Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
xaa F 1947272852

Άρση των περιορισμών στις χρηματιστηριακές συναλλαγές

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση με την οποία γίνεται η άρση των περιορισμών στις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, επιτρέπονται μεταφορές κεφαλαίων από Ίδρυμα, στις κατωτέρω περιπτώσεις:

  •  Για μεταφορές κεφαλαίων στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων των μεταφορών κεφαλαίων μέσω των οικείων συστημάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών:

α) Για την εκκαθάριση, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης ασφαλειών (margin), και το διακανονισμό, μέχρι και τον τελικό δικαιούχο, συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007 (Α΄ 195), τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές και Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης (εφεξής ΠΜΔ) στην Ελλάδα (εφεξής «Χρηματοπιστωτικά Μέσα»), περιλαμβανομένων και όλων των τυχόν εξόδων και προμηθειών που αφο− ρούν τις συναλλαγές αυτές.

β) Για την εκπλήρωση υποχρεώσεων καταβολής χρημάτων και εν γένει χρηματικών διανομών από τους εκδότες προς τους δικαιούχους χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007, ενδεικτικώς λόγω τακτικής λήξης τους, εταιρικών ή παρεμφερών πράξεων (πληρωμές τοκομεριδίων, μερισμάτων και άλλες σχετικές μορφές εσόδων).

γ) Για την ικανοποίηση υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος της τραπεζικής αργίας στις 28.6.2015 πάγιων εντολών για μεταφορά κεφαλαίων από καταθετικούς λογαριασμούς προς Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (εφεξής ΟΣΕΚΑ) του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει, ή προς Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) του Ν. 4209/2013 που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης Διαχειριστή ΟΕΕ (ΔΟΕΕ) κατά την έννοια του Ν. 4209/2013, ή προς αμοιβαία κεφάλαια unit−linked στο πλαίσιο αποταμιευτικών − επενδυτικών προγραμμάτων/λογαριασμών.

δ) Για την απόκτηση i) νεοεκδιδόμενων Χρηματοπιστωτικών Μέσων που εκδίδονται στο πλαίσιο αύξησης κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου και ii) κάθε είδους τίτλων που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα, προς ανακεφαλαιοποίησή τους. ε) Για την απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θα παρακολουθεί και θα ενημερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση για τη συνολική αξία των διατιθεμένων μεριδίων ΟΣΕΚΑ, καθώς και για το ύψος των επενδύσεών τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το προϊόν εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών επί Χρηματοπιστωτικών Μέσων, καθώς και το ποσό των χρηματικών διανομών της περίπτ. β΄ της παρ. 1, δύναται να πιστώνεται σε τραπεζικό λογαριασμό μέχρι και του τελικού δικαιούχου, και εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, εφόσον μέσω του λογαριασμού αυτού γινόταν η εκκαθάριση και ο διακανονισμός των συναλλαγών, του οικείου επενδυτικού λογαριασμού πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας της 28ης Ιουνίου 2015. Εφόσον οι οικείες συναλλαγές καταρτίζονται εκτός οργανωμένων αγορών ή ΠΜΔ, ο αιτούμενος τη μεταφορά των κεφαλαίων και το διακανονισμό πρέπει να προσκομίζει στο Ίδρυμα ή το αρμόδιο για την εκκαθάριση και διακανονισμό νομικό πρόσωπο πλήρη τεκμηρίωση της συναλλαγής αυτής, ενδεικτικά, τα στοιχεία εντολής ή το έντυπο διακανονισμού, σε ηλεκτρονική ή έγχαρτη μορφή, που περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις λεπτομέρειες του διακανονισμού, ή και άλλα στοιχεία της συναλλαγής, που τεκμηριώνουν τη διενέργειά της.

Ως λογαριασμοί τηρούμενοι στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα νοούνται οι λογαριασμοί που αντικρίζονται με λογιστικές εγγραφές στην Τράπεζα της Ελλάδος και το IBAN του οικείου ιδρύματος φέρει το πρόσημο GR. Η πίστωση του προϊόντος εκκαθάρισης και διακανονισμού σε τραπεζικό λογαριασμό μέχρι και του τελικού δικαιούχου και εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος δύναται να πραγματοποιείται και για νέους επενδυτικούς λογαριασμούς, εφόσον τα κεφάλαια μέσω των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί οι αγορές ή το άνοιγμα θέσεων επί παραγώγων έχουν εισρεύσει από τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού.

Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου που επιτρέπεται η πίστωση του προϊόντος εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών σε τραπεζικό λογαριασμό και εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, επιτρέπεται η μεταφορά των σχετικών κεφαλαίων και για την απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν. 4099/2012.

naftemporiki.gr

Previous Γ. Σταθάκης: Χρηματοδοτικά εργαλεία για καινοτόμο επιχειρηματικότητα
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας