Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
arta 6i ekthesi F 903552824

6η Πανελλήνια Γενική Έκθεση Άρτας» 27 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2018.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ “6ης Πανελλήνιας Γενικής Έκθεσης Άρτας”

Άρθρο 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η 6η Πανελλήνια Γενική Έκθεση Άρτας» διοργανώνεται από την  Αρταίων Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α, υπό την αιγίδα του Δήμου Αρταίων και σε συνδιοργάνωση με το Εμπορικό Επιμελητήριο και τον Εμπορικό Σύλλογο Άρτας. και θα πραγματοποιηθεί στο «Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας Κων/νος Βάγιας» από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2018.

Άρθρο 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

α. Ως ώρες λειτουργίας της «6ης Πανελλήνιας Γενικής Έκθεσης Άρτας» ορίζεται το διάστημα καθημερινές: από 10:30 π.μ. έως 14.00 μ.μ. και 17.00 εως 22.30 μ.μ., . Σαββατοκύριακο: 10.00 – 23.00 για όλη τη διάρκεια της έκθεσης.

 

β. Ο Οργανωτής έχει δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία της έκθεσης κατά ένα μήνα ειδοποιώντας τον εκθέτη για την αλλαγή ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι τις 20-9-2018.

γ. Ο Οργανωτής έχει δικαίωμα να ακυρώσει την έκθεση λόγω ανωτέρας βίας. Σε τέτοια περίπτωση η προκαταβολή του Εκθέτη επιστρέφεται χωρίς τόκους εντός εξήντα (60) ημερών εάν η ίδια Έκθεση δεν πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία.

δ. Τα περίπτερα των εκθετών λειτουργούν υποχρεωτικά σύμφωνα με το πρόγραμμα της έκθεσης. Τα περίπτερα πρέπει να είναι πλαισιωμένα από τους Εκθέτες ή το εξουσιοδοτημένο προσωπικό τους όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της έκθεσης. Οι Εκθέτες θα πρέπει να είναι στα περίπτερά τους τριάντα (30) λεπτά πριν το άνοιγμα της έκθεσης στους επισκέπτες και να αποχωρούν δεκαπέντε (15) λεπτά μετά το κλείσιμο.

Άρθρο 3. ΕΚΘΕΤΕΣ

1. Στην 6η Πανελλήνια Γενική Έκθεση Άρτας» επιτρέπεται να συμμετέχουν:

α) Έλληνες και αλλοδαποί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)  που ασκούν δραστηριότητα εμπορική, μεταποιητική,  ή παροχής υπηρεσιών και επιθυμούν να εκθέσουν αμεταχείριστα προϊόντα τους ή και υπηρεσίες ,

β) Έλληνες και αλλοδαποί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)   αντιπρόσωποι επιχειρήσεων του εσωτερικού και εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσουν πλήρη στοιχεία του οίκου που εκπροσωπούν και θα έχουν έγγραφη εξουσιοδότηση απ’ αυτόν ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

γ. Επίσημες ή ημιεπίσημες ξένες κρατικές συμμετοχές,

δ. Συνεταιρισμοί, Οργανισμοί, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Σχολικές μονάδες, Υπηρεσίες, Φορείς, Επιστημονικά Ιδρύματα και Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας,

΄Αρθρο 4. ΕΚΘΕΜΑΤΑ

Τα βασικά εκθέματά της έκθεσης αφορούν βιβλία, εκδόσεις και γραφικές τέχνες, δομικά υλικά, είδη γραφείου και σπιτιού, είδη υγιεινής, έπιπλα και έπιπλα κουζίνας, επαγγελματικός εξοπλισμός, ηλιακοί θερμοσίφωνες, ηλεκτρονικά είδη και συστήματα, τηλεφωνία, κλιματισμός, ψύξη, θέρμανση, κουφώματα, κουρτίνες, λιπαντικά, μονωτικά υλικά, μάρμαρα, μέταλλα, αυτοκίνητα, αξεσουάρ αυτοκινήτου, μοτοσικλέτες, μηχανές γραφείου, Μ.Μ.Ε., πόρτες ασφαλείας, συστήματα ασφαλείας, συστήματα και είδη πληροφορικής, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, τζάκια, τρόφιμα,  ποτά, υπηρεσίες, βιομηχανικά προϊόντα, είδη δώρων, πίνακες ζωγραφικής, οικολογικά προϊόντα και οτιδήποτε άλλο, ύστερα από απόφαση του Προέδρου της ΑΔΑΕ ΟΤΑ και του Δημάρχου Αρταίων.

Άρθρο 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Κάθε ενδιαφερόμενος Εκθέτης για τη συμμετοχή του συμπληρώνει το ειδικό έντυπο δήλωσης συμμετοχής στην Έκθεση, (το οποίο βρίσκεται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων) το οποίο υποβάλει στην Αρταίων Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α, που εδρεύει εντός του Εκθεσιακού Κέντρου στην αίθουσα «Διώνη», υπογεγραμμένο και σφραγισμένο.

2. Ο Οργανωτής αποφασίζει για την Έγκριση ή μη της Δήλωσης Συμμετοχής των Εκθετών και δεν είναι υποχρεωμένος να αιτιολογήσει την απόφασή του. Ειδοποιεί εγγράφως τον εκθέτη μόνο στην περίπτωση που δεν εγκριθεί η συμμετοχή του.

3. Η συμμετοχή στην Έκθεση γίνεται με την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού αναπόσπαστο μέρος του οποίου αποτελεί ο παρών κανονισμός. Με το συμφωνητικό ο εκθέτης αποδέχεται τους όρους του παρόντος κανονισμού και υποχρεώνεται να συμμετάσχει στην έκθεση στο χώρο που καθορίστηκε από τον Οργανωτή. Το συμφωνητικό πρέπει να συνοδεύεται με προκαταβολή ίση με το 50% της αξίας του περιπτέρου. Η δε εξόφληση γίνεται με την καταβολή του 50% , πριν την έναρξη της έκθεσης. Ο ΦΠΑ εξοφλείται με την έκδοση ΤΠΥ.

4.Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ζημιάς σε βάρος της διοργανώτριας ή οποιοδήποτε τρίτου, απορρέουσας από ενέργεια του εκθέτη ή των προστεθέντων του, ο εκθέτης υποχρεούται σε απροφάσιστη, άμεση, και πλήρη αποκατάσταση της σχετικής ζημιάς (θετική και αποθετικής) του παθόντος.

5. Η δαπάνη μεταφοράς εγκατάστασης και τοποθέτησης των εκτιθεμένων προϊόντων, προς και από το περίπτερο του Εκθέτη βαραίνει αποκλειστικά και τον τελευταίο. Η διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για κάθε ενδεχόμενη ζημιά υποστεί ο Εκθέτης, κατά τη διαδικασία μεταφοράς, εγκατάστασης και τοποθέτησης των εκτιθεμένων προϊόντων, προς και από το περίπτερο του Εκθέτη.

6. Το σύνολο των υλικών που χρησιμοποιεί ο Οργανωτής για κάθε κατασκευή και διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου αποτελούν περιουσία του ή προστεθέντων του και συνεπώς δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα πάνω σ’ αυτά.

7. Ο Οργανωτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παρουσίαση:

α) εκθεμάτων που είναι μεγάλα και ογκώδη και μπορεί να είναι επικίνδυνα ή να προκαλέσουν φθορές ή εκθέματα που δεν αναγράφονται στην δήλωση συμμετοχής,

β) εκθεμάτων που δεν παράγονται ή δεν αντιπροσωπεύονται επίσημα από τον εκθέτη. Αλλαγή εκθεμάτων επιτρέπεται μόνο έπειτα από έγγραφη αίτηση προς την διοργανώτρια η οποία διατηρεί το δικαίωμα απαγόρευσης της παρουσίασης εκθεμάτων που δεν ανταποκρίνονται στα συμφωνηθέντα.

8. Οι θέσεις (STANDS) μισθώνονται αποκλειστικά στον εκθέτη ή τους αντιπροσώπους του και δεν επιτρέπεται να υπομισθώσει ή η καθοιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης αυτών σε τρίτα πρόσωπα.

Άρθρο 6. ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

α. Ο ελάχιστος στεγασμένος χώρος, που μπορεί να ζητηθεί, ανέρχεται σε 6 τ.μ. και ο υπαίθριος σε 20 τ.μ. και άνω.

β. Όλοι οι στεγασμένοι χώροι πρέπει να είναι πολλαπλάσιο των τριών (3) τ.μ..

β. Οι χώροι τίθενται στη διάθεση των εκθετών δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη λειτουργίας της έκθεσης,

γ. Όλες οι εργασίες διακόσμησης, εγκατάστασης και τοποθέτησης των εκθεμάτων πρέπει να έχουν τελειώσει, το αργότερο, το μεσημέρι της παραμονής της έκθεσης. Σε περίπτωση, που δεν εμφανιστεί ο Εκθέτης για την παραλαβή του χώρου του, 24 ώρες πριν από το άνοιγμα της έκθεσης, ο χώρος αυτός μπορεί να παραχωρηθεί, χωρίς να ειδοποιηθεί ο Εκθέτης, σε άλλον ενδιαφερόμενο.

δ. Οι εκθετήριοι χώροι παραδίδονται στον Οργανωτή μία (1) ημέρα μετά τη λήξη της έκθεσης, στην κατάσταση που έχουν παραληφθεί. Ζημίες, που θα διαπιστωθούν κατά την παράδοση και προέρχονται από Εκθέτες ή τους προσκληθέντες από αυτούς χρεώνονται στον Εκθέτη.

ε. Ο Οργανωτής για τεχνικούς και λειτουργικούς λόγους έχει δικαίωμα να αλλάξει περίπτερο σε κάποιους Εκθέτες.

στ. Οι Εκθέτες οφείλουν να διατηρούν τα περίπτερά τους καθαρά, λειτουργικά και καλαίσθητα σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης.

ζ. Οι Εκθέτες οφείλουν να χρησιμοποιούν μόνο το εσωτερικό του περιπτέρου που τους έχει παραχωρηθεί και απαγορεύεται να τοποθετούν εκθέματα, διακοσμητικά ή να διανέμουν τα διαφημιστικά έντυπα σε κοινόχρηστους χώρους.

η. Η Γραμματεία του Οργανωτή θα παραδώσει έγκαιρα στους εκθέτες επαρκή αριθμό ειδικών Κονκάρδων Εκθετών για εύκολη αναγνώριση του Προσωπικού των περιπτέρων τους.

Άρθρο7. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

Α. Η αποζημίωση χρήσης χώρου, καθορίζεται σε 40 €/τ.μ. χωρίς ΦΠΑ για τους στεγασμένους χώρους και αναγράφεται στην έντυπη δήλωση συμμετοχής.

Β. Στους εκθέτες που έχουν ως έδρα της επιχείρησής τους τον Νομό Άρτας, παρέχεται έκπτωση 30% επί των ανωτέρω τιμημάτων.

Άρθρο 8. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σε οποιαδήποτε περίπτωση ακύρωσης από πλευράς του Εκθέτη, οποτεδήποτε και αν γίνει η ακύρωση αυτή και σε οποιονδήποτε λόγο και αν οφείλεται, έστω και σε ανωτέρα βία, τα χρήματα της προκαταβολής δεν επιστρέφονται από τον Οργανωτή και ο Εκθέτης υποχρεούται να αποζημιώσει τον Οργανωτή με την αξία όλου του συμφωνηθέντος ποσού συμμετοχής, και για οποιαδήποτε άλλη ζημιά τυχόν υποστεί θετική ή αποθετική, εκτός και αν βρεθεί άλλος εκθέτης.

Άρθρο 9. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

α. Στο χώρο πραγματοποίησης της έκθεσης επιτρέπεται η σύναψη εμπορικών πράξεων με βάση τα εκτιθέμενα δείγματα-εκθέματα, που αναφέρονται στη δήλωση συμμετοχής,

β. Λιανικές πωλήσεις επιτρέπονται μόνο για τους εκθέτες που παράγουν ή κατασκευάζουν μόνοι τους το τελικό προϊόν, τηρώντας την κείμενη νομοθεσία.

γ. Στους εκθέτες επιτρέπεται, μόνο μέσα στο εκθετήριο τους, να διαφημίζουν – προβάλλουν τα προϊόντα τους, με την προϋπόθεση ότι δεν θα παρενοχλούν γειτονικούς εκθέτες με θορύβους κλπ. και δεν θα προβάλλουν διαφημίσεις, που είναι αντίθετες με το κοινό αίσθημα.

Άρθρο 10. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Το περίπτερο που παρέχει ο Οργανωτής διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α. Ύψος 2,50 μέτρα (εσωτερική δομή)

β. Επένδυση με μοκέτα δαπέδου

γ. Προβολέας 500 W ανά 12 τ.μ.

δ. Πρίζα 220 V

ε. Μετώπη με την Επωνυμία του Εκθέτη

στ. Επίπλωση με ένα (1) γραφείο και τρεις (3) καρέκλες

Άρθρο11. ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ –  ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

1. Τα  εκθέματα  δεν  επιτρέπεται  να  φωτογραφηθούν  ή κινηματογραφηθούν ή σχεδιαστούν κλπ, χωρίς έγγραφη άδεια από Οργανωτή. 

2. Η ένταση των βίντεο, της μουσικής και των θορύβων στα περίπτερα πρέπει να διατηρείται τόσο χαμηλή, ώστε να μην ενοχλούνται οι επισκέπτες και οι συνάδελφοι Εκθέτες.

Άρθρο12. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

α. Αντικείμενα   που  είναι  εκθέματα,   δεν  μπορούν  να απομακρυνθούν από την έκθεση, πριν λήξει η περίοδος της επίδειξής τους.

β. Η απομάκρυνση των εκθεμάτων και των άλλων αντικειμένων, που ανήκουν στον εκθέτη, πρέπει να γίνει μέσα σε μία (1) ημέρα από τη λήξη της έκθεσης. Όταν περάσει αυτό το χρονικό διάστημα, ο Οργανωτής έχει το δικαίωμα, χωρίς ευθύνη για τυχόν φθορές που θα συμβούν, να τα απομακρύνει από τον εκθετήριο χώρο, χρεώνοντας τον εκθέτη με τις σχετικές δαπάνες.

Άρθρο 13. ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Η «Αρταίων Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α» δεν ευθύνεται, ούτε είναι υποχρεωμένη να αποζημιώσει τον εκθέτη ή οποιονδήποτε τρίτο, εξ αιτίας ατυχήματος ή βλάβης, που θα προκληθεί σε πρόσωπα, εμπορεύματα και εκθέματα, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο της έκθεσης, από οποιαδήποτε φυσική ή τεχνική αιτία. Δεν ευθύνεται, επίσης, για κλοπές και απώλειες, καθώς και καταστροφές από πυρκαγιές ή φυσικά φαινόμενα. Γι’ αυτό συνιστάται να γίνεται ασφάλιση για κάθε κίνδυνο.

΄Αρθρο 14. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗ

Η «Αρταίων Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α» διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του εκθέτη :

α) Όταν δεν καταβάλει την προκαταβολή.

β) Όταν, μολονότι έχει καταβάλει την προκαταβολή, δεν έχει εξοφλήσει εμπρόθεσμα το συνολικό κόστος συμμετοχής.

     Στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται στον Εκθέτη η προκαταβολή.

γ) Εφόσον ο εκθέτης δεν τηρεί πιστά τα προβλεπόμενα του παρόντος.

Στην περίπτωση αυτή η ΑΔΑΕ ΟΤΑ διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης ολόκληρου του καταβληθέντος ποσού.

Άρθρο 15. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

α. Για την επίλυση των διαφορών μεταξύ «Αρταίων Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α» και κάθε τρίτου αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Άρτας.

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ WTM ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (5-7/11/2018)
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας