Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
oil1 455x250 F1803273444

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας: Διαγωνισμός προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων για το έτος 2017

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Ανοικτό Ηλεκτρονικό άνω των ορίων (Διεθνή) Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων [πετρελαίου θέρμανσης (CPV : 09135100-5), πετρελαίου κίνησης (CPV: 09134100-8),βενζίνης αμόλυβδης (CPV: 09132100-4)], συνολικής (εκτιμώμενης) ποσότητας 347.420,00 λίτρων, συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (318.467,26 €), προ Φ.Π.Α. ήτοι τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (394.899,41 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% , για τις ανάγκες : Των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας, συνολικής (εκτιμώμενης) ποσότητας 195.420,00 λίτρων, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (196.499,46 €), προ Φ.Π.Α., ήτοι διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (243.659,33 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% τα οποία θα διατεθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας [Φορέας 993-24, Ε.Φ.071 – 072 – 073, Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ) 1511 και 1512].

 Των Συνοριακών Σταθμών χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας συνολικής (εκτιμώμενης) ποσότητας 152.000 λίτρων, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν είκοσι μία χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (121.967,80 €), προ Φ.Π.Α., ήτοι εκατόν πενήντα μία χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ και επτά λεπτών (151.240,07 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% , τα οποία θα διατεθούν από τα έσοδα της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α’).

Σχετικά Αρχεία:

Previous Ένταξη στο ΠΔΕ του έργου «Διαφήμιση-Προβολή Τουριστικών Προγραμμάτων» του Υπουργείου Τουρισμού, συνολικού προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας