Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Άρτα
+C

Μεγ.: +

Ελάχ.: -1°

Τρι, 25.01.2022
nosok F12381

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ»

11 / 100
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ.Σ. 23/2022

ΑΝΟΙΚΤΟY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» CPV:33111000-1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 50.000,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ, ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG GREECE – ITALY. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ(ΕΞΗΝΤΑ) 60 ΗΜΕΡΕΣ.

Αναθέτουσα Αρχή/Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού:
Γ.Ν. Άρτας , Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Τμήμα Οικονομικό, Γραφείο Προμηθειών, Ταχυδρομική
Διεύθυνση: Λόφος Περάνθης 1, Τ.Κ. 47100, Άρτα, ΤΗΛ. 2681361128, Ηλεκτρονική Διεύθυνση :
www.gnartas.gr

Σημείο επαφής-Διάθεση εγγράφων Διαγωνισμού :
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και ΚΗΜΔΗΣ) στο ιστότοπο του Νοσοκομείου www.gnartas.gr

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :
11 ΜΑΙΟΥ 2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ με α/α συστήματος : 160631

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :
11 ΜΑΙΟΥ 2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :
31 ΜΑΙΟΥ 2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 17:00 μ.μ

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :
03 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10 :00 π.μ.

Τόπος Υποβολής προσφορών:

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.
Γλώσσα Προσφορών: Ελληνική

Τρόπος σύναψης σύμβασης : Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων. Γίνονται δεκτές οι προσφορές που υποβάλλονται για το σύνολο του είδους. Προσφορές για μέρος του ζητούμενου είδους δεν γίνονται δεκτές.
Η υποβολή των προσφορών θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Αντικείμενο της σύμβασης :
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» CPV:33111000-1
Προϋπολογισμός των υπηρεσιών: 50.000,00€ συμπ. ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης : Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Διάρκεια σύμβασης : ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΗΜΕΡΩΝ.

Previous Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα, για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ.
champer artas LOGO1
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Ακολουθήστε μας

Μετάφραση Σελίδας »