Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Επιμελητήριο Λευκάδας: Προκήρυξη πλήρωσης (1)μιας θέσης ειδικού επιστημονικού Συνεργάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρίθ. 175/26/01/2015

Πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Συνεργάτη

του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Που εδρεύει στη Λευκάδα

Έχοντας υπόψη :

1. Την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3ζ του Νόμου 2081/1992 περί του θεσμού των Επιμελητηρίων (Φ.Ε.Κ. 154/Α/10-9-1992), όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 22 του Νόμου 3419/2005 (Φ.Ε.Κ. 297/Α/6-12-2005),

2. Την διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 3β του Νόμου 2081/1992, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 22 του Νόμου 3419/2005, σε συνδυασμό με την αριθ. 4/30-12-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λευκάδας .

3.Την με αριθ. 4 /30-12-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λευκάδας

4.Την επείγουσα ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λευκάδας με ένα (1) ειδικό επιστημονικό συνεργάτη, ενόψει των αυξημένων αναγκών του Επιμελητηρίου στην τεχνική υποστήριξη δράσεων που σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Λευκάδας .

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικού επιστημονικού συνεργάτη, με σχέση εργασίας είτε σύμβασης έργου είτε σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως το πέρας της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λευκάδας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ :

1. Να είναι Έλληνας πολίτης

2. Να είναι κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. κατά προτίμηση οικονομικών, τουριστικών ή πολυτεχνικών σχολών της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής.

3. Μεταπτυχιακές σπουδές στο marketing ή στον τουρισμό.

4. Άριστη γνώση (γραφή και ομιλία) τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας.

5. Να έχει γνώση των συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων και της διάρθρωσης του επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στο Νομό Λευκάδας .

Εμπειρία σε παρόμοια έργα

Αποδεδειγμένη δεκαετής τουλάχιστον εμπειρία σε έργα που αφορούν:Στο στρατηγικό σχεδιασμό για την τουριστική προβολή προορισμών,

 • Στην υλοποίηση έργων τουριστικής προβολής προορισμών σε επίπεδο Περιφέρειας ή Περιφερειακής ενότητας (πρώην νομαρχιών) ή Δήμων,
 • Στην υλοποίηση πρωτογενών ή δευτερογενών τουριστικών ερευνών που αφορούν τουριστικούς προορισμούς,
 • Στην επιλογή και οργάνωση τουριστικών εκθέσεων του εξωτερικού και εσωτερικού ( γενικές και ειδικού ενδιαφέροντος),
 • Στο σχεδιασμό ιστοσελίδων τουριστικών προορισμών και εν γένει θεμάτων που αφορούν την προβολή προορισμών στο διαδίκτυο,
 • Στη διοργάνωση εκδηλώσεων και τουριστικών ημερίδων,
 • Στην κατάρτιση – εκπαίδευση μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων,
 • Στη λειτουργία γραφείου τύπου και εν γένει στις δημόσιες σχέσεις με παράγοντες της τουριστικής βιομηχανίας,
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα πωλήσεων προορισμών (επίτευξη συνδέσεων) για κρουαζιέρες και αεροπορικές εταιρείες,

ΙΙ. Ικανότητα διαχείρισης και συντονισμού έργων που αφορούν ενέργειες τουριστικής προβολής προορισμών με προϋπολογισμό άνω των 100.000,00 ευρώ.

ΙΙΙ. Πολύ καλή γνώση των τουριστικών τάσεων σε παγκόσμιο και ελληνικό επίπεδο εν γένει για την τουριστική βιομηχανία, αλλά και ειδικά για θέματα που αφορούν τουριστικούς προορισμούς. Εμπειρία με ιδιωτικούς και δημόσιους τουριστικούς φορείς. Τα παραπάνω θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση στρατηγικών και πολιτικών στα νέα δεδομένα της παγκόσμιας και ελληνικής τουριστικής αγοράς – ιδιαίτερα με τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες της χώρας.

ΙV. Θα συνεκτιμηθεί τυχόν αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση με το τουριστικό προϊόν της Λευκάδας.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :

 • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν, στο Επιμελητήριο από Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015 μέχρι και την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00 μ.μ., αίτησή τους με τα προσωπικά τους στοιχεία, μαζί με αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα. Έντυπο αιτήσεως διατίθεται από το Επιμελητήριο.
 • Με βάση τα κατά τα ανωτέρω στοιχεία που θα υποβληθούν, θα γίνει αξιολόγηση από ειδική επιτροπή αξιολόγησης των προσόντων των υποψηφίων και θα συνταχθεί πρακτικό αξιολόγησης, που θα υποβληθεί για τελική έγκριση στην Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λευκάδας προκειμένου να επιλεγεί ο ως άνω ειδικός σύμβουλος.
 • Μετά την επιλογή από τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου του ενός (1) ειδικού συμβούλου, με βάση την αίτηση και το Βιογραφικό θα υποβληθούν στο Τμήμα προσωπικού του Επιμελητηρίου τα πλήρη δικαιολογητικά (για την απόδειξη των αναγραφόμενων στο Βιογραφικό).
 • Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά μετά την οριστική επιλογή θα πρέπει να είναι επικυρωμένα φωτοαντίγραφα από νόμιμη αρχή.
 • Η κτήση βασικών τίτλων σχολών της αλλοδαπής, θα πρέπει να συνοδεύεται και από επίσημη αναγνώριση της ισοτιμίας από την αρμόδια ελληνική αρχή, εκτός αν πρόκειται για σχολές για τις οποίες είναι ήδη γνωστό ότι έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λευκάδας διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό αυτό, αν κατά την απόλυτη κρίση της δεν πληροί κανείς εκ των αιτούντων τις προϋποθέσεις για την επιλογή του ειδικού συμβούλου.

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί με την ευθύνη των υπηρεσιακών στελεχών του Επιμελητηρίου Λευκάδας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιμελητηρίου, που στεγάζονται τα γραφεία του επί της οδού Γολέμη 5-7 επί πέντε (5) συνεχείς εργάσιμες ημέρες και να παραμείνει για όλο το διάστημα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Λευκάδα 02-02-2015

Ο Πρόεδρος

Σκιαδαρέσης Σ. Σωτήριος

Previous Βαρουφάκης στους FT: Η Ελλάδα δεν ζητά, πλέον, διαγραφή αλλά ανταλλαγή χρέους με ομόλογα
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας