Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F 2018502892

Γ.Ν. Άρτας : Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ»

Σας ενημερώνουμε για τον Ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) CPV 24111900-4», για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 71.014,80€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι :Συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 142.029,60€ συμπ/νου ΦΠΑ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 21 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 10 Μαρτίου 2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 17:00 μ.μ

 Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 15 Μαρτίου 2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10 :00 π.μ.

Τόπος Υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ

Δείτε την περίληψη του διαγωνισμού εδώ.

Previous Δ/νση Δασών Άρτας: Τροποποίηση του Αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας