Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
courier F 1826972575

A.E.A: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ασφαλούς ταχυμεταφοράς, από και προς τις Υπηρεσίες παραλαβής δικαιολογητικών των εντύπων ασφαλείας,

Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας (ανοικτό διαγωνισμό) σε ευρώ, ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών ασφαλούς ταχυμεταφοράς, από και προς τις Υπηρεσίες παραλαβής δικαιολογητικών, των διαβατηρίων και των λοιπών εντύπων ασφαλείας, που εκδίδονται ή εκτυπώνονται από την Δ-νση Διαβατηρίων & Εγγράφων Ασφαλείας/Α.Ε.Α., καθώς και των δικαιολογητικών αυτών, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ” της παρούσας.
 
 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του αρθρ. 32 του Π.Δ. 60/2007.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Παράταση ρυθμίσεων και καταβολών του ΙΚΑ – ΚΕΑΟ ζητάει η ΕΣΕΕ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας