Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» -1ηΠρόσκληση: «Φορέας Αρωγός»-Κωδικός Πρόσκλησης 026ΚΕ -Α/Α ΟΠΣ 3875.

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στην Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» -1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 2020, στους Άξονες Προτεραιότητας 01 και 01Σ του ΕΠΑνΕΚ: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», και συγκεκριμένα στο Θεματικό στόχο 01 Επενδυτική Προτεραιότητα 1b και στον Ειδικό Στόχο: 1.1 «Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση».

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ)

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων/επιχειρηματικών σχεδίων αφορά στην ενίσχυση Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας/ΣΣΚ στους παρακάτω οκτώ (8) τομείς ΕΤΑΚ της Εθνικής RIS3, όπως αυτοί προέκυψαναπό τη σχετική διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και έχουναναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Τ.:

  • Αγροδιατροφή,
  • Βιοεπιστήμες & Υγεία/Φάρμακα,
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
  • Ενέργεια,
  • Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη Κλιματική Αλλαγή,
  • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics),
  • Υλικά Κατασκευές,
  • Πολιτισμός Τουρισμός Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες.

Όροι και προϋποθέσεις

Επενδυτικά Σχέδια & επιδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) επιχορηγουμένων ενεργειών του Φορέα Αρωγού στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) επιχορηγουμένων ενεργειών του Φορέα Αρωγού, για τους υπόλοιπους θεματικούς τομείς, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ.

Επιδότηση από 50% έως 65%.

Στο πλαίσιο της Δράσης επιχορηγούνται για το Φορέα Αρωγό, οι δαπάνες που εντάσσονται στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο Άρθρο 27 «Ενισχύσεις για Συνεργατικούς Σχηματισμούς Καινοτομίας»του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014, δηλαδή επενδυτικές δαπάνες (με ένταση ενίσχυσης από 55 έως 65%) και λειτουργικές δαπάνες (με ένταση ενίσχυσης 50%).
Εναλλακτικά, η ένταση ενίσχυσης προς το Φορέα Αρωγό του ΣΣΚ, δύναται να ανέλθει στο 100% με τη χρήση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 Deminimis και μέχρι του ύψους των 200.000€, με τους περιορισμούς σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (deminimis).
 
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Ως «Δικαιούχος Φορέας» χαρακτηρίζεται η νομική οντότητα (Φορέας Αρωγός) που θα διαχειριστεί τον Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας, εκπληρώνοντας τον ορισμό και τις προϋποθέσεις του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας

Ο Φορέας Αρωγός δύναται να είναι δημόσιος ερευνητικός/τεχνολογικός φορέας, επιχείρηση, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.

Ειδικότερα, Φορείς Αρωγοί δύνανται να είναι:

1. Δημόσιοι ερευνητικοί/τεχνολογικοί φορείς: Κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, η οποία διενεργεί και οικονομικές δραστηριότητες (δεδομένου ότι η συμμετοχή των φορέων αυτών στη Πρόσκληση, αφορά σε οικονομική δραστηριότητα του Φορέα) και η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από τις οικονομικές αυτές δραστηριότητες διαχωρίζονται σαφώς από τις μη οικονομικές και με λογιστική παρακολούθηση.

Οι ως άνω φορείς θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν νομίμως στην Ελλάδα μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης.

2. Επιχειρήσεις: κάθε οντότητα, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ).

Λοιπά Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες σε δεδομένη αγορά και δεν εμπίπτουν στους κανόνες του εμπορικού δικαίου, αποτελούν δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας Πρόσκλησης, εφόσον έχουν συσταθεί νομίμως και τηρούν βιβλία σύμφωνα με το Ν. 4308/2014.

Χρόνος υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: 24 μήνες με δυνατότητα 6μηνης παράτασης.

Τι χρηματοδοτείται

  • Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού
  • Λειτουργικές δαπάνες σε δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων).

Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Παρασκευή 29.11.2019 ώρα 14.00.

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στο 11ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ και ΙΟΝΙΟΥ στην Άρτα 16 -18 Οκτωβρίου 2019
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας