Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
archeiolipsis F 200372329

4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια «Αναλώσιμα Οδοντιατρικά Υλικά»

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «Αναλώσιμα Οδοντιατρικά Υλικά»(CPV:33141800-8),για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας (πρώην ΠΕΔΥ-Μονάδων Υγείας & Κέντρων Υγείας) αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων ογδόντα επτά ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (281.087,43€) με Φ.Π.Α. για ένα χρόνο, με δικαίωμα προαίρεσης για τρεις μήνες, προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (70.271,86 €) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή 22-12-2017και ώρα 13:00μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Τρίτη 23-1-2018 και ώρα 17:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: ΕΩΣ 26-01-2018 και ώρα 14:00μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης:Δευτέρα29-01-2018 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας