Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F1364414380

Γ.Ν. Άρτας : Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»

Το Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει την  διακήρυξη διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» (CPV:33162000-3) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού: 41.800,60€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ με α/α συστήματος : 174069

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:00 μ.μ

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:00 μ.μ

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10 :00 π.μ.

Τόπος Υποβολής προσφορών:

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Previous Γ.Ν. Άρτας : Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ)»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας