Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
mikroviologiko foto F 298054481

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια «Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα για Αιματολογικές εξετάσεις (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)»

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 9104 / 06-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΗΞΛΟΡ1Ο-1ΟΥ) Απόφασης διενέργειας,Προκηρύσσει
Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα για Αιματολογικές εξετάσεις (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» (CPV:33696200-7 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ), στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015, με αριθμό διακήρυξης 23/2018, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (280.000,00€) με Φ.Π.Α., με δικαίωμα προαίρεσης για χρονικό διάστημα τριών μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 70.000,00€ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 12 -03-2018 και ώρα
15:00μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 13 – 04 -2018 και ώρα 17:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 18- 04 -2018 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: 19 – 04 -2018 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Πρόγραμμα Έγκαιρης Προειδοποίησης Επιχειρήσεων EARLY WARNING EUROPE για δωρεάν εξατομικευμένη και συμβουλευτική υποστήριξη για 700 επιχειρήσεις
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας