Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
4ivg F 1204065124.per.makedoniaskthrakis

4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ:Συνοπτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων

Σας γνωρίζουμε ότι η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 7164/24-02-2017 (ΑΔΑ: 728ΓΟΡ10-530) Απόφαση Διοικητή της 4ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης, προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.4ype.gr) στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για τη διενέργεια Ανοσολογικών εξετάσεων με την ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού δύο (2) Ανοσολογικών Αναλυτών» στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2014, για την κάλυψη των αναγκών των ΠΕΔΥ Μονάδων Υγείας 25ης Μαρτίου και Ξάνθης αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με μονομερές δικαίωμα χρονικής παράτασης τριών μηνών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Εφόσον η εταιρεία σας ενδιαφέρεται, παρακαλούμε να καταθέσετε προσφορά, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 21/2017 επισυναπτόμενη Διακήρυξη της υπηρεσίας μας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας

Μακεδονίας και Θράκης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

Σχετικά Αρχεία:

Previous Στις 29 Μαρτίου στο Επιμελητήριο Άρτας το σεμινάριο για τις εξαγωγές στις ΗΠΑ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας