Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F1126587207

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ: διαγωνισμός για την προμήθεια  «ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)»

Το Γ.Ν. Άρτας διακηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω  των ορίων για την προμήθεια  «ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) CPV 24111900-4», για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 77.004,00€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι :Συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 154.008,00€ συμπ/νου ΦΠΑ

 Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :

9 Ιουνίου 2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ με α/α συστήματος : 162875

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :

9 Ιουνίου 2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 17:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :

1 Ιουλίου 2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 17:00 μ.μ

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :

6 Ιουλίου 2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10 :00 π.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Previous ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ: διαγωνισμός για την προμήθεια  «ΗΘΜΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ» (ΦΙΛΤΡΩΝ)
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας