Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Dimos Artaion

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαρότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινές & καθαρότητας.

Το επιμελητήριο Άρτας ενημερώνει ότι ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας, προμήθεια σάκων απορριμμάτων Δήμου Αρταίων για το έτος 2024, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 84.279,39€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμός διαγωνισμού 353957) μέχρι τις 20/7/2024 ημέρα Σάββατο και ώρα 15.00, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.  Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 25/7/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00.

Previous Ζήτηση Ελληνικών Ακτινιδίων για Εισαγωγή σε Βραζιλία από μεγάλη εταιρεία του κλάδου
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας