Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
eforia xartia F1781416835

Τι αλλάζει στη διαδικασία απόδοσης του ΑΦΜ

Απόφαση του 2013 που καθορίζει τη διαδικασία απόδοσης του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου αλλά και τα δικαιολογητικά που ζητά η εφορία, τροποποιεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Με απόφαση της γ.γ Δ.Ε Κατερίνας Σαββαίδου, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι για να μπορέσει κάποιος να κάνει έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να περάσει υποχρεωτικά από τον ΟΑΕΕ, ακόμη και αν απαλλάσσεται από την ασφάλιση στον συγκεκριμένο οργανισμό.

Επίσης, ορίζεται ότι «σε κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό ή νομική οντότητα που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητες επιχειρηματικού περιεχομένου ή να καταστεί υπόχρεο σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τη φορολογική διαδικασία ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα αυτού, αποδίδεται από τη φορολογική διοίκηση ενιαίος και μοναδικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ανεξάρτητα του αριθμού των εγκαταστάσεων (υποκαταστημάτων, γραφείων, αποθηκών) που διαθέτει εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, προκειμένου να εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο».

Αντίστοιχα, σε περίπτωση θανάτου, φυσικού προσώπου μη επιτηδευματία, το έντυπο Μ1 «Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ/ Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων» υποβάλλεται από οποιοδήποτε πρόσωπο (συγγενή ή μη) με την προσκόμιση μόνο της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, το αργότερο μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Στις περιπτώσεις που το έντυπο Μ1 υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο άτομο, κατατίθεται και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του στοιχείου ταυτότητας του υπόχρεου.

Με τη δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνυποβάλλεται υποχρεωτικά η Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), στην οποία δηλώνεται η διεύθυνση της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης και αν αυτή είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή αν πρόκειται περί δωρεάν παραχώρησης χώρου και δεν υποβάλλεται πλέον το στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, που μπορεί να ήταν, τίτλος ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή υπομίσθωσης νομίμως θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ.

Για τις εγκαταστάσεις εξωτερικού, συνεχίζει να απαιτείται η υποβολή του δικαιολογητικού προσδιορισμού της έδρας, όπως προβλέπεται στη χώρα εγκατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο.

Επίσης απαιτείται βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από τον O.A.Ε.Ε. των φυσικών προσώπων για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή για τη συμμετοχή τους ως εταίρων/μελών Ομορρύθμων ή Ετερορρύθμων εταιρειών, Κοινοπραξιών και Κοινωνιών Αστικού Δικαίου, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης καθώς και μελών του Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του O.A.Ε.Ε., σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

  naftemporiki.gr

 

Previous ICAP: Καλύτερο το 2014 για τις ελληνικές επιχειρήσεις
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας