Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Στην αναμονή 26 μήνες για επιστροφή ΦΠΑ

Μέχρι δύο χρόνια και πενήντα ημέρες πρέπει να περιμένουν αρκετές επιχειρήσεις για να λάβουν την επιστροφή ΦΠΑ που δικαιούνται, καθώς οι περισσότερες ΔΟΥ έχουν αγνοήσει επιδεικτικά την εντολή του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη, σύμφωνα με την οποία οι επιστροφές πρέπει να ολοκληρώνονται εντός 90 ημερών.

Την ώρα που η αγορά εξακολουθεί να βυθίζεται στον έκτο χρόνο ύφεσης και η ρευστότητα να «αγνοείται», παρά την καθημερινή προσπάθεια των κυβερνητικών στελεχών να πείσουν περί του αντιθέτου, οι περισσότερες εφορίες της χώρας, λόγω κυρίως της έλλειψης προσωπικού που ούτε με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, δίνουν τη «χαριστική βολή» σε δεκάδες χιλιάδες υγιείς επιχειρήσεις.  

Το αποτέλεσμα φυσικά είναι μέσα σε μια εβδομάδα οι αιτήσεις επιστροφών ΦΠΑ να αυξηθούν έως και 10,41%, φθάνοντας προχθές, 9/9, τις 12.442, από τις 11.269 που ήταν στις 2 Σεπτεμβρίου, ενώ το συνολικό ποσό προς επιστροφή ανήλθε σε 1,1 δισ. από 987,3 εκατ.  που ήταν μια εβδομάδα πριν και το μέσο χρόνο αναμονής να φθάνει τις 402 ημέρες! Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης έχει ζητήσει την άμεση διεκπεραίωση των αιτήσεων για επιστροφές ΦΠΑ που «λιμνάζουν», επισημαίνοντας μάλιστα ότι θα πρέπει να διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις με χρόνο αναμονής πάνω από 90 ημέρες.

Aπό τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών προκύπτουν τα εξής:

  • στις 98 από τις 113 ΔΟΥ της χώρας ο χρόνος αναμονής για τη διεκπεραίωση αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ υπερβαίνει τις 120 μέρες και φθάνει μέχρι και τις 783 μέρες.
  • 4.770 επιχειρήσεις επί συνόλου 12.442 που έχουν υποβάλει αιτήσεις για επιστροφές ΦΠΑ συνολικού ύψους 1,10 δισ. ευρώ, περιμένουν να εισπράξουν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 120 ημερών.
  • μεγάλα ποσά επιστροφών φόρου οφείλει το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, το οποίο καλείται να αποδώσει 328,7 εκατ. ευρώ σε 487 δικαιούχους.  
  • τα μεγαλύτερα όμως ποσά επιστροφών εκκρεμούν και στη ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών. Στη συγκεκριμένη ΔΟΥ έχουν υποβληθεί αιτήσεις για επιστροφές συνολικού ύψους 397,8 εκατ. ευρώ από 772 δικαιούχους. Ο μέσος χρόνος αναμονής έχει φθάσει τις 436 ημέρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για την επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής του ΦΠΑ στους δικαιούχους, το υπουργείο Οικονομικών έχει επισημάνει ότι οι αιτήσεις επιστροφής που περιλαμβάνονται στο αρχείο για επιστροφή χωρίς έλεγχο και εφόσον ο προϊστάμενος ΔΟΥ δεν έχει στοιχεία που υπαγορεύουν τον έλεγχο, δεν πρέπει να απαιτούν σημαντικό χρόνο για την ολοκλήρωσή τους (εκταμίευση).

Ακόμη όμως και αιτήσεις επιστροφής που περιλαμβάνονται στο αρχείο για επιστροφή ύστερα από έλεγχο, ο προσωρινός έλεγχος θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον για το σημαντικότερο αριθμό αυτών. Μεγαλύτερος χρόνος, λογικά, θα απαιτείται για μικρό αριθμό υποθέσεων και εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι.

Σε κάθε περίπτωση, οι αιτήσεις επιστροφής που υποβάλλονται από εξαγωγικές επιχειρήσεις θα πρέπει να προηγούνται των λοιπών αιτήσεων.

Προσφυγές

Στο μεταξύ, νέα διαδικασία θεσπίζει το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τις προσφυγές φορολογουμένων στα διοικητικά δικαστήρια. Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι πριν προσφύγουν θα πρέπει να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, πληρώνοντας όμως το μισό του προστίμου που τους έχει επιβληθεί.

«Παράθυρο», ωστόσο, για να μην καταβληθεί το 50% του προστίμου αφήνει νέα απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη, σύμφωνα με την οποία ο υπόχρεος ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή μπορεί να υποβάλει και αίτημα αναστολής καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης. Ωστόσο, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης θα αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο «στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο».

Επισημαίνεται ότι το αίτημα αναστολής υποβάλλεται με το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής ή αυτοτελώς με ιδιαίτερο έγγραφο που κατατίθεται την ίδια ημέρα με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι η άσκηση οποιασδήποτε άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των υποκειμένων στην ενδικοφανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών αρχών είναι απαράδεκτη.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την αίτηση αναστολής συνυποβάλλονται στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος και απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών δηλώνει:
α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και
β) την περιουσιακή του κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

Αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνονται και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή τού ή της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων αυτού κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο ή οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, δηλώνονται και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής, των συνδεδεμένων νομικών προσώπων με τον αιτούντα, καθώς και των φυσικών προσώπων που σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ευθύνονται ατομικά για τις φορολογικές υποχρεώσεις του αιτούντος.

Ως συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο νοείται η σύνδεση με σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου, λόγω συμμετοχής του αιτούντος στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση του άλλου νομικού προσώπου ή λόγω συμμετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο νομικών προσώπων.

«Ρεκόρ» στη Θεσσαλονίκη

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται στη ΔΟΥ Η’ Θεσσαλονίκης, όπου ο μέσος χρόνος αναμονής για την επιστροφή του ΦΠΑ έφθασε τις 783 μέρες! Το ποσό των επιστροφών ΦΠΑ που πρέπει να καταβάλει η συγκεκριμένη ΔΟΥ σε 5 επιχειρήσεις φθάνει τα 96.500 ευρώ.

Δεύτερη στη λίστα είναι η Α’ Περιστερίου, όπου 7 επιχειρήσεις πρέπει να περιμένουν 696 ημέρες για να λάβουν επιστροφή ύψους 44.140 ευρώ.

Ακίνητα, Ι.Χ., μετοχές, καταθέσεις και δάνεια στο μικροσκόπιο

Η περιουσιακή κατάσταση περιλαμβάνει πάντως τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα, τις καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα, τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τα δάνεια και τις δωρεές, τις μετοχές, τα μερίδια, τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, και τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Μαζί με την περιουσιακή κατάσταση δηλώνεται από τον αιτούντα και η εκτιμώμενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν, ενώ για τα ακίνητα δηλώνεται και η αντικειμενική αξία αυτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αίτηση αναστολής που δεν συνοδεύεται από τα προαναφερθέντα στοιχεία απορρίπτεται.

Με βάση την απόφαση του κ. Θεοχάρη (ΠΟΛ. 1209/6.9.2013) η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται κατά πράξεων των φορολογικών αρχών εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών που αρχίζει από την κοινοποίηση της πράξεως, ενώ υποβάλλεται στην αρμόδια φορολογική αρχή από τον υπόχρεο και πρέπει να αναφέρει τους λόγους, τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα στα οποία βασίζει το αίτημά του, να περιέχει τα ακριβή του στοιχεία, την προσβαλλόμενη πράξη, τη διεύθυνση στην οποία θα συντελούνται οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων, των πράξεων και των λοιπών εγγράφων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα εν γένει στοιχεία επικοινωνίας του υπόχρεου.

Από την πλευρά της η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, εάν το κρίνει απαραίτητο, μπορεί εντός της οριζόμενης προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, να καλέσει τον υπόχρεο εντός 5 εργάσιμων ημερών, προκειμένου αυτός να εκφράσει τις απόψεις του εγγράφως ως προς τα σχετικά ζητήματα.

πηγη:http:www.naftemporiki.gr

Previous Πτώση 8,1% η βιομηχανική παραγωγή τον Ιούλιο
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας