Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
syntirisi F1759842897

4η Υ.Π.Μακεδονίας – Θράκης: Διαγωνισμός ετήσιας επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου για τις ανάγκες των Π.Ε.Δ.Υ. (Κέντρων Υγείας) αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015,προϋπολογιζόμενης δαπάνης 137.268,00€ με Φ.Π.Α. με δικαίωμα τρίμηνης μονομερούς παράτασης 34.317,00€ με ΦΠΑ, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Αναλυτικά οι ζητούμενες ποσότητες κάθε είδους και οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών αναφέρονται παρακάτω και στο Παράρτημα Β ́ της παρούσης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο(22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε: Διαγωνισμός προμήθεια και εγκατάσταση Εργαστηριακού Εξοπλισμο
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας