Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
panep F238719072 F2017124258.ioann.aetos

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων : Διαγωνισμός για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ»

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει για την περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 7641/08-02-2022) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 155175) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ», με εκτιμώμενη αξία 40.322,58€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/02/2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 03:00 μ.μ..                                      

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/03/2022, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.μ..

Δείτε την περίληψη του Διαγωνισμού εδώ.

Previous Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ» 
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας