Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
RT 4 F 196645603

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: Διαγωνισμός ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας (ανοικτό διαγωνισμό) σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για την προμήθεια με αγορά του συστήματος, που περιγράφεται στα παραρτήματα Α΄ και ΣΤ΄ της παρούσας Διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής.

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν.4412/2016

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ: Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Παρόχου Συντήρησης Εξοπλισµού και Λογισµικού Πληροφοριακών Συστηµάτων ΠΝ, για Ένα (1) έτος (2017)
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας