Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
champer artas LOGO mikro1

Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων 2ος Κύκλος Υποβολών

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων», δικαιούχοι δύνανται να κριθούν όλα τα νομικά πρόσωπα είτε ανήκουν στις μικρομεσαίες, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους τομείς «Δραστηριότητες μετά την συγκομιδή», «Βιομηχανία τροφίμων», «Ποτοποιία», «Παραγωγή προϊόντων καπνού»,  «Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών», «Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς μεταφορά δραστηριότητες» σύμφωνα με τον πίνακα των επιλέξιμων ΚΑΔ και υπό την προϋπόθεση να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Είναι Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις».

Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της περίπτωσης α) πιο πάνω, εφόσον μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν με παραγόμενο, τελικό, γεωργικό ή μη γεωργικό προϊόν, κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος, της αξίας των Α’ υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας. Τα συμβόλαια συνάπτονται μεταξύ του δικαιούχου της ενίσχυσης και των παραγωγών του γεωργικού προϊόντος. Η υποχρέωση εφαρμογής της συμβολαιακής γεωργίας ξεκινάει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και τα συμβόλαια είναι τουλάχιστον 3-ετούς διάρκειας. Με την πάροδο 3-ετίας από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και εντός προθεσμίας 2 μηνών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή όπου θα τεκμηριώνεται η ανωτέρω προϋπόθεση.

Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της περίπτωσης α) πιο πάνω, οι οποίες εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα. Η υποχρέωση διατήρησης του ποσοστού καθετοποίησης ξεκινάει μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 3-ετής. Με την πάροδο της 3-τίας από την έναρξη της υποχρέωσης καθετοποίησης της παραγωγής και εντός προθεσμίας 2 μηνών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή, όπου θα τεκμηριώνονται τα ανωτέρω.

Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής τους εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 65.000.000 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης επένδυσης: 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών και το αργότερο έως την 31 Μαΐου 2025.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι υποβολές πραγματοποιούνται από 12 Μαΐου, ώρα 12:00 έως

12 Ιουλίου 2022, ώρα 12:00 και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα ξεκινήσει αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η σειρά προτεραιότητας, για την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά ανάμεσα στην αιτούμενη ένταση ενίσχυσης και την ένταση ενίσχυσης που προκύπτει από τον Πίνακα 2, της υποπαραγράφου 4.2, της παραγράφου 4, για τις περιφερειακές ενισχύσεις, κατά φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση ίδιας διαφοράς, προηγείται η αίτηση που υποβλήθηκε πρώτη, σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που εκδίδεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής των Αιτήσεων (ΠΣ)..

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσοστό Ενίσχυσης κυμαίνεται από 15% έως 55% 

Μέγεθος επιχειρήσεων

Κατώτατος Προϋπολογισμός

Ανώτατος Προϋπολογισμός

Πολύ μικρές – Μικρές -Μεσαίες

500.000,00€

7.500.000,00€

Μεγάλες

2.000.000,00€

12.500.000,00€

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ

Βόρειο Αιγαίο /Ανατολική Μακεδονία-Θράκη /Κεντρική Μακεδονία /Ήπειρος/Θεσσαλία /Δυτική Ελλάδα

45%

55%

55%

Κρήτη /Δυτική Μακεδονία /Ιόνια Νησιά /Στερεά Ελλάδα /Πελοπόννησο

40%

50%

55%

Νότιο Αιγαίο

30%

40%

50%

Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι

25%

35%

45%

Δυτικός τομέας Αθηνών

15%

25%

35%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Αγορά γης, κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων.

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημι-έτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km.

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.

Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης. Συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση με την εγκατάσταση συστημάτων τηλε-ελέγχου καθώς και κάθε άλλη επένδυση η οποία οδηγεί σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.

Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

Ίδρυση και εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής (logistic).

Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα & branding, πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας.

Άυλα στοιχεία ενεργητικού εφόσον χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση, είναι αποσβεστέα, αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς και περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης.

Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει υπό τις προϋποθέσεις.

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ (έως 300.000€).

Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (έως 500.000€).

Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ (έως 500.000€).

Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων (έως 2.000.000€).

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για την αγορά καινούργιων οχημάτων για οδικές μεταφορές αγαθών και προϊόντων, με σκοπό τη συμμόρφωση σε εκδοθέντα ενωσιακά πρότυπα (έως 30% του προϋπολογισμού).

Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (έως 1.000.000€ έως το 30% του προϋπολογισμού).

Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων 2ος Κύκλος Υποβολών

Previous ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας