αρχική σελίδα
Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password

Πείτε μας τη γνώμη σας για το νέο site του Επιμελητηρίου Αρτας

Πολύ καλό
Καλό
Χρειάζεται βελτιώσεις
ΔΞ / ΔΑ
 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  RSS 2.0 

Ι Μεραρχία Πεζικού (Ι ΜΠ):Διαγωνισμός προμήθειας νωπών κρεάτων και πουλερικών.

Το  Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι, η Ι Μεραρχία Πεζικού (Ι ΜΠ) θα προβεί στη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας νωπών κρεάτων και πουλερικών για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων της, που εδρεύουν στη Φρουρά Βέροιας – Αλεξάνδρειας – Νάουσας.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία των άρθρων 117 και 327 του ν. 4412/16. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 03 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 08:55. Το πλήρες σώμα τ..... (09/10/2020)

περισσότερα »

ΑΣΕΠ:Προσλήψεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ στο στο Εθνικό Τυπογραφείο

Το Επιμελητήριο 'Αρτας σας ενημερώνει για τη  δημοσίευση της 7Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά  προσλήψεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ στο στο Εθνικό Τυπογραφείο. Eπισυνάπτεται η δημοσίευση της πρόσκλησης...... (08/10/2020)

περισσότερα »

ΓΝ ΑΡΤΑΣ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι το Γ. Νοσοκομείο Άρτας προκηρύσσει διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΛΙΣΑΝΘΙΑ KAI ΤΟΥ A΄ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ), για τις εξής κατηγορίες: Α) CPV: 09135100-5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και Β) CPV 09134200-9 ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΙΖΕΛ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ), CPV 09132100-4 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ»Προϋπολογισμός : 512.984,70 € ..... (08/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ:Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων.

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης173/2020, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας σαράντα έξη χιλιάδων (46.000,00) ευρώ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψους πενήντα επτά χιλιάδων σαράντα..... (02/10/2020)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 33667/17-09-2020) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Αύξοντα Συστημικό Αριθμό: 99337) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με εκτιμώμενη καθα..... (28/09/2020)

περισσότερα »

Δήμoς Αρταίων:Διαγωνισμός για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου 2020 – 2021

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι ο Δήμoς Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου 2020 – 2021 (cpv 15894200-3),με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 122.506,13 €(57.169,53 € για το 2020 και 65.336,60 € για το 2021) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικο..... (23/09/2020)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία:«Προμήθεια Ηλεκτρικών Ψυγείων και Ηλεκτρικών Κουζινών»

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει για την ανακοίνωση της μετάθεσης της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 29/20 – με αντικείμενο την «Προμήθεια Ηλεκτρικών Ψυγείων και Ηλεκτρικών Κουζινών».Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ.  Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός. ..... (18/09/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ:Διαγωνισμός για «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (χειρουργικές γάζες)»

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι το 424 ΓΣΝ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, για την «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (χειρουργικές γάζες)», CPV: 33141119-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα έξι χιλιάδων ευρώ (66.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι την 25 Σεπ 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 ανυπερθέτως.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (15/09/2020)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: προμήθεια Εμφιαλωμένων Νερών

To Eπιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι Πολεμική Αεροπορία προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια εμφιαλωμένων φυσικών (μεταλλικών) νερών, προς κάλυψη των αναγκών του Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών της 111 Πτέρυγας Μάχης..Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16.Επισυνάπεται ο διαγωνισμός...... (15/09/2020)

περισσότερα »

10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ«Χ ΜΠ»:Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών –Κατεψυγμένων Πουλερικών

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι το 10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ«Χ ΜΠ» προκηρύσσει διαγωνισμό με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών – Κατεψυγμένων Πουλερικών γιαΜονάδες – Ανεξάρτητες Υπομονάδες και Υπηρεσίες του 10ΣΠ.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορώνη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00.Επισυνάπτεται η περίληψη του Διαγωνισμού...... (11/09/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ:διαγωνισμός για την προμήθεια «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)»

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημνερώνει ότι το Νοσοκομείο Άρτας προκηρύσσει διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)» (33696300-8)» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 221.879,50€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορώ..... (09/09/2020)

περισσότερα »

95 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ» :Προκηρυξη Νωπών Οπωροκηπευτικών

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει  ότι, η 95 ΑΔΤΕ, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια:«Νωπών Οπωροκηπευτικών για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων της 95 ΑΔΤΕ».Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (09/09/2020)

περισσότερα »

Γ' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»:Διαγωνισμός Μίσθωσης εκμετάλλευσης του κυλικείου

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι το Γ' Σώμα στρατού «Μέγας Αλέξανδρος» προκηρύσσει διαγωνισμό για την μίσθωση  εκμετάλλευσης κυλικείου.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (09/09/2020)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για Δαπάνες Ετήσιων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Ετών 2018-2019

Ο Δήμαρχος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για δαπάνες ετήσιων Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων 2018 – 2019, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 116.910,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Παρασκευή ..... (12/07/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:Διαγωνισμός για «καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον πολιτισμό και τον τουρισμό»

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για «καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον πολιτισμό και τον τουρισμό», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά), συνολικού προϋπολογισμού 207.160,94 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. Φορέας χρηματοδότησης της π..... (03/09/2020)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:Διαγωνισμός για την «προμήθεια οχημάτων (επιβατικού οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας και οχήματος για τις ανάγκες ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ)»

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Αρταίων προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «προμήθεια οχημάτων (επιβατικού οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας και οχήματος για τις ανάγκες ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ)» (cpv34110000-1, 34114300-2), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 111.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (18.500,00 € για το όχημα Δημοτικής Αστυνομίας και 93.000,00 € για το όχημα της..... (28/08/2020)

περισσότερα »

Α.Σ.Ε.Π.:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

Το Επιμελητήριο 'Αρτας σας ενημερώνει για τη  δημοσίευση της 6Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων εννέα (1.209) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας...... (28/08/2020)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός α)για την «προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων ετών 2020-2021»και β)για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους (μόνιμοι, ιδαχ και ιδοχ) Δήμου Αρταίων

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει: α) ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων ετών 2020-2021» (cpv 39830000-9, 19640000-4 και 24455000-8), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικού προϋπολογισμού 135.150,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και στρογγυλοποίηση 0,99 €. Οι προσφορές..... (26/08/2020)

περισσότερα »

Διοίκηση 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης:Διαγωνισμός για προμήθεια «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ»

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης,  προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» (CPV09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης), προϋπολογισθείσας δαπάνης 799.096,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 11-08-2020 και ώρα 18:00μ.μ.Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 11-09-2020 και ώρα ..... (13/08/2020)

περισσότερα »

10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ«Χ ΜΠ»:διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων (catering), για την κάλυψη των αναγκώντης Δομής Φιλοξενίας Σερρών

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι το 10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ θα προβεί στη διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων (catering), για την κάλυψη των αναγκών της Δομής Φιλοξενίας Σερρών στη θέση «Αγρόκτημα Κλειδί» (ΤΟΣΚΕΔΠ).Επισυνάπτεται η περίληψη του διαγωνισμού...... (12/08/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ:Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι: α)Σύμφωνα με το Α.Π. 4918/04.08.2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) γνωστοποιεί παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ         EASO/2020/ΤΑ/013            ΘΕΣΗ             Head of Facility Management Sector (AD 8)                                            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ          ..... (12/08/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ:διαγωνισμός για την «Προμήθεια συσκευών απολύμανσης χώρων»

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι το 424 ΓΣΝΕ προκηρύσσει διαγωνισμό  για την «Προμήθεια συσκευών απολύμανσης χώρων», CPV:24455000-8, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ενός ευρώ (24.331,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι 21 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (05/08/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ : Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP)»

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι η Πολεμική Αεροπορία προκηρύσσει τη διενέργεια   ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.28/20 – με αντικείμενο την «Προμήθεια 540 Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP) Μαθητών- Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών» συνολικής Προϋπολογισθείσας Δαπάνης  162.000,00 € (ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) και 200.880,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ).Έν..... (05/08/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ :ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Αρταίων προκηρύσσει: α) ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων κοινωνικού παντοπωλείου – δομή σίτισης ετών 2020 – 2021 και β) συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, λοιπές προμήθειες υλικών γραφείου, υλικών μηχανογράφησης έτους 2020. Επισυνάπτoνται οι περιλήψεις των διαγωνισμών...... (27/07/2020)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:Διαγωνισμός για την προμήθεια «Εργαστηριακού Εξοπλισμού»

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια «Εργαστηριακού Εξοπλισμού»με συνολική αξία 157.140,00 με ΦΠΑ. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των προσφoρών ορίζεται η 31/08/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 03:00 μ.μ.Επισυνάπτεται η περίληψη του διαγωνισμού...... (22/07/2020)

περισσότερα »

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμήμα:Διαγωνισμοί

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ  «ΘΗΣΕΑΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7 (ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ /7ο) προκηρύσσει διαγωνισμούς. Επισυνάπτονται τα αρχεία...... (22/07/2020)

περισσότερα »

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας:Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό άνω των ορίων (Διεθνής) Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας καθώς και των Συνοριακών Σταθμών χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.Τριακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων τριάντα επτά ευρώ και δέκα λ..... (20/07/2020)

περισσότερα »

Ανάπτυξη Εφαρμογών ΤΠΕ του Επιμελητηρίου Άρτας για Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενίσχυσης της Τοπικής Επιχειρηματικότητα

Το Επιμελητήριο Άρτας διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο: "Ανάπτυξη Εφαρμογών ΤΠΕ του Επιμελητηρίου Άρτας για Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενίσχυσης της Τοπικής Επιχειρηματικότητας". Ο διαγωνισμός διενεργείται μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ και με αρ. συστήματος 95027..... (17/07/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ:Διαγωνισμός για την προμήθεια αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων Δήμου Αρταίων, ΔΕ Βλαχερνών, ΔΕ Ξηροβουνίου, ΔΕ Φιλοθέης, ΔΕ Αμβρακικού

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων Δήμου Αρταίων, ΔΕ Βλαχερνών, ΔΕ Ξηροβουνίου, ΔΕ Φιλοθέης, ΔΕ Αμβρακικούμε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 4.999,88 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τα είδη του διαγωνισμού εντάσσον..... (10/07/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ:Διαγωνισμός για την προμήθεια "ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ"

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι το Νοσοκομείο Φλώρινας προκηρύσσει διαγωνισμό  για την προμήθεια "ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ". Προϋπολογισμός της προμήθειας:140000 € ενσωματωμένο το ΦπΑ 13% & 24%.Hμερομηνία  έναρξης κατάθεσης προσφορών 9/7/2020 και ώρα 11:00  πμ. ημέρα Πέμπτη.Καταληκτική  ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: Την 31/8/2020 ώρα 14:00 π.μ ημέρα Δευτέρα.Επισυνάπτεται η περίληψη του διαγωνισμού...... (09/07/2020)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:Διαγωνισμός Προμήθειαs 530 τεμ. αυτόματων μηχανημάτων χειροπετσετών

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι η  Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, Προμήθειαs 530 τεμ. αυτόματων μηχανημάτων χειροπετσετών, για τις εγκαταστάσεις των οργανικών μονάδων της ΥΠΑ, ως μέτρο προστασίας της ανθρώπινης υγείας από την πανδημία COVID-19, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΕΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ (38.000,00) ΕΥΡΩ..... (07/07/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Επιμελητηρίου Άρτας:Σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "SMENSWICT" Interreg Ελλάδα-Αλβανίας 2014-2020 του Επιμελητηρίου Άρτας. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Smart energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and Communications Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS)», με το Ακρωνύμιο SMENSWICT και Κωδικό MIS 51860003 στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπ..... (07/07/2020)

περισσότερα »

4η ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης :Διαγωνισμός για την ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση και παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ΚΚΜ, VRV, SPLIT, FCU)

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου για την ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ΚΚΜ, VRV, SPLIT, FCU), για κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, («Παροχή Υπηρεσιών», CPV: 50730000 1, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων ..... (02/07/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ:Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι το Νοσοκομείο Άρτας προκηρύσσει διαγωνισμό  για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» (CPV : 33696100-6) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ (1) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ (2) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, Δ. Σ. 64/2020.Επισυνάπτεται η περίληψη του διαγωνισμού...... (02/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙ.ΠΥ.Ν. ΑΡΤΑΣ:Διαγωνισμός για την αγορά ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς -ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων.

Tο Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι η ΔΙ.ΠΥ.Ν. ΑΡΤΑΣ  προκηρύσσει  διαγωνισμό για την αγορά ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς -ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων της ΔΙ.ΠΥ.Ν. Άρτας οικονομικού έτους 2020. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (30/06/2020)

περισσότερα »

Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης: Διαγωνισμός με αριθμό διακήρυξης 31/2020

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι η 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης δημοσίευσε την περίληψη του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 31/2020.Επισυνάπτεται το αρχείο. ..... (29/06/2020)

περισσότερα »

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμήμα:Διαγωνισμοί.

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ  «ΘΗΣΕΑΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7 (ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ /7ο) προκηρύσσει διαγωνισμούς. Επισυνάπτονται τα αρχεία...... (29/06/2020)

περισσότερα »

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας:Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει για την Γνωστοποίηση Δημοσίευσης της Διακήρυξης 6/2020 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δ. Μακεδονίαςγια την ανάδειξη  προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ. καθώς και των  Συνοριακών Σταθμών χωρικής αρμοδιότητας ΑΠ.Δ.ΗΠ.-Δ.Μ. Επισυνάπτεται η περίληψη του Διαγωνισμού.    ..... (24/06/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ:Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών(Καθετήρων διαφόρων + συσκευές παροχέτευσης)

Τo Eπιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει για την  Διενέργεια Συνοπτικών Διαγωνισμών από το Γ. Ν. Ζακύνθου (Καθετήρων διαφόρων + συσκευές παροχέτευσης). Επισυνάπονται οι διαγωνισμοί...... (19/06/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ:Διαγωνισμός για «Προμήθεια και αντικατάσταση επτά(7) κλινών για τις ανάγκες της ΜΕΘ του Γ.Ν. Άρτας »

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ(7) ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ»(CPV 33192130-2) , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολική  προϋπολογισθείσας δαπάνης 120.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :                                        18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ημέρα Π..... (19/06/2020)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:Διαγωνισμός για την προμήθεια «Γενικών Επιχειρηματικών Συμβουλών διαχείρισης και χαρτογράφησης»

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια «Γενικών Επιχειρηματικών Συμβουλών διαχείρισης  και χαρτογράφησης»με συνολική αξία 88.420,00 με ΦΠΑ. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των προσφoρών ορίζεται η 13/07/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 03:00 μ.μ.Επισυνάπτεται η περίληψη του διαγωνισμού...... (18/06/2020)

περισσότερα »

Επιμελητήριο Άρτας:Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών παραγωγής προωθητικού υλικού και υπηρεσιών επικοινωνίας.

Tο Επιμελητήριο Άρτας προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα να καταθέσουν εντός επτά (7) ημερών την προσφορά τους, σεσφραγισμένο κλειστό φάκελο, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών παραγωγής προωθητικού υλικού και υπηρεσιών επικοινωνίας, στην έδρα του Επιμελητηρίου Άρτας, αξίας 7.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ακολούθως. Καλούνται νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με τα ανφερόμενα στην ..... (15/06/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ:Διαγωνισμός για την «προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος»

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος» (cpv34144512-0), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 148.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (η δαπάνη θα καλυφθεί από το πρόγραμμα Φιλόδημος, ΣΑΕ-055 2017ΣΕ05500010). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικ..... (12/06/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ:«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει για την διακήρυξη διαγωνισμού του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας για «υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων των κτιρίων του  Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ, ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΆΡΤΑΣ, ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΜΕΛΙΣΑΝΘΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ» , (CPV: 50710000-5),» συνολικής προυπολογισθείσας δαπάνης  299.249,99€ συμπερ/νου  ΦΠΑ. -Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :09 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 17:00 μ.μ.-..... (10/06/2020)

περισσότερα »

ΔΙ.ΠΥ.Ν. ΑΡΤΑΣ: Διαγωνισμός για την αγορά ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς -ελαστικά.

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι η ΔΙ.ΠΥ.Ν. ΑΡΤΑΣ  προκηρύσσει  διαγωνισμό για την αγορά ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς -ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων της ΔΙ.ΠΥ.Ν. Άρτας οικονομικού έτους 2020. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (10/06/2020)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου:Διενέργεια Συνοπτικών Διαγωνισμών

Τo Eπιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει για την  Διενέργεια Συνοπτικών Διαγωνισμών από το Γ. Ν. Ζακύνθου. Επισυνάπονται οι διαγωνισμοί...... (10/06/2020)

περισσότερα »

Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια:Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει για την προκήρυξη κτρατικών διαγωνισμών στην Βουλγαρία. Παρακάρω επισυνάπτεται το αρχείο με όλους τους διαγωνισμούς αναλυτικά...... (09/06/2020)

περισσότερα »

ΧΧΙV ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ:Προμήθεια«Νωπών κρεάτων- πουλερικών και παρασκευασμάτων αυτών για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων της Φρουράς Λιτοχώρου».

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι η ΧΧΙV ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ προκηρύσσει  διαγωνισµό για την  προμήθεια «Νωπών κρεάτων- πουλερικών και παρασκευασμάτων αυτών για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων της Φρουράς Λιτοχώρου».Ο διαγωνισµός, θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ΔηµοσίωνΣυµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζετα..... (09/06/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ: Διαγωνισμοί

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικών  Διαγωνισμών α) για την «Ετησία σύμβαση για τη Διαχείριση άλλων επικίνδυνων αποβλήτων» β) για την «Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (καθετήρες παροχέτευσης) γ) για την «Προμήθεια υλικών αιμοδοσίας(Συσκευές αιματολογικών αναλύσεων)» δ) για την «Προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (Αναλώσιμα έγχυσης)» Επισυνάπτονται οι διαγωνισμοί...... (09/06/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ:Διαγωνισμός για την συντήρηση – υποστήριξη – αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού.

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση – υποστήριξη – αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού (cpv 72261000-2), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο των εργασιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων..... (09/06/2020)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία:Διαγωνισμός για την “Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών και Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας προς κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΠΑ.”

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία   ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών για την “Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών και Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας προς κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΠΑ.” προϋπολογισθείσας αξίας 719.230,31 € (σε βάθος διετίας) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων  6,27868 % και του αναλογούντος  ΦΠΑ. Επισυνάπτεται η περίληψη τ..... (03/06/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ :ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει για την διακήρυξη διαγωνισμού για «υπηρεσίες διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, συνολικής προυπολογισθείσας δαπάνης  115.849,61€ συμπερ/νου  ΦΠΑ. -Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :02 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 17:00 μ.μ.-Καταληκτική ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα ..... (03/06/2020)

περισσότερα »

ΑΣΕΠ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει για τη την δημοσίευση των υπ. αριθμ. 4Κ/2020 και 1Ε/2020 προκηρύξεων θέσεων του ΑΣΕΠ.Επισυνάπτονται οι ανακοινώσεις...... (29/05/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ:Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων.

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Π..... (29/05/2020)

περισσότερα »

Υπουργείο Εσωτερικών:Προκηρύξεις θέσεων για τη στελέχωση ευρωπαϊκών υπηρεσιών.

To Eπιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει για τρεις  ανακοινώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με προκηρύξεις θέσεων για τη στελέχωση ευρωπαϊκών υπηρεσιών.Επισυνάπτονται τα αρχεία...... (25/05/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης με θητεία τριών (3) ετών.Επισυνάπτεται η πρόσκληση .  ..... (22/05/2020)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός προμήθειας κάδων απορριμμάτων.

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων έτους 2020, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 34.879,96 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Παρασκευή 22-05-2020 και ώρα 10:00 π..... (13/05/2020)

περισσότερα »

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας:Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης.

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύουν σε: Άρτα, Ιωάννινα,  Κόνιτσα, Μέτσοβο, Πρέβεζα, Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Βλάστη (Κοζάνης), Τσοτύλι, Φλώρινα. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο, στη Διεύθυνση Ο..... (12/05/2020)

περισσότερα »

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου E-parks του Προγράμματος Interreg V-A Greece – Italy (GR-IT) 2014-2020

Το Επιμελητήριο Άρτας προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα να καταθέσουν εντός επτά (7) ημερών την προσφορά τους, σε σφραγισμένο κλειστό φάκελο, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης με τίτλο «Ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών στον τομέα των τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων» στην έδρα του Επιμελητηρίου Άρτας, αξίας 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ακολούθως. Καλούνται νομικά ή φυσικά π..... (07/05/2020)

περισσότερα »

8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ:ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι η 8Μ/Π Ταξιαρχία θα προβεί στη Διενέργεια Διαγωνισμού προμήθειας νωπών οπωροκηπευτικών για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων Υπηρεσιών της (Λέσχες Αξιωματικών, Στρατιωτικό Πρατήριο) που εδρεύουν στους Δήμους Ιωαννιτών , Πωγωνίου ,Kόνιτσας ,Φιλιατών και Άρτας. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 07 Ιουνίου 2020.Επισυνάπτεται η περίληψη του Διαγωνισμού. ..... (07/05/2020)

περισσότερα »

Υπουργείο Εξωτερικών:Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων - ISO 9001:2015»

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Εξωτερικών – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ επαναπροκηρύσσει το έργο «Τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων - ISO 9001:2015».  Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) περιόδου 2014-2020» και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 74.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 59.677,42 €).Ο..... (07/05/2020)

περισσότερα »

ΓΝ ΑΡΤΑΣ:Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ»

Το ΓΝ Άρτας ανακοινώνει την περίληψη Διακήρυξης ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων  για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ) (CPV:33168000-5)», για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει  τιμής  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 119.222,55€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα  (1) έτους. Επισυνάπτεται η περίληψη της διακήρυξης.  ..... (29/04/2020)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:Διαγωνισμός για την «προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων στον Δήμο Αρταίων»

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων στον Δήμο Αρταίων» (cpv 45223820-0), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής συνολικού προϋπολογισμού171.120,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 125.000,00 € από ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου και 46.120,00 € από Δημοτικά έσοδα).Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικο..... (24/04/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ:ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ« ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΙΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ FRESENIUS ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ »

To Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει για την γνωστοποίηση ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των  ορίων για την ανάδειξη ανάδοχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΙΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ FRESENIUS ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ » CPV:50421000-2 , ΤΕΜΑΧΙΑ: 14 για τις ανάγκες του  Γ.Ν. Άρτας , με κριτήριο κατοχύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά  μόνο βάσει τιμής συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  5..... (23/04/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ:ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας επαναπροκηρύσσει δημόσιο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό μίσθωσης ακινήτου στο Δήμο Αρταίων για τη στέγαση του Δ.Ι.Ε.Κ του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15-05-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου «Λόφος Περάνθης Άρτας», ενώπιον της κατά νόμον τριμελούς επιτροπής. Επισυνάπτεται η περίληψη του διαγωνισμού. ..... (16/04/2020)

περισσότερα »

Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια:Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει για την προκήρυξη κτρατικών διαγωνισμών στην Βουλγαρία. Παρακάρω επισυνάπτεται το αρχείο με όλους τους διαγωνισμούς αναλυτικά...... (10/04/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ:Περίληψη διακήρυξης για την «μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε συνεργαζόμενο ΚΔΑΥ του συστήματος ΕΕΑΑ»

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε συνεργαζόμενο ΚΔΑΥ του συστήματος ΕΕΑΑ» (cpv 90512000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής συνολικού προϋπολογισμού 179.996,85 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 89.996,85 € για το έτος 2020 και 90.000,00 € για το έτος 2021).Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.pr..... (10/04/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ:ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ, ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την καταπολέμηση κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους (cpv 90922000-6, 90923000-3, 90922000-6), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των εργασιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 29.965,84 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Ο διαγωνισμός θα γίν..... (10/04/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ:ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Η Περιφερειακή ενότητα Άρτας προκηρύσσει  τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου (εργολάβου) εκτέλεσης του έργου καταπολέμησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών, για το έτος 2020, στην περιοχή της Π.Ε. Άρτας στις υπαίθριες ενδοοικιακές και περιοικιακές εστίεςσε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως θα υποδεικνύεται από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου (Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου..... (03/04/2020)

περισσότερα »

Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικών προσφορών που θα αφορούν την προμήθεια υγειονομικών υλικών.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , με την οποία πληροφορεί το κοινό για την κατάθεση οικονομικών προσφορών που θα αφορούν την προμήθεια υγειονομικών υλικών προς λήψη μέτρων πρόληψης μετάδοσης του κορωνοϊου (COVID-19).Επισυνάπτεται η πρόσκληση...... (03/04/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ:Περίληψη διακήρυξης προμήθειας εξοπλισμού για δημιουργία προσβάσιμων θαλάσιων προορισμών

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό 2ο επαναληπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας εξοπλισμού για τη «δημιουργία Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων (για την ομάδα Γ’)» , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 8.928,92€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέ..... (09/04/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη των υπηρεσιών οικονομικής - διοικητικής υποστήριξης των τμημάτων του Επιμελητηρίου Άρτας καθώς και των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που υλοποιεί το Επιμελητήριο Άρτας

Θέμα ανακοίνωσης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη των υπηρεσιών οικονομικής - διοικητικής υποστήριξης των τμημάτων του Επιμελητηρίου Άρτας καθώς  και των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που υλοποιεί το Επιμελητήριο Άρτας.   Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Άρτας αποφάσισε να προσκαλέσει τους ενδιαφερόμενους να προμηθεύσουν με τις υπηρεσίες τους τα αρμόδια τμήματα του Επιμελητηρίου Άρτας (Διεύθυνση, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού,..... (20/03/2020)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:Διαγωνισμός για σίτιση επανενταγμένων αδέσποτων του Δήμου

Ο Δήμος Αρταίων,διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Αρταίων, (cpv: 77400000-4) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των εργασιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 9.399,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ..... (03/03/2020)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:Διαγωνισμός για την προμήθεια «εργαστηριακών αναλώσιμων»

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια εργαστηριακών αναλώσιμων με συνολική αξία 111.300,00 με ΦΠΑ.Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας λήξης των προσφωρών ορίζεται η 16/03/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 03:00 μ.μ.Επισυνάπτεται η περίληψη του διαγωνισμού...... (25/02/2020)

περισσότερα »

ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας:Διαγωνισμός για την «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων»

  Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια: «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς», μέχρι του ποσού των 54.560,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού   (Διακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές, προϋπολογισμός κλπ) από την έδρα της υπηρεσίας ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, οδός Ταγματάρχη Παπακώ..... (10/02/2020)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:Διαγωνισμός για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακινήτων.

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακινήτων Δήμου Αρταίων, (cpv: 66510000-8) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των εργασιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 22.200,00 €.Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό &am..... (03/02/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ:Διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου.

Η Περιφερειακή ενότητα Άρτας ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου συνολικής κύριας χρήσεως τουλάχιστον τετρακοσίων τετραγωνικών μέτρων (400 τ.μ.) και διακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (250 τ.μ.) περίπου για αποθηκευτικούς χώρους, που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και τουΤμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας για τέσσερα (4) έτη.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (21/01/2020)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας: Διαγωνισμός για την μίσθωση ακινήτου.

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προκηρύσσει διαγωνισμό για την μίσθωση ακινήτου στον Ν. Αρτας, για την στέγαση του Δ.Ι.Ε.Κ. του Νοσοκομείου.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα 27-01-2020 και ώρα 11:00 στο γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου. Επισυνάπτεται  η περίληψη του διαγωνισμού...... (13/01/2020)

περισσότερα »

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας:Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων και λιπαντικών για ένα έτος.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας προκηρύσσει διαγωνισμό  για την ανάδειξη  προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων και λιπαντικών για ένα έτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ. καθώς και των  Συνοριακών Σταθμών χωρικής αρμοδιότητας ΑΠ.Δ.ΗΠ.-Δ.Μ.Επισυνάπτεται η γνωστοποίηση του διαγωνισμού...... (03/01/2020)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων :Διαγωνισμό για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου.

Ο Δήμος Αρταίων προκηρύσσει Διαγωνισμό για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 58.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τα είδη του διαγωνισμού εντάσσονται στον κωδικόcpv: 14210000-6. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος ό..... (31/12/2019)

περισσότερα »

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ:ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την υλοποίηση του έργου INNO.TRITION 10/01/2020:ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 /1/2020

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την υλοποίηση του έργου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ/ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS” και το Ακρωνύμιο ..... (31/12/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΜΕ 3-2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 3/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Άρτας Έχοντας υπόψη: 1.    Το Ν. 4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”, Μέρος Β “Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας” 2.    Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 265/τ.Α ́/23-12-2014) 3.    Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 206/..... (24/12/2019)

περισσότερα »

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας:Διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της , που εδρεύουν σε Άρτα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα και στα Δασαρχεία Κόνιτσας, Μετσόβου και Τσοτυλίου για το έτος 2020.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 03.01.2020 και ώρα 15:00 Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 10.01.2020 και ώρα 11:00. Επισυνάπτεται η περιληψη του διαγωνισμ..... (23/12/2019)

περισσότερα »

Επιμελητήριο Άρτας :Ανακοίνωση για υποβολή προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με Ασφαλιστική Εταιρεία.

Σας ενημερώνουμε πως το Επιμελητήριο Άρτας προτίθεται να συνάψει σύμβαση με Ασφαλιστική Εταιρεία για Κάλυψη Αστικής Ευθύνης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών του Επιμελητηρίου Άρτας.  Για το λόγο αυτό και με την παρούσα Ανακοίνωση προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την Τεχνική – Οικονομική τους προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο Επιμελητήριο Άρτας,  στην έδρα του Επιμελητηρίου (Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου, Άρτα, 47132) έως και την Παρασκευή 2..... (18/12/2019)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:Διαγωνισμός για την «επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου ετών 2019 – 2020 - 2021»

Ο Δήμος Αρταίων προκηρύσσει διαγωνισμό για την «επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων ετών 2019 – 2020 - 2021» (cpv50112000-3 και 50110000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής όπως προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, συνολικού προϋπολογισμού445.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (1.100,00 € για το έτος 2019 και από 222.000,00 € για τα έτη 2020 - 2021).Επισυνάπτεται..... (18/12/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικού Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του έργου SMENSWICT για τη διαχείριση του έργου (Project Management) και τη διοργάνωση της εναρκτήριας συνάντησης (Κick-off Meeting)»23/12/2019:ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο  «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικού Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του έργου SMENSWICT για τη διαχείριση του έργου (Project Management) και τη διοργάνωση της εναρκτήριας συνάντησης (Κick-off Meeting)»   23/12/2019 Σας ενημερώνουμε πως η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 στο Επιμελητήριο Άρτας (Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου, Άρτα, ΤΚ: 47132) στον 5ο όροφο.   Πληροφο..... (13/12/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ:Διαγωνισμός για την συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων

Ο Δήμος Αρταίων προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων, (cpv: 77320000-6) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των εργασιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 39.999,10 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό &a..... (11/12/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΤΩΝ 2019 – 2020 - 2021 (ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ)»

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Αρταίων και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2019 – 2020 - 2021 (και προαίρεση καυσίμων Δήμου Αρταίων) με cpv 09134100-8, 09132100-4, 09211000-1, 24951311-8, 24951000-5 και 09135100-5, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές ..... (29/11/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ.Σ140/2019 Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ) CPV :33696200-7) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ.Σ140/2019 Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ) CPV :33696200-7) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας..... (26/11/2019)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων :Διαγωνισμός για τις δαπάνες ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τις δαπάνες ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεών του με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής συνολικού προϋπολογισμού188.070,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (5.000,00 € για το έτος 2019 και τα 183.070,00 € για το έτος 2020).  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Τ..... (21/11/2019)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας:Διαγωνισμοί για α)την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ANOΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ(ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) και β) την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προκηρύσσει διαγωνισμό α) για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ANOΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ(ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) (CPV : 33127000-6)», με αριθ. διακ. Δ.Σ. 126/2019 και αριθ. Συστήματος 80994, Συνολικού προϋπολογισμού: 137.512,28€ συμπ. ΦΠΑ για ένα (1) έτος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας και β) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ..... (08/11/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΜΕ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Άρτας Έχοντας υπόψη: Το Ν. 4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”, Μέρος Β “Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας” Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 265/τ.Α ́/23-12-2014) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 206/τ.Α ́/8-10-1997) ..... (05/11/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 09/2019

Το Επιμελητήριο Άρτας (με τη σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής 21/21.10.2019) προκειμένου να προβεί στην επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για την κάλυψη των ταχυμεταφορικών του αναγκών, από τα Γραφεία της Έδρας του στην Άρτα (Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου), προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το σκοπό αυτό.... (22/10/2019)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων.

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων (νέες εργασίες)cpv 77320000-9, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής συνολικού προϋπολογισμού 67.948,90 €συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (10.000,00 € για το έτος 2019 και τα 57.948,90 € για το έτος 2020).Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus...... (21/10/2019)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για α) προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων και αρδευτικού υλικού β)για την «τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων έτους 2019»

Ο Δήμος Αρταίων προκηρύσσει α) Διαγωνισμό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κτλ Δ.Ε. Αρταίων και αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων ΔΕ Αρταίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 32.734,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλί..... (04/10/2019)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας:Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο καινούριων οχημάτων.

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας προκηρύσσει Διαγωνισμό για την προμήθεια δύο καινούριων οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της.Πρόκειται για 1) καινούργιο βενζινοκίνητο επιβατικό όχημα τύπου SUV πέντε (5) θέσεων, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1400 c.c. ,Συνολικής Προϋπολογισθείσας Αξίας με Φ.Π.Α. 18.000,00€ και ένα (1) καινούργιο πετρελαιοκίνητο διπλοκάμπινο, τετρακίνητο, ημιφορτηγό πέντε (5) θέσεων, κυλινδρισμού κινητήρα έως 2.500 c.c., ωφέλιμου φορτίου έως 1.200 k.g.,Συνολικής Προϋπολογισθεί..... (04/10/2019)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:Διαγωνισμός α)για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας β)την προμήθεια γραφικής ύλης .

Ο Δήμος Αρταίων προκηρύσσει Διαγωνισμούς α)για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας β)την προμήθεια γραφικής ύλης .Επισυνάπτονται οι περιλήψεις των διαγωνισμών...... (03/10/2019)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία:Διαγωνισμός για α) Προμήθεια «Λοιπών Ειδών Εξοπλισμού Οικίσκων» β)«Προμήθεια Μεταλλικών Μονών Υπερκείμενων Κρεβατιών και Στρωμάτων από Αφρώδες Πλαστικό και γ) την Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών.

Η  Πολεμική Αεροπορία προκηρύσσει  Διαγωνισμούς για α) Προμήθεια «Λοιπών Ειδών Εξοπλισμού Οικίσκων» β)«Προμήθεια Μεταλλικών Μονών Υπερκείμενων Κρεβατιών και Στρωμάτων από Αφρώδες Πλαστικό και γ) την Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών. Επισυνάπτοναι οι διαγωνισμοί...... (03/10/2019)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου:Διαγωνισμός για α) την προμήθεια ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ,β)την « Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν (1) ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ »γ)για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (γαλακτ+κατεψ)δ)είδη Παντοπωλείου ε)Διαφόρων Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Εστίασης.

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διαγωνισμούς για: α) την προμήθεια ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, β) την « Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν (1) ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» γ) για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (γαλακτ+κατεψ) ,δ)είδη Παντοπωλείου και ε) Διαφόρων Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Εστίασης. Επισυνάπτονται οι διαγωνισμοί...... (03/10/2019)

περισσότερα »

Δήμοs Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

Ο Δήμοs Αρταίων προκηρύσσει  Διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 72.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑκαι στρογγυλοποίησης 1,76 €. Τα είδη του διαγωνισμού εντάσσονται στους κωδικούς cpv: 31531000-7, 31320000-5, 31681410-0, 34928510-6 και 34991000-0.Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συν..... (02/10/2019)

περισσότερα »

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:Διαγωνισμός για την προμήθεια «Επιστημονικών οργάνων»

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει Διαγωνισμό για την προμήθεια «Επιστημονικών οργάνων» με εκτιμώμενη καθαρή αξία 104.000,00 ευρώ για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.Επισυνάπτεται ο Διαγωνισμός...... (01/10/2019)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας: Διαγωνισμός για την μίσθωση ακινήτου στο Δήμο Αρταίων.

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προκηρύσσει Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και την συνέχιση αυτού με Δημοπρασία με προφορικές προσφορές μέχρι αναδείξεως του τελευταίου μειοδότη για την μίσθωση ακινήτου στο Δήμο Αρταίων για τη στέγαση του Δ.Ι.Ε.Κ του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης 7.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι τιμή έναρξης μειοδοτικής δημοπρασίας 600,00 € (αντίτιμο μηνιαίου μισθώματος ). Η διάρκεια μίσθωσης είναι τρία (3) έτη .Ενημερώνουμε ότι η διοίκ..... (01/10/2019)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία -Γραφείο Προμηθειών:Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Ηλεκτρικών Ψυγείων και ηλεκτρικών κουζινών»

Η Πολεμική Αεροπορία -Γραφείο Προμηθειών προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Προμήθεια «Ηλεκτρικών Ψυγείων και ηλεκτρικών κουζινών», στο πλαίσιο της συνδρομής του ΥΠΕΘΑ στη διαχείριση της προ-σφυγικής κρίσης. Ποσότητα : ▬ Εφτακόσια σαράντα (740) τεμάχια ..... (26/09/2019)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου:Διαγωνισμός α) για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ « είδη Παντοπωλείου, Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» β)για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ «Κατεψυγμένα ψάρια,Κατεψυγμένα λαχανικά,Γαλακτοκομικά προϊόντα»

Το Γ. Ν. Ζακύνθου ανακοινώνει την Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για α) την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (KAE 1511)« είδη Παντοπωλείου (CPV 15000000-8, Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα)»για κάλυψη αναγκών περίπου δέκα (10) μηνώνΠοσότητα : ….. 47185 {ανά Μον. Μέτρησης : 6428 κιλά, 14112 συσκ., 26645 τεμ.} Προϋπολ. δαπάνης : 18.584,07 € προ ΦΠΑ ή 21.000,00 € συμπερ. ΦΠΑ 13% .Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Επί πο..... (26/09/2019)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:Διαγωνισμός για προμήθεια συσσωρευτών.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, για συσσωρευτές, για την αποκατάσταση της λειτουργίας συστημάτων και εξοπλισμού των ΤΥΜ, ΚΕΠ, ΚΑΛΜΗ, ΚΑΖΑΣ, ΚΑΧΙΟ σε ΕΥΡΩ, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα (34.230,00) ευρώ. Ημερομηνία διενέργειας 4/10/2019 και ..... (26/09/2019)

περισσότερα »

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας:Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων θέρμανσης

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας δημοσίευσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύουν σε Άρτα, Θεσπρωτία,  Πρέβεζα, Γρεβενά, και Κοζάνη (Κοζάνη- Τσοτύλι)  καθώς και καυσίμων θέρμανσης – κίνησης του Συνοριακού Σταθμού Μαυροματίου όπως περιγράφονται στην αρι..... (25/09/2019)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας:Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης.

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη,  προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %), για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31-12-2021, ενδεικτικού συνολικού πρoϋπoλoγισμoύ διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων τεσσάρων ευρώ και σαράντα λ..... (17/09/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή δύο φυσικών προσώπων (Consultants) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Έργου “InClust” “LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES IN CUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE/TOURISM & FOLK TRADITION”, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC “GreeceAlbania 2014-2020”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή δύο φυσικών προσώπων (Consultants) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Έργου “InClust” “LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES IN CUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE/TOURISM & FOLK TRADITION”, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC “GreeceAlbania 2014-2020”..... (05/09/2019)

περισσότερα »

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:Διαγωνισμός για προμήθεια α)«Επιστημονικών Οργάνων Εργαστηρίων» β)«Εργαστηριακών Αναλώσιμων»

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει Διαγωνισμό για προμήθεια  α)«Επιστημονικών Οργάνων Εργαστηρίων» και  β)«Εργαστηριακών Αναλώσιμων» για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.Επισυνάπτονται οι Διαγωνισμοί...... (05/09/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Άρτας Έχοντας υπόψη: Το Ν. 4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”, Μέρος Β “Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας” Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 265/τ.Α ́/23-12-2014) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 206/τ.Α ́/8-10-1997) Τ..... (05/09/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ:διαγωνισμός για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προκηρύσσει διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ : ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ, (CPV: 15511000-3, 15551000-5, 15119000-5, 15812000-3, 15612500-6, 15112130-6, 15897000-2, 15411110-6,15321000-4, 03221200-8, 15896000-5, 03142500-3) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το μεγαλύτερο ποσοστό έ..... (05/09/2019)

περισσότερα »

ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ:διαγωνισμός για την προμήθεια οπωροκηπευτικών.

Το ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων –Υπηρεσιών της Φρουράς Ν. Λάρισας.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (28/08/2019)

περισσότερα »

Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας:Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων και Λιπαντικών.

Η Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας  διακηρύσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και Λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για ένα έτος.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (28/08/2019)

περισσότερα »

Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας:Διαγωνισμός για την προμήθεια οπωροκηπευτικών και νωπής πατάτας σε επεξεργασμένη μορφή.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια οπωροκηπευτικών και νωπής πατάτας σε επεξεργασμένη μορφή (αποφλοιωμένη και κομμένη σε διάφορα μεγέθη αναλόγως του είδους φαγητού), για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (28/08/2019)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ:Υποβολές προσφορών για πώληση εκτάσεων στο Βελιγράδι.

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει την έναρξη υποβολής προσφορών για πώληση εκτάσεων στο Βελιγράδι. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου.Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο...... (27/08/2019)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑ ΙΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS”

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την υλοποίηση του έργου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑ ΙΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS” που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του έργου «Innovative use of oli..... (27/08/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ):Διαγωνισμός για ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS και ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Η διαδικασία δημοπράτησης από τη ΔΕΔΑ ,των μεγάλων έργων κατασκευής δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε 18 πόλεις, στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας, έχει πλέον ξεκινήσει. Οι πρώτοι διαγωνισμοί βγήκαν στον αέρα και αφορούν στην προμήθεια υλικών, συγκεκριμένα στην προμήθεια σταθμών διανομής M/R – D/R 19/4, σταθμών μέτρησης και ρύθμισης για την τροφοδότηση μεγάλων καταναλωτών (MRS),«έξυπνων» μετρητών G4 –G25 και μετρητών G40. Η προμήθ..... (22/08/2019)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:Περίληψη επαναληπτικού για εξοπλισμό θαλάσσιων προορισμών.

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειαςεξοπλισμού για τη «δημιουργία Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων (για την ομάδα Γ’)» , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 8.928,92 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι τ..... (19/08/2019)

περισσότερα »

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων: Πλήρωση θέσης Προϊσταμένου τμήματος.

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ανακοινώνει την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου τμήματος Διοικητικού υποστήριξης και Ανθρώπικου Δυναμικού. Επισυνάπτεται η πρόσκληση...... (07/08/2019)

περισσότερα »

Υπουργείο Υγείας-Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης: α)Διαγωνισμός για την προμήθεια« Προϊόντων Καθαριότητας». β)Διαγωνισμός για την προμήθεια«Γραφικής Ύλης»

Το Υπουργείο Υγείας-Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει: α)Διαγωνισμός για την προμήθεια« Προϊόντων Καθαριότητας».Προϊόντα καθαρισμού για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης πενήντα τριώνχιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ και έξι λεπτών (53.550,06€) χωρίς ΦΠΑ και εξήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων δύο ευρώ και επτά λεπτών (66.402,07€) συμπεριλαμ..... (07/08/2019)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:Διαγωνισμός για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου 2019 – 2020.

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου 2019 – 2020,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 126.503,33€(59.036,29€ για το 2019 και 67.470,04€ για το 2020) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheu..... (07/08/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ : Διαγωνισμός για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού».

Το Νοσοκομείο Άρτας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, Δ. Σ. 85 /2019.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (01/08/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ :διαγωνισμός για την συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων.

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων (νέες εργασίες) cpv 77320000-9, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής συνολικού προϋπολογισμού 79.915,52 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (50.000,00 € για το έτος 2019 και τα 29.915,52 € για το έτος 2020).Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheu..... (26/07/2019)

περισσότερα »

Υπουργείο Υγείας-Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης:Διαγωνισμός για ανάδειξη αναδόχου παροχής «Σίτισης Ιατρών»

Η Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει διαγωνισμό για ανάδειξη αναδόχου παροχής «Σίτισης Ιατρών» για τις ανάγκες των Κέντρων υγείας της αρμοδειότητάς της.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (15/07/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:Διαγωνισμός για τη «Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας νερού».

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης), με αριθμό διακήρυξης 76/2019, για την Παροχή Υπηρεσιών «Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας νερού», CPV: 50000000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (15.370,..... (15/07/2019)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: διαγωνισμός για την προμήθεια εμφιαλωμένων φυσικών (μεταλλικών) νερών.

Η Πολεμική Αεροπορία καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την προμήθεια εμφιαλωμένων φυσικών (μεταλλικών) νερών (συσκευασία εμπορίου), προς κάλυψη αναγκών 111 ΠΜ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (χωρίς ΦΠΑ), στο σύνολο και των δυο (2) κατηγοριών του συγκεκριμένου Είδους (cpv: 15981000-8), για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας ποσού..... (05/07/2019)

περισσότερα »

Πολεμικό Ναυτικό :Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς βενζίνης.

Tο Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Σύναψη Συμφωνίας  Πλαίσιο, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, για την προμήθεια ενός (1) βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς βενζίνης χωρητικότητας πέντε χιλιάδων (5.000) λίτρων, έναντι εκτιμώμενης αξίας εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00πμ. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 9 Σεπτ..... (05/07/2019)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:διαγωνισμός υπηρεσιών «Συντήρηση- Υποστήριξη- Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εφαρμογών Λογισμικού Δήμου Αρταίων»

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό υπηρεσιών «Συντήρηση- Υποστήριξη- Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εφαρμογών Λογισμικού Δήμου Αρταίων», κριτήριο κατακύρωσης για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά η οποία θα εκτιμηθεί βάσει κριτηρίων, συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Αρταίων. Η δαπάνη βαρύνει την με Κ.Α.:00-6142.005 σχετική πίστωση του προϋπολ..... (05/07/2019)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:Διαγωνισμός για την προμήθεια υδρομετρητών για τοποθέτηση σε Δημοτικές αρδευτικές υδροληψίες.

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υδρομετρητών για τοποθέτηση σε Δημοτικές αρδευτικές υδροληψίες, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 3.707,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Δευτέ..... (04/07/2019)

περισσότερα »

XXIV ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ-1ο ΣΙ - «ΦΛΩΡΙΝΑ»): διαγωνισµός για την προμήθεια «Κρεάτων- πουλερικών και παρασκευασμάτων αυτών για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων της Φρουράς Λιτοχώρου».

  Η ΧΧΙV Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία προκηρύσσει διαγωνισµό για  την προμήθεια  «Κρεάτων- πουλερικών και παρασκευασμάτων αυτών για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων της Φρουράς Λιτοχώρου». Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr το..... (02/07/2019)

περισσότερα »

Πολεμικό Ναυτικό:Διαγωνισμός για Εργασίες Επισκευής Οδοστρώματος και Διευθέτησης Ροής Όμβριων Υδάτων Δρόμου ΕΡΓΟΣΕ.

Το Πολεμικό Ναυτικό προκηρύσσει Διαγωνισμό με λήψη γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου για τις Εργασίες Επισκευής Οδοστρώματος και Διευθέτησης Ροής Ομβρίων Υδάτων Δρόμου ΕΡΓΟΣΕ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία (Προϋπολογισμός) με Φ.Π.Α. ανέρχεται στις πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμω..... (02/07/2019)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:Περίληψη νέας διακήρυξης τουριστικής προβολής 2019

Ο Δήμος Αρταίων προκηρύσσει διαγωνισμό για την «τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων έτους 2019», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Παρασκευή 05-07-2019 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. Επισυνάπτεται ο..... (02/07/2019)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας:διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για τα σχολικά έτη 2019-2020 & 2020-2021.

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΑΡΤΑΣ, για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 (από την υπογραφή της σύμβασης) έως 31-08-2021 με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 50025/19-09-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-09-2018) ΚΥΑ.Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 22/07/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (02/07/2019)

περισσότερα »

ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ “InClust” INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020

ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ “InClust” INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020..... (24/06/2019)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:Διαγωνισμός για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων, δοχείων απορριμμάτων και κάδων κομποστοποίησης έτους 2019

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων, δοχείων απορριμμάτων και κάδων κομποστοποίησης έτους 2019, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 50.782,96 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος ..... (14/06/2019)

περισσότερα »

Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης:α)Διαγωνισμός για την “προμήθεια και εγκατάσταση Ενός (1) ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. β)Β΄Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή «Υπηρεσιών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των συστημάτων προστασίας/αλεξικέραυνων» (cpv 45312311-0 εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνου)

Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης προκηρύσσει α)Διαγωνισμό για την “προμήθεια και εγκατάσταση Ενός (1) ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) CPV:31121000-0 (Συγκροτήματα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών) ισχύος 150 KVA για τις ανάγκες του Γ.Ν. – Κ.Υ. Γουμένισσας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης”, συνολικού προϋπολογισμού 32.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Ο διαγωνισμό..... (13/06/2019)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:α)διαγωνισμός προμήθειας εξοπλισμού για τη «δημιουργία Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων» β)διαγωνισμός για την «τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων έτους 2019»

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει: α) ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας εξοπλισμού για τη «δημιουργία Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων» , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 119.905,94 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Πέμπτη 27-06-2019 ώ..... (13/06/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΆΡΤΑΣ

Το Επιμελητήριο Άρτας απευθύνει πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ του κτιρίου του Επιμελητηρίου Άρτας, που εδρεύει στην Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου, Άρτα, και κατάθεση οικονομικών προσφορών, προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν και να επιλεγεί η εταιρεία, που θα εκτελέσει τον καθαρισμό των προαναφερόμενων υπηρεσιών. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια από την υπογ..... (13/06/2019)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία:Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ»

Η Πολεμική Αεροπορία προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Προμήθεια «Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ» .Ποσότητα : 29.500 Μwh (11.500 Mwh προς κάλυψη αναγκών ψύξης – θέρμανσης και 18.000 Mwh προς κάλυψη αναγκών συμπαραγωγής).Συνολική Προϋπολογισθείσα Αξία : 1.770.000,00 € (συμπεριλα..... (11/06/2019)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας:Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος.

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος εμβαδού 138 μ2 με αποθήκη 59μ2, που βρίσκεται στην πόλη της Άρτας και επί της δημοτικής οδού Σκουφά αριθμός 117 και του οποίου ακίνητου (καταστήματος) το Γ.Ν. Άρτας έχει την επικαρπία. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (11/06/2019)

περισσότερα »

«Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Κλιματιστικών κατηγορίας 9.000, 12.000, 18.000 και 24.000 BTU/h»

  Πρόσκληση συμμετοχής στη διαβούλευση για τις  Τεχνικές Προδιαγραφές για κλιματιστικά κατηγορίας 9.000, 12.000, 18.000 και 24.000 BTU/h για τις ανάγκες του Δημοσίου.Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων www.promitheus.gov.grστο Πεδίο Διαβουλεύσεις βρίσκονται αναρτημένες οι  Τεχνικές Προδιαγραφές με Μοναδικό  Κωδικό Διαβούλευσης: 19DIAB000004690...... (06/06/2019)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία:Ανακοίνωση μετάθεσης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού Προμήθειας Χειρουργικών Τραπεζών προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ .

Η Υπηρεσία Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 12/19 διαγωνισμού –τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16– με αντικείμενο την προμήθεια «Χειρουργικών Τραπεζών προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS», χωρίς τροποποίηση των όρων της σχετικής διακήρυξης. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14..... (06/06/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:α)Επαναληπτικό Διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών «Τεχνολόγου ακτινολόγου για το Τμήμα Απεικονίσεων του 424 ΓΣΝΕ».β)Διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το παθολογοανατομικό εργαστήριο».

  Το 424 ΓΣΝΕ  / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει   α) τη διενέργεια Επαναληπτικό Διαγωνισμό,  με αριθμό διακήρυξης 74/2019 για την Παροχή Υπηρεσιών «Τεχνολόγου ακτινολόγου για το Τμήμα Απεικονίσεων του 424 ΓΣΝΕ», CPV: 33111200-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.  β) τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 77/2019 για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το πα..... (06/06/2019)

περισσότερα »

Δ/νση Αστυνομίας Άρτας: Διαγωνισμός για την προμήθεια υδραυλικών υλικών.

Η Δ/νση Αστυνομίας Άρτας προκηρύσσει  διαγωνισμό για την προμήθεια υδραυλικών υλικών, προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της υπηρεσίας με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (06/06/2019)

περισσότερα »

Γραφείο Προμηθειών Γ. Ν. Άρτας :Διαγωνισμός για την Επισκευή και Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου.

Το Γραφείο Προμηθειών  Γ. Ν. Άρτας προκηρύσσει Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες  Επισκευής και Συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου του Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ, του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΆΡΤΑΣ, του ΞΕΝΩΝΑ ΜΕΛΙΣΑΝΘΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ» , (CPV: 50710000-5), Δ.Σ. 51 / 2019, συνολικού προϋπολογισμού    300.000,00€ .Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (05/06/2019)

περισσότερα »

Δ/νση Αστυνομίας Άρτας: α)Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας. β)Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης.

Η Δ/νση Αστυνομίας Άρτας προκηρύσσει  διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών καθαριότητας προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της υπηρεσίας με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (05/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ:Διαγωνισμός για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» (καρδιογράφοι, απινιδωτές, πιεσόμετρα, οξύμετρα δακτύλου, πιεσόμετρα παιδικά, οξύμετρα παιδικά, νεφελοποιητές)

Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» (καρδιογράφοι, απινιδωτές, πιεσόμετρα, οξύμετρα δακτύλου, πιεσόμετρα παιδικά, οξύμετρα παιδικά, νεφελοποιητές) (cpv 38434540-3 βιοϊατρικός εξοπλισμός) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Γουμένισσας, Δροσάτου και Πολυκάστρου αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινές δράσεις για την προάσπιση και βελ..... (04/06/2019)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας :Διαγωνισμός για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μιας (1) αντλίας θερμότητας αέρος – νερού, σε αντικατάσταση υφιστάμενης μονάδας ψύκτη, στον Κρατικό Αερολιμένα Κυθήρων «Αλέξανδρος Αριστοτέλους Ωνάσης».

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια και εγκατάσταση μιας (1) αντλίας θερμότητας αέρος – νερού, σε αντικατάσταση υφιστάμενης μονάδας ψύκτη, στον Κρατικό Αερολιμένα Κυθήρων «Αλέξανδρος Αριστοτέλους Ωνάσης».Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (04/06/2019)

περισσότερα »

Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων:«Γνωστοποίηση έναρξης διαδικασίας διαβούλευσης»

Από την Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων τίθενται σε δημόσια διαβούλευση τα πρότυπα προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των σχετικών συμβάσεων για την κατάρτιση καταλόγων πολλαπλών παρόχων συλλογής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίων πλοίων που προβλέπονται από το άρθρο 105 του Ν.4504/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 48 του Ν.4597/2019 (Α' 35/28.02.2019).Επισυνάπτεται το αρχείο...... (04/06/2019)

περισσότερα »

98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ»:διαγωνισμός για την προμήθεια:«Αλεύρου και Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδουγια τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της ν. ΛΕΣΒΟΥ»

Η 98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ» προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια:«Αλεύρου και Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδουγια τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της ν. ΛΕΣΒΟΥ»Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών δεν δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά, όπως ζήτηση προϊόντων, επάνδρωση –ανάγκες Μονάδων κλπ. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (125.000,0..... (04/06/2019)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία:Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών«Επισκευής, συντήρησης, βιβλιογραφίας, εκπαίδευσης και την προμήθεια υλικών για την υποστήριξη του Δικτύου Μετεωρολογικών Ραντάρ (ΔΜΡ)»,

Η  98 Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής Έβρου  προκηρύσσει Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών«Επισκευής, συντήρησης, βιβλιογραφίας, εκπαίδευσης και την προμήθεια υλικών για την υποστήριξη του Δικτύου Μετεωρολογικών Ραντάρ (ΔΜΡ)». Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (04/06/2019)

περισσότερα »

502 Μ/Κ Τάγμα Πεζικού :Διαγωνισμός για συσκευές Θέρμανσης -Κλιματισμού .

Το 502 Μ/Κ Τάγμα Πεζικού προκηρύσσει Διαγωνισμό για συσκευές Θέρμανσης -Κλιματισμού(35 κλιματιστικά 24000 ΒΤU), για την κάλυψη δαπανών Προσφυγικών και Μεταναστευτικών Ροών στο ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου.Επισυνάπτεται ο Διαγωνισμός...... (04/06/2019)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας-Τμήμα Προμηθειών:Διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ & φωτοτυπικών.

Η Περιφερειακή  Ενότητα Άρτας -Τμήμα  Προμηθειών ,προκυρήσσει Διαγωνισμό για την Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ & φωτοτυπικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του Κ.Ε.Σ.Υ. Άρτας, για το έτος 2019 . Προϋπολογισμός: 41.000,00 € με Φ.Π.Α...... (31/05/2019)

περισσότερα »

95 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ:Διαγωνισμός για την προμήθεια «Τυριού (φέτα ΠΟΠ) για κάλυψη των αναγκών των Μονάδων»

Η 95 ΑΔΤΕ  θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια:«Τυριού (φέτα ΠΟΠ) για κάλυψη των αναγκών των Μονάδων»Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σε εκατόν δέκα επτά χιλιάδες ευρώ (117.000,00 €) περίπου.Έναρξη υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύληwww.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 27 Μαϊ 2019, ημέρα Δευτέρα καιώρα 08:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10 Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα..... (24/05/2019)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα.

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του έργου Investment Developmentand Empowerment Action ’IDEA’» (INTERREGIPAIICROSS-BORDERCOOPERATIONPROGRAMME (GREECE -ALBANIA 2014-2020)> Δήμου Αρταίων». Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά, η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα γίνει βάση κριτηρίων, συνολικού προϋπολογισμού 64.342,0..... (24/05/2019)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας

Ο Δήμος Αρταίων  διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Αρταίων 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 29.336,99€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, το..... (16/05/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ INNO.TRITION INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ –ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ INNO.TRITION INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ –ΙΤΑΛΙΑ  2014-2020  ..... (25/04/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ COFFEEBREAK ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ INNO.TRITION INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ –ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ COFFEEBREAK ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ INNO.TRITION INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ –ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020  ..... (25/04/2019)

περισσότερα »

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:Διαγωνισμός για την προμήθεια "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"με εκτιμώμενη καθαρή αξία 78.000,00.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (05/04/2019)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας:διακήρυξη για την εκτέλεση του έργου καταπολέμησης κουνουπιών.

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας ανακοινώνει διακήρυξη για την εκτέλεση του έργου καταπολέμησης κουνουπιών, για το έτος 2019, στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο...... (05/04/2019)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών

Ο Δήμος  Αρταίων προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα – μηχανήματα έργου του Δήμου Αρταίων έτους 2019, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 55.713,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός. ..... (04/04/2019)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας:Διαγωνισμός για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ (ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ)»

Το Γ.Ν. Άρτας ανακοινώνει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ (ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ)» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ , CPV:90523000-9 Δ. Σ. 16 / 2019 , συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 111.303,33€ συμπερ. ΦΠΑ για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (04/04/2019)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας:Διαγωνισμός για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού»

Το Γ.Ν.Αρτας ανακοινώνει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, Δ. Σ. 19 / 2019 , συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 153.679,152 € συμπερ. ΦΠΑ για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (04/04/2019)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας:Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας προκηρύσσει Διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2019 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και του ΚΕΣΥ Νομού Άρτας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 39800000-0).Επισυνάπτεται ο Διαγωνισμός...... (04/04/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ Δ.Ε ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ, Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ, Δ.Ε. ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τον «καθαρισμό αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλακών Δ.Ε. Βλαχερνών, Δ.Ε. Αρταίων, Δ.Ε. Ξηροβουνίου και καθαρισμός χειμάρρων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το έτος 2019). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus...... (21/03/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ, ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ σε ΚΤΙΡΙΑ και ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ σε ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ και ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την καταπολέμηση κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των εργασιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 34.782,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ... (21/03/2019)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια, από το ελεύθερο εμπόριο, ελαστικών επισώτρων, προς την κάλυψη αναγκών κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων της Δ/νσης Αστυνομίας Άρτας & υφιστάμενων Υπηρεσιών της, έτους 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια, από το ελεύθερο εμπόριο, ελαστικών επισώτρων, προς την κάλυψη αναγκών κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων της Δ/νσης Αστυνομίας Άρτας & υφιστάμενων Υπηρεσιών της, έτους 2019..... (18/03/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (05-2019) Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέματα συντήρησης δικτύου, υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων του Επιμελητηρίου Άρτας

Έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», ειδικά το άρθρο 118 περί απευθείας ανάθεσης σύμβασης. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 248/14-02-2019 Πρωτογενές αίτημα δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑΜ 19REQ004464597) Την αριθμ. 4/18-02-2019 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Άρτας Προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, έναν Τεχνικό για την εκτέλεση του παρακάτω έργου: Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε θέματα συντήρησης δικτύου, υ..... (14/03/2019)

περισσότερα »

Περιφέρεια Ηπείρου:Διαγωνισμός για την Προμήθεια τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής

Η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει Διαγωνισμό για την Προμήθεια τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), με σκοπό τη διανομή τους στους ωφελούμενους του Προγράμματος.Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.308.944,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 998.584,07€ (ΦΠΑ 13%) και 145.600,0..... (08/03/2019)

περισσότερα »

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:διαγωνισμός για την προμήθεια "Εργαστηριακού εξοπλισμού"

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκυρήσσει διαγωνισμό για την προμήθεια "Εργαστηριακού εξοπλισμού"με εκτιμώμενη αξία 114.233,8 ευρώ χωρίς ΦΠΑ,και συνολική αξία με ΦΠΑ 141.650.00.Επισυνάπτεται ο Διαγωνισμός...... (27/02/2019)

περισσότερα »

Νοσοκομείο Άρτας:Διαγωνισμός για την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ»

Το Νοσοκομείο 'Αρτας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ», Δ. Σ.   8 /2019.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (26/02/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση πρόθεσης απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εστίασης για συνάντηση εταίρων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου E-PARKS INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ –ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020 - Επισυνάπτονται οι Προσκλήσεις ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο της παρούσας Ανακοίνωσης ζητείται η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπειρία στην παροχή σχετικών υπηρεσιών, όπως περιγράφονται ακολούθως:   -Παροχή ενός (1) coffee break, στο χώρο του Επιμελητηρίου Άρτας στις 28/02/2019. (καφές φίλτρου, χυμός, νερό, 2 είδη κρύων εδεσμάτων, 2 είδη ζεστών εδεσμάτων, κέικ, 2 είδη βουτήματα, 2 είδη αναψυκτικού) για 20 άτομα    - Παροχή γεύματος σε χώρο εστίασης για 20 άτομα, ορεκτικά (3 είδη), σαλάτα (2 εί..... (20/02/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (02/2019) για την ασφαλιστική κάλυψη του επί της οδού Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου κτιρίου του, μετά του περιεχομένου του,

Το Επιμελητήριο Άρτας (με τη σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής 03/06-02-2019) προκειμένου να προβεί στην επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για την ασφαλιστική κάλυψη του επί της οδού Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου κτιρίου του, μετά του περιεχομένου του, προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το σκοπό αυτό.  Οι όροι στο κτίριο έχουν ως εξής:.... Επισυνάπτεται η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ..... (13/02/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (01/2019) για την ετήσια συντήρηση του ανελκυστήρα του κτιρίου του Επιμελητηρίου Άρτας

Το Επιμελητήριο Άρτας (με τη σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής 03/06-02-2019) προσκαλεί όσους ενδιαφερομένους επιθυμούν, να υποβάλουν οικονομική προσφορά, μέχρι και την Παρασκευή 22/02/2019, για την ετήσια συντήρηση του ανελκυστήρα του κτιρίου του Επιμελητηρίου Άρτας, προϋπολογιζόμενου κόστους έως 1.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13/02/2019)

περισσότερα »

2ο Πρακτικό Αξιολόγησης αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίσθωσης έργου δύο (2) ατόμων (Πρόσκληση ΣΜΕ 1/2019)

Σε συνέχεια της υπ. αριθμό ΣΜΕ 01/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις ατόμων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Έργου “Environmental and Administrative knowledge Networks for a Better Tourist Attractiveness Protected Natural Areas (E-PARKS)”, Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, σας κοινοποιούμε το 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης, βαθμολόγησης των πρόσθετων προσόντων και επιλογής των υποψηφίων. (08/02/2019)

περισσότερα »

1ο Πρακτικό Αξιολόγησης αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίσθωσης έργου δύο (2) ατόμων (Πρόσκληση ΣΜΕ 1/2019)

Σε συνέχεια της υπ. αριθμό ΣΜΕ 01/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις ατόμων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Έργου “Environmental and Administrative knowledge Networks for a Better Tourist Attractiveness Protected Natural Areas (E-PARKS)”, Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, σας κοινοποιούμε το 1ο Πρακτικό Αξιολόγησης, ελέγχου των τυπικών προϋποθέσεων των υποψηφίων. (05/02/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για επαναληπτικό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δήμου Αρταίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ διακηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δήμου Αρταίων, στην ομάδα 4η-ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 9.622,71€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου το..... (05/02/2019)

περισσότερα »

8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ«VIII ΜΠ ΗΠΕΙΡΟΥ»:Διαγωνισμός Προμήθειας Νωπών Κρεάτων - Πουλερικών και Παρασκευασμάτων Αυτών)

Η 8 Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία (8 Μ/Π ΤΑΞ), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (γ) σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού που θα αφορά στην προμήθεια: «Νωπών κρεάτων – πουλερικών και παρασκευασμάτων αυτών για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων - Υπηρεσιών της (Λέσχες Αξιωματικών, Στρατιωτικό Πρατήριο) που εδρεύουν στους Δήμους Ιωαννιτών, Πωγωνίου, Κόνιτσας, Φιλιατών και Άρτας».Επισυνάπταται ο διαγωνισμός...... (01/02/2019)

περισσότερα »

88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ«ΛΗΜΝΟΣ»:διαγωνισμός για την προμήθεια Νωπών ωπορολαχανικών

Η 88 Στρατιωτική Διοίκηση θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (δ) σχετικό, που θα αφορά στην προμήθεια:«Νωπών ωπορολαχανικών για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων –Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της 88 ΣΔΙ»Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 07 Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν ..... (01/02/2019)

περισσότερα »

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης:Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση Ενός (1) Ακτινογραφικού Μηχανήματος και ενός (1) Συστήματος Ψηφιοποίησης Εικόνων.

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την προμήθεια και εγκατάσταση Ενός (1) Ακτινογραφικού Μηχανήματος και ενός (1) Συστήματος Ψηφιοποίησης Εικόνων για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Κασσανδρείας αρμοδιότητας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης», με χρηματοδότηση του ΕΛΚΕΑ της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού ογδόντα τριών χιλιάδων ευρώ (83.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. ..... (01/02/2019)

περισσότερα »

Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας:Διαγωνισμός για α)την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης β)την συντήρηση δύο (2) ανελκυστήρων

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας προκηρύσσει διαγωνισμό  α) την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και  β) για την συντήρηση δύο (2) ανελκυστήρων . Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (28/01/2019)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας :Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δεξαμενών πετρελαίου Η/Ζ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού     δεξαμενών πετρελαίου Η/Ζ και αποκομιδής πετρελαϊκών απορριμμάτων εγκαταστάσεων της ΥΠΑ  .  Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (28/01/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:Διαγωνισμός για για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας.

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 1/2019, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρ..... (21/01/2019)

περισσότερα »

ΚΕΕΜ:Διαγωνισμός για την προμήθεια «Νωπών κρεάτων και πουλερικών»

Το ΚΕΕΜ προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια «Νωπών κρεάτων και πουλερικών».Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (21/01/2019)

περισσότερα »

XVI M/K MΠ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»:Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή "ειδών κυλικείου"

Το XVI M/K Mεραρχία Πεζικού «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» προκηρύσει Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή "ειδών κυλικείου".Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (21/01/2019)

περισσότερα »

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/ :Διαγωνισμός για την προμήθεια α)"Μικροϋλικών Ένδυσης" β) "Υφάσματος σύμμεικτου παραλλαγής"

Το ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ  προκηρύσσει Α)Διαγωνισμό για την προμήθεια "Μικροϋλικών Ένδυσης"για την Υλοποίηση της Παραγωγικής Διαδικασίας του 700 ΣΕ, για κάλυψη Αναγκών ΣΞ ΠΑ.και Β) Διαγωνισμό για την προμήθεια Υφάσματος σύμμεικτου παραλλαγής Νο 225. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός. (21/01/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Άρτας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του.Επισυνάπτεται η Προκήρυξη υπ' αριθμ.  ΣΜΕ 1/2019 ..... (15/01/2019)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός Aνοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός, Συμφωνίας Πλαίσιο 4ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Προϊόντων (Εμβόλια Μηνιγγίτιδας) για Κάλυψη Αναγκών και των Τριών Κλάδων ΕΔ (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ)

Ηλεκτρονικός Aνοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός, Συμφωνίας Πλαίσιο 4ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Προϊόντων (Εμβόλια Μηνιγγίτιδας) για Κάλυψη Αναγκών και των Τριών Κλάδων ΕΔ (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ)...... (11/01/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝ: Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Aνάθεση Παροχής Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης από Ιδιωτικό Φορέα των Καταστημάτων Μαζικής και Γρήγορης Εστίασης (Συγκεκριμένα των Εκμεταλλεύσεων της Ψησταριάς, Ζαχαροπλαστείου Ακτής – Πιτσαρίας, Κεντρικού Ζαχαροπλαστείου / Μπαρ, Μπαρ Παραλίας) στη ΝΒΝΕ / ΘΑΝ

ΓΕΝ: Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Aνάθεση Παροχής Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης από Ιδιωτικό Φορέα των Καταστημάτων Μαζικής και Γρήγορης Εστίασης (Συγκεκριμένα των Εκμεταλλεύσεων της Ψησταριάς, Ζαχαροπλαστείου Ακτής – Πιτσαρίας, Κεντρικού Ζαχαροπλαστείου / Μπαρ, Μπαρ Παραλίας) στη ΝΒΝΕ / ΘΑΝ Χρονικής Διάρκειας Τριών (3) Ετών με Δικαίωμα Προαίρεσης Δύο (2) Επιπλέον Ετών, Έναντι Συνολικού Μισθώματος 300.000,00 για τα Πέντε (5) Χρόνια της Μίσθωσης...... (11/01/2019)

περισσότερα »

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια νωπών κρεάτων-πουλερικών και παρασκευασμάτων αυτών, για τις ανάγκες συσσιτίου των Στρατιωτικών Μονάδων - Ανεξάρτητων Υπομονάδων των ΠΕ Καβάλας – Δράμας (Εξαιρούνται οι Λέσχες και το ΚΑΑΥ Ν.Περάμου, υπό τις προυποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη).

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια νωπών κρεάτων-πουλερικών και παρασκευασμάτων αυτών, για τις ανάγκες συσσιτίου των Στρατιωτικών Μονάδων - Ανεξάρτητων Υπομονάδων των ΠΕ Καβάλας – Δράμας (Εξαιρούνται οι Λέσχες και το ΚΑΑΥ Ν.Περάμου, υπό τις προυποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη). ..... (11/01/2019)

περισσότερα »

ΥΠ/ΠΑ: Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη Xρηματοδοτική μίσθωση (Financial Leasing) Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (4Χ2), με ωφέλιμο φορτίο έως 1,5 τόνο για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών με Δικαίωμα Αγοράς μετά τη Λήξη της Μισθωτικής Περιόδου

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη Xρηματοδοτική μίσθωση (Financial Leasing) Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (4Χ2), με ωφέλιμο φορτίο έως 1,5 τόνο για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών με Δικαίωμα Αγοράς μετά τη Λήξη της Μισθωτικής Περιόδου...... (11/01/2019)

περισσότερα »

ΥΠΑ: Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Παροχή ειδικής Υπηρεσίας από αέρα ελέγχου αεροναυτιλικών-οπτικών βοηθημάτων της Ελλάδας, με ενοικίαση αεροσκάφους μετά του πληρώματός του για το έτος 2019»

ΥΠΑ: Περίληψη Προκήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Παροχή ειδικής Υπηρεσίας από αέρα ελέγχου αεροναυτιλικών-οπτικών βοηθημάτων της Ελλάδας, με ενοικίαση αεροσκάφους μετά του πληρώματός του για το έτος 2019»..... (11/01/2019)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Αρταίων

              Ο δήμος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 322.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ..... (07/01/2019)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας :Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός διακριβωτή πολλαπλών τύπων οργάνων και οχτώ πολυοργάνων ελέγχου πομποδεκτών.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ενός διακριβωτή πολλαπλών τύπων οργάνων και οχτώ πολυοργάνων ελέγχου πομποδεκτών. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (28/12/2018)

περισσότερα »

Αποτελέσματα της εγκεκριμένης από τον ΑΣΕΠ προκήρυξης (αριθμ. Πρωτ. 28205/2018//1/2018) για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη στο Επιμελητήριο Άρτας

Η Επιτροπή Επιλογής που συγκροτήθηκε από την Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου κατά την 2/21-12-2018 συνεδρίασή της, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την πρόσληψη (1) Ειδικού Συνεργάτη στο Επιμελητήριο Άρτας, προέβη στη σύνταξη του κάτωθι πίνακα:   ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΣ   Κατά του ανωτέρω πίνακα επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημε..... (24/12/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας :Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού στους κρατικούς αερολιμένες.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπαροχή υπηρεσιών αποχιονισμού στους κρατικούς αερολιμένες.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (19/12/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας :Διαγωνισμός για την αναβάθμιση και επέκταση των κεντρικών συστημάτων πληροφορικής της ΥΠΑ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αναβάθμιση και επέκταση των κεντρικών συστημάτων πληροφορικής της ΥΠΑ. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (19/12/2018)

περισσότερα »

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμήμα:Διαγωνισμός για Σύναψη σύμβασης προμήθειας Οχημάτων.

Το ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμήμα προκηρύσσει Διαγωνισμό για  Σύναψη σύμβασης προμήθειας 15 Οχημάτων Πολιτικού Τύπου και 4 Μικρολεωφορείων Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (leasing) πενταετούς διάρκειας με δικαιώμα Εξαγοράς.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (19/12/2018)

περισσότερα »

ΕΚΕΜΣ, Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ Β΄»:διαγωνισμός για την προμήθεια αλεύρων αρτοποίησης

Ανακοινώνεται ότι θα διενεργηθεί από το ΕΚΕΜΣ, Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ Β΄» στο Βύρωνα (Καρέας), ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή, όπως εξάγεται με βάση τους γενικούς και ειδικούς όρους του πλήρες κειμένου της διακήρυξης, για την προμήθεια αλεύρων αρτοποίησης, για κάλυψη αναγκών του ΕΚΕΜΣ και των Μονάδων που εδρεύουν στις ΠΕ Αττικής – Βοιωτίας – Ευβοίας – Κορινθίας και Αργολίδας κατά την κρίση τη..... (19/12/2018)

περισσότερα »

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμήμα:Σύναψη Συμφωνίας για παροχή Υπηρεσιών Αεροπορικής μεταφοράς Προσωπικού.

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμήμα: Διαγωνισμός για τη Σύναψη Συμφωνίας για παροχή Υπηρεσιών Αεροπορικής μεταφοράς Προσωπικού από Ελλάδα στην Νήσο Κύπρο και Αντστρόφως με έναν Οικονομικό φορέα , με ανταγωνιστική Διαδικασία με Διαπραγμάτευση. Επισυνάπτεται ο Διαγωνισμός...... (17/12/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία:Συμβάσεις για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στα Οπλικά Συστήματα

Η Πολεμική Αεροπορία προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στα Οπλικά Συστήματα R-550 Magic 2, AM-39 EXOCET Block2, SCALP EG και MICA IR/RF που διαθέτει. Οι Συμβάσεις θα αφορούν στην προμήθεια υλικών (πυροτεχνικών και μη), εκτέλεση τεχνικών εργασιών στην Ελλάδα και/ή στο εξωτερικό και παροχή τεχνικής βοήθειας είτε επί τόπου είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.Επισυνάπτεται η πρόσκληση...... (14/12/2018)

περισσότερα »

Πολεμικό Ναυτικό :Διαγωνισμός για την Συντήρηση Μαγνητικού Τομογράφου Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

Το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «Συντήρηση Μαγνητικού Τομογράφου Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ) μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Τεσσάρων (4) Ετών, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Διακοσίων Δεκαοκτώ Χιλιάδων Ευρώ (218.000,00€), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων Υπέρ Δημοσίου και Τρίτων». Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 25 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 21 Ιανουαρ..... (14/12/2018)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου:Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου"Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο".

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο.(CPV 60161000-4 «Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων») (ΚΑΕ 0439). Προϋπολ. δαπάνης 22.580,65 € προ ΦΠΑ ή 28.000,00 € συμπερ. και του ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσο..... (14/12/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας :Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την "Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών "για την  προληπτικής συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (14/12/2018)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Διαγωνισμός για τις «Υπηρεσίες φύλαξης Δημοτικών Εγκαταστάσεων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων»,

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τις «Υπηρεσίες φύλαξης Δημοτικών Εγκαταστάσεων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 85.449,44 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι τ..... (05/12/2018)

περισσότερα »

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ( Κ.Α.Υ.Φ.):διαγωνισμός για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ.

Το Ανοικτό Κατάστημα της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών - στον Κορυδαλλό - (Κ.Α.Υ.Φ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ προς κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των αρτοκλιβάνων και της κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς των αρτοσκευασμάτων του κρατικού αρτοποιείου της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – Κ.Α.Υ.Φ.Επισυνάπτεται ο Διαγωνισμός...... (28/11/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας :Διαγωνισμός για την προμήθεια μερών και εξαρτηματων διαφόρων οχημάτων.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρ ωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την "Προμήθεια μερών και εξαρτηματων διαφόρων οχημάτων"για τις ανάγκες της ετήσιας προληπτικής συντήρησης έτους 2018.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (28/11/2018)

περισσότερα »

884 Προκεχωρημένη Αποθήκη Βάσεως Εφοδιασμού Τροφίμων:Επαναπροκύρηξη Διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής -συντήρησης σταθερών και κινητών αρτοποιείων.

Η 884 Προκεχωρημένη Αποθήκη Βάσεως Εφοδιασμού Τροφίμων επαναπροκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής -συντήρησης σταθερών και κινητών αρτοποιείων με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την Παρασκευή  07/12/2018 και ώρα 10:00πμ. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (28/11/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:διαγωνισμoί για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 1)«Διάφορα Φάρμακα».2)«Ανοσοκατασταλτικά Φάρμακα»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, 1)υπ’ αριθμ’: 144/2018, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV: 33680000-0, «Φαρμακευτικά Είδη», συνολικού μετά ΦΠΑ ποσού ύψους δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (15.500,00 €).                                                                                                                                       2) υπ’ αριθμ’: 145/2018, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV: 33652300-8, «Ανοσοκατα..... (28/11/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:διαγωνισμός για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού«Άλλα θεραπευτικά προιόντα».

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 146/2018, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV: 33693000-4, «Άλλα θεραπευτικά προιόντα», συνολικού μετά ΦΠΑ ποσού ύψους, πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (50.880,00 €).Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (28/11/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:διαγωνισμός για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού«Διαλύματα Εγχύσεων».

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 147/2018, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV: 33692400-1, «Διαλύματα Εγχύσεων», συνολικού μετά ΦΠΑ ποσού ύψους εξήντα μία χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ(61.896,00) €.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (28/11/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:διαγωνισμός για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού«Διάφορα Φάρμακα».

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 148/2018, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV: 33690000-3, «Διάφορα Φάρμακα», συνολικού μετά ΦΠΑ ποσού ύψους εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων δεκατριών ευρώ(63.513,00) €. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός.  ..... (28/11/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση κουφωμάτων.

  Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού συνοπτικού Διαγωνισμού σε Ευρώμε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια και εγκατάσταση κουφωμάτων με κιγκλιδώματα στην κτιριακή υποδομή του Κρατικού Αερολιμένα Καστοριάς (ΚΑΚΤΑ).Επισυνάπτεται ο Διαγωνισμός...... (28/11/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ελαστικών.

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ελαστικών για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένουΦΠΑ.Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ασχολούμενοι με το αντικείμενο της παρούσης, όπως προσκομίσουν στην υπηρεσία μας έγγραφη προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτάαποτυπώνονται στο συνημμένο Πίνακα και τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στην..... (27/11/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ:Διαγωνισμός για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με Αντικείμενο την Ανάπτυξη Διαχείρισης Σηματικής Αλληλογραφίας για την Υποστήριξη του Συστήματος των Στρατηγικών Τηλεπικοινωνιών του ΠΝ.

Το Πολεμικό Ναυτικό προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριοκατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για την ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης σηματικής αλληλογραφίας, που εφεξής θα ονομάζεται ως λογισμικό MPS (Message Processing System), για την υποστήριξη του συστήματος των στρατηγικών τηλεπικοινωνιών του ΠΝ επ’ ωφελεία των Πολεμικών Πλοίων. Η τιμήτων παρεχόμενων υπηρεσιών θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χω..... (26/11/2018)

περισσότερα »

Πολεμικό Ναυτικό:Διαγωνισμός για τη Σύναψη Συμφωνίας με Αντικείμενο την Ανάπτυξη Διαχείρισης Σηματικής Αλληλογραφίας για την Υποστήριξη του Συστήματος των Στρατηγικών Τηλεπικοινωνιών του ΠΝ.

Το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Χρονικής Διάρκειας Τριών (3) Ετών και με Αντικείμενο την Ανάπτυξη Διαχείρισης Σηματικής Αλληλογραφίας για την Υποστήριξη του Συστήματος των Στρατηγικών Τηλεπικοινωνιών του ΠΝ επ’ ωφελεία Πολεμικών Πλοίων, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Διακοσίων Σαράντα Ενός Χιλιάδων Εννιακοσίων Τριάντα Πέντε Ευρώ και Πενήντα Λεπτών (241.935,50 €), Άνευ ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 16 Ιαν..... (26/11/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας :Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Αερολιμένων – Εξοπλισμός Φωτοσήμανσης Κρατικών Αερολιμένων».

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρ ωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Αερολιμένων – Εξοπλισμός Φωτοσήμανσης Κρατικών Αερολιμένων».Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικ..... (26/11/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη για την Πρόσληψη ενός(1) Ειδικού Συνεργάτη του Επιμελητηρίου Άρτας

Επισυνάπτεται η  Προκήρυξη για την Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη του Επιμελητηρίου Άρτας..... (23/11/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ:πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών.

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας προσκαλεί  σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2018-2019 (από την 08-01-2019 έως 31-8-2019), με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019) συνολικού προϋπολογισμού σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (47.874,47€), συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης (20% & τρίμηνης παράτασης) και Φ.Π.Α. (CPV60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδι..... (22/11/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την συντήρηση για την ενεργοποίηση του θεραπευτικού τμήματος του θαλάμου ιωδίου.

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 138/2018 για τη συντήρηση για την ενεργοποίηση του θεραπευτικού τμήματος του θαλάμου ιωδίου, CPV: 50421000-2, συνολικής προϋπολογισθείσας εκτιμώμενης αξίας εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (9.920,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.Επισυνάπτεται η πρόσκληση...... (22/11/2018)

περισσότερα »

ΕΚΕΜΣ, Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ Β΄»:διαγωνισμός για την προμήθεια βασικών ειδών καθαρισμού.

Ανακοινώνεται ότι θα διενεργηθεί από το ΕΚΕΜΣ, Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ Β΄» στο Βύρωνα (Καρέας), ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή, όπως εξάγεται με βάση τους γενικούς και ειδικούς όρους του πλήρες κειμένου της διακήρυξης, για την προμήθεια βασικών ειδών καθαρισμού  για κάλυψη αναγκών των Μονάδων που εδρεύουν στις ΠΕ Αττικής – Βοιωτίας – Ευβοίας – Κορινθίας και Αργολίδας κατά την κρίση της Υπηρεσί..... (22/11/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:Διαγωνισμός για την "προμήθεια αναλώσιμων υλικών (test strips) type A"

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπρομήθεια αναλώσιμων υλικών (test strips) type A για τον έλεγχο ασφαλείας Υγρώ Αερολυμάτων και πηκτωμάτων για την κάλυψη 22 Κρατικών Αερολιμένων.Επισυνάπτεται ο Διαγωνισμός...... (20/11/2018)

περισσότερα »

ΕΚΕΜΣ, Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ Β΄»:διαγωνισμός για την προμήθεια εφοδίων της κλίμακας Ι του ΓΚΤΕΔ

Ανακοινώνεται ότι θα διενεργηθεί από το ΕΚΕΜΣ, Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ Β΄» στο Βύρωνα (Καρέας), ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή, όπως εξάγεται με βάση τους γενικούς και ειδικούς όρους του πλήρες κειμένου της διακήρυξης, για την προμήθεια εφοδίων της κλίμακας Ι του ΓΚΤΕΔ, για κάλυψη αναγκών των Μονάδων που εδρεύουν στις ΠΕ Αττικής – Βοιωτίας – Ευβοίας – Κορινθίας και Αργολίδας κατά την κρίση της..... (20/11/2018)

περισσότερα »

ΕΚΕΜΣ, Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ Β΄»:διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κυλικείου.

Ανακοινώνεται ότι θα διενεργηθεί από το ΕΚΕΜΣ, Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ Β΄» στο Βύρωνα (Καρέας), ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ποσοστού έκπτωσης, όπως εξάγεται με βάση τους γενικούς και ειδικούς όρους του πλήρες κειμένου της διακήρυξης, για την προμήθεια ειδών κυλικείου, για κάλυψη αναγκών των Μονάδων που εδρεύουν στις ΠΕ Αττικής – Βοιωτίας – Ευβοίας – Κορινθίας και Αργολίδας κατά την κρίση της Υπηρεσίας.Ο διαγωνι..... (20/11/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ:Διαγωνισμός για τη Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με Αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Θαλάσσιων Μεταφορών Στρατιωτικών Υλικών και Εφοδίων από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με Αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Θαλάσσιων Μεταφορών Στρατιωτικών Υλικών και Εφοδίων από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα καιαντίστροφα, Χρονικής Διάρκειας τριών (3) Ετών και Έναντι Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Εννιακοσίων Ενενήντα Χιλιάδων Ευρώ (990.000,00€) άνευ ΦΠΑ (όποιο από τα δύο (2) επέλθειπρώτο). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00πμ.Ε..... (20/11/2018)

περισσότερα »

442 ΠΑΥΥ / 4Ο Γραφείο: διαγωνισμός για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού.

Η 442 ΠΑΥΥ / 4Ο Γραφείο, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 8/2018, για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού  20.000,00ευρώ, με CPV: 33651600-4, «Εμβόλια» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμος...... (20/11/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Διαγωνισμός για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την επισκευή του αξονικού τομογράφου».

Το 424 ΓΣΝΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια των ν.4412/2016, αρ.32 παρ.2β)γγ και ν.4270/2014, άρθρο 133, παρ.3β, με αριθμό 139/2018 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την επισκευή του αξονικού τομογράφου» συνολικής προϋπολογισθείσας εκτιμώμενης αξίας εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων επτά ευρώ (140.907,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (20/11/2018)

περισσότερα »

884 Προκεχωρημένη Αποθήκη Βάσεως Εφοδιασμού Τροφίμων:Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής -συντήρησης σταθερών και κινητών αρτοποιείων.

Η 884 Προκεχωρημένη Αποθήκη Βάσεως Εφοδιασμού Τροφίμων προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής -συντήρησης σταθερών και κινητών αρτοποιείων.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (20/11/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία:Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια «Ειδών Ιματισμού».

Η Πολεμική Αεροπορία επαναπροκήρυσσει  διαγωνισμό για την Προμήθεια «Ειδών Ιματισμού».Σημειώνεται σχετικά ότι ο διαγωνισμός Δ.39.1/18 «επαναπροκηρύσσεται» καθόσον στο είδος του διαγωνισμού «Κασκόλ μάλλινο κυανόφαιο» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ προσαρτήθηκε εκ παραδρομής η τεχνική προδιαγραφή «ΤΠ:00481/18-07-2012/Ε3.2» η οποία είναι προγενέστερη έκδοση της τεχνικής προδιαγραφής «ΤΠ:00481/19-06-2014/Ε3.3» και η οποία αποτελεί αυτή με την οποία θα γίνει η προμήθεια του εν λόγω είδους..... (15/11/2018)

περισσότερα »

96 ΑΔΤΕ «ΧΙΟΣ»:Διαγωνισμός για την προμήθεια οπωροκηπευτικών.

Η 96 ΑΔΤΕ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια οπωροκηπευτικών (CPV 03221200-8), για κάλυψη των αναγκών συσσιτίου των Μονάδων της στη νήσο Χίο. Η εκτιµώµενη ετήσια δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €) περίπου. Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών και η συνολική αξία της προμήθειας δεν δύναται να υπολογιστούν από τώρα με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται αποκλειστικά από την τροφοδοτούμενη δύναμη των Μονάδων και το εκάστοτε πρόγραμμα συσσιτί..... (15/11/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας στις εγκαταστάσεις ΥΠΑ στην περιοχή βάρης-Κορωπίου  για το έτος 2019 (CPV79713000-5).Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (15/11/2018)

περισσότερα »

Περιφερεική Ενότητα Άρτας: Διενέργεια δημοπρασίας για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (ειδών υπόδησης).

H Περιφερεική Ενότητα Άρτας διακηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασία για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (ειδών υπόδησης). Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χίλια επτακόσια ευρώ (1.700,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (είδη υπόδησης) για τη χειμερινή περίοδο2018-2019. Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο του προϋπολογισμού για τα υπό προμήθεια είδη.Επ..... (15/11/2018)

περισσότερα »

Περιφερεική Ενότητα Άρτας: Διενέργεια δημοπρασίας για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (ένδυσης)

H Περιφερεική Ενότητα Άρτας διακηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (ένδυσης). Προϋπολογισθείσα δαπάνη: πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (5.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (ένδυσης) για τη χειμερινή περίοδο 2018-2019.Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο του προϋπολογισμού για τα υπό προμήθεια είδη.Επισυν..... (15/11/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια « Αντλίες Ενδοφλέβιας Έγχυσης»

  Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμούμε αριθμό διακήρυξης 133/2018 (Αρχικός 124/2018) για την προμήθεια « Αντλίες Ενδοφλέβιας Έγχυσης» , CPV: 33194110-0, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δέκα εννέα χιλιάδων ευρώ (19.000,00), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (09/11/2018)

περισσότερα »

Στρατιωτική Σχολή Αξμ/κων Σωμάτων:Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Τραπεζοκομίας – μαγείρων.

Η Στρατιωτική Σχολή  Αξμ/κων Σωμάτων  προκηρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 11/2018, για την Ανάδειξη Μειοδότη - Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Τραπεζοκόμων – Μαγείρων στα εστιατόρια – μαγειρεία τηνς Σχολής, καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€.ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ..... (09/11/2018)

περισσότερα »

Στρατιωτική Σχολή Αξμ/κων Σωμάτων:Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Καθαριότητας.

Η Στρατιωτική Σχολή  Αξμ/κων Σωμάτων  προκηρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό µε αριθμό διακήρυξης 12/2018,για την Ανάδειξη Μειοδότη - Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της ΣΣΑΣ με μέσα και υλικά του Εργολάβου,καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ, ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€.). ΚΑΤΑΛΗΚΤ..... (09/11/2018)

περισσότερα »

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ:Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Τραπεζοκόμων – Μαγείρων

Η Στρατιωτική Σχολή  Αξμ/κων Σωμάτων  προκηρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 11/2018, για την Ανάδειξη Μειοδότη - Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Τραπεζοκόμων – Μαγείρων στα εστιατόρια – μαγειρεία τηνς Σχολής, καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑ..... (08/11/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Τεχνητές Αρθρώσεις»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Επαναληπτικού Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 134/2018 (Αρχικός 127/2018) για την προμήθεια «Τεχνητές Αρθρώσεις», CPV:33141750-2, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτών (24.485,90€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Επισυνάπταται ο διαγωνισμός...... (07/11/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Συσκευές Ακτινοδιαγνωστικής»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 136/2018 για την προμήθεια «Συσκευές Ακτινοδιαγνωστικής», CPV:33124200-7, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (10.587,25€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (07/11/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Χειρουργικά συστήματα ανίχνευσης και ιχνηλάτησης»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 129/2018 για την προμήθεια «Χειρουργικά συστήματα ανίχνευσης και ιχνηλάτησης» , CPV: 33169500-7, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξίντα επτά χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (67.800,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (07/11/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού καυσίμων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικης Μακεδονίας

Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας που εδρεύουν στις Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Γρεβενών, Καστοριάς και Κοζάνης καθώς και του Συνοριακού Σταθμού Μαυροματίου, για το έτος 2013 ..... (12/06/2013)

περισσότερα »

96 Ανώτερη Δίοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής «ΧΙΟΣ»:Διαγωνισμού για την Προμήθεια Νωπού Κρέατος και Πουλερικών.

Η 96 Ανώτερη Δίοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής «ΧΙΟΣ» ανακοινώνει από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών, για κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της 96 Α ΤΕ. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σε κάθε είδος ξεχωριστά. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00€) περίπου, χωρίς ΦΠΑ. Επ..... (07/11/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Εξοπλισμός απεικόνισης ιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής χρήσης»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 130//2018 για την προμήθεια «Εξοπλισμός απεικόνισης ιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής χρήσης», CPV: 33110000-4, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας Είκοσι Πέντε χιλιάδων Εξακοσίων Σαράντα ευρώ και Είκοσι Τριών Λεπτών (25.640,23€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (07/11/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ««Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προιόντα και προιόντα ατομικής περιποίησης»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 131/2018 για την προμήθεια ««Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προιόντα και προιόντα ατομικής περιποίησης» , CPV: 33000000-0, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δεκαέξι χιλιάδων (16.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (07/11/2018)

περισσότερα »

Περιφερεική Ενότητα Άρτας: Διενέργεια δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου.

H Περιφερεική Ενότητα Άρτας διακηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας τριακοσίων είκοσι τετραγωνικών μέτρων (320 τ.μ.) με απόκλιση δέκα τοις εκατό (± 10%) προς τα άνω ή προς τα κάτω, που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας για έξι (6) έτη.Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρωτόκολλο της Διεύθυν..... (01/11/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων κοινωνικού παντοπωλείου.

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων κοινωνικού παντοπωλείου – δομή σίτισης ετών 2018 – 2019 και προαίρεση έτους 2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής όπως προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το τμήμα Εμπορίου ή τον αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τι..... (01/11/2018)

περισσότερα »

Π.Ε. Άρτας:πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.

Η Π.Ε. Άρτας ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της  Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Άρτας, έτους 2019. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (31/10/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία:Μετάθεση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 43/18.

Η Πολεμική Αεροπορία ενημερώνει ότι μετατίθεται εκ νέου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 43/18 διαγωνισμού – τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με αντικείμενο την «Προμήθεια Δεξαμενών Καυσίμου (Bladder Fuel Fuselage Tanks) Α/Φ ΕΜΒ-145Η ΑΕW & C και EMB-135 BJ S/N 484», με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 26η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ.  Νέα καταληκτική..... (31/10/2018)

περισσότερα »

Πολεμικό Ναυτικό: Διαγωνισμός για τη σύναψη Σύμβασης με Αντικείμενο τη Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) Δέκα (10) Οχημάτων Πολιτικού Τύπου.

Tο Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη σύναψη Σύμβασης με Αντικείμενο τη Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) Δέκα (10) Οχημάτων Πολιτικού Τύπου Χρονικής Διάρκειας Πέντε (5) ετών, με Δικαίωμα Εξαγοράς τους (option) μετά το Τέλος της Μίσθωσης, Εκτιμώμενης Αξίας Εκατόν Ενενήντα Τριών Χιλιάδων Πεντακοσίων Εξήντα Ένα Ευρώ (193.561,00 €) άνευ ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 30 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00πμ.Επισυνάπτεται ο διαγ..... (31/10/2018)

περισσότερα »

Γενικο Επιτελείο Στρατού:Διαγωνισμός για την προμήθεια γαλακτοκομκών προϊόντων.

Το Γενικο Επιτελείο Στρατού προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια γαλακτοκομκών προϊόντων, για τις ανάγκες των κυλικείων-ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων -Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (31/10/2018)

περισσότερα »

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων :Διαγωνισμός για την προμήθεια Εξοπλισμού των Εργαστηρίων.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια Εξοπλισμού των Εργαστηρίων συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (31/10/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ν.Π «Άγιος Παντελεήμονας»- Γ.Ν.Ν.Π «Αγία Βαρβάρα»:Διαγωνισμός για την προμήθεια Συσκευής Αυτόματης Χρεώσεως Πλακιδίων.

Το Γ.Ν.Ν.Π «Άγιος Παντελεήμονας»- Γ.Ν.Ν.Π «Αγία Βαρβάρα» προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια Συσκευής Αυτόματης Χρεώσεως Πλακιδίων (CPV:33900000-2)συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την κάλυψη των αναγκών του Κυτταρολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 21-11-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (31/10/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:Διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτικών ειδών και ειδών γραφείου.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια χαρτικών ειδών και ειδών γραφείου των Οργανικών Μονάδων τη Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας .Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.Ημερομηνία έναρξης η..... (31/10/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Οθονών Απεικόνισης Δεδομένων Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)».

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια Οθονών Απεικόνισης Δεδομένων Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)».Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η παρούσα..... (31/10/2018)

περισσότερα »

Η 442 ΠΑΥΥ/ 4Ο Γραφείο:Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού.

Η 442 ΠΑΥΥ/ 4Ο Γραφείο,ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης) για την Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (31/10/2018)

περισσότερα »

442 ΠΑΥΥ / 4Ο Γραφείο:Διαγωνισμός για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού.

Η 442 ΠΑΥΥ / 4Ο Γραφείο, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 7/2018, για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού  έως 20.000,00 ευρώ, με CPV: 33690000-3, «Διάφορα Φάρμακα».Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (31/10/2018)

περισσότερα »

ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ:Διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη των αναγκών της Επιχειρησιακής Μονάδας του Χ.Υ.Τ.Α. Κ. Εύβοιας.

Το ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη των αναγκών της Επιχειρησιακής Μονάδας του Χ.Υ.Τ.Α. Κ. Εύβοιας,συνολικής ποσότητας 200.000,00 λίτρων και ενδεικτικού προϋπολογισμού διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (232.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24% για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών, σύμφωνα με την από 26-09-2018 Μελέτη της αρμόδιας Υπηρεσίας του φορέα. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 25/10/20..... (31/10/2018)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας:Διαγωνισμός εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος.

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προκηρύσσει διαγωνισμό εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος (εμβαδού 138m2 και αποθήκη 59m2) επί της οδού Σκουφά 117, επικαρπίας Γ.Ν. Άρτας.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20 Νοεμβρίου  ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μμ.Επισυνάπτεται ο Διαγωνισμός...... (30/10/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:Προμήθεια μεταχειρισμένου οχήματος.

Ο Δήμος Αρταίων ανακοινώνει την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την ανάθεση της προμήθειας μεταχειρισμένου οχήματος για τις ανάγκες του ΚΑΠ ΜΕΑ της Η.Κ.Ε..Α. για το οποίο δεν κατατέθηκαν προσφορές κατά την προηγούμενη διαδικασία διαγωνισμού. Επισυνάπτεται η ανακοίνωση...... (29/10/2018)

περισσότερα »

Π.Ε. Άρτας: Διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, κατά τις ποσότητες ανά είδος όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ του Παραρτήματος Α,συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (59.600,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερει..... (26/10/2018)

περισσότερα »

Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας: Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης.

H Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για την κάλυψη Υπηρεσιακών αναγκών της .Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο Μερικής Διαχείρισης Υλικού -Χρηματικού στον 1ο όροφο την Τετάρτη 31.10.2018 στις 09.30’. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (26/10/2018)

περισσότερα »

Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας:Διαγωνισμός για την προμήθεια υπηρεσιακών σφραγίδων.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια υπηρεσιακών σφραγίδων για την κάλυψη Υπηρεσιακών αναγκών του νεοϊδρυθέντος Γ΄ τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου –Ιωαννίνων. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο Μερικής Διαχείρισης υλικού -Χρηματικού στον 1ο όροφο την Τρίτη 30.10.2018 στις 10.00’. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (26/10/2018)

περισσότερα »

Κ.Α.Υ.Φ.:Διαγωνισμός για την προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας.

Το Ανοικτό Κατάστημα της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών-(Κ.Α.Υ.Φ) στον Κορυδαλλό διενεργεί ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας ,α./ κατηγορίας τύπου Τ70% κοινό αλεύρι & β./ κατηγορίας Π 55% ζαχαροπλαστικής για την κάλυψη των αναγκών σε άλευρα αρτοποιίας του κρατικού αρτοποιείου της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – Κ.Α.Υ.Φ. Η ημερομηνία ανάρ..... (25/10/2018)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου:Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων.

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8) (KAE 1611)} Πιθανή ποσότητα 42.500 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης 36.290,32 € προ ΦΠΑ ή 45.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών του Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για ένα (1) μήνα.Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 2 Νοεμβρίουτου 2018 και ώρα 11:00.  Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (25/10/2018)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου: α)Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο β)σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα γ)μελανιαν, φωτοαντιγραφικό χαρτί, γραφική ύλη δ)προμήθεια εντύπων

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των κάτωθι ειδών :Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο,σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα, απορρυπαντικών,είδη τραπεζαρίας  για την προμήθεια υφασμάτων, μελανιών, φωτοαντιγραφικού  χαρτιού, γραφικής ύλης  και  προμήθεια εντύπων...... (24/10/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ν.Π «Άγιος Παντελεήμονας»- Γ.Ν.Ν.Π «Αγία Βαρβάρα» : Διαγωνισμός για την προμήθεια Ενδοφακών.

Το Γ.Ν.Ν.Π «Άγιος Παντελεήμονας»- Γ.Ν.Ν.Π «Αγία Βαρβάρα» επαναπροκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια Ενδοφακών , για ένα(1) έτος(CPV:33731110-7)συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης63.610,30 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (24/10/2018)

περισσότερα »

Πολιτική Αεροπορία:Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού

Πολιτική Αεροπορία:Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού για την υπό αέρος επιθεώρηση τμημάτων θόλων (radome) συστημάτων επιτήρησης (RADARS)και γενικότερα διερεύνησης θέσεων εγκατάστασης συστημάτων CNS Αεροναυπλίας.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (19/10/2018)

περισσότερα »

Eφετείο Θεσσαλινίκης:Διαγωνισμός για την εκμίσθωση χώρου.

Το Εφετείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκμίσθωση χώρου 36τμ. στο υπόγειο κτηρίου που στεγάζεται  το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (19/10/2018)

περισσότερα »

A.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: Διαγωνισμός για την προμήθεια Μελανιών, τόνερ και Μελανοταινιών

Το A.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. προκηρύσσει  διαγωνισμό για την προμήθεια Μελανιών, τόνερ και Μελανοταινιών για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΑΠΑΙ.Τ.Ε στο Μαρούσι για ένα (1)έτος , συνολικής προσυπολογιζόμενης δαπάνης δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιων δέκα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ (14.919,35)χωρίς Φ.Π.Α. (CPV:3019211-9,30125110-5,30192340-6)..... (19/10/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων.

ΟΔήμαρχος Αρταίων διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 24.997,78 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Τρί..... (18/10/2018)

περισσότερα »

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού:Διαγωνισμό για την Aνάθεση Παροχής Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης από Ιδιωτικό Φορέα των Καταστημάτων Μαζικής και Γρήγορης Εστίασης.

Το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Aνάθεση Παροχής Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης από Ιδιωτικό Φορέα τωνΚαταστημάτων Μαζικής και Γρήγορης Εστίασης (Συγκεκριμένα των Εκμεταλλεύσεων της Ψησταριάς, Ζαχαροπλαστείου Ακτής – Πιτσαρίας, Κεντρικού Ζαχαροπλαστείου / Μπαρ, Μπαρ Παραλίας) στη ΝΒΝΕ / ΘΑΝ, Χρονικής Διάρκειας Τριών (3) Ετών με Δικαίωμα Προαίρεσης Δύο(2) Επιπλέον Ετών, Έναντι Συνολικού Μισθώματος 300.000,00 για τα Πέντε (5) Χρόνια της Μίσθωσης.Ο δια..... (18/10/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας : Διαγωνισμός για την «Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος SITA/CUTE του ΚΑΗΚ και την αναβάθμιση/ μετεγκατάσταση του Core Room από το ΔΑΑ στον ΚΑΗΚ ».

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος SITA/CUTE του ΚΑΗΚ και την αναβάθμιση/ μετεγκατάσταση του Core Room από το ΔΑΑ στον ΚΑΗΚ ».Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συ..... (18/10/2018)

περισσότερα »

424 Γ.Σ.Ν.Ε.:Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός «Ετήσια σύμβαση συντήρησης του Λογιστικού Σχεδίου Διπλογραφικής Λογιστικής»,

Το 424 ΓΣΝΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 128/2018 για την παροχή υπηρεσιών «Ετήσια σύμβαση συντήρησης του Λογιστικού Σχεδίου Διπλογραφικής Λογιστικής», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα επτά χιλιάδων σαράντα ευρώ (57.040,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (18/10/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία:Δημοσίευση Ανακοίνωσης Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 44/18.

Η Πολεμική Αεροπορία ανακοινώνει ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 44/18 διαγωνισμού – τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με αντικείμενο την «Προμήθεια Υλικών Α/Φ PZL M-18», με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 18η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1..... (18/10/2018)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου:Διαγωνισμός για την προμήθεια Γάζας απλής & χειρουργικής

Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια Γάζας απλής & χειρουργικής (CPV 33141114-2, ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ) (KAE 1311).Πιθανής προϋπ. δαπάνης 10.080,65 € προ ΦΠΑ ή 12.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση την οποία ηπροσφερόμενη τιμή που θα δοθεί υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που θα περιλαμβάνετ..... (18/10/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: ΔΕ. 48/18 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός

Η Πολεμική Αεροπορία προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Επισκευή Τριών (3) Τεμαχίων FLIR INFRARED TURPET, Ε/Π Super Puma». Ποσότητα / Είδος :Τρία (3) τεμάχια, FLIR INFRARED TURPET, P/N :146426276AB-01, Cage Code : F6170, Ε/Π Super Puma. Συνολική Προϋπο..... (18/10/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ:Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Συστήματος πλάνου θεραπείας και ανιχνευτών δοσιμετρίας μικρών πεδίων»

Το 424 ΓΣΝΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια:Eπαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 121/2018 για την Προμήθεια «Συστήματος πλάνου θεραπείας και ανιχνευτών δοσιμετρίας μικρών πεδίων» , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (9.857,20€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Επισυνάπτεται ο διαγωνοσμός...... (18/10/2018)

περισσότερα »

442 ΠΑΥΥ:Διαγωνισμός για την προμήθεια διαφόρων φαρμάκων.

Η 442 ΠΑΥΥ/ 4Ο Γραφείο,ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’:5/2018, για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικούέως 20.000,00 ευρώ, με CPV: 33690000-3, «Διάφορα Φάρμακα» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ( 5.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (18/10/2018)

περισσότερα »

Πολεμικό Ναυτικό:Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο (2) φορτηγών ανοικτής πλατφόρμας.

Ανακοινώνουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη Σύναψη    Συμφωνίας Πλαίσιο χρονικής διάρκειας χρονικής διάρκειας δύο (2)  ετών και με αντικείμενο την προμήθεια δύο (2) φορτηγών ανοικτής πλατφόρμας ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον οκτώ (8) τόνων και έναντι συνολικής εκτιμώμενης αξίας διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (250.000,00€) απαλλασσομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 9 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00πμ. Ημερομηνία λ..... (18/10/2018)

περισσότερα »

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού:Διαγωνισμός για τη σύναψη Συμφωνίας –Πλαίσιο με αντικείμενο την μεταφορά τεσσάρων (4) σκαφών MK V και υποστηρικτικού με αυτά εξοπλισμού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Το ΓΕΝ προκηρύσσει διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για τη σύναψη Συμφωνίας –Πλαίσιο με αντικείμενο την μεταφορά τεσσάρων (4) σκαφών MK V και υποστηρικτικού με αυτά εξοπλισμού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας μέχρι την 31 Αυγ 19 και έναντι συνολικής εκτιμώμενης αξίας εννιακοσίωνενενήντα χιλιάδων ευρώ (990.000,00 €) απαλλασσομένου ΦΠΑ (όποιο από τα δύο (2) επέλθει πρώτο). Η τιμή των..... (18/10/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ν.Π «Άγιος Παντελεήμονας»- Γ.Ν.Ν.Π «Αγία Βαρβάρα»: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση των τριών κλιβάνων της κεντρικής αποστείρωσης

Το Γ.Ν.Ν.Π «Άγιος Παντελεήμονας»- Γ.Ν.Ν.Π «Αγία Βαρβάρα» προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση των τριών κλιβάνων της κεντρικής αποστείρωσης, για ένα(1) έτος (CPV:50324200-4)προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.151,48 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 25-10-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (18/10/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π.

Ο Δήμαρχος Αρταίων διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 34.399,70 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό &am..... (17/10/2018)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας:Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός καινούργιου επιβατικού οχήματος.

  Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας προκηρύσσειδιαγωνισμό για την προμήθεια  ενός καινούργιου επιβατικού οχήματος τύπου SAV 4x4 , πετρελαιοκίνητου από 1500-1.800 c.m3, πέντε θέσεων  για τις υπηρεσιακές  ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και του τμήματος Πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Άρτας .Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (16/10/2018)

περισσότερα »

Ελληνική Πρεσβεία Σόφιας:Προκηρύξεις διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Οκτωβρίου 2018

Ελληνική Πρεσβεία Σόφιας: Προκηρύξεις διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Οκτωβρίου 2018.Επισυνάπτονται η κατάσταση των διαγωνισμών...... (15/10/2018)

περισσότερα »

Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας:Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτονικού καντράν και κλειδαριάς χρηματοκιβωτίου μάρκας BOOS.

Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτονικού καντράν και κλειδαριάς προς επισκευή χρηματοκιβωτίου μάρκας BOOS , προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του γραφείου Έκδοσης Διαβατηρίων της διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (15/10/2018)

περισσότερα »

Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας:Διαγωνισμός για την προμήθεια εθιμοτυπικών δώρων και αναμνηστικών.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια εθιμοτυπικών δώρων και αναμνηστικών(δέκα έξι-16- τεμάχια , στα πλαίσια των συναντήσεων του Διευθυντή της Αστυνομίας Άρτας. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (15/10/2018)

περισσότερα »

Eλληνική Αστυνομία:Διαγωνισμός για την προμήθεια τηλεόρασης 48-50 ιντσών.

Eλληνική Αστυνομία προκηρύσσει διαγωνισμός για την προμήθεια τηλεόρασης 48-50 ιντσών, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών τηλεδιασκέψεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (15/10/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία:Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 46/18.

Η Πολεμική Αεροπορία ανακοινώνει ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 46/18 διαγωνισμού –τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16– με αντικείμενο την προμήθεια «Ελαστικών Επισώτρων και Αεροθαλάμων μη στρατιωτικών αεροσκαφών (Αφων)/ελικοπτέρων (Ε/Π)», με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 25η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ.Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5 Δεκεμβρίου 2018, η..... (15/10/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία:Δημοσίευση Ανακοίνωσης Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔE. 34/18.

Η πολεμική Αεροπορία  ανακοινώνει την ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 34/18 διαγωνισμού – τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με αντικείμενο την «Γενική Επισκευή (overhaul) δύο (2) τεμαχίων υλικού ΛΟΛ,NSN:1615145330577, P/N:332A32-1007-03T, MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER PUMA», με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 22α Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. Νέ..... (12/10/2018)

περισσότερα »

Γενικο Νοσοκομείο Ζακύνθου:Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση.

Το Γενικο Νοσοκομείο Ζακύνθου προκηρύσσει δαγωνισμό για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση(CPV 24111900-4) (ΚΑΕ 1614). Πιθανή ποσότητα 85.900 m3 για κάλυψη αναγκών τοΝοσοκομείου για ένα (1) έτος. Ανώτατης προϋπ. δαπάνης 59.272,11 € προ ΦΠΑ 73.497,42 € συμπ. ΦΠΑ 24% και για την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης (μεταφορά και διαχείριση του Οξυγόνου, σε εγκατεστημένη δεξαμενή στον χώρο του Νοσοκομείου, ιδιοκτησίας της εταιρείας που θα κριθεί μειοδότρια από την παρούσα διαδικασία του Πρ..... (12/10/2018)

περισσότερα »

442 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ:διαγωνισμόςγια την προμήθεια υγειονομικού υλικού

Η  442ΠΑΥΥ/ 4ο Γραφείο,ανακοινώνει τηδιενέργειασυνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’:4/2018, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού έως20.000,00ευρώ, με CPV: 33141620-2, «Υγειονομικά προϊόντα συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεφτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ  (17.500,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και τουαναλογούντος ΦΠΑ.    ..... (12/10/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία:Δημοσίευση Ανακοίνωσης Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 35/18

Η Πολεμική Αεροπορίαανακοινώνει  ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τωνπροσφορών του υπ΄ αριθμ. 35/18 διαγωνισμού – τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με αντικείμενο την «Γενική επισκευή (overhaul) υλικού ΛΟΛ «MAIN ROTOR HUB, Ε/Π Super Puma», με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 15η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26..... (12/10/2018)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου:Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων(KAE 1511 ) για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθουπροκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων(KAE 1511)για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Ζητούμενα είδη είναι Γαλακτοκομικά προϊόντα , κατεψυγμένα λαχανικά και κατεψυγμένα ψάρια.Τα προϊόντα να είναι (Α') ποιότητας όπως αυτά ορίζονται και περιγράφονται στο άρθρο 84 τουΚώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις διατάξεις του Π.Δ. 56/21-2-1995 «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς ..... (12/10/2018)

περισσότερα »

Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Νίκαιας Πειραιά«Αγιος Παντελεήμων»:Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο επίπεδων ανιχνευτών.

Η Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Νίκαιας Πειραιά«Αγιος Παντελεήμων» και Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα» προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια δύο επίπεδων ανιχνευτών(flat panels) για την κάλυψη των αναγκών του ενός από τους τρείς τραυματολογικούς θαλάμους του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (12/10/2018)

περισσότερα »

Πολεμικό Ναυτικό:Διαγωνισμός γιατην προμήθεια υλικών Υποστήριξης Κ. Μηχανημάτων.

Το Πολεμικό Ναυτικό προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών Υποστήριξης Κ. Μηχανημάτων τύπου MTU 16V 1163 TB 63 για ΚΦ τ. ΝΑΥΑΡΧΟΣ μέσω σύναψης συμφωνίας πλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα . Η τιμή των παρεχόμενων υλικών θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (11/10/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:διαγωνισμός για την προμήθεια αδειών χρήσης διαδικτυακού συστήματος εκπαίδευσης προσομείωσης μηχανημάτων ελέγχου.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει διαγωνισμόγια την προμήθεια αδειών χρήσης διαδικτυακού συστήματος εκπαίδευσης προσομείωσης μηχανημάτων ελέγχου αποσκευών-χειραποσκευών και αερομεταφερόμενου φορτίου(σύστημα CBT)(CPV48190000-6).Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (11/10/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης των υποσταθμών μέσης τάσης.

H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης των υποσταθμών μέσης τάσης.των κρατικών Αερολιμένων και οργανικών μονάδων της ΥΠΑ(CPV 50711000-2).Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (11/10/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:Διαγωνισμός για την «επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων ετών 2018 - 2019»

Ο Δήμαρχος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων ετών 2018 - 2019», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής όπως προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, συνολικού προϋπολογισμού 230.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (30.000,00 € για το έτος 2018 και τα 200.000,00 € για το έτος 2019). Οι προσφορές υποβάλλονται από το..... (09/10/2018)

περισσότερα »

Aνώτατη σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Αμαρουσίου:Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης

Η Aνώτατη σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Αμαρουσίου προκηρύσσει διαγωνισμόςγια την προμήθεια γραφικής ύλης για ένα έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης δέκα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών του ευρώ (10.483,87ευρώ ) χωρίς Φ.Π.Α.(CPV:30192700-8).Επισυνάπτεται η πρόσκληση...... (08/10/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία:Διαγωνισμός για την προμήθεια «Νωπών Οπωροκηπευτικών»

Η Υπηρεσία Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας προκηρύσσει  διαγωνισμό  με αντικείμενο την  προμήθεια «Νωπών Οπωροκηπευτικών» για την Κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός Αττικής, με μέριμνα (μέσα και έξοδα) του αναδόχου. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 212.389,38 € [ποσό επιβαρυνόμε- νο με ΦΠΑ 13% συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων] ήτοι ΦΠΑ 13% = 27.610,62 €, Σύνολο : 240.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ για μια τε..... (05/10/2018)

περισσότερα »

8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ:Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών.

Η 8 Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία (8 Μ/Π ΤΑΞ),προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.Αντικείμενο του διαγωνισμού: Προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων – Υπηρεσιών (Λέσχες, Στρατιωτικό Πρατήριο) της 8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ που εδρεύουν στους Δήμους Ιωαννιτών, Πωγωνίου, Κόνιτσας, Φιλιατών και Άρτας. Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών δεν δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά όπως ..... (05/10/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία:Διαγωνισμός για την προμήθεια " Άρτου - Αρτοσκευασμάτων – Σφολιατοειδών και ειδών Ζαχαροπλαστικής/ Επιδορπίων"

Η Υπηρεσία Προμηθειών της  Πολεμικής Αεροπορίας προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια " Άρτου - Αρτοσκευασμάτων – Σφολιατοειδών και ειδών Ζαχαροπλαστικής/ Επιδορπίων", προς κάλυψη των απαιτήσεων των κυλικείων, της τροφοδοσίας και των Λεσχών , των Μονάδων της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας (110ΠΜ, Μ.ΑΤΑ, ΕΚΑΕ, 1Ο ΑΚΕ, 140ΣΕΠΗΠ και ΔΑΚ), της 116ΠΜ και της 117ΠΜ. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 659.746,00 € [ποσό επιβαρυνόμε- νο με ΦΠΑ 13% ή 24%, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων ] ήτοι Φ..... (05/10/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για τις εργασίες διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων.

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για  τις εργασίες διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των εργασιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ...... (04/10/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για τις υπηρεσίες μεταφοράς ανακυκλώσιμων στο ΚΔΑΥ Αιτωλοακαρνανίας του Δήμου Αρταίων 2018-2019

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE ..... (04/10/2018)

περισσότερα »

95 Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής «ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ»:Διαγωνισμός για την προμήθεια «Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών για κάλυψη αναγκών των Μονάδων της 95 ΑΔΤΕ»

Η 95 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ / Δ/νση Εφοδιασμού Μεταφορών προκηρύσσε ιανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα µετις διατάξεις του Ν.4412/2016.  Αριθμός διαγωνισμού 04/2018 και αριθμός διακήρυξης 04/2018. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Προμήθεια νωπών κρεάτων- πουλερικών, για κάλυψη των αναγκώντων Μονάδων της 95ΑΔΤΕ. Οι ποσότηττων των συγκεκριμένων ειδών δεν δύνανται να υπολογισθούν με ακρίβεια,καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν  μελλοντικά,όπως ζήτηση  προϊόντων,  δ..... (04/10/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ/ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΤΜ.∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ: Επαναληπτικός Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια «Σύστηµα Παρακολούθησης ασθενών».

Το 424 ΓΣΝΕ προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, µε αριθµό διακήρυξης 123/2018 (αρχικός:106/2018) για την προµήθεια  «Σύστηµα Παρακολούθησης Ασθενών», CPV:33195000-3,συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (26.000,00€) συµπεριλαµβανοµένων  των προβλεπόµενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ.      ..... (04/10/2018)

περισσότερα »

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:Διαγωνισμός για την μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2018-2019

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή - υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2018 και 2018-2019», για τα άγονα Δρομολόγια της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 136685/2115/12-6-2018 Διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 36.560,34 € συμπεριλαμβανομ..... (04/10/2018)

περισσότερα »

ΚΕΕΜ: Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών

Σας γνωρίζουμε ότι το Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών (ΚΕΕΜ), σύμφωνα μα τα καθοριζόμενα θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού, που θα αφορά την προμήθεια " Νωπών κρεάτων και πουλερικών, για τις ανάγκες του ΚΕΕΜ"...... (04/10/2018)

περισσότερα »

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως:Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Χειρουργικές Γάζες»

To 424 Γεν. Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 120/2018 για την προμήθεια «Χειρουργικές Γάζες» CPV:33141119-7, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (27.970,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (04/10/2018)

περισσότερα »

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως: Διαγωνισμός για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού

Το 424 Γεν. Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού. ..... (04/10/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την Ανάδειξη αναδόχου «Ταχυμεταφοράς Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από και προς τις ΗΠΑ, καθως και εντός ΗΠΑ».

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Ανάδειξη αναδόχου «Ταχυμεταφοράς Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από και προς τις ΗΠΑ, καθως και εντός ΗΠΑ».β. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 160.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των..... (04/10/2018)

περισσότερα »

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντιολισθητικού τάπητα εισόδου»

Το Επιμελητήριο Άρτας με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Πρακτικό ΔΣ Νο8/19-9-2018/ Θέμα 12ο,προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις –μέλη του Επιμελητηρίου που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και είναι ταμειακά ενήμερες, να να υποβάλουν προσφορά με αντικείμενο την Προμήθεια αντιολισθητικούτάπητα εισόδου του Επιμελητηρίου Άρτας, όπως περιγράφεται παρακάτω. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΝΤΙΟΛΗΣΘΗΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ βαριάς επαγγελματικής χρήσης ΤΥΠΟΣ: Ψιλόριγο ..... (03/10/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού & τριετή συντήρηση/ τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων των οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού  ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού & τριετή συντήρηση/ τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων των οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ..... (02/10/2018)

περισσότερα »

ΠΕ ΑΡΤΑΣ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων εκτυπωτών και FAX

H ΠΕ Άρτας καλεί τους ενδιαφερόμενους ασχολούμενους με την εμπορία αναλώσιμων ειδών εκτυπωτών και fax, όπως προσκομίσουν στην υπηρεσία μας έγγραφη προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτά αποτυπώνονται στον συνημμένο Πίνακα Α και τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στην προσφορά των ενδιαφερομένων...... (28/09/2018)

περισσότερα »

8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ: Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών.

Σας γνωρίζουμε ότι η 8 Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία (8 Μ/Π ΤΑΞ), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (γ) σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού που θα αφορά στην προμήθεια: «Νωπών οπωροκηπευτικών για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων - Υπηρεσιών της (Λέσχες Αξιωματικών, Στρατιωτικό Πρατήριο) που εδρεύουν στους Δήμους Ιωαννιτών, Πωγωνίου, Κόνιτσας, Φιλιατών και Άρτας»..... (28/09/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Διαδικτυακή πλατφόρμα ανακύκλωσης»

Ο Δήμαρχος Αρταίων διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Διαδικτυακή πλατφόρμα ανακύκλωσης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντ..... (25/09/2018)

περισσότερα »

Δ/νση Αστυνομίας Άρτας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αμοιβή εργασιών επισκευής δυο αντλιών

Η Δ/νση Αστυνομίας Άρτας προσκαλεί για συμμετοχή στην διαδικασία της  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  σε συντετμημένη προθεσμία για την αμοιβή εργασιών επισκευής δύο -2- αντλιών του πρατηρίου υγρών καυσίμων (επισκευή μοτέρ - τροχαλίας ) προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Αστυνομίας Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.  ..... (21/09/2018)

περισσότερα »

424ο Γεν. Στρατ. Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως: Διαγωνισμός για την προμήθεια «Διαλύματα έγχυσης»

Το 424ο Γεν. Στρατ. Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, υπ’ αριθμ’: 119/2018, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV: 33692100-8,«Διαλύματα έγχυσης », συνολικού μετά ΦΠΑ ποσού ύψους πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (54.780,00 €)...... (21/09/2018)

περισσότερα »

Δ/νση Αστυνομίας Άρτας: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υδραυλικών ειδών

Η Δ/νση Αστυνομίας Άρτας προσκαλεί για συμμετοχή στη διαδιακασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, σε συντετμημένη προθεσμία για την προμήθεια υδραυλικών...... (21/09/2018)

περισσότερα »

424o Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως : Διαγωνισμός για την προμήθεια «Φάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος»

Το  424ο Γενινό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεων προκηρύσσει σε εκτέλεση των (β) και (γ) σχετικών, τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’ 118/2018, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV: 33670000-7,«Φάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος», συνολικού μετά ΦΠΑ ποσού ύψους εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (63.588,39 €)...... (21/09/2018)

περισσότερα »

Δ/νση Αστυνομίας Άρτας: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αμοιβή εργασιών απολύμανσης, μυοκτονίας και απεντόμωσης.

Γνωστοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης, ενδιαφέροντος για την αμοιβή εργασιών απολύμανσης, μυοκτονίας και απεντόμωσης, προς κάλυψη Υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Αστυνομίας Άρτας. ..... (21/09/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου: Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης).

Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκυρήσσει Διαγωνισμό για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8) (KAE 1611)}. Πιθανή ποσότητα 42.500 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης 36.290,32 € προ ΦΠΑ ή 45.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών του Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για ένα (1) μήνα. Με κριτήριο κατακύρωσης το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ στα % που θα υπολογίζεται στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά ημερήσια μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους. Η τελική τιμή δε δύναται να υπερβαίνει την εκάστοτε νό..... (21/09/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου: Διαγωνισμός για την προμήθεια "Αναλώσιμα Έγχυσης" & "Συσκευές και όργανα μετάγγισης"

Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια των κάτωθι ειδών :1)"Αναλώσιμα Έγχυσης"2)"Συσκευές και όργανα μετάγγισης" ..... (21/09/2018)

περισσότερα »

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών: Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κάβας, για τις ανάγκες των κυλικείων.

Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (α) σχετικού ,ότι η Σχολή σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (β) όμοιο, θα προβεί στη διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών κάβας, για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας...... (21/09/2018)

περισσότερα »

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης:Ορισμός Νέας Ημερομηνίας του Διαγωνισμού για την προμήθεια «Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα για Ανοσολογικές εξετάσεις (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)».

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 35107/11- 09- 2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΧΟΡ1Ο-Ν4Δ) Απόφασης ορισμού νέας ημερομηνίας διενέργειας, ΑνακοινώνειΌτι ο ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια «Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα για Ανοσολογικές εξετάσεις (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» (CPV: 33127000-6 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ), στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015, με αριθμό διακήρυξης 51/2018, συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων π..... (21/09/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:Διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και συντήρηση /τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων γραφείου.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίαςανακοινώνει την διενέργεια ηλεκτρονοκού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και τριετής συντήρηση /τεχνική υποστήριξη  μηχανημάτων γραφείου των οργανικών μονάδων της Υ.Π.Α.  ..... (21/09/2018)

περισσότερα »

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή: Διαβούλευση Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4,φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 ανακυκλωμένου.

Η  Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή προτίθεται να επικαιροποιήσει τις Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές για φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4, φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 και ανακυκλωμένο φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4, οι οποίες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" προς δημόσια διαβούλευση...... (21/09/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία:Διαγωνισμός προμήθεια Ελαιόλαδου και Ηλιέλαιου

Η 111 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (Δ.01/18) σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή ανά είδος), για την προμήθεια Ελαιόλαδου και Ηλιέλαιου για κάλυψη αναγκών111ΠΜ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 31.000,00 € πλέον ΦΠΑ για ένα έτοςΑ/Α ΕΙΔΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ1.   ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 7...... (21/09/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων.

Ο Δήμαρχος  Αρταίων διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος..... (19/09/2018)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας:Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων.

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας ανακοινώνει τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό   για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων του Γ.Ν. Άρτας, και των τμημάτων αρμοδιότητάς του : ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. του Γ.Ν. Άρτας, Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν. Άρτας, Ξενώνας Μελισάνθια και του Α΄ προστατευόμενου διαμερίσματος αυτού, Δ. Σ. 77 / 2018, συνολικού προϋπολογισμού 573.898,10€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για ένα (1) έτος. Αναθέτουσα Αρχή/Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού:Γ.Ν. Άρτας , Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Τμήμα Οικονομικό, Γ..... (18/09/2018)

περισσότερα »

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας καλεί τις αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρείες, με δυνατότητα διαμεσολάβησης πρακτόρων και ασφαλιστικών συμβούλων – ασφαλιστικοί πράκτορες – ενώσεις ασφαλιστικών πρακτόρων, που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν.Δ. 400/70 (ΦΕΚ 10Α), του Ν. 1569/1985(ΦΕΚ 183 Α) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και οι οποίες είναι ενταγμένες στο Σ.Α.Π.(φιλικός διακανονισμός) να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές γιατην ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρε..... (14/09/2018)

περισσότερα »

H Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει :Διαβούλευση Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 ανακυκλωμένου.

Στην ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων www.promitheus.gov.gr στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" αναρτήθηκαν προς διαβούλευση οι Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές για: Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 Ανακυκλωμένο τις οποίες προτίθεται να επικαιροποιήσει η Υπηρεσίας μας και επισυνάπτονται και στο παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Οι Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές θα παραμείνουν ενεργές για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις μέχρι ..... (14/09/2018)

περισσότερα »

Περιφέρεια Ηπείρου:Πρόσκληση της Π.Ε. Άρτας, αναφορικά με την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, fax και φωτοτυπικών μηχανημάτων, έτους 2018, για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών, FAX και φωτοτυπικών μηχανημάτων, έτους 2018, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, των Δ/νσεων Εκπ/σης Ν. Άρτας και του  Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Ν. Άρτας,  προϋπολογισθείσαςδαπάνης 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ...... (13/09/2018)

περισσότερα »

Αποκεντρωμένη Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας:Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων θέρμανσης – κίνησης.

Το τμήμα προμηθειών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,  για την ανάδειξη προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύουν σε Άρτα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Γρεβενά, Καστοριά και Κοζάνη (Κοζάνη-Βλάστη-Τσοτύλι)  καθώς και καυσίμων θέρμανσης – κίνησης του Συνορια..... (13/09/2018)

περισσότερα »

652 Προκεχωρημένη Αποθήκη Υλικού Πολέμου:Διαγωνισμός για την προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών προμήθεια 6.250 τεμ. μπλέ μπερέδων)

Η 652 Προκεχωρημένη Αποθήκη Υλικού Πολέμου πρόκειται να διεξάγει διαγωνισμό για την προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών (προμήθεια 6.250 τεμ. μπλέ μπερέδων), για κάλυψη επιτακτικών αναγκών Ν/Σ οπλιτών των Ε', ΣΤ' ΕΣΣΟ του έτους 2018 καθώς και των Α',Β' ΕΣΣΟ του έτους 2019, συνολοκού ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ(50.000 ευρώ)...... (12/09/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ:διενέργεια διαγωνισμού για την Προμήθεια «Ενός σετ τρυπανιού με φορτιστή, κεφαλές τρυπανιού κατάλληλες για χειρουργεία οστεοσύνθεσης και ολικών αρθροπλαστικών καθώς και γυψοπρίονο με δυνατότητα εναλλαγής τροχού»

Το 424 ΓΣΝΕ / γραφείο προμηθειών , ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού υπ’αριθμ 96/2018 για την για την Προμήθεια «Ενός σετ τρυπανιού με φορτιστή, κεφαλές τρυπανιού κατάλληλες για χειρουργεία οστεοσύνθεσης και ολικών αρθροπλαστικών καθώς και γυψοπρίονο με δυνατότητα εναλλαγής τροχού» , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τέσσάρωνευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (20.634,84€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (06/09/2018)

περισσότερα »

2ο ΤΑΓΜΑ ΥΛΙΚΟΥ Αυλώνας Αττικής:διεξάγει διαγωνισμό για την προμήθεια 9.250 τεμ. μπλε μπερέδων οπλιτών.

Το 2ο Τάγμα Υλικού Αυλώνας Αττικής πρόκειται να διεξάγει τον (δ) σχετικό συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την προμήθεια 9.250 τεμ. μπλε μπερέδων οπλιτών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, με δυνατότητα προσαύξησης των υπό προμήθεια ειδών κατά 30%, συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (74.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κρατήσεων 4,22032%.Ως τόπος υποβολής των προσ..... (06/09/2018)

περισσότερα »

Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης:Διαγωνισμός για την προμήθεια «Στολών Υπηρεσίας Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Οχημάτων»

H Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 31870/9-8-2018 (06/09/2018)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ:Διαγωνισμός για την προμήθεια τεσσάρων (4) Set Fuselage Tanks των Α/Φ ΑΣΕΠΕ EMB-145 και ενός (1) Set Aft Fuselage Tanks του Α/Φ EMB-135BJ

Η Υπηρεσία προμηθειών της πολεμικής αεροπορίας διεξάγει ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.Αντικείμενο του διαγωνισμού : Προμήθεια τεσσάρων (4) Set Fuselage Tanks των Α/Φ ΑΣΕΠΕ EMB-145 και ενός (1) Set Aft Fuselage Tanks του Α/Φ EMB-135BJ...... (06/09/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ:Προμήθεια κατεψηγμένων ειδών(κηπευτικα-αλιεύματα-κρέατα)

Το Γενικό Επιτελείο  Στρατού θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών(κηπευτικα-αλιεύματα-κρέατα) για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων -Υπηρεσιών της Φρουράς Ν. Λάρισας...... (05/09/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:Διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών από τρίτους και προμήθεια υλικών αναφορικά με τη συντήρηση και επισκευή των ιπτάμενων μέσων της ΥΠΑ/ΜΠΜ ».

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών από τρίτους και προμήθεια υλικών αναφορικά με τη συντήρηση και επισκευή των ιπτάμενων μέσων της ΥΠΑ/ΜΠΜ ».Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματ..... (06/09/2018)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου:Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη προμήθεια τηλεπικοινωνιακών οργάνων του Τμήματος Γεωπόνων, ΠΔΕ 2018.

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει: Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου: για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων του Τμήματος Γεωπόνων, ΠΔΕ 2018, με συνολικό προϋπολογισμό 25.050,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ,προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 20.201,61, ΦΠΑ : 4.848,39. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού είναι η Τρί..... (05/09/2018)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου:Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Τμήματος Πληροφορικής

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει: Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου: για την προμήθεια εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2018, με συνολικό προϋπολογισμό 19.400,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 15.645,16 ΦΠΑ : 3.754,84. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού είναι η Πέμπτη 1..... (05/09/2018)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου:Συνοπτικός διαγωνισμός για τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου του ΤΕΙ Ηπείρου.

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει: Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : για την ανάδειξη αναδόχου για την τεχνική υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2018 . Προϋπολογισμός: 9.672,00 Ευρώ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 11.993,28 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. Τόπος υποβολής προσφορών :  Τμήμα Προμηθειών,  Διοικητήριο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΑΡΤΑ. Ημ/νία Διαγωνι..... (03/09/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων

Ο Δήμαρχος Αρταίων διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (29/08/2018)

περισσότερα »

Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών: Διαγωνισμός για την προμήθεια σφολατοειδών - αρτοσκευασμάτων και ειδών κυλικείου

Σας γνωρίζουμε ότι, η Σχολή σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια σφολιατοειδών – αρτοσκευασμάτων και ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων - Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας...... (28/08/2018)

περισσότερα »

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο: Διαγωνισμός για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 4ετούς Διάρκειας, για την Ανάδειξη Μειοδότη - Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτιρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ),

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 4ετούς Διάρκειας, για την Ανάδειξη Μειοδότη - Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτιρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού: δύο εκατομμυρίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (2.084.000,0..... (28/08/2018)

περισσότερα »

1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ: Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών (κηπευτικά – αλιεύματα -κρέατα) για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων - Υπηρεσιών της Φρουράς Ν. Λάρισας.

Η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ διενεργεί διαγωνισμό  για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών (κηπευτικά – αλιεύματα -κρέατα) για τιςανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων - Υπηρεσιών της Φρουράς Ν. Λάρισας...... (28/08/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών στον κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού,  για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών στον κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου...... (28/08/2018)

περισσότερα »

12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού Έβρου: για την ανάδειξη φαρμακαποθήκης, για την προμήθεια του Παραρτήματος Αλεξανδρούπολης του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών (Θ’ Μερική Διαχείριση), με είδη φαρμακευτικού υλικού, που αποτελούν έκτακτη ανάγκη ή μικροποσότητα.

Η 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού Έβρου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη φαρμακαποθήκης, για την προμήθεια του Παραρτήματος Αλεξανδρούπολης του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών (Θ’ Μερική Διαχείριση), με είδη φαρμακευτικού υλικού, που αποτελούν έκτακτη ανάγκη ή μικροποσότητα...... (28/08/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμό με Αντικείμενο : Προμήθεια είδους «Ξίφος με Θύσανο πλήρες»

Η Πολεμική Αεροπορία ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού Διαγωνισμού με Αντικείμενο την προμήθεια είδους «Ξίφος με Θύσανο πλήρες»...... (28/08/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Δήμου Αρταίων για την προμήθεια αμμοχάλικου

Ανακοινώνει την προμήθεια αμμοχάλικου για το έτος 2013 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού. (06/06/2013)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός με Αντικείμενο : Γενική επισκευή (overhaul) υλικού ΛΟΛ «MAIN ROTOR HUB, Ε/Π Super Puma

Η Πολεμική Αεροπορία ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνινσμού με αντικείμενο: Γενική επισκευή (overhaul) υλικού ΛΟΛ «MAIN ROTOR HUB, Ε/Π Super Puma...... (28/08/2018)

περισσότερα »

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών : Διαγωνισμός με αντικείμενο: α)ανάδειξη ιδιωτικού συνεργείου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας χώρων της σχολής και πλύσης σκευών εστιατορίων - μαγειρείων, β) παροχή υπηρεσιών τραπεζοκόμων γ) παροχή υπηρεσιών καθαριότητας χώρων του βρεφονηπιακού σταθμού φρουράς Τρικάλων.

Η Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών προκηρύσσει διαγωνισμό  με αντικείμενο: α)ανάδειξη ιδιωτικού συνεργείου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας χώρων της σχολής και πλύσης σκευών εστιατορίων - μαγειρείων, β) παροχή υπηρεσιών τραπεζοκόμων γ) παροχή υπηρεσιών καθαριότητας χώρων του βρεφονηπιακού σταθμού φρουράς Τρικάλων. ..... (28/08/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Μετάθεση Διαγωνισμού 34/18 ε αντικείμενο την «Γενική Επισκευή (overhaul) δύο (2) τεμαχίων υλικού ΛΟΛ,NSN:1615145330577, P/N:332A32-1007-03T, MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER PUMA

1. Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 34/18 διαγωνισμού – τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με αντικείμενο την «Γενική Επισκευή (overhaul) δύο (2) τεμαχίων υλικού ΛΟΛ,NSN:1615145330577, P/N:332A32-1007-03T, MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER PUMA», με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ.2. Νέα καταληκτική ..... (28/08/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την παροχή ειδικής υπηρεσίας από αέρος ελέγχου (Flight Inspection and Calibration) αεροναυτιλιακών - οπτικών βοηθημάτων της Ελλάδας, με ενοικίαση αεροσκάφους μετά του πληρώματος του.

Μετάθεση της καταλιτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την παροχή ειδικής υπηρεσίας από αέρος ελέγχου (Flight Inspection and Calibration) αεροναυτιλιακών - οπτικών βοηθημάτων της Ελλάδας, με ενοικίαση αεροσκάφους μετά του πληρώματος του...... (28/08/2018)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας: Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας και του τμήματος αρμοδιότητάς του "Ξενώνας Ψυχαργώς"

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας και του τμήματος αρμοδιότητάς του : Ξενώνας Ψυχαργώς, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 160.494,91 € συμπερ. ΦΠΑ , για ένα (1) έτος. ..... (27/08/2018)

περισσότερα »

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΠεριΦ. Ηπείρου: Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Προμηθευτών " Γραφικής Ύλης και Ειδών Γραφείου" & " Εκτυπωτικού Χάρτου και Αναλώσιμων Εκτυπωτών ΦΑΞ και Εκτυπωτικών Μηχανημάτων"

Το Κ.Κ.Π.Π.Η. προκηρύσσει συνοπτικό πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής ανά είδος,για την ανάδειξη Προμηθευτών «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»& «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΦΑΞ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.170,00€ με ΦΠΑ για ..... (23/08/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου

Ο Δήμαρχος Αρταίων  διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 33.287,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Τρίτη 04-09-2018 κ..... (23/08/2018)

περισσότερα »

Υπ. Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την Ανάδειξη αναδόχου «Οδικής Μεταφοράς Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από και προς τις Χώρες της Ευρώπης, καθώς και εντός αυτών.

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας διενεργεί διαγωνισμό για την Ανάδειξη αναδόχου  «Οδικής Μεταφοράς Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από και προς τις  Χώρες της Ευρώπης, καθώς και εντός αυτών...... (23/08/2018)

περισσότερα »

4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης: Διαγωνισμός για την “Ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση και παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού.

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της με αριθμό πρωτ. 32100/13-08-2018 (ΑΔΑ : 60ΦΗΟΡ1Ο-ΨΤΖ) Απόφασης, προκηρύσσειΣυνοπτικό Διαγωνισμό για την “Ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση και παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ΚΚΜ, VRV, SPLIT, FCU) / («Παροχή Υπηρεσιών», CPV: 50730000-1, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων και «Ανταλλακτικά», CPV: 42512500-3, Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων)”, για τις α..... (22/08/2018)

περισσότερα »

Κέντρο Εκπαιδεύσεως Νεοσύλλεκτων Άρτας: Διαγωνισμός Ανάδειξης πλειοδότη Ενοικιαστή για την Εγκατάσταση Αυτόματων Πωλητών

Το ΚΕΝ Άρτας διακηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με βάση έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη ενοικιαστή για την εγκτάσταση τριών Αυτόματων Πωλητών Ψυχρών - Ζεστών Ροφημάτων, Αναψυκτικών - Νερού και Σνακ για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Νεοσύλλεκτων Άρτας και για το χρονικό διάστημα ενός (01) έτους με δικαίωμα μονομερούς παρατάσης έξι (6) μηνων και ενός (1) επιπλέον τριμήνου με συνέναιση και των δύο συμβαλλόμενων μετά από κοινή συνέναισ..... (20/08/2018)

περισσότερα »

Πολεμικό Ναυτικό: Διαγωνισμός για την προμήθεια μέσω σύναψης συμφωνίας πλαισίου με έναν οικονομικό φορέα, RAF - FAS ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ.

Το Πολεμικό Ναυτικό προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατα κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για την Προμήθεια μέσω σύναψης συμφωνίας πλαισίου με έναν οικονομικό φορέα, RAF- FAS ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. ..... (21/08/2018)

περισσότερα »

95 ΑΔΤΕ: Διαγωνισμός για την προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών για κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της 95 ΑΔΤΕ.

Σας γνωρίζουμε ότι, η 95 ΑΔΤΕ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (δ) σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια: «Νωπών Οπωροκηπευτικών για κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της 95 ΑΔΤΕ»...... (20/08/2018)

περισσότερα »

4η Υγειον. Περιφέρεια Μακεδονία και Θράκης: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης των Κέντρων Υγείας.

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της με αριθμό πρωτ. 32185/14-08-2018 (ΑΔΑ: 6ΡΘ7ΟΡ1Ο-7Ω7) Απόφασης, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης των Κέντρων Υγείας», αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 50720000-8, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης), συνολικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομ..... (20/08/2018)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την “Προμήθεια 175 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και οθονών και 15 επιπλέον οθονών / (CPV: 30213000-5, Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και CPV: 30231310-3, Επίπεδες οθόνες)”

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της με αριθμό πρωτ. 32167/13-8-2018 (ΑΔΑ : 63OEΟΡ1Ο-7ΜΚ) Απόφασης, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την “Προμήθεια 175 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και οθονών και 15 επιπλέον οθονών / (CPV: 30213000-5, Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και CPV: 30231310-3, Επίπεδες οθόνες)”, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και όλων των φορέων, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάν..... (14/08/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης Υπηρεσιών Παρασκευής Γευμάτων για τους Πρόσφυγες και Μετανάστες για την Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών στην περιοχή του πρώην Δημοτικού Σχολείου του χ. Βαγιοχώρι Δ. Βόλβης.

Διακήρυξη διαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης Υπηρεσιών Παρασκευής Γευμάτων για τους Πρόσφυγες και Μετανάστες για την Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών στην περιοχή του πρώην Δημοτικού Σχολείου του χ. Βαγιοχώρι Δ. Βόλβης...... (14/08/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Αναλώσιμων υλικών Εργαστηρίων » (CPV (3379000-4 -εργαστηριακά είδη-είδη υγιεινής και φαρμακευτικά είδη από γυαλί),

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ.10380/14-03-2018 9 ΑΔΑ:6ΔΠΕΟΡ1Ο-3ΓΟ Απόφαση διενέργειας Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Αναλώσιμων υλικών Εργαστηρίων » (CPV (3379000-4 -εργαστηριακά είδη-είδη υγιεινής και φαρμακευτικά είδη από γυαλί), για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 συνολικού προϋπολογισμού ..... (14/08/2018)

περισσότερα »

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών (κηπευτικά – αλιεύματα -κρέατα) για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων - Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών (κηπευτικά – αλιεύματα -κρέατα) για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων - Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας..... (14/08/2018)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας..... (14/08/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝ:Προμήθεια καυσίμων για κίνηση Π.Π στη νήσο Κύπρο

ΓΕΝ:Προμήθεια καυσίμων για κίνηση Π.Π στη νήσο Κύπρο..... (14/08/2018)

περισσότερα »

Β΄ Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Σίτισης Ιατρών» (CPV 55320000-9, Υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων)

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 17617/02.05.2018 (ΑΔΑ:ΩΣΩ6ΟΡ1Ο-72Δ) Απόφασης, Προκηρύσσει Β΄ Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Σίτισης Ιατρών» (CPV 55320000-9, Υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων), για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 για ένα χρόνο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρ..... (14/08/2018)

περισσότερα »

Γραφείο Προμηθειών - Γ.Ν. Ζακύνθου:Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8) (KAE 1611)}

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8) (KAE 1611)}. Πιθανή ποσότητα 42.500 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης 36.290,32 € προ ΦΠΑ ή 45.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών του Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για ένα (1) μήνα...... (14/08/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ακροσωληνίων Πυρόσβεσης

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια  Ακροσωληνίων Πυρόσβεσης..... (14/08/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Φορητών Ηλεκτροκίνητων & Υδραυλοκίνητων Εξαεριστήρων

Προκήρυξη ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Φορητών Ηλεκτροκίνητων & Υδραυλοκίνητων Εξαεριστήρων ..... (14/08/2018)

περισσότερα »

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Διενέργεια διαγωνισμού υπ’ αριθμ.94/2018 για την «Ετήσια Σύμβαση των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (24.596,64€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού  υπ’αριθμ.94/2018 για την  «Ετήσια Σύμβαση των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (24.596,64€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (09/08/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια THYRATRON για το P/E Τρίτων

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια THYRATRON για το P/E Τρίτων..... (14/08/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 22/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» και του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα», για ένα (1) έτος..

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 22/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» και του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα», για ένα (1) έτος....... (09/08/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. Δ.37/18 για την προμήθεια «Ειδών Κυλικείων» – ΑΔΑ : 6ΙΖΖ6-ΟΨ7

 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. Δ.37/18 για την προμήθεια «Ειδών Κυλικείων» – ΑΔΑ : 6ΙΖΖ6-ΟΨ7 ..... (09/08/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού αερολιμένων - εξοπλισμός φωτοσήμανσης κρρατικών αερολιμένων

Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού αερολιμένων - εξοπλισμός φωτοσήμανσης κρρατικών αερολιμένων..... (09/08/2018)

περισσότερα »

Aνακοίνωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.33/18 για την ''Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών για την Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός Αττικής''

Ανακοίνωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.33/18 για την ''Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών για την Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός Αττικής''..... (08/08/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔE.34/18 για την ''Γενική επισκευή (overhaul) δύο (2) τεμαχίων υλικού ΛΟΛ,NSN:1615145330577, P/N:332A32-1007-03T, MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER PUMA''

Ανακοίνωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔE.34/18 για την ''Γενική  επισκευή  (overhaul) δύο (2) τεμαχίων  υλικού  ΛΟΛ,NSN:1615145330577, P/N:332A32-1007-03T, MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER PUMA''  ..... (08/08/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2018 - 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου 2018 – 2019, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 143.210,70 € (66.831.66 € για το 2018 και 76.379,04 € για το 2019) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης ..... (06/08/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη του ανάδοχου –μισθωτή εκμετάλλευσης του κυλικείου που βρίσκεται εντός του ΕΚΕΜΣ

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη του ανάδοχου –μισθωτή εκμετάλλευσης του κυλικείου που βρίσκεται εντός του ΕΚΕΜΣ..... (03/08/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ΕΤΩΝ 2018 – 2019 (είδη αρτοποιείου ομάδα Θ’ για τις ΔΕ Αρταίων, Αμβρακικού, Φιλοθέης και για όλες τις ομάδες εκτός της Γ’ – είδη οπωροπωλείου για τις ΔΕ Βλαχερνών και Ξηροβουνίου)»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ    Διακηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθειατροφίμων του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ετών 2018-2019 (είδη αρτοποιείου ομάδα Θ’ για τις ΔΕ Αρταίων, Αμβρακικού, Φιλοθέης και για όλες τις ομάδες εκτός της Γ’ – είδη οπωροπωλείου για τις ΔΕ Βλαχερνών και Ξηροβουνίου) , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής όπως προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιο..... (03/08/2018)

περισσότερα »

ΥΠΑ: Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για το σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου (RCS) τπυ ΚΕΠΑΘΜ

ΥΠΑ: Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για το σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου (RCS) τπυ ΚΕΠΑΘΜ..... (01/08/2018)

περισσότερα »

ΥΠΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΥΠΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ..... (01/08/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 82/2018 (αρχικός:43/2018) για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ», CPV:33141800-8

424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 82/2018 (αρχικός:43/2018) για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ», CPV:33141800-8, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ ευρώ και εννέα λεπτών (19.408,09€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (01/08/2018)

περισσότερα »

88 Στρατιωτική Διοίκηση: Διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού για την προμήθεια «Ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των Κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων της 88 ΣΔΙ»

88 Στρατιωτική Διοίκηση: Διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού για την προμήθεια «Ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των Κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων της 88 ΣΔΙ»..... (01/08/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 93/2018 (αρχικός: 73/2018) για την προμήθεια «Ιατρικών Βοηθημάτων», CPV:33196000-0

424 ΓΣΝΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 93/2018 (αρχικός: 73/2018) για την προμήθεια «Ιατρικά Βοηθήματα», CPV:33196000-0, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εφτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι δύο ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (37.522,43€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (01/08/2018)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ξυλείας για την κατασκευή έξι (6) τ.μ. (Συμπεριλαμβανομένου κατασκευή και τοποθέτηση), προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας

Γνωστοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ξυλείας για την κατασκευή έξι (6) τ.μ. (Συμπεριλαμβανομένου κατασκευή και τοποθέτηση), προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας..... (31/07/2018)

περισσότερα »

485 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ:Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Γαλακτοκομικών Ειδών για τις ανάγκες των Κυλικείων – ΚΨΜ και του Συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών του Νομού Λάρισας

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Γαλακτοκομικών Ειδών για τις ανάγκες των Κυλικείων – ΚΨΜ και του Συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών του Νομού Λάρισας..... (31/07/2018)

περισσότερα »

485ΤΔ: Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Σφολιατοειδών, Αρτοσκευασμάτων και Ειδών Κυλικείου για τις Ανάγκες των Κυλικείων– ΚΨΜ και του Συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών του Νομού Λάρισας

485ΤΔ: Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Σφολιατοειδών, Αρτοσκευασμάτων και Ειδών Κυλικείου για τις Ανάγκες των Κυλικείων– ΚΨΜ και του Συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών του Νομού Λάρισας..... (31/07/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Ανακοίνωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 35/18 (Γενική επισκευή (overhaul) υλικού ΛΟΛ «MAIN ROTOR HUB, Ε/Π Super Puma»

Πολεμική Αεροπορία: Ανακοίνωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 35/18 (Γενική  επισκευή   (overhaul)  υλικού ΛΟΛ «MAIN ROTOR HUB, Ε/Π Super Puma»..... (31/07/2018)

περισσότερα »

ΥΠΑ: Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών από τρίτους και προμήθεια υλικών αναφορικά με τη συντήρηση και επισκευή των ιπτάμενων μέσων της ΥΠΑ/ΜΠΜ »

ΥΠΑ: Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών από τρίτους και προμήθεια υλικών αναφορικά με τη συντήρηση και επισκευή των ιπτάμενων μέσων της ΥΠΑ/ΜΠΜ »..... (31/07/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου, επισκευής και συντήρησης των ανελκυστήρων των οργανικών μονάδων της ΥΠΑ για χρονικό διάστημα ενός έτους (CPV 50750000-7)

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου, επισκευής και συντήρησης των ανελκυστήρων των οργανικών μονάδων της ΥΠΑ για χρονικό διάστημα ενός έτους (CPV 50750000-7) ..... (31/07/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝ: Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, με Αντικείμενο την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Warship AIS (W-AIS) επ’ ωφελεία Πολεμικών Πλοίων, Χρονικής Διάρκειας Τριών (3) Ετών και Έναντι Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Εκατόν Πενήντα Έξι Χιλιάδων Ευρώ (156.000,00€) (όποιο από τα 2 επέλθει πρώτο), απαλλασσομένου ΦΠΑ.

ΓΕΝ: Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, με Αντικείμενο την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Warship AIS (W-AIS) επ’ ωφελεία Πολεμικών Πλοίων, Χρονικής Διάρκειας Τριών (3) Ετών και Έναντι Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Εκατόν Πενήντα Έξι Χιλιάδων Ευρώ (156.000,00€) (όποιο από τα 2 επέλθει πρώτο), απαλλασσομένου ΦΠΑ...... (31/07/2018)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου:Συνοπτικός διαγωνισμός για τη συντήρηση κλιματισμού

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει: Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση κλιματισμού, ψυκτών και κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου, ΠΔΕ 2018, με συνολικό προϋπολογισμό 40.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 32.258,06 - ΦΠΑ : 7.741,94). Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού είναι η Τετάρτη 25-07-2018 και ώρα 1..... (23/07/2018)

περισσότερα »

ΓΝ Φλώρινας: Διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας

Το ΓΝ Φλώρινας προκηρύσσει διαγνωνισμό για την προμήιθεια αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας...... (20/07/2018)

περισσότερα »

ΓΝ Ζακύνθου: Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων κρεοπωλείου, Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων και Διαγωνισμό για την ανάθεση έργου "Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού"

Το ΓΝ Ζακύνθου προκηρρύσει την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους « ΤΡΟΦΙΜΑ» κατηγορία ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΕ 1511) Πιθανή ποσότητα 6345 κιλά, προϋπολ. δαπάνης 38.229,60 € προ ΦΠΑ ή 43.199,45 € συμπ. ΦΠΑ 13%, για κάλυψη αναγκών του Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, περίπου ενός (1) έτους. ..... (20/07/2018)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας διακηρύσει διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμω και λιπαντικών...... (20/07/2018)

περισσότερα »

650 Προκεχωρημένη Αποθήκη Υλικού Πολέμου: Διαγωνισμός για την προμήθεια αβουλκάνιστου ελαστικού.

Γνωρίζεται, ότι η Μονάδα πρόκειται να διεξάγει τον (γ) σχετικό συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την προμήθεια αβουλκάνιστου ελαστικού, επ’ ωφελεία 304 ΠΕΒ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (74.000,00€)...... (20/07/2018)

περισσότερα »

ΤΔ/ 41 Συντάγματος Πεζικού: Διαγωνισμός για την προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών Κατεψυγμένων Πουλερικών

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΤΔ/41 ΣΠ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, που θα αφορά στην Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών – Κατεψυγμένων Πουλερικών για την Μονάδα – Ανεξάρτητες Υπομονάδες και Υπηρεσίες της ΤΔ/41 ΣΠ...... (20/07/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμοί για προμήθεια ειδών ιματισμού και ειδών υπόδησης

Η Πολεμική Αεροπορία διενεργεί διαγωνισμούς για προμήθεια " ειδών ιματισμού" και "ειδών υπόδησης"...... (20/07/2018)

περισσότερα »

Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών: Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών συσσιτίου

Σας γνωρίζουμε ότι, η Σχολή σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών συσσιτίου ΓΚΤΕΔ για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας...... (12/07/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την προμήθεια Ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης των AVIONICS (FMS & ASD-B) του αεροσκάφους της ΥΠΑ/ΜΠΜ τύπου CESSNA CIΤAΤION 750X με στοιχεία νηολογίου SX-ECI

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής, για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης των AVIONICS (FMS & ASD-B) του αεροσκάφους της ΥΠΑ/ΜΠΜ τύπου CESSNA CIΤAΤION 750X με στοιχεία νηολογίου SX-ECI»...... (12/07/2018)

περισσότερα »

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Παρανεστίου, Νευροκοπίου, Ιάσμου, Εχίνου και Σταυρούπολης και του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου αρμοδιότητας 4ης ΥγειονομικήςΠεριφέρειας Μακεδονίας και Θράκης που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020(«Strengthening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-border arEas» με ακρωνύμιο SMiLe)” ..... (12/07/2018)

περισσότερα »

4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης: Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών στα Κέντρα Υγείας.

Β΄ Επαναληπτικός Πλειοδοτικός διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου - προμηθευτή για την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών στα Κέντρα Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (CPV 42930000-4, Μηχανήματα φυγοκέντρισης, στίλβωσης και αυτόματοι πωλητές), ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και των παρακάτω Παραρτημάτων της:..... (12/07/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Μετάθεση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 22/18

Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του υπ΄ αριθμ. ΔΕ.22/18 διαγωνισμού – τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με αντικείμενο την προμήθεια «Κλινών Νοσηλείας προς κάλυψη αναγκών 251 ΓΝΑ», με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 2α Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ...... (12/07/2018)

περισσότερα »

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού: Διαγωνισμός για την "Παροχή Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας VPN-1 του ΠΝ"

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (όπως αυτή προκύπτει βάση τύπου που αναλύεται στο παράρτημα «Γ» της παρούσας), για την παροχή Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας VPN-1 του ΠΝ. Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές...... (12/07/2018)

περισσότερα »

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει: Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου: για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2018, με συνολικό προϋπολογισμό 12.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 9.677,42, ΦΠΑ : 2.322,58). Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού είναι η ..... (09/07/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείων, λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (χαρτί φωτοτυπικό), υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων.

Ο Δήμαρχος Αρταίων διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (χαρτί φωτοτυπικό), υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας (36.387,71€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με προαίρεση 30% στην προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφεί..... (04/07/2018)

περισσότερα »

ΠΕ Άρτας: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης UPS, κάμερας IP, δικτύου VPN

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ..... (03/07/2018)

περισσότερα »

485 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ:Προμήθεια νωπών κρεάτων για τις ανάγκες του συσσυτίου των μονάδων - υπηρεσιών της φρουράς Ν. Λάρισας

485 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ:Προμήθεια νωπών κρεάτων για τις ανάγκες του συσσυτίου των μονάδων - υπηρεσιών της φρουράς Ν. Λάρισας..... (28/06/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ: Συνοπτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια Εξοπλισμού Αιμοδοσίας.

To 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ προκηρύσσει Διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού για την ενεργοποίηση τμήματος αιμοδοσίας...... (19/06/2018)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Σάντουιτς και Τοστ

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Σάντουιτς και Τοστ..... (28/06/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝ: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Αναπνευστήρα για Χρήση σε Υπερβαρικό Περιβάλλον και Δεκαετή (10) Συντήρησή του και Προμήθεια Συσκευής Μέτρησης Διαδερμικού Οξυγόνου του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

ΓΕΝ: Προκήρυξη για την Προμήθεια Αναπνευστήρα για Χρήση σε Υπερβαρικό Περιβάλλον και Δεκαετή (10) Συντήρησή του και  Προμήθεια Συσκευής Μέτρησης Διαδερμικού Οξυγόνου του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών..... (28/06/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Καθαριότητας για ΚΥΤ ΚΩ και ΚΥΤ ΛΕΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΤ ΚΩ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΤ ΛΕΡΟΥ..... (28/06/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ

Παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας και αποκομιδής πλεοναζόντων απορριμμάτων στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου για το μήνα Ιούλιο 2018 (Ταξινόμηση κατά CPV: 90910000-9)»..... (26/06/2018)

περισσότερα »

I Μεραρχία Πεζικού "ΣΜΥΡΝΗ": ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΕΑΤΩΝ- ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

I Μεραρχία Πεζικού "ΣΜΥΡΝΗ": ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΕΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018..... (26/06/2018)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός 4/18 Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΤΟΣΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ – ΚΨΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός 4/18 Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΤΟΣΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ – ΚΨΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ..... (26/06/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIXTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔ0118 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑΡ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIXTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔ0118 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑΡ»..... (26/06/2018)

περισσότερα »

ΓΝΝΠ "Αγ. Παντελεήμων" - ΓΝΔΑ "Αγ. Βαρβάρα": Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων για ένα έτος

ΓΝΝΠ "Αγ. Παντελεήμων" - ΓΝΔΑ "Αγ. Βαρβάρα": Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων για ένα έτος ..... (26/06/2018)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Προκήρυξη Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου “για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου”.

Προκήρυξη Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου “για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου”...... (25/06/2018)

περισσότερα »

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΜΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΜΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ..... (25/06/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ: Συνοπτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV: 33614000-7,«Αντιδιαρροϊκά, φάρμακα κατά των φλεγμονωδών νόσων/λοιμώξεων του εντέρου».

To 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ προκηρύσσει 1. Σε εκτέλεση των (β) και (γ) σχετικών, τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’ 78/2018, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV: 33614000-7, «Αντιδιαρροϊκά, φάρμακα κατά των φλεγμονωδών νόσων-λοιμώξεων του εντέρου», συνολικού μετά ΦΠΑ ποσού ύψους πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ (57.710,00 €)...... (19/06/2018)

περισσότερα »

Π.Ε. Άρτας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικών και χαρτικών ειδών.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικών και χαρτικών ειδών έτους 2018 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και των Υπηρεσιών των Δ/νσεων Εκπ/σης Ν. Άρτας...... (19/06/2018)

περισσότερα »

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’αριθμ. πρωτ. 20673/23.05.2018 (ΑΔΑ: 6Ξ04ΟΡ1Ο-9Ρ0) Απόφασης Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) για την προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, εποπτείας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), συνολικού προϋπολογισμού τριακόσιες εξήντα ..... (15/06/2018)

περισσότερα »

ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ: Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια γλυκισμάτων, για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ

Σας γνωρίζουμε ότι, το ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια γλυκισμάτων, για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών της Φρουράς Ν. Λάρισας...... (15/06/2018)

περισσότερα »

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός, για την προμήθεια «Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα για Ανοσολογικές εξετάσεις (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 23498/11-          06- 2018 (ΑΔΑ: 66XΠΟΡ1Ο-ΞΨΟ) Απόφασης διενέργειας,   Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα για Ανοσολογικές εξετάσεις (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» (CPV: 33127000-6 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ), στο πλαίσιο τ..... (15/06/2018)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας  προκειμένου να προβεί στην προμήθεια με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ειδών ατομικής προστασίας (ένδυσης) για τους υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας που απασχολούνται αποκλειστικά με εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου (διάνοιξη νέων οδών κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Π ρ ο σ κ α λ ε ί όσους έχουν ως κύρια δραστηριότητα την εμπορία ειδών ένδυσης (συμπεριλαμβάνονται ορειβατικά και κυνηγητικά) και διαθέτουν φυσικό κα..... (13/06/2018)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας:Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (υπόδησης)

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας  προκειμένου να προβεί στην προμήθεια με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ειδών ατομικής προστασίας (υπόδησης) για τους υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας που απασχολούνται αποκλειστικά με εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου (διάνοιξη νέων οδών κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Π ρ ο σ κ α λ ε ί όσους έχουν ως κύρια δραστηριότητα την εμπορία ειδών υπόδησης (συμπεριλαμβάνονται ορειβατικά και κυνηγητικά) και διαθέτουν φυσικό ..... (13/06/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων :Διαγωνισμός για την συντήρηση παραποτάμιου πάρκου, αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων και αθλοπαιδιών Καρδάμου Σκούπας

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE ..... (13/06/2018)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση του πρασίνου στο ΤΕΙ Ηπείρου

Το ΤΕΙ Ηπείρου επαναπροκηρύσσει: Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : για την συντήρηση & τον καλλωπισμό του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, τα Ιωάννινα, την Πρέβεζα και την Ηγουμενίτσα. Προϋπολογισμός: 14.350,00 Ευρώ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 17.794,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  το..... (13/06/2018)

περισσότερα »

Δ/νση Αστυνομίας Άρτας: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια υπολογιστών και προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών

Δ/νση Αστυνομίας Άρτας Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστών. ..... (12/06/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Επαναλητπικός Διαγωνισμός για την συντήρηση – υποστήριξη – αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού

Ο Δήμαρχος Αρταίων διακηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση – υποστήριξη – αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο των εργασιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3..... (08/06/2018)

περισσότερα »

Δ/νση Αστυνομίας Άρτας: Πρόσκληση εκδήλωσης εμδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών, προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Αστυνομίας Άρτας, έτους 2018. ..... (08/06/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την προμήθεια Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών προς κάλυψη αναγκών ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : «Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού (Φάρμακα Αισθητήριων Οργάνων – Αντινεοπλασματικά Φάρμακα – Κορτικοστεροειδή Φάρμ..... (08/06/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την προμήθεια Προμήθεια «Ελαστομερούς υλικού δύο (2) συστατικών σφράγισης αρμών δαπέδων αεροδρομίων της ΠΑ

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας δύο(2) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκεκαι ισχύει.3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Προμήθεια «Ελαστομερούς υλικού δύο (2) συστατικών σφράγισης αρμών δαπέδων αεροδρομίων της ΠΑ»...... (08/06/2018)

περισσότερα »

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων: Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών υπόδησης

Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών υπόδησης...... (08/06/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου : Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Εργαστηρίων

Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Επαναληπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Εργαστηρίων...... (08/06/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια κάδων απορριμάτων και κάδων κομποστοποίησης.

Ο Δήμορχος Αρταίων Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και κάδων κομποστοποίησης, με κριτήριο κατακύρωσης την της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά για τους κάδους απορριμμάτων (τμήμα Α) και με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής για τους κάδους κομποστοποίησης (τμήμα Β), συνολικής προϋπολο..... (05/06/2018)

περισσότερα »

1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ»: Διαγωνισμός για την προμήθεια Εφοδίων - Υλικών Σύναψης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσίας Σίτισης Φιλοξενίας Προσφύγων - Μεταναστών Κουτσόχερου Λάρισας

Συμβάσεις - Διαγωνισμοί για Προμήθεια Εφοδίων - Υλικών Σύναψης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσίας Σίτισης Δομής ΦιλοξενίαςΠροσφύγων - Μεταναστών Κουτσόχερου Λάρισας (Πρώην Στρδο «ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ»)...... (04/06/2018)

περισσότερα »

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: Διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και λιπαντικών.

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει: Ανοικτό Διαγωνισμό Ηλεκτρονικής Διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου: για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και λιπαντικών, για τις ανάγκες του ΤΕΙ Ηπείρου στις πόλεις της Άρτας, της Πρέβεζας, των Ιωαννίνων και της Ηγουμενίτσας. Προϋπολογισμός: 100.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χ..... (04/06/2018)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας: Διαγωνισμός για "Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού"

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προκηρρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ..... (01/06/2018)

περισσότερα »

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης: Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Κλιματιστικών

Συνοπτικός διαγωνισμός, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» ( CPV 42512200-0) για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης...... (04/06/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεοροπορία: Διαγωνισμός για την Προμήθεια "ΚΙΤ αναβάθμισης υλικού"

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Προμήθεια «Κιτ αναβάθμισης υλικού AHRU από AH – 800 σε LCR – 100 (ΚΙΤ P/N 215K4437C) και υλικού AHRU τύπου LCR – 100 (P/N 215T53208-2)...... (04/06/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP)

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, διάρκειας δύο (2) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : «Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP)»...... (04/06/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την προμήθεια "Αεροπορικού Καυσίμου JET - Α1"

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, διάρκειας δύο (2) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JΕΤ–Α1» που απαιτείται για τον ανεφοδιασμό των πτητικών μέσων [Αεροσκαφών (Α/Φ) και Ελικοπτέρων (Ε/Π)] της ΠΑ που προσ..... (04/06/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Υλικού Cylinder, P/N 150-201-1 Α/Φ CL-215».

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : «Προμήθεια Υλικού Cylinder, P/N 150-201-1 Α/Φ CL-215»...... (04/06/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την "Προμήθεια 906 Ειδών Υλικών των Αφών CL"

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : «Προμήθεια 906 Ειδών Υλικών των Αφών CL 215/415 »...... (04/06/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων και επιφανειών των εγκαταστάσεων των ΥΠΑ στο Νομό Αττικής

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων και επιφανειών των εγκαταστάσεων των ΥΠΑ ΣΤΟ Νομό Αττικής για το χρονικό διάστημα από 01/07/2018 έως 31/12/2018...... (04/06/2018)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού & Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει: Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου: για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2018. με συνολικό προϋπολογισμό 74.201,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:   59.839,52  ΦΠΑ : 14361,48) Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  του διαγωνισμού είναι η Πέμπτη 07-06-2018 και ώρα 12:00 Οι ενδ..... (30/05/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων

Ο Δήμαρχος Αρταίων Διακηρύσσει νέο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  συνολικού προϋπολογισμού  75.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   ​Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Πέμπτη 14-06-2018 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε η..... (24/05/2018)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας έτους 2018 για τις ανάγκες την Υπηρεσιών της ΠΕ Άρτας και των Υπηρεσιών των Δ/νσεων Εκπ/σης Ν. Άρτας. Καλούνται οι ενδιαφεόμενοι, ασχολούμενοι με την εμπορία ειδών καθαριότητας , όπως προσκομίσουν στην υπηρεσία έγγραφη προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη.  ..... (24/05/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝ: Διαγωνισμός για την Προμήθεια προμήθεια πέντε (5) RHIB για πλοία

Το ΓΝΗ προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο την προμήθεια πέντε (5) RHIB για πλοία ΑΣ (μετά μηχανής) [Τριών (3) 4,8μ εως 4,9μ και Δύο (2) 6μ]. Η τιμή των παρεχόμενων ειδών θα προσφέρεται σε ΕΥΡo χωρίς ΦΠΑ. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές...... (22/05/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Διαγωνισμοί για Ιατρικά Αέρια, Ακτινογραφικά Φιλμ, Βαμβάκι & Χαρτοβάμβακα & Υπηρεσίες Συντήρησης Μηχανημάτων

Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει τους κάτωθι Διαγωνισμούς: 1) Ιατρικά Αέρια 2) Ακτινογραφικά Φιλμ 3)Βαμβάκι & Χαρτοβάμβακα 4)Υπηρεσίες Συντήρησης Μηχανημάτων...... (22/05/2018)

περισσότερα »

Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση: Διαγωνισμός γιτ Σίτιση στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίσης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, Ηλεκτρονικό, Ανοιχτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για την Σύναψη Συμβάσεως Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης  (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου...... (22/05/2018)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την μίσθωση χώρου κατάλληλου, για χρήση ως εστιατόριο, για την σίτιση των φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου στην Πρέβεζα

Το ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη μίσθωσης χώρου κατάλληλου, επιφανείας τουλάχιστον 200 τ.μ. για χρήση ως εστιατορίου, για τη σίτιση των φοιτητών της Πρέβεζας, για τρία έτη με δυνατότητα ανανέωσης για δύο ακόμη, με ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 650,00 Ευρώ.       ..... (18/05/2018)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για τη συντήρηση & τον καλλωπισμό του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Ηπείρου, στην Άρτα , τα Ιωάννινα, την Πρέβεζα και την Ηγουμενίτσα ΠΔΕ 2018

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου: " για την συντήρηση & τον καλλωπισμό του περιβάλλοντος χώρου των εγκατάστασεων του ΤΕΙ  Ηπείρου, στην Άρτα , τα Ιωάννινα, την Πρέβεζα και την Ηγουμενίτσα ΠΔΕ 2018..... (16/05/2018)

περισσότερα »

Δημος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών καθαριότητας

Ο Δήμαρχος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής, και προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τα έτη 2018-2019 του Δήμου Αρταίων και Νομικών του Προσώπων (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π., ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.) και για το Δήμο Αρταίων δικαίωμα προαίρεσης 30%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 177.233,65€ συμπεριλα..... (16/05/2018)

περισσότερα »

Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΣΜΥΡΝΗ»: Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Κυλικείου

Σας γνωρίζουμε ότι η Μεραρχία σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 117 του (γ) σχετικού νόμου, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού(επαναληπτικού) διαγωνισμού, που αφορά στην:«Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις Μονάδες των ΦρουρώνΒέροιας – Αλεξάνδρειας - Νάουσας και ΛΑΦ Έδεσσας, κωδικοί CPV:15811510-4 (Σάντουιτς), 15812000-3 (Είδη Ζαχαροπλαστικής), 15812200-5 (Γλυκά)»...... (15/05/2018)

περισσότερα »

Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης "Θησέας" : Διαγωνισμός για προμήθεια Ανταλλακτικών

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμ, επαναπροκηρύσσει σύμφωνα με (δ) σχετικό, 1ο Επαναληπτικό Διαγωνισμό για προμήθεια Ανταλλακτικών (Υποστήριξη Τροχοφόρων M/S 240 - 290 GD )...... (15/05/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την συντήρηση - υποστήριξη - αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού.

Ο Δήμαρχος Αρταίων διακηρύσσει νέο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση – υποστήριξη – αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο των εργασιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (15/05/2018)

περισσότερα »

Δ/νση Αστυνομίας Άρτας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων υπηρεσιακιών οχημάτων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, με την διαδιακασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ελαστικών επισώτρων υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας και υφιστάμενων της Υπηρεσίας της...... (16/05/2018)

περισσότερα »

ΠΕ Άρτας/ Τμήμα Προμηθειών: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕ ΆΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»

ΠΕ Άρτας/ Τμήμα Προμηθειών: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕ ΆΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»..... (11/05/2018)

περισσότερα »

Γραφείο Προμηθειών - Γ.Ν. Ζακύνθου: Γνωστοποίηση διενέργειας ΠΜΔ αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ

Γραφείο Προμηθειών - Γ.Ν. Ζακύνθου: Γνωστοποίηση διενέργειας ΠΜΔ αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ..... (11/05/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων

Ο Δήμαρχος Αρταίων διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής συνολικού προϋπολογισμού 92.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.           Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Παρασκευή 01-06-2018 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα..... (10/05/2018)

περισσότερα »

95 Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής : Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κυλικείων

Η 95 ΑΔΤΕ διενεργεί διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των Μονάδων της 95ΑΔΤΕ...... (09/05/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝ: Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση Ενός(1) Στρεπτού Μετατροπέα

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με Αντικείμενο την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ενός (1) Στρεπτού Μετατροπέα Συχνοτήτων 260+/-10 KVA για Παροχή Ηλεκτρικής Ισχύος σε Πολεμικά Πλοίαστην Ν. Μεγίστη, Έναντι Εκτιμώμενης Αξίας 120.967,74 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ...... (09/05/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου: Διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστήρων ουρολογίας

Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθειαΑντιδραστηρίων ουρολογίας (33696700-2) (KAE 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων.προϋπ. δαπάνης 2.157,46 € προ ΦΠΑ ή 2.675,25 € συμπ. ΦΠΑ 24%για κάλυψη αναγκών περίπου οκτώ (8) μηνών. ..... (09/05/2018)

περισσότερα »

ΑΣΔΥΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια Εξοπλισμού (Υποστήριξη Α/Φ -Ε/Π)

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμ, επαναπροκηρύσσει σύμφωναμε το (δ) σχετικό, 1ο Επαναληπτικό Διαγωνισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Σύμβασης, για το Υποπρόγραμμα «Προμήθεια Εξοπλισμού (Υποστήριξη Α/Φ -Ε/Π)»...... (09/05/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για τη Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Ο Δήμαρχος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «διοργάνωση ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής συνολικού προϋπολογισμού 133.410,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (50.700,00 € για το έτος 2018 και τα 82.710,00 € για το έτος 2019).           Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus..... (08/05/2018)

περισσότερα »

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Διαγωνισμός Ανάδειξης Αναδόχου για τη σήτιση Φοιτητών

Επωνυμία Aναθέτουσας Αρχής, Δραστηριότητα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠEΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, (Ν.Π.Δ.Δ) Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη Τ.Κ.:22 131, ΤΡΙΠΟΛΗ, Γενική Κυβέρνηση, με κύρια δραστηριότητα την Εκπαίδευση. Υπηρεσία διεξαγωγής διαγωνισμού: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης-Τμήμα Προμηθειών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Τέρμα Καραϊσκάκη, Τρίπολη 22131 Στοιχεία Επικοινωνίας, Αρμόδιοι για πληροφορίες: τηλ: +30 2710 372111/372107, (Τσώκου Βασιλική ) +30 27410 74999 (Ασπρούδη Παρασκ..... (08/05/2018)

περισσότερα »

Πολεμικό Ναυτικό: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών Υποστήριξης Μειωτήρων

Το Πολεμικό Ναυτικό προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών Υποστήριξης Μειωτήρων..... (08/05/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων : Διαγωνισμός για τη Συντήρηση - Υποστήριξη - Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εφαρμογών Λογισμικού.

Ο Δήμαρχος Αρταίων διακηρρύσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση – υποστήριξη – αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο των εργασιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την..... (03/05/2018)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητας Άρτας: Διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής & του Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας.

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας Διενεργεί μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας...... (03/05/2018)

περισσότερα »

ΓΝ Ζακύνθου: Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού Διαφόρου & Διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Εργαστηρίων

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (KAE 1311),(CPV 33141000-0 «Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά»)προϋπ. δαπάνης 36.290,33 € προ ΦΠΑ ή 45.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. {Πιθανή ποσότητα : …….. 193170 τεμ., λίτρα , κ.λ.π.}Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Επί ποινή αποκλεισμού της προσφορά..... (03/05/2018)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: Διενέργεια επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας διενεργεί επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας...... (03/05/2018)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: Διαγωνισμός Μίσθωσης Ακινήτου & Διαγωνισμός Μίσθωσης Κλειστής και Στεγασμένης θέσης στάθμευσης

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας διενεργεί μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας καθώς & μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης κλειστής και στεγασμένης θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο του κ. Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.  ..... (02/05/2018)

περισσότερα »

Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ: Διαγωνισμός για την Προμήθεια κρεάτων – πουλερικών

Η Μεραρχία σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα στο άρθρο 117 του σχετικού νόμου, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στην:«Προμήθεια κρεάτων – πουλερικών για τις Μονάδες της Φρουράς Βέροιας – Αλεξάνδρειας - Νάουσας και ΛΑΦ Έδεσσας, με κωδικούς CPV: 15111200-1, 15113000-3, 15112130-6, 15115100-8, 15117000-1»...... (02/05/2018)

περισσότερα »

Πολεμικό Ναυτικό: Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός Ολοκληρωμένου Ηχοβολιστικού Συστήματος Πολλαπλής Δέσμης Μεσαίων Υδάτων

Το Πολεμικό Ναυτικό προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια ενός Ολοκληρωμένου Ηχοβολιστικού Συστήματος Πολλαπλής Δέσμης Μεσαίων Υδάτων...... (02/05/2018)

περισσότερα »

700 Στρατιωτικό Εργοστάσιο: Διαγωνισμός για πλαστικά κουμπιά

Το 700 Στρατιωτικό Εργοστάσιο διενεργεί διαγωνισμό για την προμήθεια πλαστικών κουμπιών. ..... (02/05/2018)

περισσότερα »

Πολεμικό Ναυτικό: Διαγωνισμός για την προμήθεια Κουρτινών Δέσμευσης

Το Πολεμικό Ναυτικό προκηρρύσει Διαγωνισμό για την προμήθεια Κουρτινών Δέσμευσης...... (02/05/2018)

περισσότερα »

Πολεμικό Ναυτικό : Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών Υποστήριξης Συστημάτων Στεγανότητας Ελικοφόρων Αξόνων

Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών Υποστήριξης Συστημάτων Στεγανότητας Ελικοφόρων Αξόνων...... (02/05/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για Προμήθεια Οχημάτων

Ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής : Την αριθμ. 7808(ΑΔΑM: 18PROC002887347) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Αρταίων (Επιβατικά , Ελαφρύ  Ημιφορτηγό, Μεταχειρισμένο Φορτηγό  Γερανοφόρο). Τους αριθ. 56075 (επιβατικά) 56076(ελαφρύ ημιφορτηγό) και αριθ. 56077(προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού), διαγωνισμών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Την απόφαση οικονομικής επιτροπής με αρ.196/2018.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ..... (27/04/2018)

περισσότερα »

Πολεμικό Ναυτικό : Διαγωνισμός Υλικών για τις ανάγκες πλοίων

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Υλικών για Κάλυψη Άμεσων και Επιτακτικών Αναγκών Α/Γ  τ. Σάμος...... (27/04/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου Επαναληπτικός Πρόχειρος Διαγωνισμός

Το Γ.Ν. Ζακύνθου Προκηρρύσει την διενέργεια Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου:« Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν (1) ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ »(CPV 71317210-8, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (ΚΑΕ 0419)ο οποίος θα αναλάβει την άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας, για το προσωπικό του Γ. Ν. Ζ.,για ένα (1) έτος. Σύνολο ωρών ετήσιας απασχόλησης … 260 ώρες περίπου .προϋπ. δαπάνης …… 3.145,16 € προ ΦΠΑ ή ….. 3.900,00..... (27/04/2018)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου: εκμετάλλευσης των εστιατορίων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει: Ανοικτό Διαγωνισμό Ηλεκτρονικής Διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την ανάδειξη αναδόχου: εκμετάλλευσης των εστιατορίων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα, για τη σίτιση των φοιτητών, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2019 μέχρι 31.12.2021...... (25/04/2018)

περισσότερα »

Λόχος Στρατηγείου 98 Ανωτέρας Διοικήσης Ταγμάτων Εθνοφυλακής: Προκήρυξη Διαγωνισμού για παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας και αποκομιδής πλεοναζόντων απορριμμάτων στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Σας γνωρίζουμε ότι σε εκτέλεση του (ιε) σχετικού και λαμβάνοντας υπόψη το (ιβ) όμοιο, που αφορά στη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων, κατόπιν διαπραγμάτευσης, με δημοσίευση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, ο Λ/Σ 98ΑΔΤΕ θα προβεί στη διενέργεια διαπραγμάτευσης με υποβολή έγγραφων ενσφράγιστων προσφορών, για τη σύναψη σύμβασης, που θα αφορά στηνπαροχή:«Υπηρεσιών Καθαριότητας και αποκομιδής πλεοναζόντων απορριμμάτων στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου(Ταξινόμηση κατά C..... (25/04/2018)

περισσότερα »

Σχολη Μονίμων Υπαξιωματικων: Διαγωνισμός για την προμήθεα γλυκισμάτων

Σας γνωρίζουμε ότι, η Σχολή σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό,θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια γλυκισμάτων, για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας...... (25/04/2018)

περισσότερα »

Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών: Διαγωνισμός Προμηθειών Ειδών Κάβας για τις ανάγκες των κυλικέιων

Σας γνωρίζουμε ότι, η Σχολή σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό,θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών κάβας, για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων –Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας...... (25/04/2018)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείου Ζακύνθου : Διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλώσιμων (ιμάντες) κλιματιστικών μονάδων και ανεμιστήρων απαγωγής β. Σακόφιλτρων γ. Πρόφιλτρων και δ. Απόλυτων φίλτρων

Το Γενικό Νοσοκομείου Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:α. Αναλώσιμων (ιμάντες) κλιματιστικών μονάδων και ανεμιστήρων απαγωγής β. Σακόφιλτρων γ. Πρόφιλτρων και δ. Απόλυτων φίλτρων(CPV 42512500-3 «Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων») (KAE 1439)προϋπολ. δαπάνης 9.966,31 προ ΦΠΑ ή 12.358,22 € συμπ. ΦΠΑ 24%,για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους...... (25/04/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Τμήμα Προμηθειών: Διαγωνισμός για την μεταφορά – μετεγκατάσταση των μονάδων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) εντός του νομού Αττικής

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την μεταφορά – μετεγκατάσταση των μονάδων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) εντός του νομού Αττικής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.p..... (25/04/2018)

περισσότερα »

Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού Θησέας Δ/νση Προμηθειών: Διαγωνισμός για την προμήθεια toner & Maintenance Kit

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, προκηρύσσει με το (β) σχετικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη ΣυμφωνίαςΠλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (Tonerκαι Maintenance Kit), για ανάγκες ΣΞ...... (25/04/2018)

περισσότερα »

Ματαίωση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για 1 κλιματιστικό για την ΠΕ Άρτας.

Σας ενημερώνουμε ότι ματαιώνεται η αριθ. οικ.1410/13-04-2018 Πρόσκλησηυποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός κλιματιστικού μηχανήματος για τις ανάγκεςτης Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας για λόγους επαναπροσδιορισμού των τεχνικών προδιαγραφών και των αναγκών της ανωτέρω υπηρεσίας...... (20/04/2018)

περισσότερα »

4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης : Διαγωνισμός για την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών

Α΄ Επαναληπτικός Πλειοδοτικός διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου - προμηθευτή για την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών στα Κέντρα Υγείας (πρώην ΠΕΔΥ - Μονάδες Υγείας και Κέντρα Υγείας), αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (CPV 42930000-4, Μηχανήματα φυγοκέντρισης, στίλβωσης και αυτόματοι πωλητές)...... (19/04/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεοροπορίας : Διαγωνισμός για την Επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) Έκδοσης Αδειών Προσωπικού Αερομεταφορών, της εταιρείας 01 SOLUTIONS

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή «για την Επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) Έκδοσης Αδειών Προσωπικού Αερομεταφορών, της εταιρείας 01 SOLUTIONS»,( CPV 48610000-7).Ημερομηνία διενέργειας 03/05/2018 και ώρα 10:00 π.μ.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 02/05/2018 και ώρα 14:00 μ.μ...... (19/04/2018)

περισσότερα »

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης: Διαγωνισμός Υπηρεσιών Μεταφοράς και Διαχείρισης των Υγρών Εμφάνισης και Στερέωσης των Ακτινολογικών Εργαστηρίων

Συνοπτικός Α΄ Επαναληπτικός διαγωνισμός, για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ( CPV 90524100-7) του ΠΠΥΥ2015 για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με αριθμό διακήρυξης 44/2018 και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά..... (19/04/2018)

περισσότερα »

Περιφειακή Ενότητα Άρτας : Πρόσκληση για Υποβολή Προσφοράς για την προμήθεια ενός κλιματιστικού

Πρόσκληση για Υποβολή ΠροσφοράςΚαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ασχολούμενοι με την εμπορία κλιματιστικών μηχανημάτων,όπως προσκομίσουν στην υπηρεσία μας, έως την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018, έγγραφηπροσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, για την προμήθεια ενός (1) κλιματιστικού μηχανήματος Ψύξης – Θέρμανσης Ονομαστικής Απόδοσης 13.000 – 14.000 BTU και Ενεργειακής Κλάσης Α+,για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00€) με..... (17/04/2018)

περισσότερα »

Δημος Αρταίων: Διαγωνισμός για την καταπολέμηση κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους

Ο Δήμαρχος Αρταίων Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την καταπολέμηση κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των εργασιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 34.782,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ..... (17/04/2018)

περισσότερα »

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κινησης.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας καλεί 'ολους τους ενδιαφερόμενους  να υποβάλλουν προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες των υπηρεσιών τηςΑποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύουν σε: Άρτα, Θεσπρωτία,Κόνιτσα, Πρέβεζα, Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, για το έτος 2018.Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), κατ’ εφαρμο..... (17/04/2018)

περισσότερα »

Επιμελητήριο Ηλείας: Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Το Επιμελητήριο Ηλείας προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόμιμα σε Ελλάδα και εξωτερικό όπως καταθέσουν ΓΡΑΠΤΕΣ προσφορές σε εσώκλειστο φάκελο στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ηλείας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξπλισμού για το έργο: " Balkan Ideas Network for Sustainable innovations in the agro food sector. ..... (11/04/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός Νευροχειρουργικού Μικροσκοπίου για το 424 ΓΣΝΕ

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, προκηρύσσει με το σχετικό, Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για το 424 ΓΣΝΕ ( Ένα (1) Νευροχειρουργικό Μικροσκόπιο Μετά Παρελκομένων)...... (11/04/2018)

περισσότερα »

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις Μονάδες των Φρουρών Βέροιας – Αλεξάνδρειας - Νάουσας, κωδικοί CPV: 15811510-4 (Σάντουιτς), 15812000-3 (Είδη Ζαχαροπλαστικής), 15812200-5 (Γλυκά)»

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις Μονάδες των Φρουρών Βέροιας – Αλεξάνδρειας - Νάουσας, κωδικοί CPV: 15811510-4 (Σάντουιτς), 15812000-3 (Είδη Ζαχαροπλαστικής), 15812200-5 (Γλυκά)»..... (10/04/2018)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια παγωτών, για κάλυψη αναγκών (ΚΨΜ και συσσίτιο) των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Θεσσαλονίκης και Ρεντίνας

Συνοπτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια παγωτών, για κάλυψη αναγκών (ΚΨΜ και συσσίτιο) των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Θεσσαλονίκης και Ρεντίνας..... (10/04/2018)

περισσότερα »

Γραφείο Προμηθειών - Γ.Ν. Ζακύνθου: Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ (ΠΠΥΥ 2015)

Γραφείο Προμηθειών - Γ.Ν. Ζακύνθου: Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ (ΠΠΥΥ 2015) ..... (04/04/2018)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά: Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός πλήρους συστήματος εύκαμπτου βρογχοσκοπίου.

Το Γ.Ν.Ν.Π. " Άγιος Παντελεήμων" - Γ.Ν.Δ.Α. "Η Αγία Βαρβάρα" προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός πλήρουσ συστήματος εύκαμπτου βρογχοσκοπίου...... (03/04/2018)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά: Διαγωνισμός για την προμήθεια " Ειδικά Προϊόντα Διατροφής ".

Το Γ.Ν.Ν.Π. " Άγιος Παντελεήμων" - Γ.Ν.Δ.Α. "Η Αγία Βαρβάρα" προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια "Ειδικά Προϊόντα Διατροφής" ...... (03/04/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός Προμήθειας Οχημάτων

Ο Δήμαρχος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, μεταχειρισμένο φορτηγό γερανοφόρο) Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 95.360,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr..... (02/04/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεοροπορίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια Καυσίμων για τις Οργανικές μονάδες ΥΠΑ για το έτος 2018

Η Υπηρεσια Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφροά βάσει τιμής , για την προμήθεια Καυσίμων για τις Οργανικές μονάδες ΥΠΑ για το έτος 2018...... (02/04/2018)

περισσότερα »

98 Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής - Δ/νση Εφοδιασμού Μεταφορών: Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων της 98 ΑΔΤΕ»

Σας γνωρίζουμε ότι η 98 ΑΔΤΕ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (ζ)σχετικό και  σε συνέχεια των (η), (θ) και (ι) ομοίων, θα προβεί στη διενέργεια επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια:«Οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων της 98 ΑΔΤΕ»..... (02/04/2018)

περισσότερα »

98 Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής - Δ/νση Εφοδιασμού Μεταφορών: Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών

Σας γνωρίζουμε ότι η 98 ΑΔΤΕ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (στ)σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια:«Νωπών Κρεάτων και Πουλερικώνγια τις ανάγκες των Μονάδων της 98 ΑΔΤΕ καιτου Στρατιωτικού Πρατηρίου Λέσβου (ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ)»...... (02/04/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ν.Π. " Αγιος Παντελεήμων - Γ.Ν.Δ.Α. " Η Αγία Βαρβάρα: Διαγωνισμός για την προμήθεια διαφόρων Ιατρικών Αερίων

Το Γ.Ν.Ν.Π. " Αγιος Παντελεήμων - Γ.Ν.Δ.Α. " Η Αγία Βαρβάρα προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια διαφόρων Ιατρικών Αερίων...... (02/04/2018)

περισσότερα »

98 Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής - Δ/νση Εφοδιασμού Μεταφορών: Διαγωνισμός για την παροχή " Υπηρεσιών Καθαριότητας και αποκομιδής πλεοναζόντων απορριμμάτων

Σας γνωρίζουμε ότι σε εκτέλεση του (ιδ) σχετικού και λαμβάνοντας υπόψη το (ιβ) όμοιο, που αφορά στη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων, κατόπιν διαπραγμάτευσης, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ο Λ/Σ 98 ΑΔΤΕ θα προβεί στη διενέργεια διαπραγμάτευσης με υποβολή προσφορών, για τη σύναψη σύμβασης, που θα αφορά στην παροχή:«Υπηρεσιών Καθαριότητας και αποκομιδής πλεοναζόντων απορριμμάτωνστο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου...... (02/04/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ν.Π. " Αγιος Παντελεήμων - Γ.Ν.Δ.Α. " Η Αγία Βαρβάρα: Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός φορητού υπερηχοτομογράφου

Το Γ.Ν.Ν.Π. " Αγιος Παντελεήμων - Γ.Ν.Δ.Α. " Η Αγία Βαρβάρα προκηρύσσει για την προμήθεια ενός φορητού υπερηχοτομογράφου διαγωνισμό για την προμήθεια ενός υπερηχοτομογράφου...... (02/04/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για Συντήρηση Πρασίνου Αθλητικών Γηπέδου Δήμου Αρταίων.

Ο Δήμαρχος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων (νέες εργασίες), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής συνολικού προϋπολογισμού 149.916,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (125.000,00 € για το έτος 2018 και τα 24.916,00 € για το έτος 2019).           Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promit..... (27/03/2018)

περισσότερα »

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης: Διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης και Σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή «Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης και Σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων» (CPV : 79212100-4), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικούπροϋπολογισμού είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (29.500,00€) συμπεριλαμβανομένουτου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορ άαποκλειστικά βάσει τιμής, με δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης έως του ποσού των 7.375,00€. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 12/4/20..... (27/03/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας : Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου " Ραφής Στολών - Πηλικίων - Θερινών Παντελονιών Μαθητών - Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών.

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Ανάδειξη αναδόχου «Ραφής Στολών– Πηλικίων–Θερινών Παντελονιών Μαθητών–Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών (ΣΙ– ΣΜΥΑ–ΣΥΔ).»...... (27/03/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την συντήρηση επτά (7) ανελκυστήρων κτιρίων του ΤΕΙ Ηπείρου 2018-2019

Προκήρυξη Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου: «για την συντήρηση επτά (7) ανελκυστήρων κτιρίων του ΤΕΙ Ηπείρου 2018-2019, ΠΔΕ 2018»..... (26/03/2018)

περισσότερα »

Γεν. Νοσοκομείο Άρτας: Διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Θεραπείας Νεφρών

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Θεραπείας Νεφρών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας...... (26/03/2018)

περισσότερα »

700 Στρατιωτικό Εργοστάστιο: Διαγωνισμός για Ελαστικό Βουλκανισμό Αρβυλών

Σας ενημερώνουμε ότι στις 29 Μαρτίου και ώρα 10:00 θα διενεργηθεί διαγωνισμός για την προμήθεια Ελαστικού Βουλκανισμού Αρβυλών..... (26/03/2018)

περισσότερα »

29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ» 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Διαγωνισμός Νωπών Κρεάτων

Σας γνωρίζουμε, ότι η Ταξιαρχία, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που αφορά στην προμήθεια: «Νωπών κρεάτων και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων στην ΠΕ Ροδόπης».  ..... (23/03/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διακήρυξη δημοπρασίας για την περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

        Ο Δήμαρχος Αρταίων    διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς ετών 2018 - 2019», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής συνολικού προϋπολογισμού 132.402,24 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (66.404,48 € για το έτος 2018 και τα 65.997,76 € για το έτος 2019).           Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής π..... (22/03/2018)

περισσότερα »

ΓΝ Δυτικής Αττικής "ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ": Προκήρυξη Διαγωνισμού Εξοπλισμού Πληροφορικής

Το Γ.Ν.Ν.Π. "Άγιος Παντελεήμων" - Γ.Ν.Δ.Α. "Η Αγία Βαρβάρα" προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια 22 τεμ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 18/04/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ...... (22/03/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας: Προμήθεια «Φωτοαντιγραφικού χαρτιού διαστάσεων Α4»

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, διάρκειας δύο(2) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Προμήθεια «Φωτοαντιγραφικού χαρτιού διαστάσεων Α4»...... (22/03/2018)

περισσότερα »

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού Προμήθεια Υπερηχοτομογράφου Γενικής Χρήσης Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Ανακοινώνεται ότι μετατίθεται ο προς διενέργεια Δημόσιος Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός 02/18 για την «Προμήθεια Υπερηχοτομογράφου Γενικής Χρήσης Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ) μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Δύο (2) Ετών και Συντήρησή του μέσω Σύναψής Συμφωνίας Πλαίσιο Δέκα (10) Ετών, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Εκατόν Είκοσι Οκτώ Χιλιάδων Ευρώ (128.000,00€), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων Υπέρ Δημοσίου και Τρίτων». Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 27 Απριλί..... (22/03/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Κάλυψη αναγκών Γυναικολογικού Τμήματος- Προμήθεια Λαπαροσκοπικών Εργαλείων»

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Κάλυψη αναγκών Γυναικολογικού Τμήματος-Προμήθεια Λαπαροσκοπικών Εργαλείων»...... (22/03/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ:Διενέργεια διαγωνισμού για τη «Σύνταξη Πρωτοκόλλων για την αποφυγή σφαλμάτων στην ακινητοποίηση των ασθενών, για την ασφαλή εκτέλεση των θεραπευτικών πλάνων και δυνατότητες θεραπειών IMRT.

Διενέργεια διαγωνισμού για τη «Σύνταξη Πρωτοκόλλων για την αποφυγή σφαλμάτων στην ακινητοποίηση των ασθενών, για την ασφαλή εκτέλεση των θεραπευτικών πλάνων και δυνατότητες θεραπειών IMRT...... (22/03/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ:Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Iατρικές αναπνευστικές συσκευές»

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Iατρικές αναπνευστικές συσκευές»...... (22/03/2018)

περισσότερα »

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει Επαναληπτικό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Ηλεκτρονικών Ραπτομηχανών Κουμπότρυπας με Κορδονέτο ή Χωρίς.

Η  ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, 2ο Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για την Προμήθεια Τεσσάρων  (4) Ηλεκτρονικών Ραπτομηχανών Κουμπότρυπας με Κορδονέτο ή Χωρίς, για την Επαύξηση των Δυνατοτήτων της Παραγωγικής Διαδικασίας του 700 ΣΕ, προς Κάλυψη Αναγκών και των Τριών Κλάδων των ΕΔ...... (22/03/2018)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου "Άγιος Διονύσιος": Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με λοιπό προσωπικό ειδικότητας ΠΕ Ακτινοφυσικής

Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου για την κάλυψη των αναγκών ακτινοπροστασίας του Ακτινολογικού Εργαστηρίου κατηγορίας Χ-3 σύμφωνα με τον κανονισμό ακτινοπροστασίας, ενδιαφέρεται για συνεργασία με ένα ακτινοφυσικό με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους έναντι συνολικής αμοιβής 3,500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 19/3/2018 μέχρι την 27-3-2018...... (22/03/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Εργασιών Καθαριότητας & Υπηρεσιών Αποκομιδής Μεταφοράς & Διάθεσης των Επικίνδυνων Αποβλήτων του ΝΙΜΤΣ

Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την Ανάθεση Εργασιών Καθαριότητας, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού τριών εκατομμύριων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.900.000,00€) πλέον ΦΠΑ, CPV: 90911200-8. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής ..... (22/03/2018)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ: Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την "προμήθεια Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών Δήμου Άρταιων και Νομικά Πρόσωπα ετών 2018-2019

Ο Δήμαρχος Αρταίων Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό επαναληπτικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθειακαυσίμων και ελαιολιπαντικώντου Δήμου Αρταίων και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2018 - 2019 (καύσιμα για τα νομικά πρόσωπα), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης,... (16/03/2018)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την συντήρηση 4 μετασχηματιστών του ΤΕΙ Ηπείρου.

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει: Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : για την συντήρηση τεσσάρων (4) μετασχηματιστών του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2018. Προϋπολογισμός: 5.645,16 Ευρώ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 7.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. Τόπος υποβολής προσφορών : Τμήμα Προμηθειών, Διοικητήριο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΑΡΤΑ. Ημ/νία Διαγωνισμού: 28/03/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα ..... (16/03/2018)

περισσότερα »

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης: Προκήρυξη Ηλεκτρονικού δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Γάζα-Επίδεσμοι»

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ.43123/27-10-2017 (ΑΔΑ:ΩΙΘΙΟΡ1Ο-ΗΣΞ) Απόφασης Διοικητή .ΠροκηρύσσειΗλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Γάζα-Επίδεσμοι» (CPV: 33141114-2), για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 συνολικού προϋπολογισμού είκοσι οχτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα επτά λεπτών(28.737,5..... (16/03/2018)

περισσότερα »

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια «Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα για Αιματολογικές εξετάσεις (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)»

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 9104 / 06-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΗΞΛΟΡ1Ο-1ΟΥ) Απόφασης διενέργειας,ΠροκηρύσσειΗλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα για Αιματολογικές εξετάσεις (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» (CPV:33696200-7 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ), στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015, με αριθμό διακήρυξης 23/2018, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (280.000,00€) μ..... (16/03/2018)

περισσότερα »

Πολεμικό Ναυτικό:Διενέργεια Δημοσίου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Ανακοινώνεται ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ) μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Δύο (2) Ετών και Συντήρησής του μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Δέκα (10) Ετών, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Εξακοσίων Σαράντα Χιλιάδων Ευρώ (640.000,00€), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 20 Απριλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ. Ημερομηνία λήξης υποβολής τω..... (16/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΑΥ)/Αεροδρόμιο Ελευσίνας: Ανάδειξη αναδόχου «Διακίνησης/μεταφοράς (Freight Forwarder)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 40, ΤΚ 11521 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΤΗΛ. : 210 – 8705010, FAX : 210 – 64456332. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Ανάδειξη αναδόχου «Διακί..... (16/03/2018)

περισσότερα »

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης:Α΄ Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Γραφικής Ύλης»

Α΄ Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Γραφικής Ύλης» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας- Π.Ε.Δ.Υ., των Μονάδων Υγείας- Π.Ε.Δ.Υ. και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV : 30192700-8), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα ενός χιλιάδων εξήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (61.062,50€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης μέχρι να εξαντληθεί το οικονομικό αποτέλεσμα της σύμβασης ..... (16/03/2018)

περισσότερα »

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης: Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού

Β΄ Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού, CPV 30197643-5, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, ΠΠΥΥ 2015,προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα εφτά λεπτών 60.483,87€ πλέον Φ.Π.Α. και εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ 75.000,00€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ..... (16/03/2018)

περισσότερα »

Π.Ε.Άρτας Δ/νση Τεχνικών Έργων: Διαγωνισμός προμήθειας και εγκατάστασης UPS, κάμερας IP, δικτύου VPN για ανάγκες του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας - Καλογερικού

Προσκαλεί Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στη Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας, 2ος όροφος, Ταγμ. Παπακώστα 6, έως την Τετάρτη 28/03/2018, ώρα 10:00. Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί ιδιοχείρως ή να αποσταλεί ταχυδρομικά ή με courier. Με τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, θα γίνει αποσφράγιση των προσφορών. Προσφορές οι οποίες υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν θα γίνουν δεκτές. ..... (13/03/2018)

περισσότερα »

4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης:Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ»

A’ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́ αριθμ. 18 / 2018 για την Προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015 συνολικού προϋπολογισμού 4.977.65€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης για χρονικό διάστημα τριών μηνών προϋπολογισμού 1.244,41€ με ΦΠΑ,με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ  ..... (12/03/2018)

περισσότερα »

95 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ: Διαγωνισμός προμήθεια: «Αναψυκτικών – χυμών – εμφιαλωμένου νερού για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων της 95 ΑΔΤΕ»

Σας γνωρίζουμε ότι, η 95 ΑΔΤΕ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (δ) σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια: «Αναψυκτικών – χυμών – εμφιαλωμένου νερού για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων της 95 ΑΔΤΕ» Συναφώς, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. 01/2018 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείμενο προς δημοσίευση στον Τύπο, που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό.  ..... (12/03/2018)

περισσότερα »

4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλώσιμων οδοντιατρικών υλικών, Αναλώσιμων ορθοδοντικών υλικών και Αναλώσιμων υλικών εργαστηρίου οδοντοτεχνιτών για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υπ ́ αριθμ.31/2018 Για την προμήθεια Αναλώσιμων οδοντιατρικών υλικών, Αναλώσιμων ορθοδοντικών υλικών και Αναλώσιμων υλικών εργαστηρίου οδοντοτεχνιτών για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας (Πρώην Μονάδων Υγείας) αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2014, προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.329,94€ πλέον ΦΠΑ 3.199,27 συνολική δαπάνη 22.529,21€ και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλεισ..... (12/03/2018)

περισσότερα »

4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης: B’Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Σύριγγες ινσουλίνης με ενσωματωμένη βελόνα 27G μη αποσπώμενη»

Σας γνωρίζουμε ότι η 4ηΥγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.51459/22-12-2017 (ΑΔΑ:ΩΝΟΛΟΡ1Ο-23Ξ) Απόφασης του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με τη διενέργεια έρευνας αγοράς , η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.4ype.gr), στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων την-2018 , για την προμήθεια «Σύριγγες ινσουλίνης με ενσωματωμέν..... (12/03/2018)

περισσότερα »

4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ BINΥΛΙΟΥ»

Έρευνα αγοράς υπ ́αριθμ.9/ 2018 Για την Προμήθεια «ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ BINΥΛΙΟΥ» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015 συνολικού προϋπολογισμού 4.588,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης χρονικά για τρεις (3) μήνες με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (12/03/2018)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα, στην Ηγουμενίτσα.     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (12/03/2018)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας -Πειραιά "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ": Διαγωνισμός για την Συντήρηση των κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 08/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου «Συντήρησης των κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Νίκαιας ́ ́Αγ.Παντελεήμων ́ ́ και του Γ.Ν. Δυτικής Αττικής ́Η Αγ.Βαρβάρα ́ ́ για ένα (1) έτος».   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (12/03/2018)

περισσότερα »

4ης Υγειονομικής Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης: Διαγωνισμός για την παροχή «Υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης των υγρών εμφάνισης και στερέωσης των ακτινολογικών εργαστηρίων των Κέντρων Υγείας»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́αριθμ. 16/2018 Του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή «Υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης των υγρών εμφάνισης και στερέωσης των ακτινολογικών εργαστηρίων των Κέντρων Υγείας», αρμοδιότητας της 4ηςΥ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 90524100-7), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,με δικαίωμα προαίρεσης δίμηνης μονομερούς παράτασης έως του ποσού των 10.000,00€ και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέ..... (12/03/2018)

περισσότερα »

4ης Υγειονομικής Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης: Διαγωνισμός «Ενισχύοντας την πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα σε απομονωμένες και υποβαθμισμένες διασυνοριακές περιοχές»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́αριθμ. 21/ 2018 Του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Διοικητική Υποστήριξη του έργου της 4ης Υγειονομικής Υπηρεσίας Μακεδονίας-Θράκης «Ενισχύοντας την πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα σε απομονωμένες και υποβαθμισμένες διασυνοριακές περιοχές»(«Strengthening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-borderarEas» -SMiLe), στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”(CPV: 79400000-8), συνολικού προ..... (12/03/2018)

περισσότερα »

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού: Διαγωνισμός για την Προμήθεια 15 Ελαστικών Λέμβων και 15 Εξωλέμβιων Μηχανών

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους και έναντι συνολικής αξίας 300.000,00€ (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο), με αντικείμενο την προμήθεια 15 ελαστικών Λέμβων και 15 Εξωλέμβιων Μηχανών. Η τιμή των παρεχόμενων ειδών θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. Επιτρέπεται η υποβολή προ..... (12/03/2018)

περισσότερα »

4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση «Τριών (3) Ακτινογραφικών Μηχανημάτων και τριών (3) Συστημάτων Ψηφιοποίησης Εικόνων»

Του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση «Τριών (3) Ακτινογραφικών Μηχανημάτων και τριών (3) Συστημάτων Ψηφιοποίησης Εικόνων» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Παρανεστίου, Ιάσμου και Σταυρούπολης, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (226.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που έχει ενταχθεί στο έργο«Ενδυνάμωση της Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Περίθαλψης σε Απομονωμένες και Υποβαθμισμένες Διασυνοριακές..... (12/03/2018)

περισσότερα »