Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
tyrokomika1 F 2084524343

Σχεδόν 2 στις 3 βιομηχανίες της Ηπείρου ήταν ζημιογόνες το 2013

Σταθερές πωλήσεις και μειωμένες ζημιές κατέγραψαν το 2013, ως σύνολο, οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις της Ηπείρου, μεταξύ των οποίων δεσπόζουν οι μεγαλύτερες ελληνικές πτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, καθώς και εργοστάσια εμφιάλωσης νερού και επεξεργασίας κρεάτων. (βλέπε σχετικό ΠΙΝΑΚΑ)

Παρά τη βελτίωση των συνολικών τελικών αποτελεσμάτων (οι ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους μειώθηκαν κατά 74%, ενώ το αποτέλεσμα προ φόρων ήταν ξανά θετικό, βελτιωμένο κατά 20,7 εκατ. ευρώ έναντι του 2012), οι ζημιογόνες υπερτερούν αριθμητικά των κερδοφόρων και μάλιστα ανέρχονται σε 63,2% του συνολικού αριθμού τους, ποσοστό που είναι το υψηλότερο μεταξύ των βιομηχανιών κάθε περιοχής της χώρας.

Επίσης, μόνο το 40% των επιχειρήσεων, ποσοστό που είναι το χαμηλότερο μεταξύ των βιομηχανιών όλων των περιοχών της χώρας, κατέγραψε αυξημένες πωλήσεις. Η βελτίωση του συνολικού τελικού αποτελέσματος οφείλεται κατά βάση στη μείωση των ζημιών επιχειρήσεων που είχαν καταγράψει υψηλές ζημιές το 2012. Κερδοφόρες, σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν μόνο το 36,8% των εταιρειών. Οι σταθερά ζημιογόνες (και το 2012 και το 2013) ήταν υπερδιπλάσιες από τις σταθερά κερδοφόρες (56,8% του συνόλου έναντι 23,2%).

Ωστόσο, έστω κι αν παρέμειναν στην πλειονότητά τους ζημιογόνες, οι περισσότερες επιχειρήσεις βελτίωσαν τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους. Επίσης, ήταν περισσότερες οι εταιρείες που επέστρεψαν σε κέρδη από ζημιές (13,6% του συνόλου), από εκείνες που υπέστησαν το αντίθετο (6,4%). Συγχρόνως, λιγότερες από τις μισές επιχειρήσεις κατόρθωσαν να βελτιώσουν τη χρηματοοικονομική τους διάρθρωση

Όπως αναφέρει το www.inr.gr, τα διαθέσιμα στοιχεία για 125 μεταποιητικές επιχειρήσεις της Ηπείρου που συνεχίζουν τη λειτουργία τους και έχουν γνωστοποιήσει τα οικονομικά τους αποτελέσματα, καταδεικνύουν αδυναμία των περισσότερων επιχειρήσεων της περιοχής, παρά τις επί μέρους βελτιώσεις, να επανέλθουν σε τροχιά κερδοφορίας και να ανταποκριθούν επαρκώς στις υποχρεώσεις τους.

Οι 125 αυτές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις έχουν την έδρα και τις παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στην Ήπειρο είτε έχουν την έδρα τους αλλού, αλλά όλες ή τις σημαντικότερες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στην Ήπειρο.

Πρόκειται για εταιρείες με παραγωγικές μονάδες στους νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας.

Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές, άλλες μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Ήπειρο, αλλά οφείλουν σε άλλες μονάδες τους το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους.

Οι 125 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, είχαν συνολικές πωλήσεις 890,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες μόνο κατά 0,1% σε ποσοστό και κατά 0,8 εκατ. ευρώ σε αξία, σε σύγκριση με το 2012. Κυρίως λόγω της βελτίωσης των αποτελεσμάτων σειράς ζημιογόνων, κατέγραψαν αυξημένα κατά 4% μεικτά κέρδη, ύψους 154,6 εκατ. ευρώ (+5,7 εκατ. ευρώ), με βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κατά μισή και πλέον εκατοστιαία μονάδα (17,4% από 16,7%).

Τα συνολικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 18% (63,8 εκατ. ευρώ, από 54,1 εκατ. ευρώ), ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματά τους προ φόρων και τόκων (EBIT) βελτιώθηκαν κατά δύο φορές (κέρδη 29,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 9,9 εκατ. ευρώ).

Οι 125 επιχειρήσεις εμφανίζουν, ως σύνολο, θετικό αποτέλεσμα προ φόρων (1,1 εκατ. ευρώ) έναντι ζημιογόνου αντίστοιχου αποτελέσματος το 2012 (-26,1 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους το τελικό αποτέλεσμα είναι ζημιές 7,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 28 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 74%.

Παρόλο που εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών μερικών επιχειρήσεων της περιοχής, εκτιμάται ότι αντίστοιχα θα είναι και τα συνολικά αποτελέσματα.

Η ποσοστιαία απόδοση του μέσου ενεργητικού των 125 επιχειρήσεων σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθε το 2013 σε 5,9%, από 4,9% το 2012.

Συγχρόνως, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων, είτε με αύξηση κερδών είτε με μείωση ζημιών και αντιστροφή τελικών αποτελεσμάτων σε κέρδη από ζημιές, παρουσιάζει το 67,2% των εταιρειών (84), κυρίως λόγω μειωμένων ζημιών. Ακόμη, βελτίωση των (αρνητικών κατά βάση) αποτελεσμάτων προ φόρων παρουσιάζει το 70,4% των εταιρειών (88).

Μολονότι η βελτίωση αυτή οφείλεται και στη μείωση των αποσβέσεων, λόγω της σχετικής νομοθετικής αλλαγής, καλύτερα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφανίζει η πλειονότητα των εταιρειών (66 ή 52,8%).

Ακόμη, βελτιωμένη αποδοτικότητα των κεφαλαίων, σύμφωνα με τα καθαρά κέρδη/ζημιές μετά τους φόρους, παρουσιάζει το 60,8% των εταιρειών (76).

Παράλληλα, αύξηση του συνόλου ενεργητικού κατέγραψε μόνο το 33,6% των εταιρειών (42), σε αντίθεση με το 66,4% (83), όπου σημειώθηκε μείωση του συνόλου ενεργητικού.

Συγχρόνως, λόγω της επενδυτικής άπνοιας μειώθηκε το πάγιο ενεργητικό της πλειονότητας των επιχειρήσεων (93 ή 74,4%).

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις των 125 εταιρειών (558,1 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 4% (-23,8 εκατ. ευρώ). Επίσης, υπήρξε αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά το ίδιο ποσοστό (+5,5 εκατ. ευρώ). Λόγω της μείωσης όμως των ιδίων κεφαλαίων (383,2 εκατ. ευρώ) κατά 3% παρέμεινε σταθερός ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια (35,4%, όπως και το 2012).

Ικανοποιητικότερη είναι η χρηματοοικονομική διάρθρωση λιγότερων από τις μισές εταιρείες (45,6%). Ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας εμφανίζεται ελαφρώς βελτιωμένος (+1,8%), λόγω της μείωσης των βραχυπρόθεσμων οφειλών. Παράλληλα, περίπου 45 επιχειρήσεις (36% του συνόλου) εμφανίζουν πολύ χαμηλή ρευστότητα, γεγονός που θέτει σε αμφιβολία την ικανότητά τους να ανταποκριθούν σε συμβατικές, απαιτητές εντός του 2014 βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Για τον λόγο αυτό, η αδρανοποίηση ή αποχώρηση περισσότερων βιομηχανικών και βιοτεχνικών εταιρειών της περιοχής από την αγορά μοιάζει εξαιρετικά πιθανή.

Τα συνολικά περιουσικά στοιχεία των 125 επιχειρήσεων (πάγια, αποθέματα, απαιτήσεις, διαθέσιμα) στις 31.12.2013 ήταν ύψους 1,08 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 3% (-28,1 εκατ. ευρώ).

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το www.inr.gr:

29 επιχειρήσεις (23,2% του συνόλου), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 17,5 εκατ. ευρώ έναντι 18,3 εκατ. ευρώ το 2012 περίπου, μειωμένα κατά 0,8 εκατ. ευρώ. 

Οκτώ επιχειρήσεις (6,4%), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 0,345 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές ύψους 1,7 εκατ. ευρώ περίπου, με συνολικές απώλειες της τάξεως των δύο εκατ. ευρώ. 

71 επιχειρήσεις (56,8%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 25,6 εκατ. ευρώ έναντι 43,6 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες έτσι κατά 18 εκατ. ευρώ. 

17 επιχειρήσεις (13,6%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 2,95 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως των 2,5 εκατ. ευρώ, με συνολική ωφέλεια 5,4 εκατ. ευρώ περίπου.

Κατανομή κερδών – ζημιώνΖημιογόνες, σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους μετά την πρόβλεψη για φόρους, είναι οι 79 από τις 125 επιχειρήσεις, δηλαδή το 63,2% του συνόλου.Οι εν λόγω 79 εταιρείες (οκτώ ήταν κερδοφόρες το 2012) με συνολικό ενεργητικό 550,8 εκατ. ευρώ κατέγραψαν πωλήσεις 382,7 εκατ. ευρώ (-5%), ζημιές προ φόρων 26,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 44 εκατ. ευρώ το 2012 (+17,7 εκατ. ευρώ ή +40%) και καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, 27,3 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 43,3 εκατ. ευρώ το 2012 (+16 εκατ. ευρώ ή +37%).Τα μεικτά κέρδη τους (50,9 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 3%, ενώ τα αποτελέσματά τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 10,5 εκατ. ευρώ, βελτιώθηκαν κατά 9,5 εκατ. ευρώ (ήταν σχεδόν ένα εκατ. ευρώ το 2012).Τα ίδια κεφάλαιά τους (120,2 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 15% και περιορίστηκαν σε 21,8% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, από 24,2% το 2012. Το μεικτό περιθώριό τους βελτιώθηκε (13,3% από 13%). Επίσης, το οριακά θετικό το 2012 περιθώριο EBITDA πολλαπλασιάστηκε (2,7% από 0,2%). Η ποσοστιαία απόδοση του μέσου ενεργητικού τους στη διάρκεια του 2013 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) είναι 1,9% (μόλις 0,2% το 2012).Οι υπόλοιπες 46 επιχειρήσεις, δηλαδή το 36,8% του συνόλου, είναι κερδοφόρες.Οι εν λόγω 46 εταιρείες (17 ήταν ζημιογόνες το 2012) με συνολικό ενεργητικό 532,5 εκατ. ευρώ κατέγραψαν πωλήσεις 508 εκατ. ευρώ περίπου (+4%), ίσες προς το 57% των συνολικών πωλήσεων των 125 επιχειρήσεων.Επίσης, κατέγραψαν κέρδη προ φόρων της τάξεως των 27,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 17,85 εκατ. ευρώ το 2012 (+9,5 εκατ. ευρώ περίπου ή +53%) και καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, 20 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 15,3 εκατ. ευρώ το 2012 (+4,7 εκατ. ευρώ ή +30%).Τα μεικτά κέρδη τους (103,7 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 8%. Ωστόσο, τα κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 53,25 εκατ. ευρώ, παρουσίασαν μηδενική ποσοστιαία μεταβολή.Τα ίδια κεφάλαιά τους (263 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 5% και ανήλθαν σε 49,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, από 47,8% το 2012.Το μεικτό περιθώριό τους βελτιώθηκε κατά μισή και πλέον εκατοστιαία μονάδα (20,4% από 19,8%). Αντιθέτως, το περιθώριο EBITDA παρουσίασε ανάλογη υποχώρηση (10,5% από 10,9%). Η ποσοστιαία απόδοση του μέσου ενεργητικού τους στη διάρκεια του 2013 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησε οριακά σε 10% (10,1% το 2012).Συνολικά, από τις 125 επιχειρήσεις, αύξηση πωλήσεων πέτυχαν οι 50 (40%), καθώς οι υπόλοιπες 75 (60%) είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται.Βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιτεύχθηκε μόνο από το 45,6% των επιχειρήσεων (57 από τις 125).Μειωμένα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν 76 επιχειρήσεις (60,8%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 49 (39,2%) που τα αύξησαν.Καθώς η πορεία ανάκαμψης των λειτουργικών περιθωρίων συνεχίζεται και στην Ήπειρο με αργούς ρυθμούς, λόγω της μείωσης του όγκου παραγωγής, της συνακόλουθης επιβράδυνσης της αύξησης της παραγωγικότητας και της χρηματοοικονομικής εξασθένησης σειράς εταιρειών του μεταποιητικού τομέα της περιοχής, βελτίωσαν τα μεικτά κέρδη 76 επιχειρήσεις (60,8% του συνόλου) και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 66 (52,8%).

Συγχρόνως, βελτίωσαν τους συντελεστές του μεικτού κέρδους 78 (62,4%) και του λειτουργικού κέρδους (EBITDA) 68 (54,4%).Ωστόσο, όπως συνέβη στις περισσότερες ελληνικές βιομηχανίες, οι υψηλές χρηματοοικονομικές δαπάνες εξουδετέρωσαν ή περιόρισαν δραστικά τα οφέλη που επέφεραν οι λειτουργικές βελτιώσεις. Προφανώς, ο περιορισμός του υψηλού χρηματοοικονομικού κόστους, σε συνδυασμό με τις αναγκαίες αναδιαρθρώσεις των δανειακών κεφαλαίων, αναδεικνύονται σε ζωτικούς παράγοντες για την επιβίωση και δεκάδων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων της Ηπείρου.

Σημείωση:Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών, διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών, κτηνοτροφικές, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων.

Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.

 

 ΠΗΓΗ:  www.inr.gr

Σχετικά Αρχεία:

Previous Τριμελής Επιτροπή θα δίνει βεβαιώσεις σε παραγωγούς- πωλητές λαϊκών αγορών
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας