Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
esa logo F 208357016

Εμπορικός Σύλλογος Άρτας: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την υλοποίηση συναντήσεων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας».

Ο Εμπορικός Σύλλογος Άρτας εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Άρτας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας» η οποία εντάσσεται στην δράση 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του θεματικού άξονα προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),

έχοντας υπόψη:

 1. Την με αριθμ. πρωτ. 3831/15-10-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας»στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.
 2. Το Σύμφωνο αποδοχής όρων της προαναφερόμενης απόφασης ένταξης
 3. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 4. Την με αριθμ. πρωτ. 11/31-10-2013 απόφαση υλοποίησης με ιδία μέσα της Πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας» 

καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά  για την υλοποίηση συναντήσεων όπως αναλυτικά περιγράφονται στο «Παράρτημα Β» της παρούσας, συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00 €, ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 23%.

 • Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένη προσφορά στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Άρτας(ΣΚΟΥΦΑ 6 ΑΡΤΑ), το αργότερο μέχρι τις 9 /9/15 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μμ.
 • Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή της προσφοράς και δεν δεσμεύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον Εμπορικό Σύλλογο Άρτας που θα αναλάβει υποχρέωση έναντι του αναδόχου, μόνο με σχετική προς αυτόν επιστολή.
 • Η παρούσα πρόσκληση καθώς και τα Παραρτήματα «Α» και «Β» αυτής δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.asartas.euκαθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Εμπορικού Συλλόγου Άρτας.
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την πρόσκληση και       από τα γραφεία       του Εμπορικού Συλλόγου Άρτας

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Άρθρο 1ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά του κάθε υποψηφίου υποβάλλεται εγγράφως στην Ελληνική Γλώσσα και μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

          Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα

          Ο παραλήπτης : Εμπορικός Σύλλογος Άρτας

          Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών

          Τα στοιχεία του αποστολέα

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Ο Εμπορικός Σύλλογο Άρτας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, οποτεδήποτε, είτε εγγράφως, είτε με προφορική συνέντευξη, συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει απαραίτητη.

Ο χρόνος ισχύος των τιμών των προσφορών είναι έξι (6) μήνες προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορές που γίνονται για μέρος της προμήθειας ή δεν πληρούν τους ανωτέρω όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 2ο ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές για την παροχή των ειδών πρέπει να δίδονται σε ευρώ, για κάθε προσφερόμενο είδος του πίνακα του Παραρτήματος «Β» συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους δαπανών για την εκτέλεση της προμήθειας, και του Φ.Π.Α 23%

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 3ο ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, που αναφέρεται στο Παράρτημα «Β».

Άρθρο 4ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ

Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων την μικρότερη συνολική τιμή για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών.

Στον ανάδοχο που θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αποστέλλεται σχετική απόφαση.

Άρθρο 5ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της πρόσκλησης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, ο Εμπορικός Σύλλογος Άρτας δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Απαγορεύεται ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε τρίτους, καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εκτέλεση της προμήθειας και τα εκ της συμβάσεως απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Στην περίπτωση αυτή κηρύσσεται έκπτωτος.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από τον Εμπορικό Σύλλογο Άρτας.Η καταβολή του τιμήματος στον προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας από τους πόρους του προγράμματος «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας» με την υποβολή εκ μέρους του προμηθευτή των απαραίτητων δικαιολογητικών και αφού προηγουμένως η αρμόδια επιτροπή παραλαβής πιστοποιήσει την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας με σχετικό πρακτικό παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 7ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Άρτας διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης, ματαίωσης της διαδικασίας ή και επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού αζημίως.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Συναντήσεις

Είδος

Τόπος Υλοποίησης

Αριθμός

Διαθέσιμος Προϋπολογισμός με ΦΠΑ

Χρόνος Υλοποίησης

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ

Κατόπιν συνεννόησης με τον Εμπορικό Σύλλογο Άρτας και πάντα εντός των ορίων της Π.Ε. Άρτας

3

2.000,00 €

Έως 30/09/2015

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 23%.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

 • Μία (1) αίθουσα χωρητικότητας τουλάχιστον 30 ατόμων. Στην αίθουσα θα πρέπει να υπάρχουν: τραπέζι (panel) εισηγητών, μικροφωνική εγκατάσταση και Η/Υ με βιντεοπροτζέκτορα.
 • Παροχή μικρογεύματος (καφές, χυμός, νερό, βουτήματα) για 30 άτομα.
 • Γραμματειακή υποστήριξη των συναντήσεων.
 • Επικοινωνία με ομιλητές-εισηγητές.
 • Επικοινωνία και αποστολή προσκλήσεων σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Previous Τει Ηπείρου: Διαγωνισμός προμήθειας αναλώσιμων υλικών
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας