Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
aspaite F 1637644530

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) σύμφωνα με την αριθμ.38/27-10-2017 (1.7) Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με ΑΔΑ: ΩΤ8Ω46Ψ8ΧΙ-8ΒΩκαι ΑΔΑΜ: 17REQ002201891, γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού (πρόχειρου)διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»,προθεσμίας διενέργειας τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών του ευρώ (12.580,65€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (15.600,00€) συνολικά, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: Διαγωνισμός για την προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας