Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Cairo F 60941099

Νέα Νομοθεσία για τη διαδικασία εισαγωγών στην Αίγυπτο

H Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του υπουργείου Εξωτερικών, κατόπιν ενημέρωσης που μας περιήλθε από το Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων Καϊρου, παραθέτει νεώτερες πληροφορίες που αφορούν στην προβλεπόμενη από τη νέα νομοθεσία διαδικασία προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή των εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων προς την Αίγυπτο. Η εν λόγω προβλεπόμενη διαδικασία περιλαμβάνει τρία διαδοχικά στάδια ενεργειών. Συγκεκριμένα:

Α. Πιστοποίηση παραγωγικών μονάδων και εγγραφή σε μητρώο εξαγωγέων στην Αίγυπτο (factoryregistration)

Η εγγραφή της παραγωγικής μονάδος στο ειδικό μητρώο εξαγωγέων στην Αίγυπτο (βλ. Διάταγμα Υπ. Εμπορίου 43/2016) αποτελεί την πρώτη ενέργεια στη σειρά των διαδικασιών οι οποίες προβλέπονται από την νέα Νομοθεσία της χώρας προκειμένου να επιτραπεί η εισαγωγή των παραγόμενων από αυτή προϊόντων στην Αίγυπτο. Έναρξη της διαδικασίας μπορεί να γίνει με επίσκεψη στην κεντρική σελίδα του οργανισμού GeneralOrganisationForExport & ImportControl (GOEIC) http://www.goeic.gov.eg/en/ η οποία, μετά από σειρά δυσχερειών που προέκυψαν, βρίσκεται πλέον σε πλήρη λειτουργία.

Στην πρώτη σελίδα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εγγραφή των επιχειρήσεών τους στο μητρώο εξαγωγέων στην Αίγυπτο (Διάταγμα Υπ. Εμπορίου 43/2016 και σχετικές διευκρινίσεις, κατάλογο προϊόντων σε Συνδυασμένη Ονοματολογία για τα οποία πρέπει να γίνει εγγραφή των μονάδων παραγωγής, απαιτούμενα δικαιολογητικά/υποδείγματα καθώς και πίνακα «Συχνών Ερωτήσεων»).

Ο ενδιαφερόμενος δύναται πλέον να υποβάλλει ηλεκτρονικά, προς έλεγχο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πεδίο “Factories & companiesdatareviewing) προκειμένου να του δοθεί η διαβεβαίωση ότι κρίνονται ως αποδεκτά, πριν από την οριστική υποβολή τους. Η τελευταία συνιστάται, πάντως, να πραγματοποιηθεί από τον εξουσιοδοτημένο στην Αίγυπτο εκπρόσωπο της παραγωγικής μονάδος.

 Β. Επιθεώρηση προφόρτωσης (pre-shipment inspection)

Η νέα νομοθεσία (Διάταγμα 991/2015) προβλέπει ότι τα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο του Διατάγματος 43/2016, με τους περιγραφόμενους εκεί κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας, υπόκεινται σε «επιθεώρηση προ φόρτωσης». Εν λόγω έλεγχος, που αποτελεί το δεύτερο στάδιο στη σειρά των απαιτούμενων διαδικασιών προκειμένου να επιτραπεί η εισαγωγή των αντίστοιχων προϊόντων στην Αίγυπτο, θα διεξάγεται από συνεργαζόμενες/πιστοποιημένες από τον GOEIC εταιρείες, με διεθνή εκπροσώπηση, και οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του GOEIC (πεδίο «inspectioncompanies”).

Πρακτικά, η διαδικασία συνίσταται στην αποστολή συνεργαζόμενων ελεγκτών στις εγκαταστάσεις παραγωγής, στην χώρα προέλευσης, για δειγματοληψία του προϊόντος και έλεγχό του κατά πόσο συμμορφώνεται με τα αιγυπτιακά πρότυπα (standards). Ήτοι, τόσο σε ότι αφορά την σήμανση (προδιαγραφές labeling) όσο και αναφορικά με την ποιότητα κατασκευής του (qualitystandards). Ο έλεγχος μπορεί να λάβει χώρα ακόμη και επιτόπου στην παραγωγική μονάδα/εργαστήριο του εξαγωγέα για την επιτάχυνση της διαδικασίας. Εν λόγω εξουσιοδοτημένες εταιρείες θα κατευθύνουν, κατά περίπτωση, τον ενδιαφερόμενο με σκοπό την προσαρμογή του στα αιγυπτιακά πρότυπα, τα οποία άλλοτε ταυτίζονται με τα διεθνή και άλλοτε ισχύουν παράλληλα (π.χ. δεν υπάρχει αιγυπτιακό πρότυπο για το γυαλί, ο έλεγχος προτύπου των μεταλλικών συσκευασιών είναι περίπλοκος κ.ο.κ.).

Η έκδοση του πιστοποιητικού, σύμφωνα με τους συνομιλητές μας, απαιτεί περίπου μία εβδομάδα και λιγότερες μέρες για την καταχώριση της επιχείρησης στις βάσεις του GOEIC.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους συνομιλητές μας, θα πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατάλληλη σήμανση (labeling) των προϊόντων, καθώς η δυνατότητα τυχόν αντικατάστασης των ετικετών προϊόντων στους εδώ τελωνειακούς χώρους έπαψε να ισχύει.

Γ. Εγγραφή στην Λευκή Λίστα (Whitelist)

Όπως μας επεσήμαναν από τον GOEIC, το τρίτο και τελικό στάδιο της διαδικασίας που εξασφαλίζει την χωρίς ελέγχους ή άλλα εμπόδια εισαγωγή προϊόντων στην Αίγυπτο και η οποία κατά δήλωσή τους αποσκοπεί στην προστασία των καταναλωτών μέσω διασφάλισης της εισαγωγής στη χώρα προϊόντων ηλεγμένης ποιότητας, αποτελεί η εγγραφή των προϊόντων στην αποκαλούμενη Λευκή Λίστα (Whitelist).

Αίτηση για τέτοια εγγραφή μπορεί να υποβληθεί αφού διεξαχθεί «επιθεώρηση προ φόρτωσης» για περίπου 5-6 διαδοχικές αποστολές προϊόντων και διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των προϊόντων ικανοποιεί τα αιγυπτιακά πρότυπα. Εφ’ όσον εγκριθεί, η εγγραφή στην «Λευκή Λίστα» απαλλάσσει άπαξ τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση εν λόγω επιθεώρησης. Η εν λόγω εγγραφή δεν αποκλείει πάντως την πραγματοποίηση τυχαίας δειγματοληψίας κατά καιρούς προς επιβεβαίωση της ποιότητας των προϊόντων.

Οι εγγεγραμμένες στην «Λευκή Λίστα» αλλοδαπές εξαγωγικές επιχειρήσεις, με εξαίρεση τους παραγωγούς τροφίμων (για τα οποία εξακολουθεί να ισχύει τόσο η προ φόρτωσης όσο και η μετά την άφιξη στην Αίγυπτο επιθεώρηση), δεν υπόκεινται σε επιθεώρηση προ φόρτωσης και παραμένουν στην λίστα, υπό τον όρο της ανανέωσης των πιστοποιητικών ποιότητας, πιστοποιήσεων κ.ο.κ. που διαθέτουν. Στην περίπτωση όπου βεβαιωθεί παράβαση της νομοθεσίας εισαγωγών, η εν λόγω επιχείρηση αφαιρείται από την λίστα για διάστημα έξι μηνών ενώ σε τυχόν βεβαίωση δεύτερης, μελλοντικά, η εγγραφή της επιχείρησης αναστέλλεται.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Κάιρο:

Tel:   +202 27952036 – 27948482 Fax : +20227940684    E-mail : ecocom-cairo@mfa.gr

Previous Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης:Διαγωνισμός «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης »
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας