Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
png

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»: Όλες οι πληροφορίες για τα Προγράμματα που περιλαμβάνει η Δράση

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει για την  Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά μια σειρά προϋποθέσεων.

Ακολουθούν αναλυτικές πληροφορίες για κάθε Πρόγραμμα:

 

Τίτλος Προγράμματος: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ»

 

Προδημοσίευση Προκήρυξης
Επιχειρησιακό ΠρόγραμμαΕθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
Είδος ΕνίσχυσηςΕπιχορήγηση
Περιοχή ΕφαρμογήςΌλη η Ελλάδα
Δικαιούχοι

Για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται αθροιστικά στις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ

Να είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα

Να έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01.01.2022.

Να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα

Οι δικαιούχοι του προγράμματος εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την εξαρτημένη εργασία [τις ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ)]

Κατηγορία 1: επιχειρήσεις με 1-10 υπαλλήλους (ΕΜΕ)

Κατηγορία 2: επιχειρήσεις με 10-25 υπαλλήλους (ΕΜΕ)

Κατηγορία 3: επιχειρήσεις με 25-50 υπαλλήλους (ΕΜΕ)

Κατηγορία 4: επιχειρήσεις με 50-250 υπαλλήλους (ΕΜΕ)

Προϋποθέσεις

–    να λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας

–     να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις

εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης

Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και ατομικές

επιχειρήσεις.

–     να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,

–     να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης

–     να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές

με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία,

όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι

κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο

πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως

ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)

ü  να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.

Τι χρηματοδοτείται

Πρόγραμμα I «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

Στα πλαίσια του Προγράμματος, επιλέξιμη προς επιδότηση είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers).

Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 1,2,3 ή 4 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων.

Η προμήθεια των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, πραγματοποιείται μέσω των εγκεκριμένων, στο πλαίσιο του Προγράμματος, Προμηθευτών. Επίσης πρέπει να ανήκουν στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένων Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών, περισσότερες πληροφορίες για το οποίο αναφέρονται στην ενότητα 5.5 της Πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τις επιδοτούμενες λύσεις , παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 5.1 της Πρόσκλησης / 2η Τροποποίηση

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τις επιλέξιμες κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών, συμπληρωματικών υπηρεσιών και τις προϋποθέσεις επιβεβαίωσης ενεργοποίησης αυτών, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις ενότητες 5.2, 5.3 και 5.4 της Πρόσκλησης.

Πρόγραμμα II «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Το Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, αποσκοπώντας:

·   στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ,

·   στην ενδυνάμωση του κλάδου ΤΠΕ (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).

·   στη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» θα παρέχει ενισχύσεις, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών (new product development) και εμπεριέχουν:

·        Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων),

·        Δραστηριότητες Ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών,

·        Συμπληρωματικές δραστηριότητες Εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Πρόγραμμα ΙΙΙ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ»

Επιλέξιμη προς επιδότηση είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers). Κάθε δικαιούχος:

·        δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή περισσοτέρων λύσεων (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών). Κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από την εξαργύρωση επιταγής του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση),

·        μπορεί να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για αγορά λύσεων σε μία ή παραπάνω Κατηγορίες Ενεργειών, εφόσον πληροί τα γενικά και ειδικά (ανά κατηγορία) κριτήρια επιλεξιμότητας.

Η προμήθεια των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, πραγματοποιείται μέσω των εγκεκριμένων, στο πλαίσιο του Προγράμματος, Προμηθευτών. Επίσης πρέπει να ανήκουν στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένων Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών, περισσότερες πληροφορίες για το οποίο αναφέρονται στην ενότητα 5.3 της Πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τις επιδοτούμενες λύσεις , παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 5.1 της Πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τις επιλέξιμες κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών, συμπληρωματικών υπηρεσιών και τις προϋποθέσεις επιβεβαίωσης ενεργοποίησης αυτών, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 5.2 της Πρόσκλησης / 4η Τροποποίηση

Ύψος και ένταση ενίσχυσης

Πρόγραμμα I «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

Χρηματοδοτικό Σχήμα/ Ένταση ενίσχυσης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης -σε όρους απασχόλησης-  και ειδικότερα ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα:

 (Α)(Β)(Γ)(Δ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΜέγεθος Επιχείρησης (μ)Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνηΈνταση ενίσχυσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10,01 ΕΜΕ ≤ μ ≤ 5 ΕΜΕ€900,00€1.000,0090%
5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ€1.800,00€2.000,0090%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 210 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ€3.600,00€4.000,0090%
18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ€5.400,00€6.000,0090%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 325 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ€9.000,00€10.000,0090%
32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ€10.800,00€12.000,0090%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 440 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ€13.500,00€15.000,0090%
50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ€18.000,00€20.000,0090%

Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί:

·   την ονομαστική αξία του voucher, όπως αποτυπώνεται στη στήλη (Β) και,

·   το 90% του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων ψηφιακών προϊόντων και  υπηρεσιών.

Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, Εθνική ή Ευρωπαϊκή.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 6.3 της Πρόσκλησης / 2η Τροποποίηση

Ενδεικτικά παραδείγματα ελέγχου επιλεξιμότητας δαπανών και υπολογισμού ενίσχυσης παρέχονται στην ενότητα 6.4 της Πρόσκλησης / 4η Τροποποίηση

Πρόγραμμα II «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Χρηματοδοτικό Σχήμα/ Ένταση ενίσχυσης

Τα έργα τα οποία είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του Προγράμματος πρέπει να έχουν προϋπολογισμό από €200.000,00 έως €2.000.000,00.

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται με βάση:

·   Το μέγεθος της επιχείρησης,

·   Το είδος των δραστηριοτήτων και των επιλέξιμων δαπανών,

·   τα όρια ενίσχυσης του Γ.Α.Κ.,

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό, το χρηματοδοτικό σχήμα και τις λοιπές σχετικές λεπτομέρειες της ενίσχυσης, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 4.2 της Πρόσκλησης

Πρόγραμμα ΙΙΙ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ»

Χρηματοδοτικό Σχήμα/ Ένταση ενίσχυσης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers) ανά 6 επιμέρους κατηγορίες :

α/αΟνομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνηΈνταση ενίσχυσης
Κατηγορία 1€150,00€150,00100%
Κατηγορία 2Αριθμός Οχημάτων * €1.125,00Αριθμός Οχημάτων * €1.250,0090%
Κατηγορία 3€300,00€300,00100%
Κατηγορία 4Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €112,50Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €125,0090%
Κατηγορία 5Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00100%
Κατηγορία 6Αριθμός δηλωμένων ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ επιχειρήσεων εστίασης προς αντικατάσταση * €150,00Αριθμός δηλωμένων ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ επιχειρήσεων εστίασης προς αντικατάσταση * €150,00100%

Σε περίπτωση που το ως άνω (κατά περίπτωση) προβλεπόμενο ύψος ενίσχυσης οδηγεί σε μερική υπέρβαση των ορίων σώρευσης με βάση τον κανόνα De Minimis, το ποσό της ενίσχυσης που τελικά θα εγκριθεί δύναται να προσαρμοστεί κατάλληλα, ώστε η να μην υπερβαίνει τα όρια του κανόνα Deminimis. H ονομαστική αξία της επιταγής θα αναπροσαρμοστεί αναλόγως.

Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί:

·   την ονομαστική αξία του voucher, όπως αποτυπώνεται στη στήλη (Β) του αμέσως ανωτέρω πίνακα,

·   την Ένταση Ενίσχυσης ως ποσοστό (%) επί του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, Εθνική ή Ευρωπαϊκή.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 6.3 της Πρόσκλησης / 4η Τροποποίηση

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος

Πρόγραμμα I «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 180.000.000,00 ευρώ. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Δράσης: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και κατανέμεται στις επιμέρους Κατηγορίες επιχειρήσεων ως εξής:

Κατηγορία ΔικαιούχωνΠροϋπολογισμός Προγράμματος
Κατηγορία 1:90.000.000,00 €
Κατηγορία 2:40.000.000,00 €
Κατηγορία 3:30.000.000,00 €
Κατηγορία 4:20.000.000,00 €

Σε περίπτωση όπου, μετά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων παραμένει αδιάθετος προϋπολογισμός σε μία ή περισσότερες κατηγορίες, το ποσό που πλεονάζει είναι δυνατό να διατεθεί για τη χρηματοδότηση αιτήσεων σε άλλες κατηγορίες, οι οποίες αν και έχουν αξιολογηθεί θετικά, δε δύναται να χρηματοδοτηθούν λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού των κατηγοριών αυτών.

 

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Δικαιούχων

Η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο της επιχείρησης που κατέχει νομίμως τους κωδικούς (username & password) πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (πληροφοριακό σύστημα taxisnet). Προκειμένου να εισέλθει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) και να δημιουργήσει νέα αίτηση, ο αιτών  θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ταυτότητα της επιχείρησης χρησιμοποιώντας τους εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxsinet.  Για το σκοπό αυτό Καταρχάς παρέχει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των αναγκαίων δεδομένων στο πλαίσιο υποβολής, ελέγχου και έγκρισης της Αίτησης Επιχορήγησης, και δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και συμφωνεί-συμμορφώνεται με τους όρους και διαδικασίες του Προγράμματος. Μεταβαίνει στο ασφαλές περιβάλλον της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιου Τομέα (ΓΓΠΣ) για την καταχώρηση των εταιρικών διαπιστευτηρίων στην υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών.Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 12 της Πρόσκλησης.

Αίτηση χρηματοδότησης

για τα Προγράμματα “ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ” και “ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ”

Είσοδος στην εφαρμογή

Ακολουθήστε τις οδηγίες και τα διαδοχικά βήματα της παρούσας εφαρμογής προκειμένου να υποβάλετε αίτηση χρηματοδότησης για τα Προγράμματα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” και “Ψηφιακές Συναλλαγές”.

https://beneficiary.digitalsme.gov.gr/

Αίτηση χρηματοδότησης

για το Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Είσοδος στην Εφαρμογή

Για να υποβάλλετε αίτηση στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» εισέλθετε στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς που έχετε στο Taxisnet.

https://productdev.digitalsme.gov.gr/keycloak/auth/realms/GoBeyondSME/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&client_id=gobeyond&state=6S7e00nZfATk9ka_YUTaT2vCVKpXi3tIILn-ljk9gJU%3D&redirect_uri=http://productdev.digitalsme.gov.gr/gobeyond-sme/login/oauth2/code/keycloak

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Η προκήρυξη του Προγράμματος, ο Οδηγός εφαρμογής και τα Παραρτήματά του, έχουν αναρτηθεί στην διεύθυνση: https://digitalsme.gov.gr/

 

Previous ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας