Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Πανελλήνιος Συνδεσμος Εξαγωγέων: Οδηγίες για εισαγωγές – εξαγωγές

Η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls) και τραπεζικής αργίας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας, έχουν δημιουργήσει ειδικές συνθήκες λειτουργίας των δομών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εγχώριο και διεθνές εμπόριο. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, σε μία προσπάθεια να ενημερώσει τα μέλη του, εν αναμονή και πιο εξειδικευμένων εφαρμοστικών εγκυκλίων της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015, επιχειρεί να απαντήσει στα πιο κρίσιμα ερωτήματα που έχουν ανακύψει.

Η ΠΝΠ (ΦΕΚ 65/28-6-2015) περί Τραπεζικής Αργίας Βραχείας Διάρκειας, πέρα από την επιβολή ορίων αναλήψεων στα ΑΤΜ των ελληνικών Τραπεζών, επιφέρει και μία σειρά αλλαγών και στις συναλλαγές των επιχειρήσεων, ως εξής:

Μεταφορές χρημάτων και πληρωμές μέσω ίντερνετ/web banking, ή διά της τηλεφωνίας (phone banking κλπ)

Θα γίνονται κανονικά ΜΟΝΟ εφόσον ο λογαριασμός στον οποίο μεταφέρονται τα χρήματα είναι στην Ελλάδα.

Διατραπεζικές πληρωμές

Θα γίνονται κανονικά, επίσης ΜΟΝΟ εφόσον αφορούν πληρωμές προς λογαριασμούς στην Ελλάδα.

Πάγιες εντολές πληρωμής (λογαριασμούς ΔΕΚΟ, δάνεια κτλ)

Θα εκτελούνται κανονικά, ΜΟΝΟ εφόσον αφορούν πληρωμές προς λογαριασμούς στην Ελλάδα.

Καταβολή μισθοδοσίας

ΜΟΝΟ μέσω ίντερνετ/web banking, ή διά της τηλεφωνίας και εφ’ όσον οι λογαριασμοί των εργαζομένων τηρούνται σε λογαριασμούς στην Ελλάδα. Για πληρωμές υπαλλήλων στο εξωτερικό βλ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

Κατάθεση επιταγών

Δεν έχει ακόμη πλήρως διασαφηνιστεί, αλλά το πιθανότερο είναι ότι θα γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ στο όνομα του δικαιούχου (δε θα μπορούν δηλαδή να χρησιμοποιηθούν ως μέσο χρηματοδότησης ως έμμεση συναλλακτικό μέσο).

Όριο εμπορικών συναλλαγών

Δεν έχει ακόμη διασαφηνιστεί και δεν έχει οριστεί ως τώρα όριο συναλλαγών για εμπορικές συναλλαγές ανά ημέρα, με την αίρεση ότι αυτές θα ολοκληρώνονται μέσω web/phone banking.

Συναλλαγές με Τελωνεία

Τέθηκε ήδη σε παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή ηλεκτρονικών πληρωμών και συνεπώς οι συναλλασσόμενοι δύνανται να πληρώνουν τις τελωνειακές οφειλές τους ηλεκτρονικά, μέσω web-Banking. Εναλλακτικά, όπου δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική πληρωμή, για τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων, οι πληρωμές δύνανται να πραγματοποιούνται τόσο με μετρητά, χωρίς περιορισμό στο ποσό, όσο και με επιταγές.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν τις σχετικές οδηγίες στην Διαδικτυακή Πύλη της Τελωνειακής Υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.icisnet.gr.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Εμβάσματα στο Εξωτερικό

Για αυτή την περίπτωση (ακόμη και σε περιπτώσεις όπως εμβάσματα προς φοιτητές, πληρωμές υπαλλήλων εξωτερικού, θέματα υγείας/περίθαλψης)αρμόδια θα είναι η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. (Βλ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ)

Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών ΓΛΚ

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πως συγκροτήθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, όπως προβλέπεται από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας». Η Επιτροπή είναι πενταμελής και συγκροτείται από ανώτατα στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του υπουργείου Οικονομικών, της Τράπεζας της Ελλάδος, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αρμοδιότητα της ως άνω Επιτροπής αποτελεί η έγκριση συναλλαγών με την Τράπεζα της Ελλάδος, διασυνοριακών εντολές πληρωμών που αφορούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην πίστωση ενός λογαριασμού που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα και η εκκαθάριση συναλλαγών, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στα οικεία κεντρικά συστήματα πληρωμών (TARGET2−GR, EURΟ1, ΔΙΑΣ) και διακανονισμών, ενδεικτικά όπως Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών και Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή/΄Αϋλοι Τίτλοι, πριν τη θέση σε ισχύ της ΠΝΠ.

Για νέες χρεώσεις λογαριασμών που τηρούνται στην Ελλάδα, δεν έχει υπάρξει σχετική διευκρίνιση από το ΥΠΟΙΚ.

Προϋπόθεση είναι ότι οι παραπάνω συναλλαγές κρίνονται αναγκαίες για τη διαφύλαξη του δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, συναλλαγών για την πληρωμή ιατρικών εξόδων ή εισαγωγών φαρμακευτικών ειδών.

Αρμοδιότητα επιτροπής

-Το TARGET2-GR (Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο), τέθηκε σε εφαρμογή στις 22/06/2015 και παρέχει τη δυνατότητα διακανονισμού πληρωμών σε ευρώ σε συνεχή χρόνο, σε χρήμα κεντρικής τράπεζας, μέσω των λογαριασμών μονάδας πληρωμών (ΜΠ) και των ειδικών λογαριασμών μετρητών (ΕΛΜ). Οι συμμετέχοντες (ΜΠ, ήτοι Τράπεζες, Οργανισμοί Δημοσίου, Διαχειριστικές Αρχές κτλ) που διαθέτουν πρόσβαση μέσω διαδικτύου μπορούν να πραγματοποιήσουν τους ακόλουθους τύπους πληρωμών:

α) πληρωμές πελατείας, δηλαδή μεταφορές κεφαλαίων στις οποίες ο εντολέας ή/και ο δικαιούχος δεν είναι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

β) πληρωμές πελατείας STP, δηλαδή μεταφορές κεφαλαίων στις οποίες ο εντολέας ή/και ο δικαιούχος δεν είναι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκτελούνται δε με τη λειτουργία «straight through processing»)

γ) διατραπεζικές μεταφορές, για την κίνηση κεφαλαίων μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

δ) πληρωμές κάλυψης, για την κίνηση κεφαλαίων μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο υποκείμενης μεταφοράς κεφαλαίων πελατείας.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε λογαριασμό Μονάδων Πληρωμών (ΜΠ) μπορούν να λαμβάνουν εντολές άμεσης χρέωσης

-Το EURO1 είναι ένα σύστημα πληρωμών του ιδιωτικού τομέα για μεμονωμένες εγχώριες και διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ μεταξύ τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ.

Για τις συναλλαγές με Τρίτες χώρες και σε άλλα νομίσματα δεν έχει υπάρξει σχετική διευκρίνιση.

Υποβολή αιτημάτων

Τα αιτήματα για την έγκριση συναλλαγών θα υποβάλλονται στην εμπορική τράπεζα του ενδιαφερόμενου, η οποία στη συνέχεια θα μεταβιβάζει το εν λόγω αίτημα προς έγκριση στην Επιτροπή

Previous ΟΑΕΔ: Κανονικά η καταβολή παροχών και επιδομάτων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας