Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Αλλάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής ορισμένων επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο

Αλλάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς των επενδύσεων μείζονος μεγέθους του τελευταίου αναπτυξιακού νόμου με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και αφορά την εναρμόνιση της Ελλάδας με το ευρωπαϊκό δίκαιο για το εμπορικό απόρρητο.

Επίσης με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου επέρχεται μείωση του ενισχυόμενου ποσού για τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και συμπαραγωγή (ΣΗΘΥΑ), που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους του 2004 και 2011, ενώ γίνεται εκκαθάριση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο του 1998.

Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς των επενδύσεων μείζονος μεγέθους του τελευταίου Αναπτυξιακού Νόμου, προβλέπεται η εξαίρεση από τις ενισχύσεις ως μη δικαιούχων, των επιχειρήσεων που κατά τα δύο έτη πριν από την υποβολή της αίτησης έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση, ενώ παρατείνει κατά 2 έτη την προθεσμία πραγματοποίησης ελέγχων.

Πιο αναλυτικά:

Εξαιρούνται από τις ενισχύσεις του τελευταίου Αναπτυξιακού Νόμου ως μη δικαιούχοι, οι επιχειρήσεις που κατά τα δύο έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για ενίσχυση έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση της επιχείρησης στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση και για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή δεν δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν μέσα σε δύο έτη μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση.

Αποσαφηνίζονται οι υφιστάμενες ρυθμίσεις με τις οποίες τίθενται ανώτατα όρια παρεχόμενων ενισχύσεων για κάθε επενδυτικό σχέδιο 5 εκατ. ευρώ, για μεμονωμένη επιχείρηση 10 εκατ. ευρώ, για το σύνολο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων 20 εκατ. ευρώ. Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του προς ψήφιση σχεδίου νόμου και για χρονική περίοδο 3 ετών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης περικόπτεται αναλογικά κατά είδος ενίσχυσης και ομάδα δαπανών.

Επανακαθορίζονται οι περιορισμοί ενίσχυσης που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος ήτοι:

α. η ενίσχυση να μην υπερβαίνει, κατ’ έτος, το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, από 20% που ισχύει σήμερα, με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους αξιοποίησής του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών και

β. η ενίσχυση να μην υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής από 50% που ισχύει σήμερα, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

– Καθορίζονται εκ νέου οι προϋποθέσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς των επενδύσεων μείζονος μεγέθους εφόσον σωρευτικά συντρέχουν τα εξής:

α. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης να υπερβαίνει τα 15 εκατ. ευρώ από 20 εκατ. ευρώ που ισχύει σήμερα,

β. Το επενδυτικό σχέδιο να δημιουργεί μία τουλάχιστον θέση εργασίας από δύο που ισχύει σήμερα, ανά 1 εκατ. ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης.

Αυξάνεται το ανώτατο όριο της εγκρινόμενης ενίσχυσης, που παρέχεται εναλλακτικά στον φορέα της επένδυσης με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής στα 7 εκατ. ευρώ από 5 εκατ. ευρώ που ισχύει σήμερα.

Παρατείνεται κατά 2 έτη η προθεσμία εντός της οποίας είναι δυνατή η πραγματοποίηση ελέγχων ως προς την υπαγωγή, την ολοκλήρωση και την έναρξη παραγωγής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως 100kW.

Προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής αίτησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από τους φορείς επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου του 1998 και για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις ολοκλήρωσης ή ανάκλησης, στις αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου αυτού, με γνωστοποίηση του βαθμού υλοποίησης του επενδυτικού έργου.

Για τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους του 2004 και 2011, το ενισχυόμενο ποσό που αφορά έργα σύνδεσης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μειώνεται στην περίπτωση και κατά το ποσοστό έτερου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στο κόστος κοινών έργων σύνδεσης στη βάση της εγκεκριμένης ισχύος, με αντίστοιχη αναμόρφωση του συνολικού ενισχυόμενου ποσού. Ποσό ενίσχυσης που έχει καταβληθεί για τα ως άνω επενδυτικά σχέδια επιστρέφεται ή συμψηφίζεται με υπολειπόμενο προς καταβολή ποσό ενίσχυση στον φορέα, εντόκως ύστερα από αίτησή του.

Και για σεισμούς οι επιχορηγήσεις επιχειρήσεων από θεομηνίες

Ακόμη, με προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 σχετικά με τις επιχορηγήσεις επιχειρήσεων από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες. Ειδικότερα, με την τροποποίηση στις θεομηνίες συμπεριλαμβάνονται και οι σεισμοί, που είχαν εξαιρεθεί από τις διατάξεις του νόμου αυτού και προβλέπεται συνεπώς η δυνατότητα επιχορήγησης, που συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από σεισμό με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω διάταξης.  

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

Previous Περιφέρεια Ηπείρου:Διαγωνισμός για την Προμήθεια τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας