Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
dasikoi xartes F 495383665

Δασικές εκτάσεις: Δυνατότητα εξαγοράς με 14% επί της αντικειμενικής αξίας με 30 ευρώ το μήνα σε 100 δόσεις

Κατατέθηκε στην βουλή την Τετάρτη το βράδυ το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, που προβλέπει την απλοποίηση των αιτήσεων εξαγοράς εκχερσωμένων εκτάσεων, τη μείωση του κόστους εξαγοράς και τη δυνατότητα εξόφλησης σε εκατό δόσεις, ενώ δίνει το δικαίωμα ύπαρξης κατασκευών που εξυπηρετούν τις γεωργικές δραστηριότητες σε αυτές τις εκτάσεις.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για τις εκτάσεις που κρίθηκαν παράνομα εκχερσωμένες δίδεται η δυνατότητα εξαγοράς με τίμημα στο 14% της αντικειμενικής αξίας. Μάλιστα όσοι το επιθυμούν μπορούν να κάνουν την εξαγορά ως και σε 100 δόσεις με ελάχιστο ποσό τα 30 ευρώ.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι βασικές ρυθμίσεις αφορούν στην απλοποίηση και προώθηση διαδικασίας αιτήσεων εξαγοράς ή και χρήσης εκχερσωμένων εκτάσεων, οι οποίες θα αναστέλλουν την κύρωση του δασικού χάρτη μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης από τα δασαρχεία.

Επίσης, προβλέπεται η μείωση του κόστους εξαγοράς ή και της χρήσης της έκτασης με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των δόσεων.

Προβλέπεται η δυνατότητα ύπαρξης κατασκευών που εξυπηρετούν τη γεωργική δραστηριότητα σε παραχωρηθείσες εκτάσεις.

Με βάση το σχέδιο νόμου δεν απαιτείται υποβολή οικονομοτεχνικής μελέτης για τις εκχερσωμένες εκτάσεις μεταξύ 1975-2007 που είναι ενταγμένες στο σύστημα ΟΣΔΕ.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα χρήσης του αναρτημένου δασικού χάρτη και όχι του κυρωμένου για την έκδοση απόφασης σχετικά με το δασικό χαρακτήρα μιας έκτασης (δάσος ή δασική).

Επιπλέον, προβλέπεται ένταξη στους δασωμένους αγρούς των κληροτεμαχίων, των εκτάσεων με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού, αλλά και των εκτάσεων που εμφανίζονται σήμερα με αγροτική μορφή, καθώς επίσης και η τακτοποίηση των χορτολιβαδικών εκτάσεων που είναι πεδινές, αλλά δεν έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες κατά το παρελθόν.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει επίσης διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με τις οποίες ρυθμίζονται μεταξύ άλλων θέματα όπως η χωροθέτηση υδατοκαλλιεργειών σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, στόχος του νομοσχεδίου είναι η απρόσκοπτη συνέχιση του έργου των δασικών χαρτών, η χορήγηση εργαλείων στους πολίτες για τη διαφύλαξη και προστασία των δικαιωμάτων τους και η προσαρμογή της δασικής νομοθεσίας στη σύγχρονη εποχή.

Αναλυτικά το νομοσχέδιο προβλέπει :

Α. Με το υπόψη σχέδιο νόμου, τροποποιούνται – συμπληρώνονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (κατά βάση ο ν.998/1979, όπως ισχύει) και ρυθμίζονται λοιπά συναφή θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

Ι.α. Προβλέπεται ότι, η υποχρέωση του δικαιούχου της επέμβασης σε δασική περιοχή εμβαδού έως και τεσσάρων (4) στρεμμάτων συνίσταται μόνο στην καταβολή δαπάνης για την υλοποίηση της αναδάσωσης.

β. Σε περίπτωση μη εξεύρεσης έκτασης προς αναδάσωση ή δάσωση, ο δικαιούχος της επέμβασης προβαίνει εναλλακτικά σε εργασίες βελτίωσης ή και προστασίας των υποδεικνυόμενων από τη δασική υπηρεσία εκτάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα. (άρθρο 1)

2.α. Επιτρέπεται εντός των οριζόμενων εκτάσεων, που διέπονται από τη δασική νομοθεσία και έχουν διατεθεί για γεωργική καλλιέργεια, να κατασκευάζονται έργα που εξυπηρετούν ανάγκες αυτής (δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η., υπόστεγα κ.λπ.).

β. Εισάγονται τροποποιήσεις και προσθήκες της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τις δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν για γεωργική χρήση, πριν την ισχύ του Συντάγματος του 1975 και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα. Μεταξύ άλλων:

i)    Ορίζεται, εφεξής, το τίμημα εξαγοράς των ανωτέρω εκτάσεων από τους καλλιεργητές αυτών στο % της αντικειμενικής αξίας ή της αγοραίας αξίας, όπου δεν έχει καθοριστεί αντικειμενική αξία (σήμερα το εν λόγω τίμημα ορίζεται στο ιΛ της εν λόγω αξίας).

ii)    Παρέχεται η δυνατότητα στους καλλιεργητές των ανωτέρω εκτάσεων να:

αα) καταβάλλουν το τίμημα εξαγοράς σε εκατό (100) κατ’ ανώτατο όριο, μηνιαίες δόσεις ύψους τριάντα (30) ευρώ κατ’ ελάχιστον (σήμερα η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται σε τέσσερις (4) εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις),

ββ) ζητήσουν την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης έγκρισης επέμβασης, σε περίπτωση που δεν επιθυμούν την κατά τα ανωτέρω εξαγορά.

iii) Οι προαναφερόμενοι καλλιεργητές υποχρεούνται, μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης είτε της εξαγοράς, είτε της επέμβασης, να υποβάλλουν δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα.    (άρθρο 2)

3.    α.    Στις επιτρεπόμενες εντός δασικών, δημόσιων χορτολιβαδικών και των οριζόμενων βραχωδών εκτάσεων εγκαταστάσεις, περιλαμβάνονται εφεξής και οι χερσαίες εγκαταστάσεις μονάδων υδατοκαλλιέργειας με τις συνοδευτικές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις αυτών.

β. Αίρεται η απαγόρευση εγκατάστασης των επιτρεπόμενων μονάδων σε δάση και δασικές εκτάσεις εντός ή πέριξ τουριστικών περιοχών ή λουτροπόλεων ή πέριξ αρχαιολογικών εν γένει χώρων.

γ. Επιτρέπεται η κατασκευή εγκαταστάσεων και υποδομών αστεροσκοπείων ιδιοκτησίας του δημοσίου, ν.π.δ.δ. ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των συνοδών έργων αυτών (έργα οδοποιίας), σε δάση, δασικές και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις.
Υφιστάμενες εγκαταστάσεις και υποδομές των ανωτέρω φορέων, υποχρεούνται, εντός της τασσόμενης προθεσμίας, να λάβουν σχετικές εγκρίσεις ή πράξεις. Κατά την διάρκεια της εν λόγω προθεσμίας αναστέλλεται η έκδοση και εκτέλεση τυχόν εκδοθεισών διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής διοικητικών προστίμων κ.λπ..    (άρθρο 3)

4.    Τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν στις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση κατά το διάστημα από 11/6/1975 έως 7/3/2007 χωρίς άδεια από τη δασική υπηρεσία και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

α. Επιτρέπονται εντός των ανωτέρω εκτάσεων, να κατασκευάζονται έργα που εξυπηρετούν ανάγκες της γεωργικής καλλιέργειας (δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η., υπόστεγα κ.λπ.).

β. Οι κάτοχοι-καλλιεργητές των προαναφερόμενων εκτάσεων υποχρεούνται στην καταβολή, εκτός του προβλεπόμενου (άρθρο 45 παρ.8 του ν.998/1979) χρηματικού ανταλλάγματος και αντισταθμιστικής δαπάνης, προκειμένου να υλοποιηθεί η δάσωση ή η αναδάσωση. Το οριζόμενο συνολικό τίμημα (αντάλλαγμα χρήσης και δαπάνη αναδάσωσης) μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κ.υ.α. και καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις, των τριάντα (30) ευρώ, κατ’ ελάχιστον, έκαστη. Το ποσό της δαπάνης αναδάσωσης κατατίθεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου και διατίθεται αποκλειστικά για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Μετά την εξόφληση του προαναφερόμενου ανταλλάγματος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη αλλαγής χρήσης της έκτασης, με υπουργική απόφαση και σύμφωνα με τα οριζόμενα, η οποία μεταγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο ατελώς. Για τη μεταβίβαση της χρήσης των εν λόγω εκτάσεων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί κτήσης ακινήτου με σύμβαση και για τη μεταγραφή στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή την καταχώριση στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο της σχετικής πράξης καταβάλλονται μόνον τα πάγια τέλη του άρθρου 17 παρ. 1 του ν.3226/2004, αξίας εννέα (9) ευρώ.

γ. Κατ’ εξαίρεση της κείμενης σχετικής νομοθεσίας, για τις ανωτέρω εκτάσεις για τις οποίες αποδεικνύεται ότι είναι ενταγμένες στο ΟΣΔΕ, αντί της απαιτούμενης οικονομοτεχνικής μελέτης, συντάσσεται σχετική γνωμοδότηση από την αρμόδια δασική αρχή, κατά τα οριζόμενα. Για τις εν λόγω εκτάσεις, επίσης, αρκεί, αντί της έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού, η διαπίστωση από την δασική υπηρεσία της μορφής που είχε η έκταση πριν από την εκχέρσωση, προκειμένου να υπολογισθεί το αντάλλαγμα χρήσης.

δ. Αναστέλλεται:

i) η λήψη και εφαρμογή διοικητικών πράξεων και πρωτοκόλλων για την προστασία των προαναφερόμενων εκτάσεων κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα,

ii) η κήρυξη των αιτούμενων εκτάσεων ως αναδασωτέων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.    (άρθρο 4)

5.α. Ορίζεται ότι, για τις επιτρεπόμενες επεμβάσεις σε δάση, δασικές εκτάσεις και στις δημόσιες εκτάσεις των οριζόμενων χορτολιβαδικών και βραχωδών ή πετρωδών εκτάσεων σε ημιορεινά, ορεινά και ανώμαλα εδάφη απαιτείται η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού ή ο απεικονιζόμενος χαρακτήρας/μορφή στον δασικό χάρτη, κατά περίπτωση.

β. Παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, από την «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση» (Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.), για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης Δασών, εφόσον έχει γίνει η σχετική πρόβλεψη της δαπάνης μισθοδοσίας στον εκάστοτε προϋπολογισμό της Εταιρείας. Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται από την ανωτέρω εταιρεία κατόπιν σχετικής κ.υ.α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και απαγορεύεται η μετατροπή αυτών σε αορίστου χρόνου. Το προαναφερόμενο προσωπικό δύναται να διατίθεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με υπουργική απόφαση, ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες.

γ. Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την επεξεργασία των αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών και την κύρωση αυτών δεν εφαρμόζονται σε εκτάσεις που αποτελούσαν δάση, δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις κατά το παρελθόν και κατά το παρόν καλλιεργούνται γεωργικά ή δενδροκομικά και περιλαμβάνονται στο ΟΣΔΕ, εφόσον πληρούνται οι τιθέμενες προϋποθέσεις, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

δ. Παρατείνεται το χρονικό διάστημα υποβολής αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών στις οριζόμενες περιπτώσεις, προκειμένου να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στους δικαιούχους να υποβάλλουν τα απαραίτητα αιτήματα.

ε. Ορίζεται ότι, η αρμοδιότητα των Επιτροπών Δασολογίου για τον ειδικότερο χαρακτηρισμό περιοχών δασικού χαρακτήρα, αφορά στον χαρακτηρισμό των περιοχών που περιλαμβάνονται στον αναρτημένο δασικό χάρτη αντί του κυρωμένου που ισχύει.

στ. Εξαιρούνται της θεώρησης και κύρωσης δασικών χαρτών, οι περιοχές οικιστικής πύκνωσης (άρθρο 23 παρ. 4 του ν. 3889/2010), εφόσον αυτές έχουν υποδειχθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες των οικείων ο.τ.α.. Η εν λόγω εξαίρεση ισχύει έως τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων του αναρτημένου δασικού χάρτη. Οι σχετικές εκκρεμείς αντιρρήσεις θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και το ειδικό τέλος που έχει καταβληθεί, επιστρέφεται στους δικαιούχους.    (άρθρο 5)

6. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τους αγρούς που άλλαξαν μορφή (εκτάσεις που εντάσσονται στην ανωτέρω κατηγορία και το καθεστώς που τη διέπει κ.λπ.), καθώς και ζητήματα εννοιολογικού προσδιορισμού των πεδινών χορτολιβαδικών εκτάσεων.    (άρθρο 6)

7.α. Διευκρινίζεται ότι, στους δασικούς υπαλλήλους, οι οποίοι διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο για την εξυπηρέτηση της δασοπροστασίας, καταβάλλεται ολόκληρο το προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 2 υποπαράγραφος Δ.9. άρθρο 11 παρ. 1, ν. 4336/2015), ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης (40 ευρώ), με ανώτατο όριο τις σαράντα πέντε (45) διανυκτερεύσεις ετησίως.

β. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί για την καταβολή της εν λόγω αποζημίωσης, από 01.01.2016 έως την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων.    (άρθρο 7)

8. Αναγνωρίζεται στο Δήμο Ιωαννιτών, από το Ελληνικό Δημόσιο, το δικαίωμα πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής επί των ειδικότερα περιγραφόμενων γεωτεμαχίων και προβλέπεται σχετική ατελής καταχώριση στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο.    (άρθρο 8)

9.α. Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4067/2012 (άρθρο 36 παρ. 7) σχετικά με την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και προβλέπεται η απαλλαγή των δικαιούχων (πολύτεκνοι και δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου) από τις χρεώσεις ΥΚΩ για το σύνολο των καταναλώσεων αυτών. (Κατά τα ισχύοντα, οι απαλλαγές αυτές αφορούν μόνο στις καταναλώσεις ημέρας). Τίθεται, ως ανώτατο όριο της εν λόγω απαλλαγής, η τετραμηνιαία κατανάλωση που ισχύει για κάθε κατηγορία δικαιούχων, ρ. Ρυθμίζονται θέματα έναρξης εφαρμογής των προτεινόμενων διατάξεων.
(άρθρο 9)

10. Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4414/2016 (άρθρο 3 παρ. 11 και 12) και παρατείνεται κατά έξι (6) μήνες (μέχρι 31.12.2018 αντί 30.06.2018 και μέχρι 30.06.2019 αντί 31.12.2018) η χρονική περίοδος, κατά την οποία μπορούν να τεθούν σε λειτουργία οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων των κατόχων αυτών και για την εξαίρεση αυτών από την υποχρέωση συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία, αντίστοιχα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.    (άρθρο 10)

Previous ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΑΣΧΑ 2017
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας