Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
sxoleio F1963480387

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας:Διαγωνισμός προμήθεια Η/Υ, προγραμμάτων και λοιπών υλικών

Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με την διαδικασία της «Συμφωνίας Πλαίσιο» για τα έτη 2016-2018 και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια με αγορά των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Από τον παρόντα διαγωνισμό θα αναδειχθούν τρεις (3) προμηθευτές (ανά υποείδος),εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός προμηθευτών που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και αποδεκτές προσφορές αυτών που ανταποκρίνονται στο κριτήριο ανάθεσης, οι οποίοι θα υπογράψουν την Συμφωνία Πλαίσιο. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που στο διαγωνισμό κατατεθούν και γίνουν αποδεκτές (ανά υποείδος) προσφορές λιγότερων των τριών (3) προμηθευτών, ήτοι δύο (2) ή ενός (1), η σχετική Συμφωνία Πλαίσιο θα υπογραφεί με αυτούς ή αυτόν, αντίστοιχα.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από συντμημένη προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του ΠΔ.60/2007. 

Σχετικά Αρχεία:

Previous Π.Ε.Ανατολικής Αττικής:Διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισµού ερεισµάτων, καθώς και φύτευση, συντήρηση πρασίνου σε οδούς αρµοδιότητας Π.Ε.Α.Α έτους 2016,
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας