESSICA να είναι χαμηλότερη από εκείνη που συνήθως απαιτείται από την αγορά. 
  Το συνολικό ποσό, που διαθέτει σήμερα το ΤΑΑ Ηπείρου για χρηματοδότηση, ανέρχεται σε ~ 15.000.000 ευρώ και το ύψος της χρηματοδότησης για κάθε έργο, που θα επιλεγεί, κατ΄ αρχήν δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20%(€ ~3 εκ.)
  Το ΤΑΑΗ, με την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, μπορεί:
  • να διαθέσει, δανειακά κεφάλαια απ’ ευθείας στους δυνητικούς δικαιούχους (π.χ. ΝΠΙΔ, ΟΤΑ, δημοτικές επιχειρήσεις και ΝΠΔΔ, Εταιρείες Ειδικού Σκοπού, που εκτελούν έργα ΣΔΙΤ ή Συμβάσεων Παραχώρησης,)
  • να συμμετάσχει στο κεφάλαιο των εταιριών, που θα συσταθούν (ακόμα και στην περίπτωση ΣΔΙΤ ή Συμβάσεων Παραχώρησης), με ειδικό σκοπό την εκτέλεση των έργων

  ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Το  70% του συνολικού κόστους του έργου είναι το μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης από το ΤΑΑΗ, το 10% τουλάχιστον του συνολικού κόστους του έργου θα καλυφθεί από ίδια συμμετοχή του φορέα υλοποίησης του έργου ή/και τρίτων επενδυτών. Μέχρι 10% του συνολικού κόστους μπορεί να καλυφθεί με εισφορά σε είδος (π.χ. ακίνητο), και τουλάχιστον 10% του συνολικού κόστους του έργου θα καλυφθεί από τραπεζικό δανεισμό με εμπορικούς όρους και βάσει τραπεζικών κριτηρίων. Οι όροι χρηματοδότησης από το ΤΑΑΗ θα είναι ευνοϊκότεροι των κρατούντων κάθε φορά στην τραπεζική αγορά έτσι ώστε να καθιστούν την απόδοση ιδίων κεφαλαίων για το συγκεκριμένο τύπο έργου εύλογη και ικανοποιητική υπό τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου είναι 20 έτη ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα περιόδου χάριτος.

  Previous Να δοθούν ακέραιοι οι πόροι για τα Ολοκληρωμένα Περιφερειακά Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε ο Α. Καχριμάνης στο συνέδριο του ΥΠΑΑΤ
  Οδηγός Άρτας
  Επιμελητήριο Άρτας
  Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
  47100, Άρτα

  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  Newsletter

  Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας