Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
axepa nosokomeio F187288481

ΑΧΕΠΑ:Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με αριθμό συστήματος 41553, για ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών απόβλητων με CPV 90520000-8

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, ύστερα από την απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο την 33η/5.12.2016 συνεδρίασή του (Θέμα 38ο) με ΑΔΑ: ΩΘ2Μ469064-ΨΓ6

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

          Διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών απόβλητων (cpv 90520000-8) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, του ΚΥ ΣΟΧΟΥ και του ΚΥ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 330.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 0846), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για ένα (1) έτος σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014. Το Νοσοκομείο μπορεί να κάνει χρήση δικαιώματος προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης προϋπολογισμού 82.500,00€ και επιπλέον εννεάμηνης με τη σύμφωνη γνώμη της εταιρείας και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου προϋπολογισμού 247.500,00€. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 660.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εάν ολοκληρωθεί αντίστοιχος διαγωνισμός από πρόγραμμα Προμηθειώνή από άλλη διαδικασία που θα διενεργήσει το Νοσοκομείο για παροχή ανάλογων υπηρεσιών.

          Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. με αριθμό συστήματος 41553

          Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στο site του Νοσοκομείου http://www.ahepahosp.gr/productsD.asp στις 09/08/2017. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα είναι η 08/09/2017 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει στις 14/09/2017 και ώρα 10:00

Πληροφορίες: τηλ 2313 303063

Θεσσαλονίκη, 08.08.2017

 

Previous 700 Στρατιωτικό Εργοστάσιο: Α΄ Επαναληπτικός Διαγωνισμός για προμήθεα κουμπιών
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας