Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
nosok F12381

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ.Σ. 23/2022

ΑΝΟΙΚΤΟY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» CPV:33111000-1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 50.000,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ, ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG GREECE – ITALY. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ(ΕΞΗΝΤΑ) 60 ΗΜΕΡΕΣ.

Αναθέτουσα Αρχή/Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού:
Γ.Ν. Άρτας , Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Τμήμα Οικονομικό, Γραφείο Προμηθειών, Ταχυδρομική
Διεύθυνση: Λόφος Περάνθης 1, Τ.Κ. 47100, Άρτα, ΤΗΛ. 2681361128, Ηλεκτρονική Διεύθυνση :
www.gnartas.gr

Σημείο επαφής-Διάθεση εγγράφων Διαγωνισμού :
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και ΚΗΜΔΗΣ) στο ιστότοπο του Νοσοκομείου www.gnartas.gr

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :
11 ΜΑΙΟΥ 2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ με α/α συστήματος : 160631

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :
11 ΜΑΙΟΥ 2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :
31 ΜΑΙΟΥ 2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 17:00 μ.μ

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :
03 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10 :00 π.μ.

Τόπος Υποβολής προσφορών:

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.
Γλώσσα Προσφορών: Ελληνική

Τρόπος σύναψης σύμβασης : Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων. Γίνονται δεκτές οι προσφορές που υποβάλλονται για το σύνολο του είδους. Προσφορές για μέρος του ζητούμενου είδους δεν γίνονται δεκτές.
Η υποβολή των προσφορών θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Αντικείμενο της σύμβασης :
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» CPV:33111000-1
Προϋπολογισμός των υπηρεσιών: 50.000,00€ συμπ. ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης : Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Διάρκεια σύμβασης : ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΗΜΕΡΩΝ.

Previous ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  «Αναβάθμιση στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο Δήμο Αρταίων»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας