Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
epitheorisi F 2043103146

ΥΠΑΠΕΝ:Έναρξη Διενέργειας Περιοδικών Επιθεωρήσεων σε αδειοδοτημένες εγκατατάσεις

Σύμφωνα με το π.δ 126/2012(Α΄227) εισάγεται ο θεσμός των περιοδικών επιθεωρήσεων από πιστοποιημένους επιθεωρητές οι οποίοι πληρούν τα καθοριζόμενα στο ανωτέρω προεδρικό διάταγμα (αρ.3) και κατόπιν της ακολουθούμενης διαδικασίας πιστοποίησης (αρ.4) εγγράφονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών αποκτώντας τη σχετική άδεια επιθεωρητή η οποία και διακρίνεται στις εξής κατηγορίες : άδεια επιθεωρητή για δραστηριότητες χαμηλής όχλησης και άδεια επιθεωρητή για δραστηριότητες κάθε βαθμού όχλησης.

Το Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών δημοσιοποιείται στην ηλεκτρονική πύλη (www.anaptixi.gov.gr) και στον δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr) υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

Η επιθεώρηση άδειας λειτουργίας αφορά στη διαδικασία με την οποία ελέγχονται οι μεταποιητικές και συναφείς εγκαταστάσεις, που λειτουργούν νόμιμα με Υπεύθυνη Δήλωση ή με άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, για την διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων και περιορισμών, που προβλέπονται στα άρθρα 17-40 του ν. 3982/2011 και στη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων (αρ.2). Οι περιοδικές επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων που λειτουργούν νόμιμα με Υπεύθυνη Δήλωση ή με άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, πραγματοποιούνται από τους πιστοποιημένους επιθεωρητές κάθε 5 έτη.

Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από μονομελή ή διμελή κλιμάκια Επιθεωρητών. Τα μονομελή κλιμάκια αφορούν στις περιοδικές επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων χαμηλής όχλησης ενώ τα διμελή για αυτές των εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης. Τα μέλη των κλιμακίων ορίζονται από την αδειοδοτούσα αρχή, έπειτα από αυτόματη και τυχαίας προσπελάσεως ηλεκτρονική κλήρωση, μεταξύ των Επιθεωρητών που ανήκουν στο Μητρώο και αφενός κατέχουν την κατηγορία άδειας που αντιστοιχεί στο βαθμό όχλησης της προς επιθεώρηση εγκατάστασης, αφετέρου δε είναι εγγεγραμμένοι στην Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται η προς επιθεώρηση εγκατάσταση. Οι κληρώσεις διενεργούνται από κάθε αδειοδοτούσα αρχή στις αρχές κάθε τριμήνου.

Σε περίπτωση που το πλήθος των εγγεγραμμένων Επιθεωρητών σε μια Περιφερειακή Ενότητα είναι μικρότερο ή ίσο του δέκα (10), η κλήρωση γίνεται μεταξύ των Επιθεωρητών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε όλες τις όμορες Περιφερειακές Ενότητες εντός της συγκεκριμένης Περιφέρειας.

Ο προγραμματισμός των περιοδικών επιθεωρήσεων καταρτίζεται από τις αδειοδοτούσες αρχές έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους και αφορά στις δραστηριότητες τις οποίες έχουν αδειδοδοτήσει. Τα εν λόγω προγράμματα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο κάθε αδειοδοτούσας αρχής, είναι κατανεμημένα σε τρίμηνα έχοντας τη μορφή πίνακα, στην πρώτη στήλη του οποίου εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά οι εγκαταστάσεις οι οποίες πρόκειται να επιθεωρηθούν, στη δεύτερη στήλη το τρίμηνο κατά το οποίο προγραμματίζεται να διεξαχθεί η επιθεώρηση και στην τρίτη στήλη το παράβολο που οφείλει να καταβάλει ο φορέας της εγκατάστασης. Το παράβολο ισούται με τη συνολική αμοιβή του κλιμακίου των επιθεωρητών (μονομελούς ή διμελούς), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 8.

Ο φορέας της προς επιθεώρηση εγκατάστασης οφείλει, πριν την έναρξη του τριμήνου, εντός του οποίου έχει προγραμματισθεί η επιθεώρηση, να υποβάλει αίτηση στην αδειοδοτούσα αρχή συνοδευόμενη από το αποδεικτικό κατάθεσης του παραβόλου, που του έχει ορισθεί. Αν ο φορέας δεν δύναται να υποβληθεί στην περιοδική επιθεώρηση κατά το τρίμηνου που του έχει ορισθεί, υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα στην αδειοδοτούσα αρχή. Η τελευταία αξιολογεί το αίτημα και δύναται κατά την κρίση της να μεταθέσει την επιθεώρηση σε άλλο τρίμηνο, το οποίο εξυπηρετεί το φορέα της εγκατάστασης , εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους. Εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης για επιθεώρηση επισύρει το διπλασιασμό του παραβόλου (αρ.7).

Σύμφωνα και με τις μεταβατικές διατάξεις (αρ.12), οι περιοδικές επιθεωρήσεις στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις- επιχειρήσεις, θα αρχίσουν να διενεργούνται από το επόμενο τρίμηνο μετά την ανάρτηση του Μητρώου Πιστοποιημένων Επιθεωρητών στη δικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και στην ηλεκτρονική πύλη – portal(www.anaptixi.gov.gr), εν προκειμένω την 1η Απριλίου 2015.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός προμήθεια κάδων απορριμμάτων και δοχείων απορριμμάτων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας