Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
panep F144064880.ioann.aetos

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Διαγωνισμοί

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει:

α)Διαγωνισμό κάτω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 28778/31-05-2022) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 162289) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 22.086,13€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 24.500,00€ με ΦΠΑ.      ΚΑΙ β)

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/06/2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 03:00 μ.μ..

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 01/07/2022, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

β) Διαγωνισμό άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 28160/27-05-2022) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (αύξοντας συστημικός αριθμός: 162028) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την προμήθεια «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, Η/Υ ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ Η/Υ», με εκτιμώμενη αξία 141.451,61€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 167.000,00€ με ΦΠΑ                                                           Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11-07-2022, ΩΡΑ: 03:00 μ.μ.., ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15-07-2022, ΩΡΑ: 10:00 π.μ.., ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Previous Ξεκινάει στις 14/6 η ανάρτηση των στοιχείων του Κτηματολογίου για Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας