Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
ΡΟΔΟΥ

ΔΕΥΑ Ρόδου: διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ (AMI) FIXNET, ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Η ΔΕΥΑ Ρόδου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ (AMI) FIXNET, ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 702.000,00 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α 24%,) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του προϋπολογισμού (υλικών και εργασιών) χωρίς ΦΠΑ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Συστημικός Αύξοντας Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 175883

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  05/11/2022 ώρα 08:00 π.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 07/12/2022  ώρα 13.00

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Previous Δελτίο Τύπου : Η ΚΕΕΕ  και  το  Επιμελητήριο  Άρτας  στις Βρυξέλλες
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας