Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
524 ph1 F25317

Προδημοσίευση του προγράμματος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»

Στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στοχεύει το πρόγραμμα 'Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ΙΙ" το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013. Μάλιστα το  υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) προχώρησε στην προδημοσίευση του Οδηγού του προγράμματος προκειμένου να ακολουθήσει σύντομη περίοδος διαβούλευσης αλλά και να αρχίσει η προετοιμασία των υποψήφιων επενδυτών. 

Μέσω του προγράμματος οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να λάβουν  επιδοτήσεις και να πραγματοποιήσουν επενδυτικά σχέδια που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές στο εξωτερικό (εκσυγχρονισμός εξοπλισμού, αλλαγή συσκευασίας, απόκτηση διεθνών πιστοποιήσεων, marketing σε τρίτες χώρες κλπ).

Στόχος είναι όσο το δυνατόν περισσότερες ΜμΕ να αναδείξουν το εξωτερικό εμπόριο ως στρατηγική προτεραιότητά τους και το πρόγραμμα τις καθοδηγεί να εκπληρώσουν μερικές ουσιαστικές προϋποθέσεις.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος
 

-O συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) είναι 30.000.000 ευρώ.

-Επιλέξιμες είναι όλες οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έκαναν έναρξη λειτουργίας πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2012 στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών καθώς και επιλεγμένους κλάδους του εμπορίου. Ισχύουν επιπλέον ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το αν το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις, κ.α.

-Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδύσεων κυμαίνεται από €20.000,00 έως €200.000,00 ευρώ, ή 100.000 ευρώ για συγκεκριμένους κλάδους.

-Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 30 έως 55 %.

– Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδίους πόρους ή/και τραπεζικό δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

-Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές και περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

•Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις

•Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών

•Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας.

•Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους.

•Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

•Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

•Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.

•Λοιπές Ενέργειες (μόνο για ΜΜΕ)

Η διάρκεια

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων είναι δεκαπέντε μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης υπό προϋποθέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται : • Στους διαδικτυακούς τόπους : www.antagonistikotita.gr, www.e-kepa.gr, www.espa.gr , www.efepae.gr, www.ggb.gr. • Στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ : 8011136300. • Στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (τηλ. 2310-480.000/www.e-kepa.gr). • Στην ΑΝΚΟ (Παράρτημα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στη Δυτική Μακεδονία, τηλ. 24610-24022, www.anko.gr). • Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης • Στις κατά τόπους Συνεταιριστικές Τράπεζες • Στην ΑΝΚΟ (Παράρτημα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στη Δυτική Μακεδονία, τηλ. 24 610-24022, www.anko.gr).
Σημειώνεται ότι το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης) είναι ο εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης προγραμμάτων-ΕΦΕΠΑΕ.

ΠΗΓΗ: ΒΕΘ

Previous ΕΣΕΕ: Οι τουρίστες αγοράζουν ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας