Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
champer artas LOGO mikro1

Ν. Άρτας: Διαγωνισμός  για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ) »

Το Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ) (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)» (CPV:33696500-0) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού: 16.827,20€ συμπερ. ΦΠΑ για ένα (1) έτος και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 33.654,40€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :

15 ΙΟΥΝΙΟΥ ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ με α/α συστήματος : 163287

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :

15 ΙΟΥΝΙΟΥ ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :

8 ΙΟΥΛΙΟΥ ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 17:00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :

14 ΙΟΥΛΙΟΥ ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Previous Γ.Ν. Άρτας: Διαγωνισμός  για την προμήθεια «ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας