Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
epimelitirio F19104 F2739

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΜΕ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 2/2019

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Άρτας

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”, Μέρος Β “Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας”
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 265/τ.Α ́/23-12-2014)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 206/τ.Α ́/8-10-1997)
 4. Την από 22-3-2016 εγκύκλιο του ΑΣΕΠ «Διευκρινήσεις για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, ως ισχύει».
 5. Την υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31/7/2015 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΦΕΚ 1822/τ.Β ́/24-8-2015) «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 6. Την Υπ’ αρ. 304881-ΥΔ1244/6-4-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
 1. Τη με αρ. πρωτ. 134453/23-12-2015 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2857/τ. Β΄/28-12-2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των Δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κ.Υ.Α. 46274/26-9-2014 (Φ.Ε.Κ. 2573/τ. Β΄))»
 2. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο2014−2020
 3. Την με αρ. 57654 (Β’1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 4. Τη με αρ. πρωτ. 300885/MA3598/22-7-2016 1η Πρόσκληση του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
 5. της με ημερομηνία 156/18- 02.10.2018 επιστολής της Κοινής Γραμματείας Προγράμματος «Greece – Italy 2014-2020» σχετικά με την τελική έγκριση του έργου με ακρωνύμιο “INNO.TRITION”
 6. Το υπ. αρ. 6/31-10-2018 Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Άρτας περί έγκρισης συμμετοχής στο Πρόγραμμα με τίτλο “INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS”, σχετικό έγγραφο με αρ. πρωτ. 1261/3-1061
 7. Το υπ. αρ. 10/26-11-2018 Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως του Διοικητικoύ Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Άρτας περί αποδοχής ένταξης της πράξης
 8. Τoαπό 01-04-2019 εταιρικόσυμφωνητικό (Partnership agreement) τουέργου «Innovative use of olive, winery and cheese waste by products in animal nutrition for the production of functional foods from animals» καιακρωνύμιο “INNO.TRITION” καιταπαραρτήματααυτού,
 9. Τοαπό 01-04-2019 συμφωνητικό (subsidy contract) τουέργου«Innovative use of olive, winery and cheese waste by products in animal nutrition for the production of functional foods from animals» καιακρωνύμιο “INNO.TRITION”
 10. Το υπ. αρ. 5/15-05-2019(θέμα 6ο) Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Άρτας περί συγκρότησης ομάδας έργου
 11. Το υπ. αρ. 5/15-05-2019 (θέμα 8ο) Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Άρτας περί εξουσιοδότησης της Διοικητικής Επιτροπής για λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου INNO.TRITION
 12. Το υπ’ αριθ.12/30-05-2019 (θέμα3ο) Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Άρτας περί έγκρισης των διαδικασιών πρόσληψης εξωτερικού συνεργάτη
 13. Το υπ. αριθμ. 12/ 30-05-2019 (Θέμα 23) Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Άρτας περί συγκρότησης επιτροπής Αξιολόγησης προσωπικού
 14. Την αρ. πρωτ. 70571/03-07-2019 απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί ένταξης στο ΠΔΕ, στη ΣΑΕΠ-318/6 του έργου INNOTRITION(κωδ. έργου 2019ΕΠ31860001)
 15. Το υπ΄αριθμ. 22/30-10-2019 (Θέμα 2o) Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Άρτας περί ακύρωσης της υπ. Αριθμ. Πρωτ. 1361/03-09-2019 Ανακοίνωσης ΣΜΕ 2-2019 και έγκρισης αναδημοσίευσης της Ανακοίνωσης ΣΜΕ 2-2019, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου
 1. Το Ν. 4270/2014 (Α’143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας νσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 2. Το Ν. 4013/2011 (Α’204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
 3. Το Ν. 3861/2010(Α’ 112)«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις,

 Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του και συγκεκριμένα:

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΜΕ 2/2019

 ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

Previous Ο Ιωάννης Γκολομάζος εκπρόσωπος του ΠΕΣΗ στην Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ηπείρου
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας