Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
aspaite F1142567738

ΑΣΠΕΤΕ: Διαγωνισμός Προμήθεια και εγκατάσταση εργοστασιακού εξοπλισμού

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) σύμφωνα με την αριθμ. 08/09-03-2017 (θέμα1.6) (ΑΔΑ: ΩΔΩ846Ψ8ΧΙ-ΗΙ3 και ΑΔΑΜ: 17REQ006017491) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής, γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού(πρόχειρου) διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017», προθεσμίας διενέργειας τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων « ΚΗΜΔΗΣ». Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των δέκα έξι χιλιάδων είκοσι τεσσάρων ευρώ και δέκα εννέα λεπτών του ευρώ (16.024,19€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και στο ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ (19.870,00€) συνολικά,

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

 
.  
Previous Ξεκίνησαν τα προγράμματα κατάρτισης των Νέων Γεωργών
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας