Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
APOKENTROMENIKTIRIO F 1090421333

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας: Διαγωνισμός «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

∆ιεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό, µε ηλεκτρονικώς υποβαλλόµενες σφραγισµένες προσφορές µε σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» στα πλαίσια του έργου “Eco-Destinations (Tourism in Synergy with Energy Efficiency: Creating Eco-Sustainable Tourism Destinations)”» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας IPA Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, συνολικού ποσού διακοσίων εξήντα µία χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ €261.625,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%), σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο Κεφάλαιο Γ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από την παρέλευση τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το πλήρες σώµα της διακήρυξης είναι διαθέσιµο σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας (www.apdhp-dm.gov.gr) και στο Κεντρικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) που τηρείται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous ΟΕΥ Σόφιας: Eνημερωτικό δελτίο για τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία -Ιανουάριος 2016
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας