Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Ενεργοποίηση ρήτρας αναθεώρησης δικαιούχων των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων του ΠΑΑ 2007-2013, οι υποχρεώσεις των οποίων μεταφέρονται ως ανειλημμένες στο ΠΑΑ 2014-2020

Υπεγράφη από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαρ. Κασίμη, διευκρινιστικό έγγραφο σχετικά με την ενεργοποίηση της ρήτρας αναθεώρησης του Καν. (ΕΚ) 1974/2006 για τους δικαιούχους των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, οι υποχρεώσεις των οποίων μεταφέρονται ως ανειλημμένες στο ΠΑΑ 2014-2020, σε εξειδίκευση των σχετικών προβλέψεων του κεφαλαίου 19 «Μεταβατικές ρυθμίσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.

Βάσει του διευκρινιστικού εγγράφου, οι δικαιούχοι των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013 που έχουν υπογράψει σύμβαση έως την 31/12/2014 και των οποίων οι υποχρεώσεις μεταφέρονται ως ανειλημμένες στο πλαίσιο των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικές-κλιματικές ενισχύσεις» και 11 «Βιολογική γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020, έχουν τη δυνατότητα είτε να συνεχίσουν την τήρηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων μέχρι τη λήξη της αναληφθείσας δέσμευσης είτε, στην περίπτωση που οι συμβατικές τους υποχρεώσεις χρήζουν τροποποίησης εξαιτίας της υποχρέωσης τους να τηρούν τη νέα γραμμή βάσης ή τις γεωργικές πρακτικές του πρασινίσματος του Πυλώνα Ι, να αποδεσμευθούν από τη δράση.

Α) Στην περίπτωση που συνεχίσουν την τήρηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, υποχρεούνται να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να τηρούν τη δέσμευση/τις δεσμεύσεις της γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης στην οποία είναι ενταγμένοι, όπως αυτή/αυτές ίσχυαν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 και περιγράφονται στη σύμβαση που έχουν υπογράψει στο πλαίσιο της εκάστοτε γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης.

β) Να αποδέχονται την, ενδεχόμενη, μείωση του ύψους ενίσχυσης προκειμένου ν’ αποφευχθεί ο κίνδυνος διπλής χρηματοδότησης (double funding) με τις πρακτικές του πρασινίσματος του Πυλώνα Ι. Οι δικαιούχοι των δράσεων 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» & 2.3 (Α) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» με συνολική αρόσιμη γη – εντός και εκτός γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης – που καλύπτει έκταση άνω των 15 εκταρίων (Ha) (150 στρέμματα), οι οποίοι θα συνεχίσουν την τήρηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων μέχρι τη λήξη της αναληφθείσας δέσμευσης, θα υποστούν ποσοστιαία μείωση της τάξης του 5% σε σχέση με την ενίσχυση που λάμβαναν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007 – 2013.

γ) Να τηρούν τη σχετική, κατά δράση, νέα γραμμή βάσης του ΠΑΑ 2014-2020 [Πολλαπλή συμμόρφωση (Καλή Γεωργική και Περιβαλλοντική Κατάσταση & Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης), ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ελάχιστη δραστηριότητα του Πυλώνα Ι].

Β) Δυνατότητα αποδέσμευσης από τις δράσεις του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013 χωρίς την αναζήτηση σχετικής επιστροφής για την περίοδο της αποδέσμευσης, έχουν οι ακόλουθοι δικαιούχοι:

Α/Α

Κωδικός δράσης

Γεωργοπεριβαλλοντική δράση

Προϋπόθεση αποδέσμευσης

1

1.4

Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές

Η συνολική αρόσιμη γη – εντός και εκτός γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης – του γεωργού να καλύπτει έκταση άνω των 10 εκταρίων (Ha) (100 στρεμμάτων)

2

2.1

Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών

Η συνολική αρόσιμη γη – εντός και εκτός γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης – του γεωργού να καλύπτει έκταση άνω των 15 εκταρίων (Ha) (150 στρεμμάτων)

3

2.3 (Α)

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού

Η συνολική αρόσιμη γη – εντός και εκτός γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης – του γεωργού να καλύπτει έκταση άνω των 15 εκταρίων (Ha) (150 στρεμμάτων)

4

2.3 (Β)

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων

Η συνολική αρόσιμη γη – εντός και εκτός γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης – του γεωργού να καλύπτει έκταση άνω των 10 εκταρίων (Ha) (100 στρεμμάτων)

Οι δικαιούχοι των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων στους οποίους δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης χωρίς να τους ζητηθεί επιστροφή για την περίοδο για την οποία ισχύει η αποδέσμευση, δύνανται να το πράξουν για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2015 και εξής.

Η σχετική διαδικασία θα περιγραφεί σε υπηρεσιακό έγγραφο που αναμένεται να εκδοθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.

Previous ΣΕΒ: Η υπερφορολόγηση οδηγεί σε μείωση των εσόδων για το Δημόσιο
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας