Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
exagoges F 286998326

Πρόσκληση προς τους κοινοτικούς εξαγωγείς για εγγραφή στο Σύστημα REX

 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου. Η αναφερόμενη συμφωνία καθώς και η Απόφαση (ΕΕ) 2017/37 του Συμβουλίου της 23.10.2016 σχετικά με την υπογραφή της εξ’ ονόματος της ΕΕ, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 11/14.1.2017). Η κοινοποιούμενη συμφωνία δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή μέχρι σήμερα. Η ημερομηνία από την οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται προσωρινά η συμφωνία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα σας κοινοποιηθεί από την υπηρεσία μας.
 
Με την κοινοποιούμενη συμφωνία κάθε μέρος μειώνει ή καταργεί τους δασμούς σε αγαθά καταγωγής του άλλους μέρους σύμφωνα με τους πίνακες κατάργησης των δασμών που περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο. Ως καταγόμενο προϊόν ή προϊόν καταγωγής, νοείται κάθε αγαθό που πληροί τους κανόνες καταγωγής που ορίζονται στο Πρωτόκολλο για τους κανόνες και τις διαδικασίες καταγωγής της αναφερόμενης συμφωνίας.
 
Τα προϊόντα καταγωγής ΕΕ κατά την εισαγωγή τους στον Καναδά και τα προϊόντα καταγωγής Καναδά κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ τυγχάνουν προτιμησιακής μεταχείρισης στο πλαίσιο της αναφερόμενης συμφωνίας βάσει δήλωσης καταγωγής, η οποία αναγράφεται στο τιμολόγιο ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο στο οποίο περιγράφεται το καταγόμενο προϊόν με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του.
 
Ειδικότερα, βάσει των σχετικών διατάξεων προβλέπεται ότι στο πλαίσιο της ΣΟΕΣ ΕΕ-Καναδά για την πιστοποίηση της καταγωγής από τους κοινοτικούς εξαγωγείς θα εφαρμόζεται το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (Register Exporters System-REX). Οι διατάξεις για τη χρήση του REX στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων θα εφαρμόζονται κατ΄αναλογία και στο πλαίσιο της εν λόγω προτιμησιακής συμφωνίας. Ως αποτέλεσμα, όλοι οι κοινοτικοί εξαγωγείς (παραγωγοί ή έμποροι) προκειμένου να συντάσσουν δηλώσεις καταγωγής για αγαθά αξίας > € 6.000, τα οποία εξάγονται στον Καναδά στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX και να χρησιμοποιούν τον αριθμό εγγεγραμμένου εξαγωγέα REX στις σχετικές δηλώσεις καταγωγής.
 
Επισημαίνεται ότι η κοινοποιούμενη συμφωνία δεν προβλέπει την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR 1 ή οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού καταγωγής από τις τελωνειακές αρχές των συμβαλλομένων μερών.
 
Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι εξαγωγείς που πρόκειται να εξάγουν κοινοτικά προϊόντα στον Καναδά, στο πλαίσιο της ΣΟΕΣ ΕΕ-Καναδά και προκειμένου τα εν λόγω προϊόντα να τύχουν της εκάστοτε προβλεπόμενης προτιμησιακής μεταχείρισης, να αιτηθούν την εγγραφή στους στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX ώστε να είναι σε θέση να συντάσσουν τις απαιτούμενες δηλώσεις καταγωγής. Η εγγραφή των ενδιαφερόμενων εξαγωγέων στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX είναι δυνατόν να πραγματοποιείται και πριν από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της ΣΟΕΣ ΕΕ-Καναδά, προκειμένου να αποτραπούν καθυστερήσεις και εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές των συμβαλλόμενων μερών κατά την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας. 
 
Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX έχουν δοθεί με την αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1032953 ΕΞ2017/01.03.2017 (ΑΔΑ: 6ΡΗΨΗ-ΡΝΝ) Εγκύκλιο της Αρχής. Ευνόητο είναι ότι η σύνταξη των δηλώσεων καταγωγής στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός εγγεγραμμένου εξαγωγέα REX κατά την εξαγωγή κοινοτικών προϊόντων στον Καναδά θα είναι δυνατή από την ημερομηνία που η εν λόγω συμφωνία θα τεθεί σε εφαρμογή και έπειτα.
 
Θα ακολουθήσει ενημέρωση για την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας καθώς και εγκύκλιος με περαιτέρω οδηγίες για τις διατάξεις σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις σχετικές διαδικασίες.
Δείτε επίσης τον ΚΑτάλογο με τα Προτιμησιακά Καθεστώτα: https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10446031&adreseeID=10001980
 
Previous Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας