Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
ΑΡΤΑ LOGO

«Ανάπτυξη Εφαρμογών ΤΠΕ του Επιμελητηρίου Άρτας για Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενίσχυσης της Τοπικής Επιχειρηματικότητας»

Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

 1. Αντικείμενο της πρότασης είναι η ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών του Επιμελητηρίου, έτσι ώστε να αποκτήσει την απαιτούμενη εσωτερική υποδομή και την εξωστρέφεια για να ανταπεξέλθει με επιτυχία στο νέο ρόλο των Επιμελητηρίων για προσφορά υπηρεσιών υψηλής αξίας προς τα μέλη τους.

Το Επιμελητήριο με την προτεινόμενη πρόταση θα αναπτύξει συστήματα και υπηρεσίες ΤΠΕ που εντάσσονται στους παρακάτω άξονες:

ΑΞΟΝΑΣ 1: Αναβάθμιση της Ψηφιακής Υποδομής του Επιμελητηρίου σε λογισμικό και υλικό.

ΑΞΟΝΑΣ 2: Υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων των επιχειρήσεων (One Stop Shop).

ΑΞΟΝΑΣ 3: Παροχή Εξειδικευμένης Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Συμβουλών

ΑΞΟΝΑΣ 4: Δημιουργία Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας

ΑΞΟΝΑΣ 5: Εξωστρέφεια ψηφιακών Υπηρεσιών και διασύνδεση με τις τοπικές επιχειρήσεις

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Επιμελητηρίου που αποτελεί το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου, είναι απολύτως στοχευμένος και συμβατός με τους βασικούς άξονες που περιλαμβάνονται στο θεσμικό ρόλο ενός σύγχρονου Επιμελητηρίου. Αποτελεί δε απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή των Ανταποδοτικών Υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις – μέλη των Επιμελητηρίων, που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

2.1   ΑΞΟΝΑΣ 1:  Αναβάθμιση της Ψηφιακής Υποδομής του Επιμελητηρίου σε λογισμικό και υλικό.

2.1.1         Αξιοποίηση και επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος  / ΟΠΣ του Επιμελητηρίου τεχνολογίας Cloud

Το Επιμελητήριο Άρτας διαθέτει το ΟΠΣ Πρωτέας Cloud που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικής οργάνωσης του Επιμελητηρίου με υποσύστημα διαχείρισης μητρώου και διασύνδεσης με το ΓΕΜΗ, υποσύστημα οικονομικής διαχείρισης, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, εφαρμογή στατιστικών κτλ. Στα πλαίσια της προτεινόμενης πράξης και με επέκταση του υφιστάμενου συστήματος θα  δημιουργηθεί  ένα  σύγχρονο περιβάλλον εσωτερικής οργάνωσης σε τεχνολογία Cloud, που θα αποτελέσει και τον κορμό για την ανάπτυξη και παροχή των ψηφιακών υπηρεσιών. Η ενέργεια αυτή αφορά όλες στις εργασίες που θα πρέπει να γίνουν στο υφιστάμενο σύστημα εσωτερικής μηχανογράφησης του Επιμελητηρίου ώστε να διασφαλιστεί:

 • Η διασύνδεση σε πραγματικό χρόνο με ανταλλαγή δεδομένων από και προς το ΟΠΣ με τα υπόλοιπα συστήματα του έργου όπου απαιτείται και περιγράφεται παρακάτω.
 • Για τους επιμελητηριακούς χρήστες, η ολοκλήρωση στο ΟΠΣ με τις υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια της παρούσας πρότασης και η λειτουργία σαν ένα ενιαίο σύστημα. Στόχος είναι ο επιμελητηριακός χρήστης να έχει ένα μοναδικό σημείο πρόσβασης (το προσαρμοσμένο ΟΠΣ) σε όλη την πληροφορία που αφορά το μέλος του Επιμελητηρίου και να μην χρειάζεται να μεταβαίνει από σύστημα σε σύστημα για να επιτελέσει τις backoffice εργασίες.

Το ΟΠΣ του Επιμελητηρίου είναι ανεπτυγμένο στις ακόλουθες τεχνολογίες, οι οποίες και πρέπει να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια των προσαρμογών του:

 • Apache Tomcat
 • Grails / Groovy
 • Hibernate ORM

2.1.2         Αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης (Portal) του Επιμελητηρίου

Θα αναβαθμιστεί η Διαδικτυακή Πύλη του Επιμελητηρίου έτσι ώστε να περιλαμβάνει την υφιστάμενη λειτουργικότητα αλλά και να ενσωματώνει σε ένα ενιαίο περιβάλλον τις νέες εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια της παρούσας πρότασης. Επιπλέον θα πρέπει να διασυνδέεται με την υφιστάμενη υποδομή εσωτερικής μηχανογράφησης του Επιμελητηρίου. Η αναβαθμισμένη Πύλη θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Σχεδιασμό βάσει σύγχρονων προτύπων και αισθητικής.
 • Ειδικό σχεδιασμό για βέλτιστη χρήση από κινητές συσκευές (responsive)
 • Υλοποίηση απαραίτητων ενεργειών SearchEngineOptimization για την βέλτιστη εμφάνιση στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.
 • Διασύνδεση σε πραγματικό χρόνο με το υφιστάμενο σύστημα εσωτερικής μηχανογράφησης του Επιμελητηρίου (ΟΠΣ) με αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων όπως απαιτηθεί.
 • Εξειδικευμένο και ενιαίο διαχειριστικό περιβάλλον μέσα από το οποίο θα γίνεται η διαχείριση του περιεχομένου και των εφαρμογών του νέου Portal. Επιπροσθέτως, δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης περιεχομένου του Portal και μέσα από το ΟΠΣ του Επιμελητηρίου.
 • Δημιουργία λογαριασμού και καρτέλας χρήστη.
 • Υλοποίηση μηχανισμού SingleSignOn ώστε ο κάθε χρήστης με τους ίδιους κωδικούς να μπορεί να χρησιμοποιεί το σύνολο των υπηρεσιών του portal και να έχει αυτόματη είσοδο / σύνοδο χρήσης και διατήρηση αυτής από σύστημα σε σύστημα.
 • Δημιουργία δενδρικής δομής κατηγοριών η οποία θα είναι εύκολα διαχειρίσιμη από τον χρήστη του Επιμελητηρίου και φιλικό περιβάλλον δημιουργίας αρθογραφίας.
 • Μετάπτωση του συνόλου της αρθογραφίας και των κατηγοριών του υφιστάμενου portal.
 • Εγκατάσταση εφαρμογής, Βάσης Δεδομένων, θέση σε πιλοτική λειτουργία και έλεγχος σφαλμάτων.

2.1.3         Εφαρμογή μαζικής Επικοινωνίας και Ενημέρωσης των επιχειρήσεων

Θα δημιουργηθεί σύγχρονος και ευέλικτος μηχανισμός Επικοινωνίας και Ενημέρωσης των επιχειρήσεων, που θα αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας (newsletter, email, SMS) και θα περιλαμβάνει τόσο μαζική όσο και στοχευμένη εξατομικευμένη ενημέρωση. Ο μηχανισμός επικοινωνίας θα πρέπει να αντλεί στοιχεία και να ενημερώνεται αυτόματα τόσο από το υφιστάμενο ΟΠΣ του Επιμελητηρίου όσο και από την αρθρογραφία του Portal και να λειτουργεί ως ένα ενιαίο περιβάλλον.

Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να παρέχει:

 1. Ολοκληρωμένο σύστημα που θα διασυνδέεται με το ΟΠΣ του Επιμελητηρίου και θα αποστέλλει μαζικά email και SMS σε όλα τα μέλη του μητρώου του Επιμελητηρίου και σε επιπλέον λίστες που θα μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν.
 2. Πρόσβαση σε διαχειριστικές εργασίες από το προσωπικό του Επιμελητηρίου (backend) μέσα από το υπάρχον ΟΠΣ, ώστε οι χρήστες αυτοί να έχουν ενιαίο και ολοκληρωμένο όσον αφορά την εικόνα του μέλους περιβάλλον εργασίας. Για τον σκοπό αυτόν απαιτούνται αναπτύξεις / επεκτάσεις στο υπάρχον ΟΠΣ.
 3. Εύκολη και παραμετρική διασύνδεση με 3ους παρόχους SMScredits και e-mailservers.
 4. Δημιουργία newsletter βάσει σύγχρονων προτύπων και συμβατών με κινητές συσκευές.
 5. Δυνατότητα στον χρήστη να καθορίζει τις προτιμήσεις επικοινωνίας του και τα ενδιαφέροντά του ώστε να λαμβάνει τις ενημερώσεις που επιθυμεί (συμβατό με κανονισμό GDPR).
 6.  

2.1.4         Αναβάθμιση εξοπλισμού και υποδομών

Το Επιμελητήριο με την παρούσα πρόταση πέραν από των αναβάθμιση της υποδομής του σε λογισμικό θα προβεί και σε γενικότερη αναβάθμιση του εξοπλισμού και των υποδομών του.

Το Επιμελητήριο στα πλαίσια του έργου θα προμηθευτεί server για τη φιλοξενία των υποδομών που απαιτείται να εγκατασταθούν εντός του εσωτερικού δικτύου του Επιμελητηρίου.

Επιπλέον το Επιμελητήριο θα αναβαθμίσει τον εξοπλισμό της ομάδας διοίκησης του έργου και της ομάδας που θα αναλάβει την παραγωγική λειτουργία και τη συντήρηση των νέων εφαρμογών.  Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές με τα απαραίτητα περιφερειακά (οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, Windows 10, MSOffice), 1 laptop για παρουσιάσεις και επιτόπια υποστήριξη επιχειρήσεων κατά τη λειτουργία του έργου.

Συνολικά ο εξοπλισμός του έργου περιλαμβάνει:

 • 1 server και συσκευή backup για τη φιλοξενία των νέων υποδομών
 • 5 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές με το απαραίτητο λογισμικό (windows, office, antivirus κ.α. ή ισοδύναμα αυτών και απαραίτητα περιφερειακά
 • 1 laptop

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να παραδοθεί και να εγκατασταθεί έτοιμος για λειτουργία στον χώρο του Επιμελητηρίου.

2.2    ΑΞΟΝΑΣ 2: Υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων των επιχειρήσεων (One Stop Shop)

2.2.1         Εφαρμογή διαδικτυακής  εξυπηρέτησης των Επιχειρήσεων

Θα υλοποιηθεί εφαρμογή για την πλήρη διαδικτυακή  εξυπηρέτηση των Επιχειρήσεων για τις συναλλαγές τους με το Επιμελητήριο απόλυτα διασυνδεδεμένη με το υφιστάμενο ΟΠΣ του Επιμελητηρίου και το νέο Portal που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της παρούσας.

Ενδεικτικά η εφαρμογή θα υποστηρίζει την υποβολή online αιτήματος, ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών – βεβαιώσεων κλπ, ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω διατραπεζικού συστήματος, καρτών κλπ, Ηλεκτρονική πληρωμή υπηρεσιών Επιμελητηρίου π.χ. συμμετοχή σε έκθεση κ.α. ).

2.2.2         Εφαρμογή Ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης των αιτημάτων των επιχειρήσεων

Θα υλοποιηθεί εφαρμογή για την Ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση των αιτημάτων των επιχειρήσεων για τη συνολική τους εξυπηρέτηση, ηλεκτρονική παρακολούθηση της εξέλιξης του αιτήματος, κλπ. Στόχος είναι η δημιουργία στο Επιμελητήριο ενός κεντρικού σημείου στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα αιτήματα των επιχειρήσεων (email, τηλεφωνικά, φαξ, προφορικά) και θα εξυπηρετούνται βάσει των αρμοδιοτήτων του Επιμελητηρίου και της ισχύουσας νομοθεσίας (συμμετοχή σε τοπικές και διεθνείς εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές, ευκαιρίες χρηματοδοτήσεων, γενικά θέματα επιχειρηματικότητας, ενημέρωση για διοικητικές διαδικασίες κ.α.). Η εφαρμογή θα πρέπει να διασυνδέεται με το υφιστάμενο ΟΠΣ του Επιμελητηρίου και να λειτουργεί σε ενιαίο περιβάλλον με το Portal και βάσει του μηχανισμού SingleSignOn.

Δεδομένου ότι το σύστημα θα πρέπει να καλύπτει ένα δυναμικό πλήθος από πρότυπες διαδικασίες εξυπηρέτησης, θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο ώστε:

 • Οι πρότυπες διαδικασίες να ορίζονται με το προτεινόμενο από το Ελληνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας πρότυπο BPMN (βλέπε και http://www.e-gif.gov.gr/portal/pls/portal/docs/744027.PDF)
 • Να περιλαμβάνει έναν μηχανισμό ενεργοποίησης των πρότυπων διαδικασιών, δημιουργίας στιγμιοτύπων διαδικασίας (δηλαδή υποθέσεων διεκπεραίωσης) καθώς και εκτέλεσης και παρακολούθησης των ροών εργασίας
 • Ο μηχανισμός θα πρέπει να ολοκληρώνεται με την εφαρμογή, καθοδηγώντας την για τα βήματα που ακολουθούνται για την διεκπεραίωση της κάθε υπόθεσης.

Το προτεινόμενο σύστημα θα περιλαμβάνει:

 • Διασύνδεση για ανταλλαγή δεδομένων από και προς το ΟΠΣ.
 • Ολοκλήρωση με το ΟΠΣ του Επιμελητηρίου σε ότι αφορά τις διεπαφές προς τους επιμελητηριακούς χρήστες (backoffice εργασίες) με έμφαση στη πελατοκεντρικότητα και το ενιαίο περιβάλλον. Θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης εποπτείας και διαχρονικής παρακολούθησης του συνόλου των δεδομένων, αλλά και της σχέσης μέλους – Επιμελητηρίου, μέσα από το περιβάλλον του ΟΠΣ, με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, όπως δεδομένα που αφορούν την επιχείρηση και τηρούνται στο Μητρώο, αιτήματα εξυπηρέτησης, ενέργειες εξατομικευμένης ενημέρωσης και επικοινωνίας, πηγές πληροφορίας, συναντήσεις, έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ψηφιακά έγγραφα που αφορούν την επιχείρηση – μέλος, οικονομική καρτέλα για τις οικονομικές συναλλαγές με το Επιμελητήριο, στοιχεία από τα ειδικά μητρώα κλπ. Αντίστοιχη ολοκλήρωση θα πρέπει να υπάρξει και με υπόλοιπες εφαρμογές που αναφέρονται στο έργο όπως οι διαδικτυακές κοινότητες, επιχειρηματικές συνεργασίες κλπ. ώστε ο υπάλληλος του επιμελητηρίου να έχει πλήρη εικόνα της χρήσης των υπηρεσιών του επιμελητηρίου από το μέλος. Τέλος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ροή εργασίας στα πλαίσια μιας διεκπεραίωσης θα πρέπει να οδηγείται από ένα περιβάλλον εκτέλεσης BPMN. Στα πλαίσια της τεχνικής του προσφοράς ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να ενθέσει σε αυτή ενδεικτικές οθόνες (mockups) του περιβάλλοντος διαχείρισης επιμελητηριακού υπαλλήλου (backoffice).

2.3   ΑΞΟΝΑΣ 3: Παροχή Εξειδικευμένης Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Συμβουλών

Στόχος του Επιμελητηρίου στα πλαίσια της παρούσας πρότασης και σύμφωνα με το θεσμικό ρόλο του Επιμελητηρίου, είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας Εξειδικευμένης Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Συμβουλών. Αποδέκτες αυτής της υπηρεσίας θα είναι:

Α) οι Επιχειρήσεις του Νομού.

Β) Όλες οι  επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα και φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που ενδιαφέρονται για την επιχειρηματική – οικονομική κατάσταση και τις επενδυτικές δυνατότητες της περιοχής 

Γ) Η Πολιτεία και οι φορείς της, στους οποίους θεσμικά αποτελεί σύμβουλο το Επιμελητήριο

Στα πλαίσια αυτά η παρούσα πρόταση περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Υπηρεσία και Περιεχόμενο Εξειδικευμένης Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Συμβουλών
 • Εφαρμογή Αποτίμησης Αξίας Επιχείρησης

2.3.1         Υπηρεσία και Περιεχόμενο Εξειδικευμένης Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Συμβουλών

Μέρος του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία από το Επιμελητήριο ενός ολοκληρωμένου συστήματος  που θα γίνει ο καθημερινός Ηλεκτρονικός Σύμβουλος των επιχειρήσεων του Νομού. Ένα μοναδικό σημείο (singlecontactpoint) από το οποίο ο επιχειρηματίας θα ενημερώνεται και θα εξυπηρετείται.

ο επιχειρηματίας θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονικά ερωτήματα σχετικά με το αντικείμενο της υπηρεσίας, και εξειδικευμένοι σύμβουλοι και το Επιμελητήριο θα απαντούν  επίσης ηλεκτρονικά.

Η θεματολογία που θα καλύπτει η υπηρεσία θα αφορά ολοκληρωμένη υποστήριξη των επιχειρήσεων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, ενδεικτικά:

 • Ίδρυση Επιχείρησης
 • Διοίκηση και λειτουργία επιχείρησης
 • Ανάπτυξη της επιχείρησης
 • Χρηματοδότηση επιχείρησης
 • Εξωστρέφεια και εξαγωγές,
 • Μεταβίβαση
 • Διακοπή λειτουργίας

Περιεχόμενο

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει και να προσφέρει αρχικό περιεχόμενο με την ενημέρωση, την τρέχουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς για τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Φορολογική Ενημέρωση
 • Λογιστική ενημέρωση
 • Εργατικά / Ασφαλιστικά θέματα
 • Χρηματοδοτήσεις / Επιδοτήσεις

Το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι πλήρες και να καλύπτει και την τρέχουσα επικαιρότητα και ενημέρωση για τις ανωτέρω κατηγορίες.

2.3.2         Εφαρμογή Αποτίμησης Αξίας Επιχείρησης

Στόχος είναι η ανάπτυξη  εφαρμογής, η οποία λαμβάνοντας υπόψη βασικά οικονομικά μεγέθη μιας επιχείρησης (πρόσφατες παρελθούσες χρήσεις και εκτίμηση των αμέσως επομένων)  να συντάσσει μια συνοπτική  εκτίμηση της Αξίας της Επιχείρησης βασισμένη σε κοινά αποδεκτούς κανόνες αποτίμησης επιχειρήσεων.

Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις σε περιπτώσεις πώλησης, ενοικίασης, αίτησης δανειοδότησης κτλ.

Τα στοιχεία που θα λαμβάνονται υπόψη ενδεικτικά είναι ο κύκλος εργασιών,   το ποσοστό του μικτού κέρδους, το κόστος πωλήσεων, το Μικτό Κέρδος, το Καθαρό Κέρδος, τα Λειτουργικά Έξοδα, η εμπορική (εύλογη) αξία των πιθανών αποθεμάτων καθώς και των παγίων της επιχείρησης κ.α.

Η εφαρμογή θα εξάγει μια ολοκληρωμένη εκτυπώσιμη αναφορά με την εκτίμηση της αξίας και αν χρειάζεται θα προτείνει στην επιχείρηση πιθανές βελτιώσεις οικονομικών μεγεθών που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την εκτίμηση αυτή.

2.4    ΑΞΟΝΑΣ 4: Δημιουργία Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας

Θα δημιουργηθεί ένα σύστημα με εξωστρέφεια μέσα από το νέο portal του Επιμελητηρίου που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία για την εξέλιξη  των Επιχειρήσεων και της οικονομίας της περιοχής αλλά και πανελλαδικά.

Η υπηρεσία αυτή θα καταγράφει την δημογραφική εξέλιξη ανά κλάδο, περιοχή, κατηγορία, κ.λπ. των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τα δημογραφικά στοιχεία και δείκτες του οικονομικού περιβάλλοντος, τις υποδομές, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και δυνατότητες κλπ, με στόχο να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους φορείς που διαμορφώνουν τις πολιτικές ανάπτυξης, όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις  και την προσέλκυση επενδύσεων.

Επιπλέον θα υπάρχει γεωγραφική απεικόνιση σε χάρτη όλων των επιχειρήσεων του Νομού και δυνατότητα φιλτραρίσματος βάσει βασικών στοιχείων από το μητρώο του Επιμελητηρίου, όπως Νομική Μορφή, ΚΑΔ κτλ.  Η εφαρμογή αυτή θα πρέπει να διασυνδέεται και να προβάλει τα στοιχεία του μητρώου σε πραγματικό χρόνο.

Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα θα διασυνδέεται, σε πραγματικό χρόνο με το υπάρχον ΟΠΣ του Επιμελητηρίου (Μητρώο επιχειρήσεων) και το Ψηφιακό Αποθετήριο, για την άντληση στοιχείων που είναι αποθηκευμένα σε αυτό και τη δημιουργία αυτόματων αναφορών από στοιχεία του Μητρώου (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μητρώων) (π.χ. αριθμός νέων επιχειρήσεων ανά κλάδο ή αντικείμενο δραστηριότητας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και συγκεκριμένη περιοχή, εξέλιξη του αριθμού των επιχειρήσεων ανά κλάδο, εξέλιξη του αριθμού των επιχειρήσεων ανά μέγεθος με βάση τον αριθμό των εργαζομένων, αριθμός επιχειρήσεων γυναικείας επιχειρηματικότητας ανά κλάδο, εξέλιξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων, κλπ).

Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης ειδικής βάσης δεδομένων με στοιχεία δεικτών επιχειρηματικότητας τα οποία είναι διαθέσιμα από τρίτες πηγές (ΕΣΥΕ, Eurostat κλπ). Αυτά τα στοιχεία θα κατηγοριοποιούνται με βάση συγκεκριμένα μεταδεδομένα όπως:

 • Κατηγορία Δείκτη
 • Όνομα Δείκτη
 • Περιοδικότητα
 • Πηγή
 • Περιγραφή
 • κλπ

Θα παρέχεται ένα ενοποιημένο web περιβάλλον παρουσίασης, διαχείρισης και παρακολούθησης των τιμών των δεικτών, αλλά και σχετικών αναφορών που θα παράγονται με βάση τις τιμές αυτές, με τρόπο απλό για τον τελικό χρήστη, και με χρήση πινάκων τιμών (αναφορών) αλλά και γραφικών παραστάσεων (διαγράμματα, ιστογράμματα κλπ).

2.5    ΑΞΟΝΑΣ 5: Εξωστρέφεια ψηφιακών Υπηρεσιών και διασύνδεση με τις τοπικές επιχειρήσεις

2.5.1         Αναπτυξιακό Ψηφιακό Αποθετήριο Επιχειρηματικών Δεδομένων

Τα Επιμελητήρια έχουν ως βασικό ρόλο την υποστήριξη της ανάπτυξης των Επιχειρήσεων του Νομού τους και κατ’ επέκταση την επιχειρηματική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής τους. Είναι επίσης κοινά παραδεκτό ότι στη σημερινή Ψηφιακή εποχή, κρίσιμοι παράγοντες για την επίτευξη αυτού του ρόλου, είναι:

 • η διάθεση όσο το δυνατό πληρέστερων Ψηφιακών επιχειρηματικών δεδομένων και μάλιστα σε όλες τις δυνατές μορφές (richmedia: δηλ. πολυγλωσσικών κειμένων, φωτογραφιών, video, εικονικών αναπαραστάσεων, κλπ)
 • η εύκολη, επιλεκτική και δυναμική ψηφιακή διακίνηση αυτών των δεδομένων μέσω του διαδικτύου προς όλους τους νόμιμα ενδιαφερομένους, με στόχο την διάχυση της πληροφορίας και την διευκόλυνση των συνεργασιών
 • η βέλτιστη αξιοποίηση από το Επιμελητήριο των δεδομένων αυτών με την ανάπτυξη και παροχή Ψηφιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας
 • η δυνατότητα εύκολης, δυναμικής και από την πηγή, δηλαδή από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, συνεχής και εξουσιοδοτημένη επικαιροποίηση των επιχειρηματικών δεδομένων

Στα πλαίσια αυτά το Επιμελητήριο αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για τη δημιουργία και λειτουργία ενός Ψηφιακού Αποθετηρίου Επιχειρηματικών Δεδομένων για το σύνολο των Επιχειρήσεων.

Στόχος είναι η κεντρική και σε ένα σημείο τήρηση όλων των δεδομένων των επιχειρήσεων – κυρίως αυτών που συμβάλλουν στην προβολή τους, στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς τους και στη βελτίωση της εξωστρέφειάς τους. Τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με τα στοιχεία που τηρούνται  στα πλαίσια της ιδιότητας της επιχείρησης ως μέλος του Επιμελητηρίου (και επικαιροποιούνται από το ΓΕΜΗ), θα δημιουργούν ένα  όσο το δυνατό πληρέστερο και επικαιροποιημένο επιχειρηματικό προφιλ.)

Οι επιχειρήσεις θα έχουν την δυνατότητα να καταχωρούν  ηλεκτρονικά εκείνα τα στοιχεία τους που θα στηρίζουν την δραστηριότητά τους. Για παράδειγμα πολυγλωσσικό profile, φωτογραφίες, video και περιγραφές των προϊόντων και υπηρεσιών τους, εγχειρίδια και οδηγίες χρήσης, εξαγωγικές δυνατότητες και ενδιαφέρον συνεργασιών και εισαγωγών, κλπ. Η δομή της πληροφορίας θα είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες του κλάδου τους και στα ειδικότερα μεταδεδομένα (metadata) που αφορούν τις δραστηριότητές τους, έτσι ώστε να είναι άμεσα αξιοποιήσιμη σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες τρίτων.

Τα δεδομένα που θα καταχωρούνται στο Αποθετήριο  ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν:

 • Γεωγραφικό στίγμα
 • Φωτογραφίες επιχείρησης
 • Φωτογραφίες, video, κλπ υπηρεσιών και προϊόντων
 • Έγγραφα και Μπροσούρες επιχείρησης
 • Περιγραφή υπηρεσιών και προϊόντων
 • Πολυγλωσσικότητα, κλπ

Το σύστημα θα πρέπει να διασυνδέεται σε πραγματικό χρόνο με το υφιστάμενο ΟΠΣ του Επιμελητηρίου από το οποίο θα αντλούνται τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης.  Επιπλέον η διαχείριση του Ψηφιακού Αποθετηρίου θα πρέπει να γίνεται στο ενιαίο περιβάλλον του ΟΠΣ και το Αναπτυξιακό Προφίλ της κάθε επιχείρησης θα πρέπει να είναι μέρος της καρτέλας της επιχείρησης στο υφιστάμενο ΟΠΣ του Επιμελητηρίου.  

Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλίζεται η εγκυρότητα των επιχειρηματικών πληροφοριών,  η μείωση της επικάλυψης επιχειρηματικού περιεχομένου που δημιουργείται κατά καιρούς, ενώ θα διευκολύνεται η επικαιροποίηση των αναπτυξιακών δεδομένων από τις ίδιες τις επιχειρήσεις . Επίσης η σωστά κωδικοποιημένη (με βάση και τα σχετικά μεταδεδομένα)  και συστηματική πληροφορία που θα περιλαμβάνει το Αποθετήριο, δίνει τη δυνατότητα εύκολης παραγωγής επιλεγμένων ψηφιακών reports, ανάπτυξης από το Επιμελητήριο ψηφιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (π.χ. richmedia επιχειρηματικούς οδηγούς, κλπ), καθώς επίσης και επιλεγμένης διάθεσης  της πληροφορίας σε τρίτους ενδιαφερόμενους, που θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστικοί παράγοντες ανάπτυξης, προβολής και εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων.

2.5.2         Μηχανισμός διάθεσης ανοικτών δεδομένων (Open Data)

Επιλεγμένα δεδομένα του Αποθετηρίου, δεδομένα που προέρχονται από επεξεργασία τους (π.χ. στατιστικά) αλλά και δεδομένα από άλλες πηγές και συστήματα Επιμελητηρίου θα διατίθενται μέσω OpenData μηχανισμών.

Στόχος είναι τα δεδομένα αυτά να διατίθενται με συγκροτημένο και ασφαλή τρόπο με τους κατάλληλους μηχανισμούς  (OpenDataAPIs) ώστε η πληροφορία να διατίθεται από το Επιμελητήριο σε τρίτους φορείς που θέλουν να την αξιοποιήσουν (Δήμοι, Περιφέρεια, Πολιτεία, Επιχειρήσεις, Ιδιώτες).

Απαιτείται λοιπόν η ανάπτυξη και θέση σε παραγωγική λειτουργία ενός μηχανισμού OpenData μέσω του οποίου θα διατίθενται τα επιλεγμένα δεδομένα σε πλήθος επιλεγμένων από τον Φορέα αποδεκτών (π.χ. φορείς Δημόσιας Διοίκησης, προγραμματιστές 3ων εφαρμογών κοκ) παρέχοντας μηχανισμούς:

 • Τεκμηρίωσης και Καθοδήγησης προγραμματιστή
 • Ασφαλούς πρόσβασης στα API
 • Προστασίας των ΟΠΣ και διάθεσης των δεδομένων με έναν ασφαλή και αυστηρά καθορισμένο στα όριά του μηχανισμό διάθεσης.

2.5.3         Εφαρμογή Προβολής και Ηλεκτρονικής Συνεργασίας των Επιχειρήσεων

Πρόκειται για ένα σύγχρονο Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Οδηγό που θα περιλαμβάνει το σύνολο των Επιχειρήσεων του Νομού. Ο Επιχειρηματικός Οδηγός θα αποτελεί μια υπηρεσία προστιθέμενης αξίας που θα αξιοποιεί τα δεδομένα του Ψηφιακού Αποθετηρίου. Σκοπός του Επιχειρηματικού Οδηγού είναι να προβάλλει με ενιαίο και συστηματικό τρόπο τις επιχειρήσεις.

Θα περιλαμβάνει πολυμεσική πληροφορία (richmedia), η οποία θα επικαιροποιείται:

 • Αυτόματα από τα αντίστοιχα δεδομένα του υφιστάμενου ΟΠΣ του Επιμελητηρίου.
 • Αυτόματα από τα αντίστοιχα δεδομένα του Ψηφιακού Αποθετηρίου.
 • Απευθείας από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν δυνατότητα εγγραφής και εξουσιοδοτημένης πρόσβασης για να ενημερώνουν με επιπλέον στοιχεία το profile τους, έτσι ώστε ο Επιχειρηματικός Οδηγός να παίζει πράγματι το ρόλο ενός επικαιροποιημένου αναπτυξιακού εργαλείου σφαιρικής προβολής της επιχείρησης.

 Ενδεικτικά τα στοιχεία που θα περιέχει ο Επιχειρηματικός Οδηγός περιλαμβάνουν:

 • Πολυγλωσσική παρουσίαση και ιστορικό επιχείρησης (ελληνικά / αγγλικά) με χρήση πολυμεσικού υλικού (φωτογραφίες, video, κλπ)
 • Πολυγλωσσική παρουσίαση Προϊόντων και υπηρεσιών με πολυμεσικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, σχέδια, μπροσούρες, κλπ)
 • Στοιχεία επικοινωνίας με εμφάνιση σε χάρτη και παρουσία σε κοινωνικά Δίκτυα
 • Διακρίσεις, καινοτομίες, καλές πρακτικές κ.τ.λ.
 • Ανάγκες προμηθειών και δυνατότητες συνεργασιών
 • Ενημερωτικό υλικό (μπροσούρες, βίντεο)
 • Θέσεις εργασίας
 • κ.α.

Επιπλέον Χαρακτηριστικά:

 1. Ο Ηλεκτρονικός Επιχειρηματικός Οδηγός θα πρέπει να διαθέτει σύγχρονη σχεδίαση και αισθητική αντίληψη και οπωσδήποτε να λειτουργεί εξ ίσου σωστά σε κινητές συσκευές (mobileresponsive)
 2. Επιχειρηματική και Κοινωνική Δικτύωση: Το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα περιλαμβάνει χαρακτηριστικά αντίστοιχα των γνωστών κοινωνικών δικτύων. Εκτός από τα προφίλ των επιχειρήσεων θα μπορούν να δημιουργήσουν προφίλ και οι επιχειρηματίες αλλά και οι πολίτες. Τα προφίλ θα διασυνδέονται μεταξύ τους με τη λογική του «ακολουθώ» (follow) και έτσι θα δημιουργούνται επιχειρηματικοί και κοινωνικοί δεσμοί μεταξύ επιχειρήσεων – επιχειρηματιών – πολιτών – φορέων κ.τ.λ..
 3. Online δημιουργία ψηφιακής μπροσούρας: Πρόκειται για μηχανισμό δημιουργίας εύκολης ηλεκτρονικής μπροσούρας είτε για την ίδια την επιχείρηση, είτε για επιλεγμένες επιχειρήσεις, καλύπτοντας έτσι ένα τεράστιο κενό προβολής των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα μόλις προκύψει η ανάγκη αποστολής ηλεκτρονικού υλικού για επιχειρήσεις συγκεκριμένου κλάδου, (π.χ. στα πλαίσια επιχειρηματικής αποστολής στο εξωτερικό, επίσκεψης πρέσβη, κλπ), θα μπορεί πολύ εύκολα και αυτόματα να παραχθεί το υλικό και να αποσταλεί ηλεκτρονικά, με αξιοποίηση των δεδομένων του ψηφιακού αποθετηρίου.
 4. Γεωγραφική απεικόνιση επιχειρήσεων: Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σωστή κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων αλλά και τις γεωγραφικές πληροφορίες. Ο επισκέπτης θα μπορεί να αναζητά επιχειρήσεις βάσει δραστηριότητας, δηλωμένων ΚΑΔ, προϊόντων / υπηρεσιών αλλά και περιοχής στην οποία βρίσκεται. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης εκτός από τη λίστα των επιχειρήσεων που πληρούν τα κριτήρια θα είναι και ένας δυναμικός χάρτης που θα εμφανίζει τις επιχειρήσεις και τα χαρακτηριστικά τους.
 5. Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνεργασίας των Επιχειρήσεων: Η Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνεργασίας των Επιχειρήσεων (BusinessCollaborationHub) θα αποτελεί ένα σύστημα σύζευξης Προσφορών – Ζητήσεων προϊόντων και υπηρεσιών για την διευκόλυνση των διεπιχειρηματικών συνεργασιών (B2B). H εφαρμογή θα περιλαμβάνει:
 • την δημοσίευση γενικών αγγελιών προσφοράς – ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και αναζήτησης επιχειρηματικών συνεργασιών.
 • την αυτόματη σύζευξη (ταίριασμα – matching) των αντίστοιχων προσφορών και ζητήσεων
 • την αυτόματη ενημέρωση των επιχειρήσεων που με βάση το matching υπάρχει πιθανό ενδιαφέρον συνεργασίας. Η αυτόματη σύζευξη θα γίνεται με έξυπνους μηχανισμούς που θα λαμβάνουν υπόψη τόσο το ειδικό αντικείμενο της αγγελίας όσο και το profile και τα ενδιαφέρονται συνεργασίας που έχουν δηλώσει οι επιχειρήσεις, αλλά και στοιχεία που αυτόματα θα αντλεί ο μηχανισμός π.χ. αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης από το Μητρώο του Επιμελητηρίου, προϊόντα και υπηρεσίες από το ψηφιακό αποθετήριο του Επιμελητηρίου κ.α.

2.5.4         Mobile Εφαρμογή για την προβολή του συνολικού Τουριστικού Προϊόντος του νομού

Η εφαρμογή περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη προβολή του συνολικού Τουριστικού Προϊόντοςτου Νομού Άρτας. Το συνολικό Τουριστικό προϊόν περιλαμβάνει όλες εκείνες τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται στους επισκέπτες και ενδεικτικά περιλαμβάνουν: διαμονή, εστίαση και αναψυχή, ενοικιάσεις οχημάτων, τουριστικά πρακτορεία, εκδρομές, πολιτιστικές  εκδηλώσεις και μουσεία, ειδικά σπορ και εμπειρίες υπαίθρου, τοπικά προϊόντα και αναμνηστικά, κλπ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής θα είναι:

 1. Ολοκληρωμένος Επιχειρηματικός Οδηγός του Νομού Άρτας. Θα προβάλλονται με σύγχρονο τρόπο όλες οι Τουριστικές Επιχειρήσεις και με αντικείμενο:
 • Διαμονή
 • Εστίαση
 • Διασκέδαση
 • Πρακτορεία / Ενοικιάσεις
 • Δραστηριότητες – Περιηγήσεις – extreme sports
 • Τοπικοί Παραγωγοί
 1. Διαδραστικός Χάρτης που θα παρουσιάζει δυναμικά και με ειδικά φίλτρα όλες τις παραπάνω επιχειρήσεις καθώς και σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος όπως:
 • Οικισμοί
 • Παραλίες
 • Αρχαιολογικοί Χώροι
 • Μουσεία-Μνημεία
 • Εκκλησίες-Μονές
 • Αεροδρόμια – Ελικοδρόμια
 • Αξιοθέατα ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
 1. Πλούσιο Πολυμεσικό Υλικό και Αφιερώματα (περιγραφή, φωτογραφίες, βίντεο) για κάθε περιοχή του Νομού Άρτας. Ενδεικτικά θα αναλυθούν οι παρακάτω κατηγορίες για τον Νομό Άρτας:

ΓΕΝΙΚΑ:

 • ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
 • ΜΝΗΜΕΙΑ & ΤΟΠΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 • ΟΙΚΙΣΜΟΙ & ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
 • ΜΟΥΣΕΙΑ
 • Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ
 • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 • ΠΑΡΑΛΙΕΣ
 • ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

 

 1. Αλληλεπίδραση με τους χρήστες: Ένα βασικό χαρακτηριστικό της εφαρμογής θα είναι η αλληλεπίδραση με τους χρήστες.

Α)Αξιολόγηση / Σχολιασμός

Οι χρήστες της εφαρμογής θα μπορούν να σχολιάζουν και να βαθμολογούν τις επιχειρήσεις αλλά και περιοχές (π.χ. παραλίες) ώστε να δίνουν χρήσιμες πληροφορίες σε άλλους ταξιδιώτες.

Β) Φωτογραφίες χρηστών

Οι χρήστες της εφαρμογής θα μπορούν να ανεβάζουν φωτογραφικό υλικό τόσο για επιχειρήσεις που επισκέπτονται όσο και για τα αξιοθέατα

Οι παραπάνω διαδικασίες θα δώσουν ιδιαίτερη αξία στον οδηγό και το περιεχόμενό του το οποίο συνεχώς θα εμπλουτίζεται και θα επικαιροποιείται.

Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας