αρχική σελίδα
Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password

Πείτε μας τη γνώμη σας για το νέο site του Επιμελητηρίου Αρτας

Πολύ καλό
Καλό
Χρειάζεται βελτιώσεις
ΔΞ / ΔΑ
 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  RSS 2.0 

Πολεμική Αεροπορία:Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια «Ειδών Ιματισμού».

Η Πολεμική Αεροπορία επαναπροκήρυσσει  διαγωνισμό για την Προμήθεια «Ειδών Ιματισμού».Σημειώνεται σχετικά ότι ο διαγωνισμός Δ.39.1/18 «επαναπροκηρύσσεται» καθόσον στο είδος του διαγωνισμού «Κασκόλ μάλλινο κυανόφαιο» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ προσαρτήθηκε εκ παραδρομής η τεχνική προδιαγραφή «ΤΠ:00481/18-07-2012/Ε3.2» η οποία είναι προγενέστερη έκδοση της τεχνικής προδιαγραφής «ΤΠ:00481/19-06-2014/Ε3.3» και η οποία αποτελεί αυτή με την οποία θα γίνει η προμήθεια του εν λόγω είδους..... (15/11/2018)

περισσότερα »

96 ΑΔΤΕ «ΧΙΟΣ»:Διαγωνισμός για την προμήθεια οπωροκηπευτικών.

Η 96 ΑΔΤΕ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια οπωροκηπευτικών (CPV 03221200-8), για κάλυψη των αναγκών συσσιτίου των Μονάδων της στη νήσο Χίο. Η εκτιµώµενη ετήσια δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €) περίπου. Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών και η συνολική αξία της προμήθειας δεν δύναται να υπολογιστούν από τώρα με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται αποκλειστικά από την τροφοδοτούμενη δύναμη των Μονάδων και το εκάστοτε πρόγραμμα συσσιτί..... (15/11/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας στις εγκαταστάσεις ΥΠΑ στην περιοχή βάρης-Κορωπίου  για το έτος 2019 (CPV79713000-5).Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (15/11/2018)

περισσότερα »

Περιφερεική Ενότητα Άρτας: Διενέργεια δημοπρασίας για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (ειδών υπόδησης).

H Περιφερεική Ενότητα Άρτας διακηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασία για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (ειδών υπόδησης). Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χίλια επτακόσια ευρώ (1.700,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (είδη υπόδησης) για τη χειμερινή περίοδο2018-2019. Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο του προϋπολογισμού για τα υπό προμήθεια είδη.Επ..... (15/11/2018)

περισσότερα »

Περιφερεική Ενότητα Άρτας: Διενέργεια δημοπρασίας για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (ένδυσης)

H Περιφερεική Ενότητα Άρτας διακηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (ένδυσης). Προϋπολογισθείσα δαπάνη: πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (5.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (ένδυσης) για τη χειμερινή περίοδο 2018-2019.Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο του προϋπολογισμού για τα υπό προμήθεια είδη.Επισυν..... (15/11/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια « Αντλίες Ενδοφλέβιας Έγχυσης»

  Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμούμε αριθμό διακήρυξης 133/2018 (Αρχικός 124/2018) για την προμήθεια « Αντλίες Ενδοφλέβιας Έγχυσης» , CPV: 33194110-0, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δέκα εννέα χιλιάδων ευρώ (19.000,00), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (09/11/2018)

περισσότερα »

Στρατιωτική Σχολή Αξμ/κων Σωμάτων:Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Τραπεζοκομίας – μαγείρων.

Η Στρατιωτική Σχολή  Αξμ/κων Σωμάτων  προκηρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 11/2018, για την Ανάδειξη Μειοδότη - Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Τραπεζοκόμων – Μαγείρων στα εστιατόρια – μαγειρεία τηνς Σχολής, καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€.ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ..... (09/11/2018)

περισσότερα »

Στρατιωτική Σχολή Αξμ/κων Σωμάτων:Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Καθαριότητας.

Η Στρατιωτική Σχολή  Αξμ/κων Σωμάτων  προκηρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό µε αριθμό διακήρυξης 12/2018,για την Ανάδειξη Μειοδότη - Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της ΣΣΑΣ με μέσα και υλικά του Εργολάβου,καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ, ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€.). ΚΑΤΑΛΗΚΤ..... (09/11/2018)

περισσότερα »

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ:Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Τραπεζοκόμων – Μαγείρων

Η Στρατιωτική Σχολή  Αξμ/κων Σωμάτων  προκηρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 11/2018, για την Ανάδειξη Μειοδότη - Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Τραπεζοκόμων – Μαγείρων στα εστιατόρια – μαγειρεία τηνς Σχολής, καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑ..... (08/11/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Τεχνητές Αρθρώσεις»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Επαναληπτικού Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 134/2018 (Αρχικός 127/2018) για την προμήθεια «Τεχνητές Αρθρώσεις», CPV:33141750-2, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτών (24.485,90€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Επισυνάπταται ο διαγωνισμός...... (07/11/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Συσκευές Ακτινοδιαγνωστικής»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 136/2018 για την προμήθεια «Συσκευές Ακτινοδιαγνωστικής», CPV:33124200-7, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (10.587,25€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (07/11/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Χειρουργικά συστήματα ανίχνευσης και ιχνηλάτησης»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 129/2018 για την προμήθεια «Χειρουργικά συστήματα ανίχνευσης και ιχνηλάτησης» , CPV: 33169500-7, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξίντα επτά χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (67.800,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (07/11/2018)

περισσότερα »

96 Ανώτερη Δίοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής «ΧΙΟΣ»:Διαγωνισμού για την Προμήθεια Νωπού Κρέατος και Πουλερικών.

Η 96 Ανώτερη Δίοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής «ΧΙΟΣ» ανακοινώνει από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών, για κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της 96 Α ΤΕ. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σε κάθε είδος ξεχωριστά. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00€) περίπου, χωρίς ΦΠΑ. Επ..... (07/11/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Εξοπλισμός απεικόνισης ιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής χρήσης»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 130//2018 για την προμήθεια «Εξοπλισμός απεικόνισης ιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής χρήσης», CPV: 33110000-4, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας Είκοσι Πέντε χιλιάδων Εξακοσίων Σαράντα ευρώ και Είκοσι Τριών Λεπτών (25.640,23€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (07/11/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ««Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προιόντα και προιόντα ατομικής περιποίησης»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 131/2018 για την προμήθεια ««Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προιόντα και προιόντα ατομικής περιποίησης» , CPV: 33000000-0, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δεκαέξι χιλιάδων (16.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (07/11/2018)

περισσότερα »

Περιφερεική Ενότητα Άρτας: Διενέργεια δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου.

H Περιφερεική Ενότητα Άρτας διακηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας τριακοσίων είκοσι τετραγωνικών μέτρων (320 τ.μ.) με απόκλιση δέκα τοις εκατό (± 10%) προς τα άνω ή προς τα κάτω, που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας για έξι (6) έτη.Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρωτόκολλο της Διεύθυν..... (01/11/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων κοινωνικού παντοπωλείου.

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων κοινωνικού παντοπωλείου – δομή σίτισης ετών 2018 – 2019 και προαίρεση έτους 2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής όπως προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το τμήμα Εμπορίου ή τον αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τι..... (01/11/2018)

περισσότερα »

Π.Ε. Άρτας:πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.

Η Π.Ε. Άρτας ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της  Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Άρτας, έτους 2019. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (31/10/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία:Μετάθεση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 43/18.

Η Πολεμική Αεροπορία ενημερώνει ότι μετατίθεται εκ νέου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 43/18 διαγωνισμού – τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με αντικείμενο την «Προμήθεια Δεξαμενών Καυσίμου (Bladder Fuel Fuselage Tanks) Α/Φ ΕΜΒ-145Η ΑΕW & C και EMB-135 BJ S/N 484», με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 26η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ.  Νέα καταληκτική..... (31/10/2018)

περισσότερα »

Πολεμικό Ναυτικό: Διαγωνισμός για τη σύναψη Σύμβασης με Αντικείμενο τη Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) Δέκα (10) Οχημάτων Πολιτικού Τύπου.

Tο Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη σύναψη Σύμβασης με Αντικείμενο τη Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) Δέκα (10) Οχημάτων Πολιτικού Τύπου Χρονικής Διάρκειας Πέντε (5) ετών, με Δικαίωμα Εξαγοράς τους (option) μετά το Τέλος της Μίσθωσης, Εκτιμώμενης Αξίας Εκατόν Ενενήντα Τριών Χιλιάδων Πεντακοσίων Εξήντα Ένα Ευρώ (193.561,00 €) άνευ ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 30 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00πμ.Επισυνάπτεται ο διαγ..... (31/10/2018)

περισσότερα »

Γενικο Επιτελείο Στρατού:Διαγωνισμός για την προμήθεια γαλακτοκομκών προϊόντων.

Το Γενικο Επιτελείο Στρατού προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια γαλακτοκομκών προϊόντων, για τις ανάγκες των κυλικείων-ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων -Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (31/10/2018)

περισσότερα »

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων :Διαγωνισμός για την προμήθεια Εξοπλισμού των Εργαστηρίων.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια Εξοπλισμού των Εργαστηρίων συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (31/10/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ν.Π «Άγιος Παντελεήμονας»- Γ.Ν.Ν.Π «Αγία Βαρβάρα»:Διαγωνισμός για την προμήθεια Συσκευής Αυτόματης Χρεώσεως Πλακιδίων.

Το Γ.Ν.Ν.Π «Άγιος Παντελεήμονας»- Γ.Ν.Ν.Π «Αγία Βαρβάρα» προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια Συσκευής Αυτόματης Χρεώσεως Πλακιδίων (CPV:33900000-2)συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την κάλυψη των αναγκών του Κυτταρολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 21-11-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (31/10/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:Διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτικών ειδών και ειδών γραφείου.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια χαρτικών ειδών και ειδών γραφείου των Οργανικών Μονάδων τη Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας .Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.Ημερομηνία έναρξης η..... (31/10/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Οθονών Απεικόνισης Δεδομένων Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)».

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια Οθονών Απεικόνισης Δεδομένων Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)».Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η παρούσα..... (31/10/2018)

περισσότερα »

Η 442 ΠΑΥΥ/ 4Ο Γραφείο:Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού.

Η 442 ΠΑΥΥ/ 4Ο Γραφείο,ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης) για την Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (31/10/2018)

περισσότερα »

442 ΠΑΥΥ / 4Ο Γραφείο:Διαγωνισμός για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού.

Η 442 ΠΑΥΥ / 4Ο Γραφείο, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 7/2018, για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού  έως 20.000,00 ευρώ, με CPV: 33690000-3, «Διάφορα Φάρμακα».Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (31/10/2018)

περισσότερα »

ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ:Διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη των αναγκών της Επιχειρησιακής Μονάδας του Χ.Υ.Τ.Α. Κ. Εύβοιας.

Το ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη των αναγκών της Επιχειρησιακής Μονάδας του Χ.Υ.Τ.Α. Κ. Εύβοιας,συνολικής ποσότητας 200.000,00 λίτρων και ενδεικτικού προϋπολογισμού διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (232.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24% για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών, σύμφωνα με την από 26-09-2018 Μελέτη της αρμόδιας Υπηρεσίας του φορέα. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 25/10/20..... (31/10/2018)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας:Διαγωνισμός εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος.

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προκηρύσσει διαγωνισμό εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος (εμβαδού 138m2 και αποθήκη 59m2) επί της οδού Σκουφά 117, επικαρπίας Γ.Ν. Άρτας.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20 Νοεμβρίου  ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μμ.Επισυνάπτεται ο Διαγωνισμός...... (30/10/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:Προμήθεια μεταχειρισμένου οχήματος.

Ο Δήμος Αρταίων ανακοινώνει την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την ανάθεση της προμήθειας μεταχειρισμένου οχήματος για τις ανάγκες του ΚΑΠ ΜΕΑ της Η.Κ.Ε..Α. για το οποίο δεν κατατέθηκαν προσφορές κατά την προηγούμενη διαδικασία διαγωνισμού. Επισυνάπτεται η ανακοίνωση...... (29/10/2018)

περισσότερα »

Π.Ε. Άρτας: Διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, κατά τις ποσότητες ανά είδος όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ του Παραρτήματος Α,συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (59.600,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερει..... (26/10/2018)

περισσότερα »

Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας: Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης.

H Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για την κάλυψη Υπηρεσιακών αναγκών της .Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο Μερικής Διαχείρισης Υλικού -Χρηματικού στον 1ο όροφο την Τετάρτη 31.10.2018 στις 09.30’. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (26/10/2018)

περισσότερα »

Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας:Διαγωνισμός για την προμήθεια υπηρεσιακών σφραγίδων.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια υπηρεσιακών σφραγίδων για την κάλυψη Υπηρεσιακών αναγκών του νεοϊδρυθέντος Γ΄ τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου –Ιωαννίνων. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο Μερικής Διαχείρισης υλικού -Χρηματικού στον 1ο όροφο την Τρίτη 30.10.2018 στις 10.00’. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (26/10/2018)

περισσότερα »

Κ.Α.Υ.Φ.:Διαγωνισμός για την προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας.

Το Ανοικτό Κατάστημα της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών-(Κ.Α.Υ.Φ) στον Κορυδαλλό διενεργεί ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας ,α./ κατηγορίας τύπου Τ70% κοινό αλεύρι & β./ κατηγορίας Π 55% ζαχαροπλαστικής για την κάλυψη των αναγκών σε άλευρα αρτοποιίας του κρατικού αρτοποιείου της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – Κ.Α.Υ.Φ. Η ημερομηνία ανάρ..... (25/10/2018)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου:Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων.

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8) (KAE 1611)} Πιθανή ποσότητα 42.500 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης 36.290,32 € προ ΦΠΑ ή 45.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών του Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για ένα (1) μήνα.Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 2 Νοεμβρίουτου 2018 και ώρα 11:00.  Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (25/10/2018)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου: α)Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο β)σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα γ)μελανιαν, φωτοαντιγραφικό χαρτί, γραφική ύλη δ)προμήθεια εντύπων

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των κάτωθι ειδών :Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο,σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα, απορρυπαντικών,είδη τραπεζαρίας  για την προμήθεια υφασμάτων, μελανιών, φωτοαντιγραφικού  χαρτιού, γραφικής ύλης  και  προμήθεια εντύπων...... (24/10/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ν.Π «Άγιος Παντελεήμονας»- Γ.Ν.Ν.Π «Αγία Βαρβάρα» : Διαγωνισμός για την προμήθεια Ενδοφακών.

Το Γ.Ν.Ν.Π «Άγιος Παντελεήμονας»- Γ.Ν.Ν.Π «Αγία Βαρβάρα» επαναπροκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια Ενδοφακών , για ένα(1) έτος(CPV:33731110-7)συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης63.610,30 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (24/10/2018)

περισσότερα »

Πολιτική Αεροπορία:Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού

Πολιτική Αεροπορία:Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού για την υπό αέρος επιθεώρηση τμημάτων θόλων (radome) συστημάτων επιτήρησης (RADARS)και γενικότερα διερεύνησης θέσεων εγκατάστασης συστημάτων CNS Αεροναυπλίας.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (19/10/2018)

περισσότερα »

Eφετείο Θεσσαλινίκης:Διαγωνισμός για την εκμίσθωση χώρου.

Το Εφετείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκμίσθωση χώρου 36τμ. στο υπόγειο κτηρίου που στεγάζεται  το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (19/10/2018)

περισσότερα »

A.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: Διαγωνισμός για την προμήθεια Μελανιών, τόνερ και Μελανοταινιών

Το A.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. προκηρύσσει  διαγωνισμό για την προμήθεια Μελανιών, τόνερ και Μελανοταινιών για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΑΠΑΙ.Τ.Ε στο Μαρούσι για ένα (1)έτος , συνολικής προσυπολογιζόμενης δαπάνης δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιων δέκα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ (14.919,35)χωρίς Φ.Π.Α. (CPV:3019211-9,30125110-5,30192340-6)..... (19/10/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων.

ΟΔήμαρχος Αρταίων διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 24.997,78 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Τρί..... (18/10/2018)

περισσότερα »

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού:Διαγωνισμό για την Aνάθεση Παροχής Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης από Ιδιωτικό Φορέα των Καταστημάτων Μαζικής και Γρήγορης Εστίασης.

Το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Aνάθεση Παροχής Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης από Ιδιωτικό Φορέα τωνΚαταστημάτων Μαζικής και Γρήγορης Εστίασης (Συγκεκριμένα των Εκμεταλλεύσεων της Ψησταριάς, Ζαχαροπλαστείου Ακτής – Πιτσαρίας, Κεντρικού Ζαχαροπλαστείου / Μπαρ, Μπαρ Παραλίας) στη ΝΒΝΕ / ΘΑΝ, Χρονικής Διάρκειας Τριών (3) Ετών με Δικαίωμα Προαίρεσης Δύο(2) Επιπλέον Ετών, Έναντι Συνολικού Μισθώματος 300.000,00 για τα Πέντε (5) Χρόνια της Μίσθωσης.Ο δια..... (18/10/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας : Διαγωνισμός για την «Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος SITA/CUTE του ΚΑΗΚ και την αναβάθμιση/ μετεγκατάσταση του Core Room από το ΔΑΑ στον ΚΑΗΚ ».

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος SITA/CUTE του ΚΑΗΚ και την αναβάθμιση/ μετεγκατάσταση του Core Room από το ΔΑΑ στον ΚΑΗΚ ».Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συ..... (18/10/2018)

περισσότερα »

424 Γ.Σ.Ν.Ε.:Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός «Ετήσια σύμβαση συντήρησης του Λογιστικού Σχεδίου Διπλογραφικής Λογιστικής»,

Το 424 ΓΣΝΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 128/2018 για την παροχή υπηρεσιών «Ετήσια σύμβαση συντήρησης του Λογιστικού Σχεδίου Διπλογραφικής Λογιστικής», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα επτά χιλιάδων σαράντα ευρώ (57.040,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (18/10/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία:Δημοσίευση Ανακοίνωσης Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 44/18.

Η Πολεμική Αεροπορία ανακοινώνει ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 44/18 διαγωνισμού – τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με αντικείμενο την «Προμήθεια Υλικών Α/Φ PZL M-18», με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 18η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1..... (18/10/2018)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου:Διαγωνισμός για την προμήθεια Γάζας απλής & χειρουργικής

Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια Γάζας απλής & χειρουργικής (CPV 33141114-2, ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ) (KAE 1311).Πιθανής προϋπ. δαπάνης 10.080,65 € προ ΦΠΑ ή 12.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση την οποία ηπροσφερόμενη τιμή που θα δοθεί υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που θα περιλαμβάνετ..... (18/10/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: ΔΕ. 48/18 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός

Η Πολεμική Αεροπορία προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Επισκευή Τριών (3) Τεμαχίων FLIR INFRARED TURPET, Ε/Π Super Puma». Ποσότητα / Είδος :Τρία (3) τεμάχια, FLIR INFRARED TURPET, P/N :146426276AB-01, Cage Code : F6170, Ε/Π Super Puma. Συνολική Προϋπο..... (18/10/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ:Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Συστήματος πλάνου θεραπείας και ανιχνευτών δοσιμετρίας μικρών πεδίων»

Το 424 ΓΣΝΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια:Eπαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 121/2018 για την Προμήθεια «Συστήματος πλάνου θεραπείας και ανιχνευτών δοσιμετρίας μικρών πεδίων» , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (9.857,20€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Επισυνάπτεται ο διαγωνοσμός...... (18/10/2018)

περισσότερα »

442 ΠΑΥΥ:Διαγωνισμός για την προμήθεια διαφόρων φαρμάκων.

Η 442 ΠΑΥΥ/ 4Ο Γραφείο,ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’:5/2018, για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικούέως 20.000,00 ευρώ, με CPV: 33690000-3, «Διάφορα Φάρμακα» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ( 5.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (18/10/2018)

περισσότερα »

Πολεμικό Ναυτικό:Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο (2) φορτηγών ανοικτής πλατφόρμας.

Ανακοινώνουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη Σύναψη    Συμφωνίας Πλαίσιο χρονικής διάρκειας χρονικής διάρκειας δύο (2)  ετών και με αντικείμενο την προμήθεια δύο (2) φορτηγών ανοικτής πλατφόρμας ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον οκτώ (8) τόνων και έναντι συνολικής εκτιμώμενης αξίας διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (250.000,00€) απαλλασσομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 9 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00πμ. Ημερομηνία λ..... (18/10/2018)

περισσότερα »

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού:Διαγωνισμός για τη σύναψη Συμφωνίας –Πλαίσιο με αντικείμενο την μεταφορά τεσσάρων (4) σκαφών MK V και υποστηρικτικού με αυτά εξοπλισμού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Το ΓΕΝ προκηρύσσει διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για τη σύναψη Συμφωνίας –Πλαίσιο με αντικείμενο την μεταφορά τεσσάρων (4) σκαφών MK V και υποστηρικτικού με αυτά εξοπλισμού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας μέχρι την 31 Αυγ 19 και έναντι συνολικής εκτιμώμενης αξίας εννιακοσίωνενενήντα χιλιάδων ευρώ (990.000,00 €) απαλλασσομένου ΦΠΑ (όποιο από τα δύο (2) επέλθει πρώτο). Η τιμή των..... (18/10/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ν.Π «Άγιος Παντελεήμονας»- Γ.Ν.Ν.Π «Αγία Βαρβάρα»: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση των τριών κλιβάνων της κεντρικής αποστείρωσης

Το Γ.Ν.Ν.Π «Άγιος Παντελεήμονας»- Γ.Ν.Ν.Π «Αγία Βαρβάρα» προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση των τριών κλιβάνων της κεντρικής αποστείρωσης, για ένα(1) έτος (CPV:50324200-4)προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.151,48 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 25-10-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (18/10/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π.

Ο Δήμαρχος Αρταίων διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 34.399,70 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό &am..... (17/10/2018)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας:Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός καινούργιου επιβατικού οχήματος.

  Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας προκηρύσσειδιαγωνισμό για την προμήθεια  ενός καινούργιου επιβατικού οχήματος τύπου SAV 4x4 , πετρελαιοκίνητου από 1500-1.800 c.m3, πέντε θέσεων  για τις υπηρεσιακές  ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και του τμήματος Πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Άρτας .Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (16/10/2018)

περισσότερα »

Ελληνική Πρεσβεία Σόφιας:Προκηρύξεις διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Οκτωβρίου 2018

Ελληνική Πρεσβεία Σόφιας: Προκηρύξεις διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Οκτωβρίου 2018.Επισυνάπτονται η κατάσταση των διαγωνισμών...... (15/10/2018)

περισσότερα »

Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας:Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτονικού καντράν και κλειδαριάς χρηματοκιβωτίου μάρκας BOOS.

Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτονικού καντράν και κλειδαριάς προς επισκευή χρηματοκιβωτίου μάρκας BOOS , προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του γραφείου Έκδοσης Διαβατηρίων της διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (15/10/2018)

περισσότερα »

Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας:Διαγωνισμός για την προμήθεια εθιμοτυπικών δώρων και αναμνηστικών.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια εθιμοτυπικών δώρων και αναμνηστικών(δέκα έξι-16- τεμάχια , στα πλαίσια των συναντήσεων του Διευθυντή της Αστυνομίας Άρτας. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (15/10/2018)

περισσότερα »

Eλληνική Αστυνομία:Διαγωνισμός για την προμήθεια τηλεόρασης 48-50 ιντσών.

Eλληνική Αστυνομία προκηρύσσει διαγωνισμός για την προμήθεια τηλεόρασης 48-50 ιντσών, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών τηλεδιασκέψεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (15/10/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία:Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 46/18.

Η Πολεμική Αεροπορία ανακοινώνει ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 46/18 διαγωνισμού –τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16– με αντικείμενο την προμήθεια «Ελαστικών Επισώτρων και Αεροθαλάμων μη στρατιωτικών αεροσκαφών (Αφων)/ελικοπτέρων (Ε/Π)», με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 25η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ.Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5 Δεκεμβρίου 2018, η..... (15/10/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία:Δημοσίευση Ανακοίνωσης Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔE. 34/18.

Η πολεμική Αεροπορία  ανακοινώνει την ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 34/18 διαγωνισμού – τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με αντικείμενο την «Γενική Επισκευή (overhaul) δύο (2) τεμαχίων υλικού ΛΟΛ,NSN:1615145330577, P/N:332A32-1007-03T, MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER PUMA», με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 22α Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. Νέ..... (12/10/2018)

περισσότερα »

Γενικο Νοσοκομείο Ζακύνθου:Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση.

Το Γενικο Νοσοκομείο Ζακύνθου προκηρύσσει δαγωνισμό για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση(CPV 24111900-4) (ΚΑΕ 1614). Πιθανή ποσότητα 85.900 m3 για κάλυψη αναγκών τοΝοσοκομείου για ένα (1) έτος. Ανώτατης προϋπ. δαπάνης 59.272,11 € προ ΦΠΑ 73.497,42 € συμπ. ΦΠΑ 24% και για την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης (μεταφορά και διαχείριση του Οξυγόνου, σε εγκατεστημένη δεξαμενή στον χώρο του Νοσοκομείου, ιδιοκτησίας της εταιρείας που θα κριθεί μειοδότρια από την παρούσα διαδικασία του Πρ..... (12/10/2018)

περισσότερα »

442 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ:διαγωνισμόςγια την προμήθεια υγειονομικού υλικού

Η  442ΠΑΥΥ/ 4ο Γραφείο,ανακοινώνει τηδιενέργειασυνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’:4/2018, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού έως20.000,00ευρώ, με CPV: 33141620-2, «Υγειονομικά προϊόντα συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεφτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ  (17.500,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και τουαναλογούντος ΦΠΑ.    ..... (12/10/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία:Δημοσίευση Ανακοίνωσης Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 35/18

Η Πολεμική Αεροπορίαανακοινώνει  ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τωνπροσφορών του υπ΄ αριθμ. 35/18 διαγωνισμού – τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με αντικείμενο την «Γενική επισκευή (overhaul) υλικού ΛΟΛ «MAIN ROTOR HUB, Ε/Π Super Puma», με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 15η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26..... (12/10/2018)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου:Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων(KAE 1511 ) για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθουπροκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων(KAE 1511)για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Ζητούμενα είδη είναι Γαλακτοκομικά προϊόντα , κατεψυγμένα λαχανικά και κατεψυγμένα ψάρια.Τα προϊόντα να είναι (Α') ποιότητας όπως αυτά ορίζονται και περιγράφονται στο άρθρο 84 τουΚώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις διατάξεις του Π.Δ. 56/21-2-1995 «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς ..... (12/10/2018)

περισσότερα »

Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Νίκαιας Πειραιά«Αγιος Παντελεήμων»:Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο επίπεδων ανιχνευτών.

Η Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Νίκαιας Πειραιά«Αγιος Παντελεήμων» και Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα» προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια δύο επίπεδων ανιχνευτών(flat panels) για την κάλυψη των αναγκών του ενός από τους τρείς τραυματολογικούς θαλάμους του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά. Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (12/10/2018)

περισσότερα »

Πολεμικό Ναυτικό:Διαγωνισμός γιατην προμήθεια υλικών Υποστήριξης Κ. Μηχανημάτων.

Το Πολεμικό Ναυτικό προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών Υποστήριξης Κ. Μηχανημάτων τύπου MTU 16V 1163 TB 63 για ΚΦ τ. ΝΑΥΑΡΧΟΣ μέσω σύναψης συμφωνίας πλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα . Η τιμή των παρεχόμενων υλικών θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (11/10/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:διαγωνισμός για την προμήθεια αδειών χρήσης διαδικτυακού συστήματος εκπαίδευσης προσομείωσης μηχανημάτων ελέγχου.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει διαγωνισμόγια την προμήθεια αδειών χρήσης διαδικτυακού συστήματος εκπαίδευσης προσομείωσης μηχανημάτων ελέγχου αποσκευών-χειραποσκευών και αερομεταφερόμενου φορτίου(σύστημα CBT)(CPV48190000-6).Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (11/10/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης των υποσταθμών μέσης τάσης.

H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης των υποσταθμών μέσης τάσης.των κρατικών Αερολιμένων και οργανικών μονάδων της ΥΠΑ(CPV 50711000-2).Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός...... (11/10/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:Διαγωνισμός για την «επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων ετών 2018 - 2019»

Ο Δήμαρχος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων ετών 2018 - 2019», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής όπως προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, συνολικού προϋπολογισμού 230.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (30.000,00 € για το έτος 2018 και τα 200.000,00 € για το έτος 2019). Οι προσφορές υποβάλλονται από το..... (09/10/2018)

περισσότερα »

Aνώτατη σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Αμαρουσίου:Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης

Η Aνώτατη σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Αμαρουσίου προκηρύσσει διαγωνισμόςγια την προμήθεια γραφικής ύλης για ένα έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης δέκα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών του ευρώ (10.483,87ευρώ ) χωρίς Φ.Π.Α.(CPV:30192700-8).Επισυνάπτεται η πρόσκληση...... (08/10/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία:Διαγωνισμός για την προμήθεια «Νωπών Οπωροκηπευτικών»

Η Υπηρεσία Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας προκηρύσσει  διαγωνισμό  με αντικείμενο την  προμήθεια «Νωπών Οπωροκηπευτικών» για την Κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός Αττικής, με μέριμνα (μέσα και έξοδα) του αναδόχου. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 212.389,38 € [ποσό επιβαρυνόμε- νο με ΦΠΑ 13% συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων] ήτοι ΦΠΑ 13% = 27.610,62 €, Σύνολο : 240.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ για μια τε..... (05/10/2018)

περισσότερα »

8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ:Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών.

Η 8 Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία (8 Μ/Π ΤΑΞ),προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.Αντικείμενο του διαγωνισμού: Προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων – Υπηρεσιών (Λέσχες, Στρατιωτικό Πρατήριο) της 8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ που εδρεύουν στους Δήμους Ιωαννιτών, Πωγωνίου, Κόνιτσας, Φιλιατών και Άρτας. Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών δεν δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά όπως ..... (05/10/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία:Διαγωνισμός για την προμήθεια " Άρτου - Αρτοσκευασμάτων – Σφολιατοειδών και ειδών Ζαχαροπλαστικής/ Επιδορπίων"

Η Υπηρεσία Προμηθειών της  Πολεμικής Αεροπορίας προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια " Άρτου - Αρτοσκευασμάτων – Σφολιατοειδών και ειδών Ζαχαροπλαστικής/ Επιδορπίων", προς κάλυψη των απαιτήσεων των κυλικείων, της τροφοδοσίας και των Λεσχών , των Μονάδων της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας (110ΠΜ, Μ.ΑΤΑ, ΕΚΑΕ, 1Ο ΑΚΕ, 140ΣΕΠΗΠ και ΔΑΚ), της 116ΠΜ και της 117ΠΜ. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 659.746,00 € [ποσό επιβαρυνόμε- νο με ΦΠΑ 13% ή 24%, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων ] ήτοι Φ..... (05/10/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για τις εργασίες διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων.

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για  τις εργασίες διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των εργασιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ...... (04/10/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για τις υπηρεσίες μεταφοράς ανακυκλώσιμων στο ΚΔΑΥ Αιτωλοακαρνανίας του Δήμου Αρταίων 2018-2019

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE ..... (04/10/2018)

περισσότερα »

95 Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής «ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ»:Διαγωνισμός για την προμήθεια «Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών για κάλυψη αναγκών των Μονάδων της 95 ΑΔΤΕ»

Η 95 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ / Δ/νση Εφοδιασμού Μεταφορών προκηρύσσε ιανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα µετις διατάξεις του Ν.4412/2016.  Αριθμός διαγωνισμού 04/2018 και αριθμός διακήρυξης 04/2018. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Προμήθεια νωπών κρεάτων- πουλερικών, για κάλυψη των αναγκώντων Μονάδων της 95ΑΔΤΕ. Οι ποσότηττων των συγκεκριμένων ειδών δεν δύνανται να υπολογισθούν με ακρίβεια,καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν  μελλοντικά,όπως ζήτηση  προϊόντων,  δ..... (04/10/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ/ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΤΜ.∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ: Επαναληπτικός Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια «Σύστηµα Παρακολούθησης ασθενών».

Το 424 ΓΣΝΕ προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, µε αριθµό διακήρυξης 123/2018 (αρχικός:106/2018) για την προµήθεια  «Σύστηµα Παρακολούθησης Ασθενών», CPV:33195000-3,συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (26.000,00€) συµπεριλαµβανοµένων  των προβλεπόµενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ.      ..... (04/10/2018)

περισσότερα »

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:Διαγωνισμός για την μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2018-2019

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή - υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2018 και 2018-2019», για τα άγονα Δρομολόγια της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 136685/2115/12-6-2018 Διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 36.560,34 € συμπεριλαμβανομ..... (04/10/2018)

περισσότερα »

ΚΕΕΜ: Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών

Σας γνωρίζουμε ότι το Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών (ΚΕΕΜ), σύμφωνα μα τα καθοριζόμενα θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού, που θα αφορά την προμήθεια " Νωπών κρεάτων και πουλερικών, για τις ανάγκες του ΚΕΕΜ"...... (04/10/2018)

περισσότερα »

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως:Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Χειρουργικές Γάζες»

To 424 Γεν. Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 120/2018 για την προμήθεια «Χειρουργικές Γάζες» CPV:33141119-7, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (27.970,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (04/10/2018)

περισσότερα »

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως: Διαγωνισμός για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού

Το 424 Γεν. Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού. ..... (04/10/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την Ανάδειξη αναδόχου «Ταχυμεταφοράς Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από και προς τις ΗΠΑ, καθως και εντός ΗΠΑ».

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Ανάδειξη αναδόχου «Ταχυμεταφοράς Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από και προς τις ΗΠΑ, καθως και εντός ΗΠΑ».β. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 160.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των..... (04/10/2018)

περισσότερα »

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντιολισθητικού τάπητα εισόδου»

Το Επιμελητήριο Άρτας με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Πρακτικό ΔΣ Νο8/19-9-2018/ Θέμα 12ο,προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις –μέλη του Επιμελητηρίου που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και είναι ταμειακά ενήμερες, να να υποβάλουν προσφορά με αντικείμενο την Προμήθεια αντιολισθητικούτάπητα εισόδου του Επιμελητηρίου Άρτας, όπως περιγράφεται παρακάτω. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΝΤΙΟΛΗΣΘΗΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ βαριάς επαγγελματικής χρήσης ΤΥΠΟΣ: Ψιλόριγο ..... (03/10/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού & τριετή συντήρηση/ τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων των οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού  ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού & τριετή συντήρηση/ τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων των οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ..... (02/10/2018)

περισσότερα »

ΠΕ ΑΡΤΑΣ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων εκτυπωτών και FAX

H ΠΕ Άρτας καλεί τους ενδιαφερόμενους ασχολούμενους με την εμπορία αναλώσιμων ειδών εκτυπωτών και fax, όπως προσκομίσουν στην υπηρεσία μας έγγραφη προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτά αποτυπώνονται στον συνημμένο Πίνακα Α και τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στην προσφορά των ενδιαφερομένων...... (28/09/2018)

περισσότερα »

8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ: Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών.

Σας γνωρίζουμε ότι η 8 Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία (8 Μ/Π ΤΑΞ), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (γ) σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού που θα αφορά στην προμήθεια: «Νωπών οπωροκηπευτικών για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων - Υπηρεσιών της (Λέσχες Αξιωματικών, Στρατιωτικό Πρατήριο) που εδρεύουν στους Δήμους Ιωαννιτών, Πωγωνίου, Κόνιτσας, Φιλιατών και Άρτας»..... (28/09/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Διαδικτυακή πλατφόρμα ανακύκλωσης»

Ο Δήμαρχος Αρταίων διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Διαδικτυακή πλατφόρμα ανακύκλωσης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντ..... (25/09/2018)

περισσότερα »

Δ/νση Αστυνομίας Άρτας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αμοιβή εργασιών επισκευής δυο αντλιών

Η Δ/νση Αστυνομίας Άρτας προσκαλεί για συμμετοχή στην διαδικασία της  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  σε συντετμημένη προθεσμία για την αμοιβή εργασιών επισκευής δύο -2- αντλιών του πρατηρίου υγρών καυσίμων (επισκευή μοτέρ - τροχαλίας ) προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Αστυνομίας Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.  ..... (21/09/2018)

περισσότερα »

424ο Γεν. Στρατ. Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως: Διαγωνισμός για την προμήθεια «Διαλύματα έγχυσης»

Το 424ο Γεν. Στρατ. Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, υπ’ αριθμ’: 119/2018, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV: 33692100-8,«Διαλύματα έγχυσης », συνολικού μετά ΦΠΑ ποσού ύψους πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (54.780,00 €)...... (21/09/2018)

περισσότερα »

Δ/νση Αστυνομίας Άρτας: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υδραυλικών ειδών

Η Δ/νση Αστυνομίας Άρτας προσκαλεί για συμμετοχή στη διαδιακασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, σε συντετμημένη προθεσμία για την προμήθεια υδραυλικών...... (21/09/2018)

περισσότερα »

424o Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως : Διαγωνισμός για την προμήθεια «Φάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος»

Το  424ο Γενινό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεων προκηρύσσει σε εκτέλεση των (β) και (γ) σχετικών, τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’ 118/2018, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV: 33670000-7,«Φάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος», συνολικού μετά ΦΠΑ ποσού ύψους εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (63.588,39 €)...... (21/09/2018)

περισσότερα »

Δ/νση Αστυνομίας Άρτας: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αμοιβή εργασιών απολύμανσης, μυοκτονίας και απεντόμωσης.

Γνωστοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης, ενδιαφέροντος για την αμοιβή εργασιών απολύμανσης, μυοκτονίας και απεντόμωσης, προς κάλυψη Υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Αστυνομίας Άρτας. ..... (21/09/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου: Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης).

Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκυρήσσει Διαγωνισμό για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8) (KAE 1611)}. Πιθανή ποσότητα 42.500 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης 36.290,32 € προ ΦΠΑ ή 45.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών του Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για ένα (1) μήνα. Με κριτήριο κατακύρωσης το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ στα % που θα υπολογίζεται στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά ημερήσια μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους. Η τελική τιμή δε δύναται να υπερβαίνει την εκάστοτε νό..... (21/09/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου: Διαγωνισμός για την προμήθεια "Αναλώσιμα Έγχυσης" & "Συσκευές και όργανα μετάγγισης"

Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια των κάτωθι ειδών :1)"Αναλώσιμα Έγχυσης"2)"Συσκευές και όργανα μετάγγισης" ..... (21/09/2018)

περισσότερα »

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών: Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κάβας, για τις ανάγκες των κυλικείων.

Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (α) σχετικού ,ότι η Σχολή σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (β) όμοιο, θα προβεί στη διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών κάβας, για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας...... (21/09/2018)

περισσότερα »

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης:Ορισμός Νέας Ημερομηνίας του Διαγωνισμού για την προμήθεια «Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα για Ανοσολογικές εξετάσεις (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)».

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 35107/11- 09- 2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΧΟΡ1Ο-Ν4Δ) Απόφασης ορισμού νέας ημερομηνίας διενέργειας, ΑνακοινώνειΌτι ο ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια «Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα για Ανοσολογικές εξετάσεις (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» (CPV: 33127000-6 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ), στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015, με αριθμό διακήρυξης 51/2018, συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων π..... (21/09/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:Διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και συντήρηση /τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων γραφείου.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίαςανακοινώνει την διενέργεια ηλεκτρονοκού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και τριετής συντήρηση /τεχνική υποστήριξη  μηχανημάτων γραφείου των οργανικών μονάδων της Υ.Π.Α.  ..... (21/09/2018)

περισσότερα »

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή: Διαβούλευση Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4,φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 ανακυκλωμένου.

Η  Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή προτίθεται να επικαιροποιήσει τις Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές για φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4, φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 και ανακυκλωμένο φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4, οι οποίες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" προς δημόσια διαβούλευση...... (21/09/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία:Διαγωνισμός προμήθεια Ελαιόλαδου και Ηλιέλαιου

Η 111 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (Δ.01/18) σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή ανά είδος), για την προμήθεια Ελαιόλαδου και Ηλιέλαιου για κάλυψη αναγκών111ΠΜ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 31.000,00 € πλέον ΦΠΑ για ένα έτοςΑ/Α ΕΙΔΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ1.   ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 7...... (21/09/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων:Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων.

Ο Δήμαρχος  Αρταίων διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος..... (19/09/2018)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας:Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων.

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας ανακοινώνει τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό   για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων του Γ.Ν. Άρτας, και των τμημάτων αρμοδιότητάς του : ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. του Γ.Ν. Άρτας, Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν. Άρτας, Ξενώνας Μελισάνθια και του Α΄ προστατευόμενου διαμερίσματος αυτού, Δ. Σ. 77 / 2018, συνολικού προϋπολογισμού 573.898,10€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για ένα (1) έτος. Αναθέτουσα Αρχή/Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού:Γ.Ν. Άρτας , Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Τμήμα Οικονομικό, Γ..... (18/09/2018)

περισσότερα »

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας καλεί τις αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρείες, με δυνατότητα διαμεσολάβησης πρακτόρων και ασφαλιστικών συμβούλων – ασφαλιστικοί πράκτορες – ενώσεις ασφαλιστικών πρακτόρων, που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν.Δ. 400/70 (ΦΕΚ 10Α), του Ν. 1569/1985(ΦΕΚ 183 Α) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και οι οποίες είναι ενταγμένες στο Σ.Α.Π.(φιλικός διακανονισμός) να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές γιατην ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρε..... (14/09/2018)

περισσότερα »

H Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει :Διαβούλευση Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 ανακυκλωμένου.

Στην ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων www.promitheus.gov.gr στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" αναρτήθηκαν προς διαβούλευση οι Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές για: Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 Ανακυκλωμένο τις οποίες προτίθεται να επικαιροποιήσει η Υπηρεσίας μας και επισυνάπτονται και στο παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Οι Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές θα παραμείνουν ενεργές για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις μέχρι ..... (14/09/2018)

περισσότερα »

Περιφέρεια Ηπείρου:Πρόσκληση της Π.Ε. Άρτας, αναφορικά με την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, fax και φωτοτυπικών μηχανημάτων, έτους 2018, για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών, FAX και φωτοτυπικών μηχανημάτων, έτους 2018, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, των Δ/νσεων Εκπ/σης Ν. Άρτας και του  Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Ν. Άρτας,  προϋπολογισθείσαςδαπάνης 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ...... (13/09/2018)

περισσότερα »

Αποκεντρωμένη Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας:Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων θέρμανσης – κίνησης.

Το τμήμα προμηθειών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,  για την ανάδειξη προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύουν σε Άρτα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Γρεβενά, Καστοριά και Κοζάνη (Κοζάνη-Βλάστη-Τσοτύλι)  καθώς και καυσίμων θέρμανσης – κίνησης του Συνορια..... (13/09/2018)

περισσότερα »

652 Προκεχωρημένη Αποθήκη Υλικού Πολέμου:Διαγωνισμός για την προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών προμήθεια 6.250 τεμ. μπλέ μπερέδων)

Η 652 Προκεχωρημένη Αποθήκη Υλικού Πολέμου πρόκειται να διεξάγει διαγωνισμό για την προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών (προμήθεια 6.250 τεμ. μπλέ μπερέδων), για κάλυψη επιτακτικών αναγκών Ν/Σ οπλιτών των Ε', ΣΤ' ΕΣΣΟ του έτους 2018 καθώς και των Α',Β' ΕΣΣΟ του έτους 2019, συνολοκού ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ(50.000 ευρώ)...... (12/09/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ:διενέργεια διαγωνισμού για την Προμήθεια «Ενός σετ τρυπανιού με φορτιστή, κεφαλές τρυπανιού κατάλληλες για χειρουργεία οστεοσύνθεσης και ολικών αρθροπλαστικών καθώς και γυψοπρίονο με δυνατότητα εναλλαγής τροχού»

Το 424 ΓΣΝΕ / γραφείο προμηθειών , ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού υπ’αριθμ 96/2018 για την για την Προμήθεια «Ενός σετ τρυπανιού με φορτιστή, κεφαλές τρυπανιού κατάλληλες για χειρουργεία οστεοσύνθεσης και ολικών αρθροπλαστικών καθώς και γυψοπρίονο με δυνατότητα εναλλαγής τροχού» , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τέσσάρωνευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (20.634,84€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (06/09/2018)

περισσότερα »

2ο ΤΑΓΜΑ ΥΛΙΚΟΥ Αυλώνας Αττικής:διεξάγει διαγωνισμό για την προμήθεια 9.250 τεμ. μπλε μπερέδων οπλιτών.

Το 2ο Τάγμα Υλικού Αυλώνας Αττικής πρόκειται να διεξάγει τον (δ) σχετικό συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την προμήθεια 9.250 τεμ. μπλε μπερέδων οπλιτών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, με δυνατότητα προσαύξησης των υπό προμήθεια ειδών κατά 30%, συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (74.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κρατήσεων 4,22032%.Ως τόπος υποβολής των προσ..... (06/09/2018)

περισσότερα »

Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης:Διαγωνισμός για την προμήθεια «Στολών Υπηρεσίας Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Οχημάτων»

H Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 31870/9-8-2018 (06/09/2018)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ:Διαγωνισμός για την προμήθεια τεσσάρων (4) Set Fuselage Tanks των Α/Φ ΑΣΕΠΕ EMB-145 και ενός (1) Set Aft Fuselage Tanks του Α/Φ EMB-135BJ

Η Υπηρεσία προμηθειών της πολεμικής αεροπορίας διεξάγει ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.Αντικείμενο του διαγωνισμού : Προμήθεια τεσσάρων (4) Set Fuselage Tanks των Α/Φ ΑΣΕΠΕ EMB-145 και ενός (1) Set Aft Fuselage Tanks του Α/Φ EMB-135BJ...... (06/09/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ:Προμήθεια κατεψηγμένων ειδών(κηπευτικα-αλιεύματα-κρέατα)

Το Γενικό Επιτελείο  Στρατού θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών(κηπευτικα-αλιεύματα-κρέατα) για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων -Υπηρεσιών της Φρουράς Ν. Λάρισας...... (05/09/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:Διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών από τρίτους και προμήθεια υλικών αναφορικά με τη συντήρηση και επισκευή των ιπτάμενων μέσων της ΥΠΑ/ΜΠΜ ».

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών από τρίτους και προμήθεια υλικών αναφορικά με τη συντήρηση και επισκευή των ιπτάμενων μέσων της ΥΠΑ/ΜΠΜ ».Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματ..... (06/09/2018)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου:Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη προμήθεια τηλεπικοινωνιακών οργάνων του Τμήματος Γεωπόνων, ΠΔΕ 2018.

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει: Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου: για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων του Τμήματος Γεωπόνων, ΠΔΕ 2018, με συνολικό προϋπολογισμό 25.050,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ,προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 20.201,61, ΦΠΑ : 4.848,39. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού είναι η Τρί..... (05/09/2018)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου:Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Τμήματος Πληροφορικής

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει: Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου: για την προμήθεια εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2018, με συνολικό προϋπολογισμό 19.400,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 15.645,16 ΦΠΑ : 3.754,84. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού είναι η Πέμπτη 1..... (05/09/2018)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου:Συνοπτικός διαγωνισμός για τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου του ΤΕΙ Ηπείρου.

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει: Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : για την ανάδειξη αναδόχου για την τεχνική υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2018 . Προϋπολογισμός: 9.672,00 Ευρώ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 11.993,28 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. Τόπος υποβολής προσφορών :  Τμήμα Προμηθειών,  Διοικητήριο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΑΡΤΑ. Ημ/νία Διαγωνι..... (03/09/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων

Ο Δήμαρχος Αρταίων διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (29/08/2018)

περισσότερα »

Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών: Διαγωνισμός για την προμήθεια σφολατοειδών - αρτοσκευασμάτων και ειδών κυλικείου

Σας γνωρίζουμε ότι, η Σχολή σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια σφολιατοειδών – αρτοσκευασμάτων και ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων - Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας...... (28/08/2018)

περισσότερα »

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο: Διαγωνισμός για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 4ετούς Διάρκειας, για την Ανάδειξη Μειοδότη - Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτιρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ),

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 4ετούς Διάρκειας, για την Ανάδειξη Μειοδότη - Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτιρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού: δύο εκατομμυρίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (2.084.000,0..... (28/08/2018)

περισσότερα »

1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ: Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών (κηπευτικά – αλιεύματα -κρέατα) για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων - Υπηρεσιών της Φρουράς Ν. Λάρισας.

Η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ διενεργεί διαγωνισμό  για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών (κηπευτικά – αλιεύματα -κρέατα) για τιςανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων - Υπηρεσιών της Φρουράς Ν. Λάρισας...... (28/08/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών στον κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού,  για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών στον κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου...... (28/08/2018)

περισσότερα »

12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού Έβρου: για την ανάδειξη φαρμακαποθήκης, για την προμήθεια του Παραρτήματος Αλεξανδρούπολης του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών (Θ’ Μερική Διαχείριση), με είδη φαρμακευτικού υλικού, που αποτελούν έκτακτη ανάγκη ή μικροποσότητα.

Η 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού Έβρου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη φαρμακαποθήκης, για την προμήθεια του Παραρτήματος Αλεξανδρούπολης του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών (Θ’ Μερική Διαχείριση), με είδη φαρμακευτικού υλικού, που αποτελούν έκτακτη ανάγκη ή μικροποσότητα...... (28/08/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμό με Αντικείμενο : Προμήθεια είδους «Ξίφος με Θύσανο πλήρες»

Η Πολεμική Αεροπορία ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού Διαγωνισμού με Αντικείμενο την προμήθεια είδους «Ξίφος με Θύσανο πλήρες»...... (28/08/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Δήμου Αρταίων για την προμήθεια αμμοχάλικου

Ανακοινώνει την προμήθεια αμμοχάλικου για το έτος 2013 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού. (06/06/2013)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός με Αντικείμενο : Γενική επισκευή (overhaul) υλικού ΛΟΛ «MAIN ROTOR HUB, Ε/Π Super Puma

Η Πολεμική Αεροπορία ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνινσμού με αντικείμενο: Γενική επισκευή (overhaul) υλικού ΛΟΛ «MAIN ROTOR HUB, Ε/Π Super Puma...... (28/08/2018)

περισσότερα »

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών : Διαγωνισμός με αντικείμενο: α)ανάδειξη ιδιωτικού συνεργείου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας χώρων της σχολής και πλύσης σκευών εστιατορίων - μαγειρείων, β) παροχή υπηρεσιών τραπεζοκόμων γ) παροχή υπηρεσιών καθαριότητας χώρων του βρεφονηπιακού σταθμού φρουράς Τρικάλων.

Η Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών προκηρύσσει διαγωνισμό  με αντικείμενο: α)ανάδειξη ιδιωτικού συνεργείου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας χώρων της σχολής και πλύσης σκευών εστιατορίων - μαγειρείων, β) παροχή υπηρεσιών τραπεζοκόμων γ) παροχή υπηρεσιών καθαριότητας χώρων του βρεφονηπιακού σταθμού φρουράς Τρικάλων. ..... (28/08/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Μετάθεση Διαγωνισμού 34/18 ε αντικείμενο την «Γενική Επισκευή (overhaul) δύο (2) τεμαχίων υλικού ΛΟΛ,NSN:1615145330577, P/N:332A32-1007-03T, MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER PUMA

1. Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 34/18 διαγωνισμού – τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με αντικείμενο την «Γενική Επισκευή (overhaul) δύο (2) τεμαχίων υλικού ΛΟΛ,NSN:1615145330577, P/N:332A32-1007-03T, MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER PUMA», με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ.2. Νέα καταληκτική ..... (28/08/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την παροχή ειδικής υπηρεσίας από αέρος ελέγχου (Flight Inspection and Calibration) αεροναυτιλιακών - οπτικών βοηθημάτων της Ελλάδας, με ενοικίαση αεροσκάφους μετά του πληρώματος του.

Μετάθεση της καταλιτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την παροχή ειδικής υπηρεσίας από αέρος ελέγχου (Flight Inspection and Calibration) αεροναυτιλιακών - οπτικών βοηθημάτων της Ελλάδας, με ενοικίαση αεροσκάφους μετά του πληρώματος του...... (28/08/2018)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας: Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας και του τμήματος αρμοδιότητάς του "Ξενώνας Ψυχαργώς"

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας και του τμήματος αρμοδιότητάς του : Ξενώνας Ψυχαργώς, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 160.494,91 € συμπερ. ΦΠΑ , για ένα (1) έτος. ..... (27/08/2018)

περισσότερα »

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΠεριΦ. Ηπείρου: Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Προμηθευτών " Γραφικής Ύλης και Ειδών Γραφείου" & " Εκτυπωτικού Χάρτου και Αναλώσιμων Εκτυπωτών ΦΑΞ και Εκτυπωτικών Μηχανημάτων"

Το Κ.Κ.Π.Π.Η. προκηρύσσει συνοπτικό πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής ανά είδος,για την ανάδειξη Προμηθευτών «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»& «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΦΑΞ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.170,00€ με ΦΠΑ για ..... (23/08/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου

Ο Δήμαρχος Αρταίων  διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 33.287,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Τρίτη 04-09-2018 κ..... (23/08/2018)

περισσότερα »

Υπ. Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την Ανάδειξη αναδόχου «Οδικής Μεταφοράς Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από και προς τις Χώρες της Ευρώπης, καθώς και εντός αυτών.

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας διενεργεί διαγωνισμό για την Ανάδειξη αναδόχου  «Οδικής Μεταφοράς Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από και προς τις  Χώρες της Ευρώπης, καθώς και εντός αυτών...... (23/08/2018)

περισσότερα »

4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης: Διαγωνισμός για την “Ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση και παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού.

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της με αριθμό πρωτ. 32100/13-08-2018 (ΑΔΑ : 60ΦΗΟΡ1Ο-ΨΤΖ) Απόφασης, προκηρύσσειΣυνοπτικό Διαγωνισμό για την “Ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση και παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ΚΚΜ, VRV, SPLIT, FCU) / («Παροχή Υπηρεσιών», CPV: 50730000-1, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων και «Ανταλλακτικά», CPV: 42512500-3, Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων)”, για τις α..... (22/08/2018)

περισσότερα »

Κέντρο Εκπαιδεύσεως Νεοσύλλεκτων Άρτας: Διαγωνισμός Ανάδειξης πλειοδότη Ενοικιαστή για την Εγκατάσταση Αυτόματων Πωλητών

Το ΚΕΝ Άρτας διακηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με βάση έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη ενοικιαστή για την εγκτάσταση τριών Αυτόματων Πωλητών Ψυχρών - Ζεστών Ροφημάτων, Αναψυκτικών - Νερού και Σνακ για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Νεοσύλλεκτων Άρτας και για το χρονικό διάστημα ενός (01) έτους με δικαίωμα μονομερούς παρατάσης έξι (6) μηνων και ενός (1) επιπλέον τριμήνου με συνέναιση και των δύο συμβαλλόμενων μετά από κοινή συνέναισ..... (20/08/2018)

περισσότερα »

Πολεμικό Ναυτικό: Διαγωνισμός για την προμήθεια μέσω σύναψης συμφωνίας πλαισίου με έναν οικονομικό φορέα, RAF - FAS ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ.

Το Πολεμικό Ναυτικό προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατα κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για την Προμήθεια μέσω σύναψης συμφωνίας πλαισίου με έναν οικονομικό φορέα, RAF- FAS ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. ..... (21/08/2018)

περισσότερα »

95 ΑΔΤΕ: Διαγωνισμός για την προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών για κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της 95 ΑΔΤΕ.

Σας γνωρίζουμε ότι, η 95 ΑΔΤΕ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (δ) σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια: «Νωπών Οπωροκηπευτικών για κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της 95 ΑΔΤΕ»...... (20/08/2018)

περισσότερα »

4η Υγειον. Περιφέρεια Μακεδονία και Θράκης: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης των Κέντρων Υγείας.

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της με αριθμό πρωτ. 32185/14-08-2018 (ΑΔΑ: 6ΡΘ7ΟΡ1Ο-7Ω7) Απόφασης, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης των Κέντρων Υγείας», αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 50720000-8, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης), συνολικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομ..... (20/08/2018)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την “Προμήθεια 175 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και οθονών και 15 επιπλέον οθονών / (CPV: 30213000-5, Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και CPV: 30231310-3, Επίπεδες οθόνες)”

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της με αριθμό πρωτ. 32167/13-8-2018 (ΑΔΑ : 63OEΟΡ1Ο-7ΜΚ) Απόφασης, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την “Προμήθεια 175 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και οθονών και 15 επιπλέον οθονών / (CPV: 30213000-5, Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και CPV: 30231310-3, Επίπεδες οθόνες)”, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και όλων των φορέων, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάν..... (14/08/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης Υπηρεσιών Παρασκευής Γευμάτων για τους Πρόσφυγες και Μετανάστες για την Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών στην περιοχή του πρώην Δημοτικού Σχολείου του χ. Βαγιοχώρι Δ. Βόλβης.

Διακήρυξη διαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης Υπηρεσιών Παρασκευής Γευμάτων για τους Πρόσφυγες και Μετανάστες για την Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών στην περιοχή του πρώην Δημοτικού Σχολείου του χ. Βαγιοχώρι Δ. Βόλβης...... (14/08/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Αναλώσιμων υλικών Εργαστηρίων » (CPV (3379000-4 -εργαστηριακά είδη-είδη υγιεινής και φαρμακευτικά είδη από γυαλί),

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ.10380/14-03-2018 9 ΑΔΑ:6ΔΠΕΟΡ1Ο-3ΓΟ Απόφαση διενέργειας Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Αναλώσιμων υλικών Εργαστηρίων » (CPV (3379000-4 -εργαστηριακά είδη-είδη υγιεινής και φαρμακευτικά είδη από γυαλί), για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 συνολικού προϋπολογισμού ..... (14/08/2018)

περισσότερα »

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών (κηπευτικά – αλιεύματα -κρέατα) για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων - Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών (κηπευτικά – αλιεύματα -κρέατα) για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων - Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας..... (14/08/2018)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας..... (14/08/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝ:Προμήθεια καυσίμων για κίνηση Π.Π στη νήσο Κύπρο

ΓΕΝ:Προμήθεια καυσίμων για κίνηση Π.Π στη νήσο Κύπρο..... (14/08/2018)

περισσότερα »

Β΄ Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Σίτισης Ιατρών» (CPV 55320000-9, Υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων)

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 17617/02.05.2018 (ΑΔΑ:ΩΣΩ6ΟΡ1Ο-72Δ) Απόφασης, Προκηρύσσει Β΄ Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Σίτισης Ιατρών» (CPV 55320000-9, Υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων), για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 για ένα χρόνο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρ..... (14/08/2018)

περισσότερα »

Γραφείο Προμηθειών - Γ.Ν. Ζακύνθου:Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8) (KAE 1611)}

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8) (KAE 1611)}. Πιθανή ποσότητα 42.500 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης 36.290,32 € προ ΦΠΑ ή 45.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών του Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για ένα (1) μήνα...... (14/08/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ακροσωληνίων Πυρόσβεσης

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια  Ακροσωληνίων Πυρόσβεσης..... (14/08/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Φορητών Ηλεκτροκίνητων & Υδραυλοκίνητων Εξαεριστήρων

Προκήρυξη ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Φορητών Ηλεκτροκίνητων & Υδραυλοκίνητων Εξαεριστήρων ..... (14/08/2018)

περισσότερα »

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Διενέργεια διαγωνισμού υπ’ αριθμ.94/2018 για την «Ετήσια Σύμβαση των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (24.596,64€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού  υπ’αριθμ.94/2018 για την  «Ετήσια Σύμβαση των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (24.596,64€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (09/08/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια THYRATRON για το P/E Τρίτων

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια THYRATRON για το P/E Τρίτων..... (14/08/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 22/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» και του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα», για ένα (1) έτος..

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 22/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» και του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα», για ένα (1) έτος....... (09/08/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. Δ.37/18 για την προμήθεια «Ειδών Κυλικείων» – ΑΔΑ : 6ΙΖΖ6-ΟΨ7

 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. Δ.37/18 για την προμήθεια «Ειδών Κυλικείων» – ΑΔΑ : 6ΙΖΖ6-ΟΨ7 ..... (09/08/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού αερολιμένων - εξοπλισμός φωτοσήμανσης κρρατικών αερολιμένων

Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού αερολιμένων - εξοπλισμός φωτοσήμανσης κρρατικών αερολιμένων..... (09/08/2018)

περισσότερα »

Aνακοίνωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.33/18 για την ''Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών για την Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός Αττικής''

Ανακοίνωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.33/18 για την ''Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών για την Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός Αττικής''..... (08/08/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔE.34/18 για την ''Γενική επισκευή (overhaul) δύο (2) τεμαχίων υλικού ΛΟΛ,NSN:1615145330577, P/N:332A32-1007-03T, MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER PUMA''

Ανακοίνωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔE.34/18 για την ''Γενική  επισκευή  (overhaul) δύο (2) τεμαχίων  υλικού  ΛΟΛ,NSN:1615145330577, P/N:332A32-1007-03T, MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER PUMA''  ..... (08/08/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2018 - 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου 2018 – 2019, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 143.210,70 € (66.831.66 € για το 2018 και 76.379,04 € για το 2019) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης ..... (06/08/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη του ανάδοχου –μισθωτή εκμετάλλευσης του κυλικείου που βρίσκεται εντός του ΕΚΕΜΣ

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη του ανάδοχου –μισθωτή εκμετάλλευσης του κυλικείου που βρίσκεται εντός του ΕΚΕΜΣ..... (03/08/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ΕΤΩΝ 2018 – 2019 (είδη αρτοποιείου ομάδα Θ’ για τις ΔΕ Αρταίων, Αμβρακικού, Φιλοθέης και για όλες τις ομάδες εκτός της Γ’ – είδη οπωροπωλείου για τις ΔΕ Βλαχερνών και Ξηροβουνίου)»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ    Διακηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθειατροφίμων του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ετών 2018-2019 (είδη αρτοποιείου ομάδα Θ’ για τις ΔΕ Αρταίων, Αμβρακικού, Φιλοθέης και για όλες τις ομάδες εκτός της Γ’ – είδη οπωροπωλείου για τις ΔΕ Βλαχερνών και Ξηροβουνίου) , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής όπως προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιο..... (03/08/2018)

περισσότερα »

ΥΠΑ: Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για το σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου (RCS) τπυ ΚΕΠΑΘΜ

ΥΠΑ: Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για το σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου (RCS) τπυ ΚΕΠΑΘΜ..... (01/08/2018)

περισσότερα »

ΥΠΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΥΠΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ..... (01/08/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 82/2018 (αρχικός:43/2018) για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ», CPV:33141800-8

424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 82/2018 (αρχικός:43/2018) για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ», CPV:33141800-8, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ ευρώ και εννέα λεπτών (19.408,09€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (01/08/2018)

περισσότερα »

88 Στρατιωτική Διοίκηση: Διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού για την προμήθεια «Ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των Κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων της 88 ΣΔΙ»

88 Στρατιωτική Διοίκηση: Διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού για την προμήθεια «Ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των Κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων της 88 ΣΔΙ»..... (01/08/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 93/2018 (αρχικός: 73/2018) για την προμήθεια «Ιατρικών Βοηθημάτων», CPV:33196000-0

424 ΓΣΝΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 93/2018 (αρχικός: 73/2018) για την προμήθεια «Ιατρικά Βοηθήματα», CPV:33196000-0, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εφτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι δύο ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (37.522,43€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (01/08/2018)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ξυλείας για την κατασκευή έξι (6) τ.μ. (Συμπεριλαμβανομένου κατασκευή και τοποθέτηση), προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας

Γνωστοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ξυλείας για την κατασκευή έξι (6) τ.μ. (Συμπεριλαμβανομένου κατασκευή και τοποθέτηση), προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας..... (31/07/2018)

περισσότερα »

485 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ:Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Γαλακτοκομικών Ειδών για τις ανάγκες των Κυλικείων – ΚΨΜ και του Συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών του Νομού Λάρισας

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Γαλακτοκομικών Ειδών για τις ανάγκες των Κυλικείων – ΚΨΜ και του Συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών του Νομού Λάρισας..... (31/07/2018)

περισσότερα »

485ΤΔ: Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Σφολιατοειδών, Αρτοσκευασμάτων και Ειδών Κυλικείου για τις Ανάγκες των Κυλικείων– ΚΨΜ και του Συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών του Νομού Λάρισας

485ΤΔ: Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Σφολιατοειδών, Αρτοσκευασμάτων και Ειδών Κυλικείου για τις Ανάγκες των Κυλικείων– ΚΨΜ και του Συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών του Νομού Λάρισας..... (31/07/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Ανακοίνωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 35/18 (Γενική επισκευή (overhaul) υλικού ΛΟΛ «MAIN ROTOR HUB, Ε/Π Super Puma»

Πολεμική Αεροπορία: Ανακοίνωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 35/18 (Γενική  επισκευή   (overhaul)  υλικού ΛΟΛ «MAIN ROTOR HUB, Ε/Π Super Puma»..... (31/07/2018)

περισσότερα »

ΥΠΑ: Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών από τρίτους και προμήθεια υλικών αναφορικά με τη συντήρηση και επισκευή των ιπτάμενων μέσων της ΥΠΑ/ΜΠΜ »

ΥΠΑ: Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών από τρίτους και προμήθεια υλικών αναφορικά με τη συντήρηση και επισκευή των ιπτάμενων μέσων της ΥΠΑ/ΜΠΜ »..... (31/07/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου, επισκευής και συντήρησης των ανελκυστήρων των οργανικών μονάδων της ΥΠΑ για χρονικό διάστημα ενός έτους (CPV 50750000-7)

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου, επισκευής και συντήρησης των ανελκυστήρων των οργανικών μονάδων της ΥΠΑ για χρονικό διάστημα ενός έτους (CPV 50750000-7) ..... (31/07/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝ: Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, με Αντικείμενο την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Warship AIS (W-AIS) επ’ ωφελεία Πολεμικών Πλοίων, Χρονικής Διάρκειας Τριών (3) Ετών και Έναντι Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Εκατόν Πενήντα Έξι Χιλιάδων Ευρώ (156.000,00€) (όποιο από τα 2 επέλθει πρώτο), απαλλασσομένου ΦΠΑ.

ΓΕΝ: Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, με Αντικείμενο την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Warship AIS (W-AIS) επ’ ωφελεία Πολεμικών Πλοίων, Χρονικής Διάρκειας Τριών (3) Ετών και Έναντι Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Εκατόν Πενήντα Έξι Χιλιάδων Ευρώ (156.000,00€) (όποιο από τα 2 επέλθει πρώτο), απαλλασσομένου ΦΠΑ...... (31/07/2018)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου:Συνοπτικός διαγωνισμός για τη συντήρηση κλιματισμού

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει: Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση κλιματισμού, ψυκτών και κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου, ΠΔΕ 2018, με συνολικό προϋπολογισμό 40.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 32.258,06 - ΦΠΑ : 7.741,94). Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού είναι η Τετάρτη 25-07-2018 και ώρα 1..... (23/07/2018)

περισσότερα »

ΓΝ Φλώρινας: Διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας

Το ΓΝ Φλώρινας προκηρύσσει διαγνωνισμό για την προμήιθεια αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας...... (20/07/2018)

περισσότερα »

ΓΝ Ζακύνθου: Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων κρεοπωλείου, Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων και Διαγωνισμό για την ανάθεση έργου "Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού"

Το ΓΝ Ζακύνθου προκηρρύσει την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους « ΤΡΟΦΙΜΑ» κατηγορία ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΕ 1511) Πιθανή ποσότητα 6345 κιλά, προϋπολ. δαπάνης 38.229,60 € προ ΦΠΑ ή 43.199,45 € συμπ. ΦΠΑ 13%, για κάλυψη αναγκών του Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, περίπου ενός (1) έτους. ..... (20/07/2018)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας διακηρύσει διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμω και λιπαντικών...... (20/07/2018)

περισσότερα »

650 Προκεχωρημένη Αποθήκη Υλικού Πολέμου: Διαγωνισμός για την προμήθεια αβουλκάνιστου ελαστικού.

Γνωρίζεται, ότι η Μονάδα πρόκειται να διεξάγει τον (γ) σχετικό συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την προμήθεια αβουλκάνιστου ελαστικού, επ’ ωφελεία 304 ΠΕΒ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (74.000,00€)...... (20/07/2018)

περισσότερα »

ΤΔ/ 41 Συντάγματος Πεζικού: Διαγωνισμός για την προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών Κατεψυγμένων Πουλερικών

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΤΔ/41 ΣΠ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, που θα αφορά στην Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών – Κατεψυγμένων Πουλερικών για την Μονάδα – Ανεξάρτητες Υπομονάδες και Υπηρεσίες της ΤΔ/41 ΣΠ...... (20/07/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμοί για προμήθεια ειδών ιματισμού και ειδών υπόδησης

Η Πολεμική Αεροπορία διενεργεί διαγωνισμούς για προμήθεια " ειδών ιματισμού" και "ειδών υπόδησης"...... (20/07/2018)

περισσότερα »

Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών: Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών συσσιτίου

Σας γνωρίζουμε ότι, η Σχολή σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών συσσιτίου ΓΚΤΕΔ για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας...... (12/07/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την προμήθεια Ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης των AVIONICS (FMS & ASD-B) του αεροσκάφους της ΥΠΑ/ΜΠΜ τύπου CESSNA CIΤAΤION 750X με στοιχεία νηολογίου SX-ECI

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής, για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης των AVIONICS (FMS & ASD-B) του αεροσκάφους της ΥΠΑ/ΜΠΜ τύπου CESSNA CIΤAΤION 750X με στοιχεία νηολογίου SX-ECI»...... (12/07/2018)

περισσότερα »

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Παρανεστίου, Νευροκοπίου, Ιάσμου, Εχίνου και Σταυρούπολης και του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου αρμοδιότητας 4ης ΥγειονομικήςΠεριφέρειας Μακεδονίας και Θράκης που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020(«Strengthening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-border arEas» με ακρωνύμιο SMiLe)” ..... (12/07/2018)

περισσότερα »

4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης: Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών στα Κέντρα Υγείας.

Β΄ Επαναληπτικός Πλειοδοτικός διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου - προμηθευτή για την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών στα Κέντρα Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (CPV 42930000-4, Μηχανήματα φυγοκέντρισης, στίλβωσης και αυτόματοι πωλητές), ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και των παρακάτω Παραρτημάτων της:..... (12/07/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Μετάθεση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 22/18

Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του υπ΄ αριθμ. ΔΕ.22/18 διαγωνισμού – τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με αντικείμενο την προμήθεια «Κλινών Νοσηλείας προς κάλυψη αναγκών 251 ΓΝΑ», με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 2α Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ...... (12/07/2018)

περισσότερα »

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού: Διαγωνισμός για την "Παροχή Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας VPN-1 του ΠΝ"

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (όπως αυτή προκύπτει βάση τύπου που αναλύεται στο παράρτημα «Γ» της παρούσας), για την παροχή Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας VPN-1 του ΠΝ. Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές...... (12/07/2018)

περισσότερα »

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει: Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου: για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2018, με συνολικό προϋπολογισμό 12.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 9.677,42, ΦΠΑ : 2.322,58). Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού είναι η ..... (09/07/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείων, λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (χαρτί φωτοτυπικό), υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων.

Ο Δήμαρχος Αρταίων διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (χαρτί φωτοτυπικό), υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας (36.387,71€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με προαίρεση 30% στην προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφεί..... (04/07/2018)

περισσότερα »

ΠΕ Άρτας: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης UPS, κάμερας IP, δικτύου VPN

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ..... (03/07/2018)

περισσότερα »

485 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ:Προμήθεια νωπών κρεάτων για τις ανάγκες του συσσυτίου των μονάδων - υπηρεσιών της φρουράς Ν. Λάρισας

485 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ:Προμήθεια νωπών κρεάτων για τις ανάγκες του συσσυτίου των μονάδων - υπηρεσιών της φρουράς Ν. Λάρισας..... (28/06/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ: Συνοπτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια Εξοπλισμού Αιμοδοσίας.

To 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ προκηρύσσει Διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού για την ενεργοποίηση τμήματος αιμοδοσίας...... (19/06/2018)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Σάντουιτς και Τοστ

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Σάντουιτς και Τοστ..... (28/06/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝ: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Αναπνευστήρα για Χρήση σε Υπερβαρικό Περιβάλλον και Δεκαετή (10) Συντήρησή του και Προμήθεια Συσκευής Μέτρησης Διαδερμικού Οξυγόνου του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

ΓΕΝ: Προκήρυξη για την Προμήθεια Αναπνευστήρα για Χρήση σε Υπερβαρικό Περιβάλλον και Δεκαετή (10) Συντήρησή του και  Προμήθεια Συσκευής Μέτρησης Διαδερμικού Οξυγόνου του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών..... (28/06/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Καθαριότητας για ΚΥΤ ΚΩ και ΚΥΤ ΛΕΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΤ ΚΩ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΤ ΛΕΡΟΥ..... (28/06/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ

Παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας και αποκομιδής πλεοναζόντων απορριμμάτων στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου για το μήνα Ιούλιο 2018 (Ταξινόμηση κατά CPV: 90910000-9)»..... (26/06/2018)

περισσότερα »

I Μεραρχία Πεζικού "ΣΜΥΡΝΗ": ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΕΑΤΩΝ- ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

I Μεραρχία Πεζικού "ΣΜΥΡΝΗ": ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΕΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018..... (26/06/2018)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός 4/18 Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΤΟΣΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ – ΚΨΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός 4/18 Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΤΟΣΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ – ΚΨΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ..... (26/06/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIXTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔ0118 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑΡ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIXTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔ0118 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑΡ»..... (26/06/2018)

περισσότερα »

ΓΝΝΠ "Αγ. Παντελεήμων" - ΓΝΔΑ "Αγ. Βαρβάρα": Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων για ένα έτος

ΓΝΝΠ "Αγ. Παντελεήμων" - ΓΝΔΑ "Αγ. Βαρβάρα": Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων για ένα έτος ..... (26/06/2018)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Προκήρυξη Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου “για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου”.

Προκήρυξη Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου “για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου”...... (25/06/2018)

περισσότερα »

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΜΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΜΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ..... (25/06/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ: Συνοπτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV: 33614000-7,«Αντιδιαρροϊκά, φάρμακα κατά των φλεγμονωδών νόσων/λοιμώξεων του εντέρου».

To 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ προκηρύσσει 1. Σε εκτέλεση των (β) και (γ) σχετικών, τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’ 78/2018, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV: 33614000-7, «Αντιδιαρροϊκά, φάρμακα κατά των φλεγμονωδών νόσων-λοιμώξεων του εντέρου», συνολικού μετά ΦΠΑ ποσού ύψους πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ (57.710,00 €)...... (19/06/2018)

περισσότερα »

Π.Ε. Άρτας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικών και χαρτικών ειδών.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικών και χαρτικών ειδών έτους 2018 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και των Υπηρεσιών των Δ/νσεων Εκπ/σης Ν. Άρτας...... (19/06/2018)

περισσότερα »

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’αριθμ. πρωτ. 20673/23.05.2018 (ΑΔΑ: 6Ξ04ΟΡ1Ο-9Ρ0) Απόφασης Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) για την προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, εποπτείας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), συνολικού προϋπολογισμού τριακόσιες εξήντα ..... (15/06/2018)

περισσότερα »

ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ: Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια γλυκισμάτων, για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ

Σας γνωρίζουμε ότι, το ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια γλυκισμάτων, για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών της Φρουράς Ν. Λάρισας...... (15/06/2018)

περισσότερα »

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός, για την προμήθεια «Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα για Ανοσολογικές εξετάσεις (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 23498/11-          06- 2018 (ΑΔΑ: 66XΠΟΡ1Ο-ΞΨΟ) Απόφασης διενέργειας,   Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα για Ανοσολογικές εξετάσεις (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» (CPV: 33127000-6 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ), στο πλαίσιο τ..... (15/06/2018)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας  προκειμένου να προβεί στην προμήθεια με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ειδών ατομικής προστασίας (ένδυσης) για τους υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας που απασχολούνται αποκλειστικά με εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου (διάνοιξη νέων οδών κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Π ρ ο σ κ α λ ε ί όσους έχουν ως κύρια δραστηριότητα την εμπορία ειδών ένδυσης (συμπεριλαμβάνονται ορειβατικά και κυνηγητικά) και διαθέτουν φυσικό κα..... (13/06/2018)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας:Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (υπόδησης)

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας  προκειμένου να προβεί στην προμήθεια με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ειδών ατομικής προστασίας (υπόδησης) για τους υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας που απασχολούνται αποκλειστικά με εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου (διάνοιξη νέων οδών κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Π ρ ο σ κ α λ ε ί όσους έχουν ως κύρια δραστηριότητα την εμπορία ειδών υπόδησης (συμπεριλαμβάνονται ορειβατικά και κυνηγητικά) και διαθέτουν φυσικό ..... (13/06/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων :Διαγωνισμός για την συντήρηση παραποτάμιου πάρκου, αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων και αθλοπαιδιών Καρδάμου Σκούπας

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE ..... (13/06/2018)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση του πρασίνου στο ΤΕΙ Ηπείρου

Το ΤΕΙ Ηπείρου επαναπροκηρύσσει: Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : για την συντήρηση & τον καλλωπισμό του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, τα Ιωάννινα, την Πρέβεζα και την Ηγουμενίτσα. Προϋπολογισμός: 14.350,00 Ευρώ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 17.794,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  το..... (13/06/2018)

περισσότερα »

Δ/νση Αστυνομίας Άρτας: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια υπολογιστών και προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών

Δ/νση Αστυνομίας Άρτας Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστών. ..... (12/06/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Επαναλητπικός Διαγωνισμός για την συντήρηση – υποστήριξη – αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού

Ο Δήμαρχος Αρταίων διακηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση – υποστήριξη – αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο των εργασιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3..... (08/06/2018)

περισσότερα »

Δ/νση Αστυνομίας Άρτας: Πρόσκληση εκδήλωσης εμδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών, προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Αστυνομίας Άρτας, έτους 2018. ..... (08/06/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την προμήθεια Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών προς κάλυψη αναγκών ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : «Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού (Φάρμακα Αισθητήριων Οργάνων – Αντινεοπλασματικά Φάρμακα – Κορτικοστεροειδή Φάρμ..... (08/06/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την προμήθεια Προμήθεια «Ελαστομερούς υλικού δύο (2) συστατικών σφράγισης αρμών δαπέδων αεροδρομίων της ΠΑ

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας δύο(2) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκεκαι ισχύει.3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Προμήθεια «Ελαστομερούς υλικού δύο (2) συστατικών σφράγισης αρμών δαπέδων αεροδρομίων της ΠΑ»...... (08/06/2018)

περισσότερα »

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων: Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών υπόδησης

Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών υπόδησης...... (08/06/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου : Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Εργαστηρίων

Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Επαναληπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Εργαστηρίων...... (08/06/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια κάδων απορριμάτων και κάδων κομποστοποίησης.

Ο Δήμορχος Αρταίων Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και κάδων κομποστοποίησης, με κριτήριο κατακύρωσης την της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά για τους κάδους απορριμμάτων (τμήμα Α) και με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής για τους κάδους κομποστοποίησης (τμήμα Β), συνολικής προϋπολο..... (05/06/2018)

περισσότερα »

1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ»: Διαγωνισμός για την προμήθεια Εφοδίων - Υλικών Σύναψης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσίας Σίτισης Φιλοξενίας Προσφύγων - Μεταναστών Κουτσόχερου Λάρισας

Συμβάσεις - Διαγωνισμοί για Προμήθεια Εφοδίων - Υλικών Σύναψης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσίας Σίτισης Δομής ΦιλοξενίαςΠροσφύγων - Μεταναστών Κουτσόχερου Λάρισας (Πρώην Στρδο «ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ»)...... (04/06/2018)

περισσότερα »

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: Διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και λιπαντικών.

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει: Ανοικτό Διαγωνισμό Ηλεκτρονικής Διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου: για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και λιπαντικών, για τις ανάγκες του ΤΕΙ Ηπείρου στις πόλεις της Άρτας, της Πρέβεζας, των Ιωαννίνων και της Ηγουμενίτσας. Προϋπολογισμός: 100.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χ..... (04/06/2018)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας: Διαγωνισμός για "Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού"

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προκηρρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ..... (01/06/2018)

περισσότερα »

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης: Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Κλιματιστικών

Συνοπτικός διαγωνισμός, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» ( CPV 42512200-0) για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης...... (04/06/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεοροπορία: Διαγωνισμός για την Προμήθεια "ΚΙΤ αναβάθμισης υλικού"

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Προμήθεια «Κιτ αναβάθμισης υλικού AHRU από AH – 800 σε LCR – 100 (ΚΙΤ P/N 215K4437C) και υλικού AHRU τύπου LCR – 100 (P/N 215T53208-2)...... (04/06/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP)

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, διάρκειας δύο (2) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : «Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP)»...... (04/06/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την προμήθεια "Αεροπορικού Καυσίμου JET - Α1"

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, διάρκειας δύο (2) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JΕΤ–Α1» που απαιτείται για τον ανεφοδιασμό των πτητικών μέσων [Αεροσκαφών (Α/Φ) και Ελικοπτέρων (Ε/Π)] της ΠΑ που προσ..... (04/06/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Υλικού Cylinder, P/N 150-201-1 Α/Φ CL-215».

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : «Προμήθεια Υλικού Cylinder, P/N 150-201-1 Α/Φ CL-215»...... (04/06/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την "Προμήθεια 906 Ειδών Υλικών των Αφών CL"

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : «Προμήθεια 906 Ειδών Υλικών των Αφών CL 215/415 »...... (04/06/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων και επιφανειών των εγκαταστάσεων των ΥΠΑ στο Νομό Αττικής

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων και επιφανειών των εγκαταστάσεων των ΥΠΑ ΣΤΟ Νομό Αττικής για το χρονικό διάστημα από 01/07/2018 έως 31/12/2018...... (04/06/2018)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού & Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει: Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου: για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2018. με συνολικό προϋπολογισμό 74.201,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:   59.839,52  ΦΠΑ : 14361,48) Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  του διαγωνισμού είναι η Πέμπτη 07-06-2018 και ώρα 12:00 Οι ενδ..... (30/05/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων

Ο Δήμαρχος Αρταίων Διακηρύσσει νέο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  συνολικού προϋπολογισμού  75.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   ​Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Πέμπτη 14-06-2018 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε η..... (24/05/2018)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας έτους 2018 για τις ανάγκες την Υπηρεσιών της ΠΕ Άρτας και των Υπηρεσιών των Δ/νσεων Εκπ/σης Ν. Άρτας. Καλούνται οι ενδιαφεόμενοι, ασχολούμενοι με την εμπορία ειδών καθαριότητας , όπως προσκομίσουν στην υπηρεσία έγγραφη προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη.  ..... (24/05/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝ: Διαγωνισμός για την Προμήθεια προμήθεια πέντε (5) RHIB για πλοία

Το ΓΝΗ προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο την προμήθεια πέντε (5) RHIB για πλοία ΑΣ (μετά μηχανής) [Τριών (3) 4,8μ εως 4,9μ και Δύο (2) 6μ]. Η τιμή των παρεχόμενων ειδών θα προσφέρεται σε ΕΥΡo χωρίς ΦΠΑ. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές...... (22/05/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Διαγωνισμοί για Ιατρικά Αέρια, Ακτινογραφικά Φιλμ, Βαμβάκι & Χαρτοβάμβακα & Υπηρεσίες Συντήρησης Μηχανημάτων

Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει τους κάτωθι Διαγωνισμούς: 1) Ιατρικά Αέρια 2) Ακτινογραφικά Φιλμ 3)Βαμβάκι & Χαρτοβάμβακα 4)Υπηρεσίες Συντήρησης Μηχανημάτων...... (22/05/2018)

περισσότερα »

Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση: Διαγωνισμός γιτ Σίτιση στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίσης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, Ηλεκτρονικό, Ανοιχτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για την Σύναψη Συμβάσεως Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης  (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου...... (22/05/2018)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την μίσθωση χώρου κατάλληλου, για χρήση ως εστιατόριο, για την σίτιση των φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου στην Πρέβεζα

Το ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη μίσθωσης χώρου κατάλληλου, επιφανείας τουλάχιστον 200 τ.μ. για χρήση ως εστιατορίου, για τη σίτιση των φοιτητών της Πρέβεζας, για τρία έτη με δυνατότητα ανανέωσης για δύο ακόμη, με ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 650,00 Ευρώ.       ..... (18/05/2018)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για τη συντήρηση & τον καλλωπισμό του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Ηπείρου, στην Άρτα , τα Ιωάννινα, την Πρέβεζα και την Ηγουμενίτσα ΠΔΕ 2018

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου: " για την συντήρηση & τον καλλωπισμό του περιβάλλοντος χώρου των εγκατάστασεων του ΤΕΙ  Ηπείρου, στην Άρτα , τα Ιωάννινα, την Πρέβεζα και την Ηγουμενίτσα ΠΔΕ 2018..... (16/05/2018)

περισσότερα »

Δημος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών καθαριότητας

Ο Δήμαρχος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής, και προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τα έτη 2018-2019 του Δήμου Αρταίων και Νομικών του Προσώπων (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π., ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.) και για το Δήμο Αρταίων δικαίωμα προαίρεσης 30%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 177.233,65€ συμπεριλα..... (16/05/2018)

περισσότερα »

Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΣΜΥΡΝΗ»: Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Κυλικείου

Σας γνωρίζουμε ότι η Μεραρχία σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 117 του (γ) σχετικού νόμου, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού(επαναληπτικού) διαγωνισμού, που αφορά στην:«Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις Μονάδες των ΦρουρώνΒέροιας – Αλεξάνδρειας - Νάουσας και ΛΑΦ Έδεσσας, κωδικοί CPV:15811510-4 (Σάντουιτς), 15812000-3 (Είδη Ζαχαροπλαστικής), 15812200-5 (Γλυκά)»...... (15/05/2018)

περισσότερα »

Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης "Θησέας" : Διαγωνισμός για προμήθεια Ανταλλακτικών

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμ, επαναπροκηρύσσει σύμφωνα με (δ) σχετικό, 1ο Επαναληπτικό Διαγωνισμό για προμήθεια Ανταλλακτικών (Υποστήριξη Τροχοφόρων M/S 240 - 290 GD )...... (15/05/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την συντήρηση - υποστήριξη - αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού.

Ο Δήμαρχος Αρταίων διακηρύσσει νέο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση – υποστήριξη – αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο των εργασιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (15/05/2018)

περισσότερα »

Δ/νση Αστυνομίας Άρτας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων υπηρεσιακιών οχημάτων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, με την διαδιακασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ελαστικών επισώτρων υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας και υφιστάμενων της Υπηρεσίας της...... (16/05/2018)

περισσότερα »

ΠΕ Άρτας/ Τμήμα Προμηθειών: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕ ΆΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»

ΠΕ Άρτας/ Τμήμα Προμηθειών: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕ ΆΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»..... (11/05/2018)

περισσότερα »

Γραφείο Προμηθειών - Γ.Ν. Ζακύνθου: Γνωστοποίηση διενέργειας ΠΜΔ αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ

Γραφείο Προμηθειών - Γ.Ν. Ζακύνθου: Γνωστοποίηση διενέργειας ΠΜΔ αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ..... (11/05/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων

Ο Δήμαρχος Αρταίων διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής συνολικού προϋπολογισμού 92.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.           Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Παρασκευή 01-06-2018 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα..... (10/05/2018)

περισσότερα »

95 Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής : Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κυλικείων

Η 95 ΑΔΤΕ διενεργεί διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των Μονάδων της 95ΑΔΤΕ...... (09/05/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝ: Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση Ενός(1) Στρεπτού Μετατροπέα

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με Αντικείμενο την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ενός (1) Στρεπτού Μετατροπέα Συχνοτήτων 260+/-10 KVA για Παροχή Ηλεκτρικής Ισχύος σε Πολεμικά Πλοίαστην Ν. Μεγίστη, Έναντι Εκτιμώμενης Αξίας 120.967,74 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ...... (09/05/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου: Διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστήρων ουρολογίας

Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθειαΑντιδραστηρίων ουρολογίας (33696700-2) (KAE 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων.προϋπ. δαπάνης 2.157,46 € προ ΦΠΑ ή 2.675,25 € συμπ. ΦΠΑ 24%για κάλυψη αναγκών περίπου οκτώ (8) μηνών. ..... (09/05/2018)

περισσότερα »

ΑΣΔΥΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια Εξοπλισμού (Υποστήριξη Α/Φ -Ε/Π)

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμ, επαναπροκηρύσσει σύμφωναμε το (δ) σχετικό, 1ο Επαναληπτικό Διαγωνισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Σύμβασης, για το Υποπρόγραμμα «Προμήθεια Εξοπλισμού (Υποστήριξη Α/Φ -Ε/Π)»...... (09/05/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για τη Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Ο Δήμαρχος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «διοργάνωση ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής συνολικού προϋπολογισμού 133.410,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (50.700,00 € για το έτος 2018 και τα 82.710,00 € για το έτος 2019).           Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus..... (08/05/2018)

περισσότερα »

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Διαγωνισμός Ανάδειξης Αναδόχου για τη σήτιση Φοιτητών

Επωνυμία Aναθέτουσας Αρχής, Δραστηριότητα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠEΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, (Ν.Π.Δ.Δ) Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη Τ.Κ.:22 131, ΤΡΙΠΟΛΗ, Γενική Κυβέρνηση, με κύρια δραστηριότητα την Εκπαίδευση. Υπηρεσία διεξαγωγής διαγωνισμού: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης-Τμήμα Προμηθειών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Τέρμα Καραϊσκάκη, Τρίπολη 22131 Στοιχεία Επικοινωνίας, Αρμόδιοι για πληροφορίες: τηλ: +30 2710 372111/372107, (Τσώκου Βασιλική ) +30 27410 74999 (Ασπρούδη Παρασκ..... (08/05/2018)

περισσότερα »

Πολεμικό Ναυτικό: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών Υποστήριξης Μειωτήρων

Το Πολεμικό Ναυτικό προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών Υποστήριξης Μειωτήρων..... (08/05/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων : Διαγωνισμός για τη Συντήρηση - Υποστήριξη - Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εφαρμογών Λογισμικού.

Ο Δήμαρχος Αρταίων διακηρρύσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση – υποστήριξη – αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο των εργασιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την..... (03/05/2018)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητας Άρτας: Διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής & του Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας.

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας Διενεργεί μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας...... (03/05/2018)

περισσότερα »

ΓΝ Ζακύνθου: Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού Διαφόρου & Διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Εργαστηρίων

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (KAE 1311),(CPV 33141000-0 «Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά»)προϋπ. δαπάνης 36.290,33 € προ ΦΠΑ ή 45.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. {Πιθανή ποσότητα : …….. 193170 τεμ., λίτρα , κ.λ.π.}Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Επί ποινή αποκλεισμού της προσφορά..... (03/05/2018)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: Διενέργεια επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας διενεργεί επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας...... (03/05/2018)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: Διαγωνισμός Μίσθωσης Ακινήτου & Διαγωνισμός Μίσθωσης Κλειστής και Στεγασμένης θέσης στάθμευσης

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας διενεργεί μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας καθώς & μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης κλειστής και στεγασμένης θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο του κ. Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.  ..... (02/05/2018)

περισσότερα »

Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ: Διαγωνισμός για την Προμήθεια κρεάτων – πουλερικών

Η Μεραρχία σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα στο άρθρο 117 του σχετικού νόμου, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στην:«Προμήθεια κρεάτων – πουλερικών για τις Μονάδες της Φρουράς Βέροιας – Αλεξάνδρειας - Νάουσας και ΛΑΦ Έδεσσας, με κωδικούς CPV: 15111200-1, 15113000-3, 15112130-6, 15115100-8, 15117000-1»...... (02/05/2018)

περισσότερα »

Πολεμικό Ναυτικό: Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός Ολοκληρωμένου Ηχοβολιστικού Συστήματος Πολλαπλής Δέσμης Μεσαίων Υδάτων

Το Πολεμικό Ναυτικό προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια ενός Ολοκληρωμένου Ηχοβολιστικού Συστήματος Πολλαπλής Δέσμης Μεσαίων Υδάτων...... (02/05/2018)

περισσότερα »

700 Στρατιωτικό Εργοστάσιο: Διαγωνισμός για πλαστικά κουμπιά

Το 700 Στρατιωτικό Εργοστάσιο διενεργεί διαγωνισμό για την προμήθεια πλαστικών κουμπιών. ..... (02/05/2018)

περισσότερα »

Πολεμικό Ναυτικό: Διαγωνισμός για την προμήθεια Κουρτινών Δέσμευσης

Το Πολεμικό Ναυτικό προκηρρύσει Διαγωνισμό για την προμήθεια Κουρτινών Δέσμευσης...... (02/05/2018)

περισσότερα »

Πολεμικό Ναυτικό : Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών Υποστήριξης Συστημάτων Στεγανότητας Ελικοφόρων Αξόνων

Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών Υποστήριξης Συστημάτων Στεγανότητας Ελικοφόρων Αξόνων...... (02/05/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για Προμήθεια Οχημάτων

Ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής : Την αριθμ. 7808(ΑΔΑM: 18PROC002887347) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Αρταίων (Επιβατικά , Ελαφρύ  Ημιφορτηγό, Μεταχειρισμένο Φορτηγό  Γερανοφόρο). Τους αριθ. 56075 (επιβατικά) 56076(ελαφρύ ημιφορτηγό) και αριθ. 56077(προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού), διαγωνισμών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Την απόφαση οικονομικής επιτροπής με αρ.196/2018.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ..... (27/04/2018)

περισσότερα »

Πολεμικό Ναυτικό : Διαγωνισμός Υλικών για τις ανάγκες πλοίων

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Υλικών για Κάλυψη Άμεσων και Επιτακτικών Αναγκών Α/Γ  τ. Σάμος...... (27/04/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου Επαναληπτικός Πρόχειρος Διαγωνισμός

Το Γ.Ν. Ζακύνθου Προκηρρύσει την διενέργεια Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου:« Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν (1) ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ »(CPV 71317210-8, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (ΚΑΕ 0419)ο οποίος θα αναλάβει την άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας, για το προσωπικό του Γ. Ν. Ζ.,για ένα (1) έτος. Σύνολο ωρών ετήσιας απασχόλησης … 260 ώρες περίπου .προϋπ. δαπάνης …… 3.145,16 € προ ΦΠΑ ή ….. 3.900,00..... (27/04/2018)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου: εκμετάλλευσης των εστιατορίων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει: Ανοικτό Διαγωνισμό Ηλεκτρονικής Διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την ανάδειξη αναδόχου: εκμετάλλευσης των εστιατορίων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα, για τη σίτιση των φοιτητών, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2019 μέχρι 31.12.2021...... (25/04/2018)

περισσότερα »

Λόχος Στρατηγείου 98 Ανωτέρας Διοικήσης Ταγμάτων Εθνοφυλακής: Προκήρυξη Διαγωνισμού για παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας και αποκομιδής πλεοναζόντων απορριμμάτων στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Σας γνωρίζουμε ότι σε εκτέλεση του (ιε) σχετικού και λαμβάνοντας υπόψη το (ιβ) όμοιο, που αφορά στη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων, κατόπιν διαπραγμάτευσης, με δημοσίευση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, ο Λ/Σ 98ΑΔΤΕ θα προβεί στη διενέργεια διαπραγμάτευσης με υποβολή έγγραφων ενσφράγιστων προσφορών, για τη σύναψη σύμβασης, που θα αφορά στηνπαροχή:«Υπηρεσιών Καθαριότητας και αποκομιδής πλεοναζόντων απορριμμάτων στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου(Ταξινόμηση κατά C..... (25/04/2018)

περισσότερα »

Σχολη Μονίμων Υπαξιωματικων: Διαγωνισμός για την προμήθεα γλυκισμάτων

Σας γνωρίζουμε ότι, η Σχολή σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό,θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια γλυκισμάτων, για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας...... (25/04/2018)

περισσότερα »

Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών: Διαγωνισμός Προμηθειών Ειδών Κάβας για τις ανάγκες των κυλικέιων

Σας γνωρίζουμε ότι, η Σχολή σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό,θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών κάβας, για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων –Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας...... (25/04/2018)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείου Ζακύνθου : Διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλώσιμων (ιμάντες) κλιματιστικών μονάδων και ανεμιστήρων απαγωγής β. Σακόφιλτρων γ. Πρόφιλτρων και δ. Απόλυτων φίλτρων

Το Γενικό Νοσοκομείου Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:α. Αναλώσιμων (ιμάντες) κλιματιστικών μονάδων και ανεμιστήρων απαγωγής β. Σακόφιλτρων γ. Πρόφιλτρων και δ. Απόλυτων φίλτρων(CPV 42512500-3 «Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων») (KAE 1439)προϋπολ. δαπάνης 9.966,31 προ ΦΠΑ ή 12.358,22 € συμπ. ΦΠΑ 24%,για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους...... (25/04/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Τμήμα Προμηθειών: Διαγωνισμός για την μεταφορά – μετεγκατάσταση των μονάδων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) εντός του νομού Αττικής

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την μεταφορά – μετεγκατάσταση των μονάδων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) εντός του νομού Αττικής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.p..... (25/04/2018)

περισσότερα »

Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού Θησέας Δ/νση Προμηθειών: Διαγωνισμός για την προμήθεια toner & Maintenance Kit

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, προκηρύσσει με το (β) σχετικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη ΣυμφωνίαςΠλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (Tonerκαι Maintenance Kit), για ανάγκες ΣΞ...... (25/04/2018)

περισσότερα »

Ματαίωση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για 1 κλιματιστικό για την ΠΕ Άρτας.

Σας ενημερώνουμε ότι ματαιώνεται η αριθ. οικ.1410/13-04-2018 Πρόσκλησηυποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός κλιματιστικού μηχανήματος για τις ανάγκεςτης Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας για λόγους επαναπροσδιορισμού των τεχνικών προδιαγραφών και των αναγκών της ανωτέρω υπηρεσίας...... (20/04/2018)

περισσότερα »

4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης : Διαγωνισμός για την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών

Α΄ Επαναληπτικός Πλειοδοτικός διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου - προμηθευτή για την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών στα Κέντρα Υγείας (πρώην ΠΕΔΥ - Μονάδες Υγείας και Κέντρα Υγείας), αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (CPV 42930000-4, Μηχανήματα φυγοκέντρισης, στίλβωσης και αυτόματοι πωλητές)...... (19/04/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεοροπορίας : Διαγωνισμός για την Επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) Έκδοσης Αδειών Προσωπικού Αερομεταφορών, της εταιρείας 01 SOLUTIONS

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή «για την Επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) Έκδοσης Αδειών Προσωπικού Αερομεταφορών, της εταιρείας 01 SOLUTIONS»,( CPV 48610000-7).Ημερομηνία διενέργειας 03/05/2018 και ώρα 10:00 π.μ.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 02/05/2018 και ώρα 14:00 μ.μ...... (19/04/2018)

περισσότερα »

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης: Διαγωνισμός Υπηρεσιών Μεταφοράς και Διαχείρισης των Υγρών Εμφάνισης και Στερέωσης των Ακτινολογικών Εργαστηρίων

Συνοπτικός Α΄ Επαναληπτικός διαγωνισμός, για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ( CPV 90524100-7) του ΠΠΥΥ2015 για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με αριθμό διακήρυξης 44/2018 και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά..... (19/04/2018)

περισσότερα »

Περιφειακή Ενότητα Άρτας : Πρόσκληση για Υποβολή Προσφοράς για την προμήθεια ενός κλιματιστικού

Πρόσκληση για Υποβολή ΠροσφοράςΚαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ασχολούμενοι με την εμπορία κλιματιστικών μηχανημάτων,όπως προσκομίσουν στην υπηρεσία μας, έως την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018, έγγραφηπροσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, για την προμήθεια ενός (1) κλιματιστικού μηχανήματος Ψύξης – Θέρμανσης Ονομαστικής Απόδοσης 13.000 – 14.000 BTU και Ενεργειακής Κλάσης Α+,για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00€) με..... (17/04/2018)

περισσότερα »

Δημος Αρταίων: Διαγωνισμός για την καταπολέμηση κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους

Ο Δήμαρχος Αρταίων Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την καταπολέμηση κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των εργασιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 34.782,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ..... (17/04/2018)

περισσότερα »

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κινησης.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας καλεί 'ολους τους ενδιαφερόμενους  να υποβάλλουν προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες των υπηρεσιών τηςΑποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύουν σε: Άρτα, Θεσπρωτία,Κόνιτσα, Πρέβεζα, Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, για το έτος 2018.Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), κατ’ εφαρμο..... (17/04/2018)

περισσότερα »

Επιμελητήριο Ηλείας: Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Το Επιμελητήριο Ηλείας προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόμιμα σε Ελλάδα και εξωτερικό όπως καταθέσουν ΓΡΑΠΤΕΣ προσφορές σε εσώκλειστο φάκελο στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ηλείας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξπλισμού για το έργο: " Balkan Ideas Network for Sustainable innovations in the agro food sector. ..... (11/04/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός Νευροχειρουργικού Μικροσκοπίου για το 424 ΓΣΝΕ

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, προκηρύσσει με το σχετικό, Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για το 424 ΓΣΝΕ ( Ένα (1) Νευροχειρουργικό Μικροσκόπιο Μετά Παρελκομένων)...... (11/04/2018)

περισσότερα »

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις Μονάδες των Φρουρών Βέροιας – Αλεξάνδρειας - Νάουσας, κωδικοί CPV: 15811510-4 (Σάντουιτς), 15812000-3 (Είδη Ζαχαροπλαστικής), 15812200-5 (Γλυκά)»

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις Μονάδες των Φρουρών Βέροιας – Αλεξάνδρειας - Νάουσας, κωδικοί CPV: 15811510-4 (Σάντουιτς), 15812000-3 (Είδη Ζαχαροπλαστικής), 15812200-5 (Γλυκά)»..... (10/04/2018)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια παγωτών, για κάλυψη αναγκών (ΚΨΜ και συσσίτιο) των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Θεσσαλονίκης και Ρεντίνας

Συνοπτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια παγωτών, για κάλυψη αναγκών (ΚΨΜ και συσσίτιο) των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Θεσσαλονίκης και Ρεντίνας..... (10/04/2018)

περισσότερα »

Γραφείο Προμηθειών - Γ.Ν. Ζακύνθου: Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ (ΠΠΥΥ 2015)

Γραφείο Προμηθειών - Γ.Ν. Ζακύνθου: Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ (ΠΠΥΥ 2015) ..... (04/04/2018)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά: Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός πλήρους συστήματος εύκαμπτου βρογχοσκοπίου.

Το Γ.Ν.Ν.Π. " Άγιος Παντελεήμων" - Γ.Ν.Δ.Α. "Η Αγία Βαρβάρα" προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός πλήρουσ συστήματος εύκαμπτου βρογχοσκοπίου...... (03/04/2018)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά: Διαγωνισμός για την προμήθεια " Ειδικά Προϊόντα Διατροφής ".

Το Γ.Ν.Ν.Π. " Άγιος Παντελεήμων" - Γ.Ν.Δ.Α. "Η Αγία Βαρβάρα" προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια "Ειδικά Προϊόντα Διατροφής" ...... (03/04/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός Προμήθειας Οχημάτων

Ο Δήμαρχος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, μεταχειρισμένο φορτηγό γερανοφόρο) Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 95.360,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr..... (02/04/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεοροπορίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια Καυσίμων για τις Οργανικές μονάδες ΥΠΑ για το έτος 2018

Η Υπηρεσια Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφροά βάσει τιμής , για την προμήθεια Καυσίμων για τις Οργανικές μονάδες ΥΠΑ για το έτος 2018...... (02/04/2018)

περισσότερα »

98 Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής - Δ/νση Εφοδιασμού Μεταφορών: Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων της 98 ΑΔΤΕ»

Σας γνωρίζουμε ότι η 98 ΑΔΤΕ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (ζ)σχετικό και  σε συνέχεια των (η), (θ) και (ι) ομοίων, θα προβεί στη διενέργεια επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια:«Οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων της 98 ΑΔΤΕ»..... (02/04/2018)

περισσότερα »

98 Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής - Δ/νση Εφοδιασμού Μεταφορών: Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών

Σας γνωρίζουμε ότι η 98 ΑΔΤΕ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (στ)σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια:«Νωπών Κρεάτων και Πουλερικώνγια τις ανάγκες των Μονάδων της 98 ΑΔΤΕ καιτου Στρατιωτικού Πρατηρίου Λέσβου (ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ)»...... (02/04/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ν.Π. " Αγιος Παντελεήμων - Γ.Ν.Δ.Α. " Η Αγία Βαρβάρα: Διαγωνισμός για την προμήθεια διαφόρων Ιατρικών Αερίων

Το Γ.Ν.Ν.Π. " Αγιος Παντελεήμων - Γ.Ν.Δ.Α. " Η Αγία Βαρβάρα προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια διαφόρων Ιατρικών Αερίων...... (02/04/2018)

περισσότερα »

98 Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής - Δ/νση Εφοδιασμού Μεταφορών: Διαγωνισμός για την παροχή " Υπηρεσιών Καθαριότητας και αποκομιδής πλεοναζόντων απορριμμάτων

Σας γνωρίζουμε ότι σε εκτέλεση του (ιδ) σχετικού και λαμβάνοντας υπόψη το (ιβ) όμοιο, που αφορά στη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων, κατόπιν διαπραγμάτευσης, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ο Λ/Σ 98 ΑΔΤΕ θα προβεί στη διενέργεια διαπραγμάτευσης με υποβολή προσφορών, για τη σύναψη σύμβασης, που θα αφορά στην παροχή:«Υπηρεσιών Καθαριότητας και αποκομιδής πλεοναζόντων απορριμμάτωνστο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου...... (02/04/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ν.Π. " Αγιος Παντελεήμων - Γ.Ν.Δ.Α. " Η Αγία Βαρβάρα: Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός φορητού υπερηχοτομογράφου

Το Γ.Ν.Ν.Π. " Αγιος Παντελεήμων - Γ.Ν.Δ.Α. " Η Αγία Βαρβάρα προκηρύσσει για την προμήθεια ενός φορητού υπερηχοτομογράφου διαγωνισμό για την προμήθεια ενός υπερηχοτομογράφου...... (02/04/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για Συντήρηση Πρασίνου Αθλητικών Γηπέδου Δήμου Αρταίων.

Ο Δήμαρχος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων (νέες εργασίες), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής συνολικού προϋπολογισμού 149.916,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (125.000,00 € για το έτος 2018 και τα 24.916,00 € για το έτος 2019).           Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promit..... (27/03/2018)

περισσότερα »

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης: Διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης και Σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή «Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης και Σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων» (CPV : 79212100-4), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικούπροϋπολογισμού είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (29.500,00€) συμπεριλαμβανομένουτου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορ άαποκλειστικά βάσει τιμής, με δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης έως του ποσού των 7.375,00€. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 12/4/20..... (27/03/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας : Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου " Ραφής Στολών - Πηλικίων - Θερινών Παντελονιών Μαθητών - Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών.

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Ανάδειξη αναδόχου «Ραφής Στολών– Πηλικίων–Θερινών Παντελονιών Μαθητών–Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών (ΣΙ– ΣΜΥΑ–ΣΥΔ).»...... (27/03/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την συντήρηση επτά (7) ανελκυστήρων κτιρίων του ΤΕΙ Ηπείρου 2018-2019

Προκήρυξη Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου: «για την συντήρηση επτά (7) ανελκυστήρων κτιρίων του ΤΕΙ Ηπείρου 2018-2019, ΠΔΕ 2018»..... (26/03/2018)

περισσότερα »

Γεν. Νοσοκομείο Άρτας: Διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Θεραπείας Νεφρών

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Θεραπείας Νεφρών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας...... (26/03/2018)

περισσότερα »

700 Στρατιωτικό Εργοστάστιο: Διαγωνισμός για Ελαστικό Βουλκανισμό Αρβυλών

Σας ενημερώνουμε ότι στις 29 Μαρτίου και ώρα 10:00 θα διενεργηθεί διαγωνισμός για την προμήθεια Ελαστικού Βουλκανισμού Αρβυλών..... (26/03/2018)

περισσότερα »

29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ» 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Διαγωνισμός Νωπών Κρεάτων

Σας γνωρίζουμε, ότι η Ταξιαρχία, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που αφορά στην προμήθεια: «Νωπών κρεάτων και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων στην ΠΕ Ροδόπης».  ..... (23/03/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διακήρυξη δημοπρασίας για την περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

        Ο Δήμαρχος Αρταίων    διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς ετών 2018 - 2019», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής συνολικού προϋπολογισμού 132.402,24 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (66.404,48 € για το έτος 2018 και τα 65.997,76 € για το έτος 2019).           Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής π..... (22/03/2018)

περισσότερα »

ΓΝ Δυτικής Αττικής "ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ": Προκήρυξη Διαγωνισμού Εξοπλισμού Πληροφορικής

Το Γ.Ν.Ν.Π. "Άγιος Παντελεήμων" - Γ.Ν.Δ.Α. "Η Αγία Βαρβάρα" προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια 22 τεμ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 18/04/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ...... (22/03/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας: Προμήθεια «Φωτοαντιγραφικού χαρτιού διαστάσεων Α4»

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, διάρκειας δύο(2) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Προμήθεια «Φωτοαντιγραφικού χαρτιού διαστάσεων Α4»...... (22/03/2018)

περισσότερα »

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού Προμήθεια Υπερηχοτομογράφου Γενικής Χρήσης Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Ανακοινώνεται ότι μετατίθεται ο προς διενέργεια Δημόσιος Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός 02/18 για την «Προμήθεια Υπερηχοτομογράφου Γενικής Χρήσης Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ) μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Δύο (2) Ετών και Συντήρησή του μέσω Σύναψής Συμφωνίας Πλαίσιο Δέκα (10) Ετών, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Εκατόν Είκοσι Οκτώ Χιλιάδων Ευρώ (128.000,00€), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων Υπέρ Δημοσίου και Τρίτων». Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 27 Απριλί..... (22/03/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Κάλυψη αναγκών Γυναικολογικού Τμήματος- Προμήθεια Λαπαροσκοπικών Εργαλείων»

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Κάλυψη αναγκών Γυναικολογικού Τμήματος-Προμήθεια Λαπαροσκοπικών Εργαλείων»...... (22/03/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ:Διενέργεια διαγωνισμού για τη «Σύνταξη Πρωτοκόλλων για την αποφυγή σφαλμάτων στην ακινητοποίηση των ασθενών, για την ασφαλή εκτέλεση των θεραπευτικών πλάνων και δυνατότητες θεραπειών IMRT.

Διενέργεια διαγωνισμού για τη «Σύνταξη Πρωτοκόλλων για την αποφυγή σφαλμάτων στην ακινητοποίηση των ασθενών, για την ασφαλή εκτέλεση των θεραπευτικών πλάνων και δυνατότητες θεραπειών IMRT...... (22/03/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ:Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Iατρικές αναπνευστικές συσκευές»

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Iατρικές αναπνευστικές συσκευές»...... (22/03/2018)

περισσότερα »

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει Επαναληπτικό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Ηλεκτρονικών Ραπτομηχανών Κουμπότρυπας με Κορδονέτο ή Χωρίς.

Η  ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, 2ο Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για την Προμήθεια Τεσσάρων  (4) Ηλεκτρονικών Ραπτομηχανών Κουμπότρυπας με Κορδονέτο ή Χωρίς, για την Επαύξηση των Δυνατοτήτων της Παραγωγικής Διαδικασίας του 700 ΣΕ, προς Κάλυψη Αναγκών και των Τριών Κλάδων των ΕΔ...... (22/03/2018)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου "Άγιος Διονύσιος": Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με λοιπό προσωπικό ειδικότητας ΠΕ Ακτινοφυσικής

Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου για την κάλυψη των αναγκών ακτινοπροστασίας του Ακτινολογικού Εργαστηρίου κατηγορίας Χ-3 σύμφωνα με τον κανονισμό ακτινοπροστασίας, ενδιαφέρεται για συνεργασία με ένα ακτινοφυσικό με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους έναντι συνολικής αμοιβής 3,500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 19/3/2018 μέχρι την 27-3-2018...... (22/03/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Εργασιών Καθαριότητας & Υπηρεσιών Αποκομιδής Μεταφοράς & Διάθεσης των Επικίνδυνων Αποβλήτων του ΝΙΜΤΣ

Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την Ανάθεση Εργασιών Καθαριότητας, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού τριών εκατομμύριων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.900.000,00€) πλέον ΦΠΑ, CPV: 90911200-8. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής ..... (22/03/2018)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ: Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την "προμήθεια Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών Δήμου Άρταιων και Νομικά Πρόσωπα ετών 2018-2019

Ο Δήμαρχος Αρταίων Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό επαναληπτικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθειακαυσίμων και ελαιολιπαντικώντου Δήμου Αρταίων και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2018 - 2019 (καύσιμα για τα νομικά πρόσωπα), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης,... (16/03/2018)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την συντήρηση 4 μετασχηματιστών του ΤΕΙ Ηπείρου.

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει: Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : για την συντήρηση τεσσάρων (4) μετασχηματιστών του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2018. Προϋπολογισμός: 5.645,16 Ευρώ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 7.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. Τόπος υποβολής προσφορών : Τμήμα Προμηθειών, Διοικητήριο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΑΡΤΑ. Ημ/νία Διαγωνισμού: 28/03/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα ..... (16/03/2018)

περισσότερα »

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης: Προκήρυξη Ηλεκτρονικού δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Γάζα-Επίδεσμοι»

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ.43123/27-10-2017 (ΑΔΑ:ΩΙΘΙΟΡ1Ο-ΗΣΞ) Απόφασης Διοικητή .ΠροκηρύσσειΗλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Γάζα-Επίδεσμοι» (CPV: 33141114-2), για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 συνολικού προϋπολογισμού είκοσι οχτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα επτά λεπτών(28.737,5..... (16/03/2018)

περισσότερα »

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια «Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα για Αιματολογικές εξετάσεις (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)»

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 9104 / 06-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΗΞΛΟΡ1Ο-1ΟΥ) Απόφασης διενέργειας,ΠροκηρύσσειΗλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα για Αιματολογικές εξετάσεις (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» (CPV:33696200-7 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ), στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015, με αριθμό διακήρυξης 23/2018, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (280.000,00€) μ..... (16/03/2018)

περισσότερα »

Πολεμικό Ναυτικό:Διενέργεια Δημοσίου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Ανακοινώνεται ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ) μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Δύο (2) Ετών και Συντήρησής του μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Δέκα (10) Ετών, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Εξακοσίων Σαράντα Χιλιάδων Ευρώ (640.000,00€), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 20 Απριλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ. Ημερομηνία λήξης υποβολής τω..... (16/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΑΥ)/Αεροδρόμιο Ελευσίνας: Ανάδειξη αναδόχου «Διακίνησης/μεταφοράς (Freight Forwarder)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 40, ΤΚ 11521 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΤΗΛ. : 210 – 8705010, FAX : 210 – 64456332. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Ανάδειξη αναδόχου «Διακί..... (16/03/2018)

περισσότερα »

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης:Α΄ Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Γραφικής Ύλης»

Α΄ Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Γραφικής Ύλης» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας- Π.Ε.Δ.Υ., των Μονάδων Υγείας- Π.Ε.Δ.Υ. και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV : 30192700-8), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα ενός χιλιάδων εξήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (61.062,50€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης μέχρι να εξαντληθεί το οικονομικό αποτέλεσμα της σύμβασης ..... (16/03/2018)

περισσότερα »

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης: Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού

Β΄ Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού, CPV 30197643-5, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, ΠΠΥΥ 2015,προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα εφτά λεπτών 60.483,87€ πλέον Φ.Π.Α. και εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ 75.000,00€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ..... (16/03/2018)

περισσότερα »

Π.Ε.Άρτας Δ/νση Τεχνικών Έργων: Διαγωνισμός προμήθειας και εγκατάστασης UPS, κάμερας IP, δικτύου VPN για ανάγκες του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας - Καλογερικού

Προσκαλεί Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στη Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας, 2ος όροφος, Ταγμ. Παπακώστα 6, έως την Τετάρτη 28/03/2018, ώρα 10:00. Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί ιδιοχείρως ή να αποσταλεί ταχυδρομικά ή με courier. Με τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, θα γίνει αποσφράγιση των προσφορών. Προσφορές οι οποίες υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν θα γίνουν δεκτές. ..... (13/03/2018)

περισσότερα »

4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης:Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ»

A’ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́ αριθμ. 18 / 2018 για την Προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015 συνολικού προϋπολογισμού 4.977.65€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης για χρονικό διάστημα τριών μηνών προϋπολογισμού 1.244,41€ με ΦΠΑ,με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ  ..... (12/03/2018)

περισσότερα »

95 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ: Διαγωνισμός προμήθεια: «Αναψυκτικών – χυμών – εμφιαλωμένου νερού για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων της 95 ΑΔΤΕ»

Σας γνωρίζουμε ότι, η 95 ΑΔΤΕ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (δ) σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια: «Αναψυκτικών – χυμών – εμφιαλωμένου νερού για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων της 95 ΑΔΤΕ» Συναφώς, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. 01/2018 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείμενο προς δημοσίευση στον Τύπο, που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό.  ..... (12/03/2018)

περισσότερα »

4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλώσιμων οδοντιατρικών υλικών, Αναλώσιμων ορθοδοντικών υλικών και Αναλώσιμων υλικών εργαστηρίου οδοντοτεχνιτών για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υπ ́ αριθμ.31/2018 Για την προμήθεια Αναλώσιμων οδοντιατρικών υλικών, Αναλώσιμων ορθοδοντικών υλικών και Αναλώσιμων υλικών εργαστηρίου οδοντοτεχνιτών για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας (Πρώην Μονάδων Υγείας) αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2014, προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.329,94€ πλέον ΦΠΑ 3.199,27 συνολική δαπάνη 22.529,21€ και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλεισ..... (12/03/2018)

περισσότερα »

4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης: B’Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Σύριγγες ινσουλίνης με ενσωματωμένη βελόνα 27G μη αποσπώμενη»

Σας γνωρίζουμε ότι η 4ηΥγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.51459/22-12-2017 (ΑΔΑ:ΩΝΟΛΟΡ1Ο-23Ξ) Απόφασης του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με τη διενέργεια έρευνας αγοράς , η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.4ype.gr), στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων την-2018 , για την προμήθεια «Σύριγγες ινσουλίνης με ενσωματωμέν..... (12/03/2018)

περισσότερα »

4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ BINΥΛΙΟΥ»

Έρευνα αγοράς υπ ́αριθμ.9/ 2018 Για την Προμήθεια «ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ BINΥΛΙΟΥ» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015 συνολικού προϋπολογισμού 4.588,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης χρονικά για τρεις (3) μήνες με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (12/03/2018)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα, στην Ηγουμενίτσα.     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (12/03/2018)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας -Πειραιά "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ": Διαγωνισμός για την Συντήρηση των κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 08/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου «Συντήρησης των κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Νίκαιας ́ ́Αγ.Παντελεήμων ́ ́ και του Γ.Ν. Δυτικής Αττικής ́Η Αγ.Βαρβάρα ́ ́ για ένα (1) έτος».   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (12/03/2018)

περισσότερα »

4ης Υγειονομικής Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης: Διαγωνισμός για την παροχή «Υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης των υγρών εμφάνισης και στερέωσης των ακτινολογικών εργαστηρίων των Κέντρων Υγείας»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́αριθμ. 16/2018 Του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή «Υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης των υγρών εμφάνισης και στερέωσης των ακτινολογικών εργαστηρίων των Κέντρων Υγείας», αρμοδιότητας της 4ηςΥ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 90524100-7), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,με δικαίωμα προαίρεσης δίμηνης μονομερούς παράτασης έως του ποσού των 10.000,00€ και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέ..... (12/03/2018)

περισσότερα »

4ης Υγειονομικής Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης: Διαγωνισμός «Ενισχύοντας την πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα σε απομονωμένες και υποβαθμισμένες διασυνοριακές περιοχές»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́αριθμ. 21/ 2018 Του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Διοικητική Υποστήριξη του έργου της 4ης Υγειονομικής Υπηρεσίας Μακεδονίας-Θράκης «Ενισχύοντας την πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα σε απομονωμένες και υποβαθμισμένες διασυνοριακές περιοχές»(«Strengthening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-borderarEas» -SMiLe), στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”(CPV: 79400000-8), συνολικού προ..... (12/03/2018)

περισσότερα »

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού: Διαγωνισμός για την Προμήθεια 15 Ελαστικών Λέμβων και 15 Εξωλέμβιων Μηχανών

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους και έναντι συνολικής αξίας 300.000,00€ (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο), με αντικείμενο την προμήθεια 15 ελαστικών Λέμβων και 15 Εξωλέμβιων Μηχανών. Η τιμή των παρεχόμενων ειδών θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. Επιτρέπεται η υποβολή προ..... (12/03/2018)

περισσότερα »

4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση «Τριών (3) Ακτινογραφικών Μηχανημάτων και τριών (3) Συστημάτων Ψηφιοποίησης Εικόνων»

Του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση «Τριών (3) Ακτινογραφικών Μηχανημάτων και τριών (3) Συστημάτων Ψηφιοποίησης Εικόνων» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Παρανεστίου, Ιάσμου και Σταυρούπολης, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (226.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που έχει ενταχθεί στο έργο«Ενδυνάμωση της Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Περίθαλψης σε Απομονωμένες και Υποβαθμισμένες Διασυνοριακές..... (12/03/2018)

περισσότερα »

Γρ. ΟΕΥ Σόφιας: Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Μαρτίου 2018

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Μαρτίου 2018..... (08/03/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ Διακηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.τ.λ. Δήμου Αρταίων (1η ομάδα – ξυλουργικά), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 5.139,63 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην..... (07/03/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" : Διαγωνισμός για την προμήθεια ΙΞΩ∆ΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. ∆ιακ. 7/2018), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την προμήθεια ΙΞΩ∆ΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, για ένα (1) έτος (CPV: 24327000-2), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 41.117,88 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 20-03-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Η διακήρυξη Νο 7/2018..... (07/03/2018)

περισσότερα »

Γ.NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ"ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ": Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) υπερηχοτομογράφου

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Συνοπτικό διαγωνισμό (Α.∆. 6/2018), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την προμήθεια «ενός (1) υπερηχοτομογράφου για το Τμήμα Υπερήχων του Νοσοκομείου μας» - (CPV33112200-0), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.640 € συμπ/νου Φ.Π.Α. (24%), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 15-03-2018 και ώρα 10:00 π.μ Η διακήρυξη No 6/201..... (07/03/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ραδιοβολίδων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ηλεκτρονικό ανοικτό επαναλητπικό διαγωνισμό (ως επανάληψη του ακυρωθέντος ΔΕ.56/17), σε ευρώ (€), με σκοπό την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια 5.200 τεμαχίων ραδιοβολίδων προς κάλυψη αναγκων ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 712.903,23€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 884.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.    ..... (07/03/2018)

περισσότερα »

ΧΙΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΕΒΡΟΥ»: Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του 216 ΚΙΧΝΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτηρίων (CPV: 909 112 00-8), για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τους χώρους του 216 ΚΙΧΝΕ, του Οδοντιατρείου Φρουράς Αλεξανδρούπολης και του Παραρτήματος Αλεξανδρούπολης του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, καθώς και με βάση τις Λειτουργικές Απαιτήσεις της διακήρυξης...... (07/03/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών, για την προμήθεια πεντακοσίων σαράντα (540) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 143.709,68€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 178.200,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (τιμή μονάδος (Η/Υ) 330,00 € με ΦΠΑ). Ως κριτήριο κατακύρωση..... (06/03/2018)

περισσότερα »

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως : Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Συσκευές και όργανα έγχυσης»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ   Σε εκτέλεση του(γ) σχετικού, Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 18/2018 για την προμήθεια «Συσκευές και όργανα έγχυσης», CPV:33194100-7 συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ  ..... (01/03/2018)

περισσότερα »

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως : Διαγωνισμός για την Προμήθεια: « Iατρικές Προμήθειες»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ   Σε εκτέλεση του(γ) σχετικού, Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 17/2018 για την προμήθεια «Iατρικές Προμήθειες», CPV:33192000-2,συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€)  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ  ..... (01/03/2018)

περισσότερα »

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως : Διαγωνισμός για την Προμήθεια « ∆ιάφορες Ιατρικές Συσκευές & Προϊόντα»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ   Σε εκτέλεση του(γ) σχετικού, Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 16/2018 για την προμήθεια « ∆ιάφορες Ιατρικές Συσκευές & Προϊόντα», CPV:33190000-8, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ      ..... (01/03/2018)

περισσότερα »

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως : Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Iατρικές αναπνευστικές συσκευές»

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ   Σε εκτέλεση του(γ) σχετικού, Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 15/2018 για την προμήθεια «Iατρικές αναπνευστικές συσκευές», CPV:33157400-9,συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€)  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (01/03/2018)

περισσότερα »

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως : Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Ιατρικές Βελόνες»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ   Σε εκτέλεση του(γ) σχετικού, Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 14/2018 για την προμήθεια «Ιατρικές Βελόνες», CPV:33141320-9 συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (01/03/2018)

περισσότερα »

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως : Διαγωνισμός για την Προμήθεια« Ιατρικά Αναλώσιμα»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ   Σε εκτέλεση του(γ) σχετικού, Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 13/2018 για την προμήθεια «Ιατρικά Αναλώσιμα», CPV:33140000-3,συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (01/03/2018)

περισσότερα »

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως : Διαγωνισμός για την Προμήθεια « Συλλέκτες και Σάκοι Συλλογής Παροχέτευσης και Εξοπλισμοί τους»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ   Σε εκτέλεση του(γ) σχετικού, Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 12/2018 για την προμήθεια «Συλλέκτες και Σάκοι Συλλογής Παροχέτευσης και Εξοπλισμοί»,  CPV:33141600-6, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα μία χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (71.700,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ  ..... (01/03/2018)

περισσότερα »

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως : Διαγωνισμός για την Προμήθεια « ∆ιατάξεις Ενδοσκοπίας και Ενδοχειρουργικής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ   Σε εκτέλεση του(γ) σχετικού, Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 11/2018 για την προμήθεια « ∆ιατάξεις Ενδοσκοπίας και Ενδοχειρουργικής» CPV:33168000-5, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα επτά χιλιάδων εκατό ευρώ (67.100,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ  ..... (01/03/2018)

περισσότερα »

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως : Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Αναλώσιμα υλικά διάλυσης νεφρών»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ   Σε εκτέλεση του(γ) σχετικού, Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 10/2018 για την προμήθεια « Αναλώσιμα υλικά διάλυσης νεφρών», CPV:33181520-3, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα έξι χιλιάδων εκατό ευρώ (66.100,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ    ..... (01/03/2018)

περισσότερα »

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως : Διαγωνισμός για την Προμήθεια « Αναλώσιμα Υλικά Θεραπείας Νεφρών»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ   Σε εκτέλεση του(γ) σχετικού, Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 9/2018 για την προμήθεια « Αναλώσιμα Υλικά Θεραπείας Νεφρών», CPV:33181500-7, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ  ..... (01/03/2018)

περισσότερα »

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως : Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Yλικών αγγειοπλαστικής»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ   Σε εκτέλεση του(γ) σχετικού, Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 8/2018 για την προμήθεια «Yλικών αγγειοπλαστικής», CPV:33111730-7,συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (01/03/2018)

περισσότερα »

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως : Διαγωνισμός για την προμήθεια «Συσκευές Ψηφιακής Αγγειογραφίας»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Σε εκτέλεση του(γ) σχετικού, Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 7/2018 για την προμήθεια «Συσκεύες Ψηφιακής Αγγειογραφίας», CPV:33111721-1, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα έξι χιλιάδων (56.000,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ . ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (01/03/2018)

περισσότερα »

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως : Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Ηθμός ∆ιάλυσης»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Σε εκτέλεση του(γ) σχετικού, Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 6/2018 για την προμήθεια «Ηθμός ∆ιάλυσης», CPV:33181200-4,συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (46.500,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ  ..... (01/03/2018)

περισσότερα »

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως : Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Συστήματα Παρακολούθησης»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Σε εκτέλεση του(γ) σχετικού, Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 5/2018 για την προμήθεια «Συστήματα Παρακολούθησης», CPV:33195100-4,συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ  ..... (01/03/2018)

περισσότερα »

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως : Διαγωνισμός για την προμήθεια « Εξοπλισμός Χειρουργείου»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Σε εκτέλεση του (γ) σχετικού, Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 4/2018 για την προμήθεια «Εξοπλισμός Χειρουργείου», CPV:33162100-4,συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (01/03/2018)

περισσότερα »

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως : Διαγωνισμός για την προμήθεια «Βελόνες Αιμοδιάλυσης»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Σε εκτέλεση των(β) και(γ) σχετικών, τη διενέργεια διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 3/2018, για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης), προς προμήθεια αναλώσιμων υγειονομικών υλικών   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (01/03/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την Αναβάθμιση του υφιστάμενου λογισμικού " Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο"

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την Αναβάθμιση του υφιστάμενου λογισμικού " Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο" της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α) σε απεριόριστες άδειες χρήσης με τριετής (3) συντήρηση του λογισμικού συστήματος ή προμήθεια νέου λογισμικού συστήματος με απεριόριστες άδειες χρήσης με τριετής (3) συντ..... (01/03/2018)

περισσότερα »

Δ/νση Αστυνομίας Άρτας: Διαγωνισμός για την συντήρησης - επισκευή δύο (2) ανελκυστήρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε με τη διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, σε συντετμημένη προθεσμία, προσφέροντας οικονομική προσφορά, για την αμοιβή εργασιών συντήρησης - επισκευή δύο (2) ανελκυστήρων, προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, για το έτος 2018 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή...... (27/02/2018)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την εκμετάλλευση του κυλικείου της ΣΕΥΠ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου της ΣΕΥΠ Ιωαννίνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, προς εξυπηρέτηση σε είδη κυλικείου των φοιτητών και των εργαζόμενων. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 20-03-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.(λήξη επίδοσης των προσφορών) στο Παράρτημα Ιωαννίνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δ/νση: 4οχιλ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών, ενώπιον Επιτροπής που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Ο διαγωνι..... (26/02/2018)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας : Διαγωνισμός για τον Ψεκασμό Ελαιόδεντρων

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού του Έργου: Παροχή Υπηρεσιών για τον από εδάφους δόλωματικό Ψεκασμό Ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς για τα Έτη 2018-2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας..... (26/02/2018)

περισσότερα »

Πολεμικό Ναυτικό : Διαγωνισμοί 1) για την προμήθεια Slip ring, 2) για την προμήθεια υλικών που απαιτούνται για Εξασφάλιση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μελλοντικής Λειτουργικότητας Πομπών HF-80 COLLINS

1ος Διαγωνισμός  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή,) για την προμήθεια Slipring. Η τιμή των παρεχόμενων υλικών θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.   2ος Διαγωνισμός  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την..... (26/02/2018)

περισσότερα »

Πολεμικό Ναυτικό : Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών υποστήριξης Κυρίων Μηχανών τύπου MTU 16V 1163 TB 63

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή,) για την προμήθεια υλικών υποστήριξης Κυρίων Μηχανών τύπου MTU 16V 1163 TB63. Η τιμή των παρεχόμενων υλικών θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές...... (26/02/2018)

περισσότερα »

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υπερηχοτομογράφου Γενικής Χρήσης

Το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Υπερηχοτομογράφου Γενικής Χρήσης Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ) μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Δύο (2) Ετών και Συντήρηση του μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Δέκα (10) Ετών, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Εκατόν Είκοσι Οκτώ Χιλιάδων Ευρώ (128.000,00€), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων Υπέρ Δημοσίου και Τρίτων.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (23/02/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ: Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Τελικής Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για τη Σύναψη Τριετούς Συμφωνίας – Πλαίσιο, με Αντικείμενο την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Τελικής Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑ), Έναντι Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Εννιακοσίων Ενενήντα Δύο Χιλιάδων Δεκατεσσάρων Ευρώ και Ογδόντα Λεπτών (992.014,80 €) άνευ ΦΠΑ...... (23/02/2018)

περισσότερα »

Δ/νση Αστυνομίας Άρτας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αμοιβή εργασιών ελέγχου και πιστοποίησης 2 ανελκυστήρων

Δ/νση Αστυνομίας Άρτας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αμοιβή εργασιών ελέγχου και πιστοποίησης 2 ανελκυστήρων..... (21/02/2018)

περισσότερα »

ΤΔ/41 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ/4ο ΕΓ: Εγκατάσταση και Λειτουργία Αυτόματων Πωλητών στο στρατόπεδο "Δημογέροντα Χατζηγεωργή

ΤΔ/41 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ/4ο ΕΓ: Εγκατάσταση και Λειτουργία Αυτόματων Πωλητών στο στρατόπεδο "Δημογέροντα Χατζηγεωργή ..... (20/02/2018)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των Αποθηκών Ασπροπύργου, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, σε ευρώ, για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των Αποθηκών Ασπροπύργου, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών..... (20/02/2018)

περισσότερα »

884 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘ. ΒΑΣΕΩΣ ΕΦΟΔ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)..... (20/02/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διενέργεια του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.08/18 για την Προμήθεια Συσκευών Ελέγχου Καυσίμου Χημείων

Πολεμική Αεροπορία: Διενέργεια του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.08/18 για την Προμήθεια Συσκευών Ελέγχου Καυσίμου Χημείων..... (20/02/2018)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Λαπαροσκοπικών Εργαλείω

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ: Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 2/2018 για την «Κάλυψη αναγκών Γυναικολογικού Τμήματος- Προμήθεια Λαπαροσκοπικών Εργαλείων», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (25.329,48€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (20/02/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: Διαγωνισμός (ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια ειδών ιματισμού Στολή Ασκήσεων Εκστρατείας Παραλλαγής Δάσους Νέου Τύπου - Πηλίκιο Τύπου Τζόκει εκστρατείας Σ.Ξ.)

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: Διαγωνισμός (ΕΣΗΔΗΣ)  για την προμήθεια ειδών ιματισμού (Στολή Ασκήσεων Εκστρατείας Παραλλαγής Δάσους Νέου Τύπου - Πηλίκιο Τύπου Τζόκει εκστρατείας Σ.Ξ.)..... (16/02/2018)

περισσότερα »

88 ΣΔΙ/4ο ΕΓ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιολάδου

88 ΣΔΙ/4ο ΕΓ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιολάδου ..... (16/02/2018)

περισσότερα »

ΔΕΥΑ Δ. Ρόδου: Διαγωνισμός για την προμήθεια δέκα (10) μεταλλικών Λυματοδεκτών (Container) Φορτηγού

ΔΕΥΑ Δ. Ρόδου: Διαγωνισμός για την προμήθεια δέκα (10) μεταλλικών Λυματοδεκτών (Container) Φορτηγού..... (16/02/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: Ανοικτός Ηλεκτρονικός ΔιαγωνισμόςΔ.10/18 (ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια πλήρους συλλογής δεξαμενών καυσίμου των Σ/Φ CL-215/415

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: Ανοικτός Ηλεκτρονικός ΔιαγωνισμόςΔ.10/18 (ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια πλήρους συλλογής δεξαμενών καυσίμου των Σ/Φ CL-215/415..... (16/02/2018)

περισσότερα »

Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περ. Μακεδονίας & Θράκης: Περίληψη Διακήρυξης για ανάδειξη αναδόχου & υπηρεσιών μεταφοράς & διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων

Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περ. Μακεδονίας & Θράκης: Περίληψη της αρ. 8/2018 Διακήρυξης για ανάδειξη αναδόχου & υπηρεσιών μεταφοράς & διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων..... (16/02/2018)

περισσότερα »

884 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘ. ΒΑΣΕΩΣ ΕΦΟΔ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4»

Η 884 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘ. ΒΑΣΕΩΣ ΕΦΟΔ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 01/2018 για την προμήθεια «Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα χιλιάδων (70000,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή. Υποβολή προσφορών μέχρι την 08 Μαρτίου 2018, ..... (16/02/2018)

περισσότερα »

ΠΕ Άρτας: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μίσθωση χώρων

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Πλ. Εθνικής Αντίστασης - Άρτα - Τ.Κ.:47132) μέχρι τις 16/02/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. την οικονομική σας προσφορά, σεσφραγισμένο φάκελο, καθώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, για τη μίσθωση χώρων οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν ως αποθηκευτικοί χώροι και/ή ως σημεία διανομής των τροφίμων και των προϊόντων βασικής υλικής συνδρομή..... (13/02/2018)

περισσότερα »

Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ»: Διαγωνισμός για το Υποπρόγραμμα «Εν Συνεχεία Υποστήριξη ΚαταδυτικώνΣυσκευών Υποβρυχίου Καταστροφέα (Παροχής Οξυγόνου Κλειστού Κυκλώματος Τύπου ΟΧΥ-NG»

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική ∆ιοίκηση Υποστήριξης Στρατού/∆ιεύθυνση Προμηθειών(ΓΕΣ/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ∆ιαγωνισμό Σύναψης και Εκτέλεσης Σύμβασης, για το Υποπρόγραμμα «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Καταδυτικών Συσκευών Υποβρυχίου Καταστροφέα (Παροχής Οξυγόνου Κλειστού Κυκλώματος Τύπου ΟΧΥ-NG», με την ανοιχτή διαδικασία, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με βάση τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης. Αριθμός Προκήρυξης: 65/17 και Αριθμό..... (01/02/2018)

περισσότερα »

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας : Διαγωνισμός Προμήθειας Ιχθυηρών και Οστρακοειδών)

Σας γνωρίζουμε ότι η Μεραρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (γ) σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού που θα αφορά στην προμήθεια: «Νωπών και κατεψυγμένων Ιχθυηρών και οστρακοειδών, για τις ανάγκες των Μονάδων-Υπηρεσιών(Λέσχες, ΚΑΑΥ, Νοσοκομεία) της Φρουράς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς– Νέας Σάντας και των ΚΑΑΥ Νέας Φώκαιας και Λεπτοκαρυάς, καθώς και λειτουργία Ιχθυοπωλείου εντός του Στρατιωτικού Πρατηρίου Θεσ/νίκης» .   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (01/02/2018)

περισσότερα »

Π.Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Χ Ε Π Α :Διαγωνισμός για την προμήθεια Συσκευών και Οργάνων Έγχυσης

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι τακτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ (cpv 33194100-7), προϋπολογισμού  δαπάνης 140.427,87€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,(ΚΑΕ 1311), για ένα (1) έτος, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014. Το Νοσοκομείο μπορεί να κάνει χρήση δικαιώματος προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης και επιπλέον εννεάμηνης με τη σύμφωνη ..... (01/02/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Διαγωνισμός για την «Πραγματοποίηση εργασιών για την ενεργοποίηση του Θεραπευτικού Τμήματος Θαλάμου Ιωδίου

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Σε εκτέλεση του (γ) σχετικού, τη διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 01/2018, για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης) προς «Πραγματοποίηση εργασιών για την ενεργοποίηση του Θεραπευτικού Τμήματος Θαλάμου Ιωδίου του εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του 424 ΓΣΝΕ». Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομι..... (01/02/2018)

περισσότερα »

Π.Ε Άρτας: Διαγωνισμός για την μεταφορά μαθητών

Ανακοινώνει ότι θα προβεί στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (από 01-02-2018 έως 31-08-2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019). Το έργο αφορά τη μίσθωση κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μ..... (31/01/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ": Διαγωνισμός για την προμήθεια Εξοπλισμού Παρακολούθησης Ζωτικών Παραμέτρων Ασθενών

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ. 1/2018), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την Προμήθεια Εξοπλισμού Παρακολούθησης Ζωτικών Παραμέτρων Ασθενών για την κάλυψη των αναγκών του Β ́ Καρδιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου (C.P.V:32441100-7), προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.640,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκ..... (31/01/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν.Νίκαιας - Πειραιά "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ": Διαγωνισμός για την προμήθεια «Μηχανογραφικού χαρτιού»

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Συνοπτικό διαγωνισμό (Α.Δ. 3/2018),με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την προμήθεια «Μηχανογραφικού χαρτιού»-(CPV30199330-2, (Συνεχές χαρτί για εκτυπωτές Η/Υ)),συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 23.318,45€ συμπ/νου Φ.Π.Α. (24%),σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 13/02/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. από εθνικούς πόρους μέσ..... (31/01/2018)

περισσότερα »

E.K.A.B: Διαγωνισμός για την προμήθεια ασθενοφόρων

Στο προκηρυσσόμενο έργο περιλαμβάνεται : το υποέργο της Πράξης: «Προμήθεια 52 ασθενοφόρων 4Χ2 και 8 κινητών μονάδων για τιςνανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Αττικής» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμαν«Περιφέρεια Αττικής 2014 - 2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3258 του 2017 και έχει λάβει κωδικό MIS 5010165. το υποέργο της Πράξης: «Προμήθεια 2 ασθενοφόρων 4Χ4, 1 κινητής μονάδας και 9 ασθενοφόρων μικρού όγκου για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγ..... (31/01/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν.Νίκαιας - Πειραιά "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ": Διαγωνισμός για την προμήθεια μιας Ουρολογικής Διαθερμίας και ενός Ρεζεκτοσκοπίου

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Συνοπτικό  Επαναληπτικό διαγωνισμό (Α.Δ. 2/2018), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την προμήθεια μιας (1) Ουρολογικής Διαθερμίας και ενός (1) Ρεζεκτοσκοπίου,(CPV33162000-3), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. (24%), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 12/2/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ.   Π..... (31/01/2018)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων (εσωτερικών κ εξωτερικών χώρων)

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του Τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2018, 2019, 2020 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0845 «Υπηρεσίες Καθαρισμού» και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ 460.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% ήτοι τριακοσίων εβδομήντα εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών 370.967,74 € (άνευ ΦΠΑ). Ο συνολικός προϋπολογ..... (30/01/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» : Διαγωνισμός για την προμήθεια παρασκευασμένων Φαγητών Χωρίς Κρέας

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 2ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια 84 Μ.Τ. (42 Μ.Τ.Ανά Έτος) Παρασκευασμένων Φαγητών Χωρίς Κρέας (ΠΦΧΚ), για την Κάλυψη Αναγκών Συσκευασίας Δεματοποιημένων Μερίδων Τροφής Κλίμακας 4Β, με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού: Τετρακοσίων εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (409.500,00 €) άνευ ΦΠΑ...... (29/01/2018)

περισσότερα »

Πρεσβεία Τιράνων (Μ.Υ.):Ορθή Επανάληψη του διαγωνισμού για την μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη έργου για την ολοκληρωμένη αστική και τουριστική ανάπλαση του Δήμου Αγ. Σαράντα

Στο πλαίσιο του έργου για την Ολοκληρωμένη Αστική και Τουριστική Ανάπτυξη (Project for Integrated Urban and Tourism Developmentt (PIUTB) των πόλεων της Ν. Αλβανίας (πχ. Μπεράτι, Αργυρόκαστρο, Πρεμετή, Αγ. Σαράντα), συνολικού προϋπολογισμού 63,8 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Παγκόσμια Τράπεζα, το Αλβανικό Αναπτυξιακό Ταμείο (ALBANIAN DEVELOPMENT FUND – ADF), στις 17.01.2018, προκήρυξε διαγωνισμό για την μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη έργου για την ολοκληρωμένη αστική και τουρι..... (29/01/2018)

περισσότερα »

88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΛΗΜΝΟΣ» : Διαγωνισμός για την προμήθεια Παγωτών

     Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί συνοπτικός ανοικτός μειοδοτικός          διαγωνισμός με κλειστές ενσφράγιστες προσφορές, για την προμήθεια παγωτών, για κάλυψη των     αναγκών των Μονάδων της 88 ΣΔΙ « ΛΗΜΝΟΣ». Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η     προσφορά   με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης (%), επί του επισήμου τιμοκαταλόγου τιμής πώλησης της    εταιρείας     παραγωγής των παγωτών και θα είναι ενιαία επί όλων των ειδών.      Ηνσυνολική ..... (29/01/2018)

περισσότερα »

Στρατιωτική Σχολή Αξ/κων Σώματων: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Τραπεζοκόμων και Μαγείρων, για τις ανάγκες της Σχολής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών με σκοπό την ανάθεση σε ιδιωτικό συνεργείο την παροχή υπηρεσιών Τραπεζοκόμων και Μαγείρων, για τις ανάγκες της Σχολής. Προϋπολογισμός 59.900,00 ευρώ για έντεκα (11) μήνες χωρίς ΦΠΑ. Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της εργασίας.   Η δαπάνη για την εκτέλεση το..... (19/01/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών FAN COILS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής, για την «Προμήθεια υλικών FAN COILS για τις ανάγκες αντικατάστασης των υπαρχόντων σωμάτων στις εγκαταστάσεις του ΚΕΠ». Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ..... (19/01/2018)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας: Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ατμολέβητα με τον αντίστοιχο καυστήρα και θερμοδοχείου με τον απαεριωτή

 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω  των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ατμολέβητα με τον αντίστοιχο καυστήρα και θερμοδοχείου με τον απαεριωτή   για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, Δ. Σ.  5 / 2018, προϋπολογισθείσας δαπάνης 75.000,00  € συμπ. του Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή/Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Γ.Ν. Άρτας , Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Τμήμα Οικονομικό, Γραφείο Προμηθειών, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λόφος Περάνθης 1, Τ.Κ. 47100,  Άρτα, ΤΗΛ. 268136112..... (17/01/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί Τροφίμων, Οίνων και Ποτών"Olymp Awards 2018"

Δικαίωμα συμμετοχής στο βραβείο ανώτερης γεύσης (Taste Olymp Award) και (Wine Olymp Award), αλλά και στο βραβείο καλύτερης συσκευασίας (Design Olymp Award) έχουν όλα τα επώνυμα (όχι χύμα) επεξεργασμένα ή μη τρόφιμα, οι οίνοι και τα ποτά που πωλούνται σε καταστήματα λιανικής πώλησης. Συμμετάσχουν κρασιά, γαλακτοκομικά, μέλι, ζυμαρικά, παξιμάδια, ελαιόλαδο, ελιές, τσάι, τσίπουρο, οινοπνευματώδη, βιολογικά, προϊόντα κρέατος, ψαρικά, μπαχαρικά …..όλα τα τρόφιμα και τα ποτά. Όλα τα προϊόντα αξι..... (17/01/2018)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία - Τεύχος Ιανουαρίου 2018

Γρ. ΟΕΥ Σόφιας: Προκηρήξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-τεύχος Ιανουαρίου 2018...... (15/01/2018)

περισσότερα »

Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών: Ετήσιο Διαγωνισμό Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής στον ετήσιο Διαγωνισμό Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας» ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018 Ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τον ετήσιο Διαγωνισμό Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ “Δημήτριος Τσαμπούλας” ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018, μέχρι και την Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018. Αντιστοίχως, ερωτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετ..... (15/01/2018)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας: Διαγωνισμός για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων του Γ. Ν. Άρτας , ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Άρτας ,του Ξενώνα Μελισάνθια και προστατευόμενων διαμερισμάτων», με αριθμ. διακ. Δ. Σ. 2 / 2018, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 300.000,00 € συμπερ. ΦΠΑ για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής...... (15/01/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), ως επανάληψη του διενεργηθέντος ΔΕ.25/17, για την προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣ) Νέου (Εκπαιδευτικού) Αεροσκάφους Σταδίου Επιλογής (ΝΑΣΕ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 7.530.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και μέρος του επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 7.722.000,00€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ..... (15/01/2018)

περισσότερα »

4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την Προμήθεια ογδόντα (80) φορητών υπολογιστών

Σας γνωρίζουμε ότι η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης σε συνέχεια της υπ’αριθμ.8ης/21-07-2017 (θέμα 1ο) Απόφασης της τριμελούς επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε.Α., προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.4ype.gr), στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων την Δευτέρα, 08/01/2018 , για την Προμήθεια ογδόντα (80) φορητών υπολογιστών (CPV 30213100-6, Φορ..... (15/01/2018)

περισσότερα »

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ: Διαγωνισμός για την Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων, Υπηρεσίες επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: 1) Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων ( CPV 90524400-0) (ΚΑΕ 0439) Προϋπ. δαπάνης 16.133,57 € προ ΦΠΑ ή 20.005,63 € συμπ ΦΠΑ 24%. Ενδεικτική ποσότητα 5.204 κιλά 2) Υπηρεσίες επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων ( CPV 90524000-6) (ΚΑΕ 0439) 2α) αποτέφρωση. Προϋπ. δαπάνης 936.10 € προ ΦΠΑ ή 1.160,77 € συμπ ΦΠΑ 24%. Ενδεικτική ποσότητα 550 κιλά 2β) αποστείρωση. Προϋπ. δαπάνης 3.25..... (15/01/2018)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας: Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης λιπαντικών

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και προσθέτων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : Αμόλυβδη - 95 CPV 09132100-4, Πετρέλαιο Κίνησης - CPV 09134200-9, Πετρέλαιο θέρμανσης - CPV09135100-5, Λιπαντικά - CPV 09211000-1. ..... (15/01/2018)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας : Διαγωνισμός για την μίσθωση ακινήτου στο Δήμο Αρταίων

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και την συνέχιση αυτού με Δημοπρασία με προφορικές προσφορές μέχρι αναδείξεως του τελευταίου μειοδότη για την μίσθωση ακινήτου στο Δήμο Αρταίων για τη στέγαση του Δ.Ι.Ε.Κ του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης 7.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι τιμή έναρξης μειοδοτικής δημοπρασίας 600,00 € (αντίτιμο μηνιαίου μισθώματος ). Η διάρκεια μίσθωσης είναι τρία (3) έτη . Ενημερώνουμε ότι η διοίκ..... (12/01/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Ορθή Επανάληψη για την προμήθεια «Λυχνίες THYRATRON CX1151

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Λυχνίες THYRATRONCX1151 E2V»   (CPV 45316213-1). Ημερομηνία διενέργειας         18-1-2018 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 17-1-2018 και ώρα 14:00 μ.μ. Προϋπολογισμός: € 50.000,00 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%) Γλώσσα : Ελληνική  Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής: Δεν απαιτείται  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγω..... (08/01/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάστασης στον Τηλεπικοινωνιακό Σταθµό Σητείας (ΤΣΤ).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Προκηρύσσουµε συνοπτικό διαγωνισµό σε Ευρώ, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, προσδιοριζόµενη αποκλειστικά βάσει της τιµής, για την προµήθεια προκατασκευασµένου οικίσκου µετά του ηλεκτροµηχανολογικού του εξοπλισµού και των συναφών εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης στον Τηλεπικοινωνιακό Σταθµό Σητείας (ΤΣΤ). Τα είδη και οι επί µέρους ποσότητες του αντικείµενου του παρόντος διαγωνισµού περιγράφονται α..... (04/01/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:Διαγωνισμός για την προμήθεια «Εργασιών συντήρησης κτηρίου Radar (HIPAR) Υμηττού μετά των απαιτουμένων υλικών ».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ   Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια «Εργασιών συντήρησης κτηρίου Radar (HIPAR) Υμηττού μετά των απαιτουμένων υλικών ».    Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, θα υπογράψει σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή, στην οποία θα καθορίζονται λεπτομερώς οι όροι της σχετι..... (04/01/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:Διαγωνισμός για την προμήθεια «Λυχνίες THYRATRON CX1151 E2V»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια «Λυχνίες THYRATRONCX1151 E2V». Τα είδη και οι επί μέρους ποσότητες του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των Λυχνίων.    Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί ..... (04/01/2018)

περισσότερα »

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού κ Διοικητικής Υποστήριξης: Διαγωνισμός για την πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε : Απευθύνουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας..... (03/01/2018)

περισσότερα »

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού: Διαγωνισμός για προκήρυξης θέσης για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης

με το υπ΄αριθμ.Φ.6602/ΑΣ 1075/29-11-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, γνωστοποιείται προκήρυξη για απόσπαση διάρκειας ενός έτους, ενός υπαλλήλου με αρμοδιότητες Νομικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Νομικών Συμβουλών και Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου του ανωτέρω Οργανισμού με στοιχεία:Ref.Νο S10/2017 Επισημαίνεται ότι τυχόν αποσπασμένος υπάλληλος θα πρέπει κατά τη διάρκεια της απόσπασης να μισθοδοτείται από την υπηρεσία από την οποία προέρχετ..... (03/01/2018)

περισσότερα »

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού: Διαγωνισμός προκήρυξης θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα

Σύμφωνα με το Α.Π.8993/13-12-2015 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.) αποστέλλεται η υπό στοιχεία Ares(2017) 6093179/12.12.2017 επιστολή του Διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency-Chafea)..... (03/01/2018)

περισσότερα »

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής: Διαγωνισμός πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλοι οι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ, των Ανεξάρτητων Αρχών και των ΟΤΑ β’ βαθμού, μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, οι οποίοι ανήκουν στον κλάδο/ ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή στον κλάδο / ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών ή κατέχουν το βασικό τίτλο σπουδών ενός εκ των κλάδων αυτών ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α), ανεξαρτήτως του τίτλου ..... (03/01/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών

Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 57/17 διαγωνισμού –τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16– με αντικείμενο την Ανάδειξη Αναδόχου «Διακίνησης/μεταφοράς των Αεροπορικώς Μεταφερομένων Υλικών της (ΠΑ) από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και αντιστρόφως, με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 15η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ.  Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών..... (02/01/2018)

περισσότερα »

80 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης του Κ.Υ.Τ

Αποφασίζουμε την άμεση υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης του Κ.Υ.Τν. Κω που βρίσκεται στην Περιοχή Ευθύνης της 80 Α∆ΤΕ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευτικές– προσφυγικές ροές) λαμβανομένων υπόψη των λόγων εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης, που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις διαδικασίες δι..... (02/01/2018)

περισσότερα »

4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια «Προϊόντων Καθαριότητας»

προκηρύσσει Α ́ Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Προϊόντων Καθαριότητας» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας (πρώην ΠΕΔΥ ΜΥ και ΚΥ) και Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 39830000-9), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα εννέα χιλιάδων σαράντα οκτώευρώ και εξήντα δύο λεπτών (49.048,62€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης έως του ποσού των 12.262,16€ με κριτήριο αξιολόγησ..... (02/01/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Τροποποίηση διαγωνισμού για την προμήθειας τροφίμων και φρέσκου γάλακτος

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής : Την αριθ. 49783 / 20-12-2017 (ΑΔΑM: 17PROC002461872) διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθειατροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων και του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ετών 2018-2019 (και προαίρεση γάλακτος Δήμου Αρταίων) Τον αριθ. 50826 διαγωνισμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ             Την τροποποίηση του αριθμού διαγωνισμού της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗ..... (02/01/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Τροποποίηση διαγωνισμού για την προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής : Την αριθ. 45321 / 27-11-2017 (ΑΔΑM: 17PROC002306622) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Αρταίων και Νομικών του προσώπων 2018 2019 Τους αριθ. 50166 και 50167 διαγωνισμών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ             Την τροποποίηση του αριθμού διαγωνισμού της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μετά από ενημέρωση των στοιχείων ελέγχου που εκ’ παρα..... (28/12/2017)

περισσότερα »

Περιφέρεια Αττικής : Διαγωνισμός για την για την καταπολέμηση των κουνουπιών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  Ηλεκτρονικό ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε περιοχές της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, κατά την τριετία 2018-2020, συνοπτικού προϋπολογισμού 1.099.986,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα ..... (27/12/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός «Εκποίηση Τριών (3) Αεροκινητήρων (Α/Κ) TV0-435-G1A, Δύο (2) Α/Κ 0-435-23C, Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Ελικοπτέρων (Ε/Π) 47G-5 και Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Ε/Π ΟΗ-13Η».

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοιχτός Πλειοδοτικός διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Αντικείμενο του διαγωνισμού :«Εκποίηση Τριών (3) Αεροκινητήρων (Α/Κ) TV0-435-G1A, Δύο (2) Α/Κ 0-435-23C, Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Ελικοπτέρων (Ε/Π) 47G-5 και Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Ε/Π ΟΗ-13Η».  Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 614.007,36 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (22/12/2017)

περισσότερα »

4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια «Αναλώσιμα Οδοντιατρικά Υλικά»

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «Αναλώσιμα Οδοντιατρικά Υλικά»(CPV:33141800-8),για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας (πρώην ΠΕΔΥ-Μονάδων Υγείας & Κέντρων Υγείας) αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων ογδόντα επτά ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (281.087,43€) με Φ.Π.Α. για ένα χρόνο, με δικαίωμα προαίρεσης για τρεις μήνες, προϋπολογισ..... (22/12/2017)

περισσότερα »

4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού

προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού, CPV30197643-5, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, ΠΠΥΥ 2015,προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα εφτά λεπτών 60.483,87€ πλέον Φ.Π.Α. και εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ 75.000,00€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βά..... (22/12/2017)

περισσότερα »

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Ιχθυοτροφείου «ΠΑΠΑΣ»

Το Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ), οδός Φειδίου 10, Αθήνα προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση του Ιχθυοτροφείου «ΠΑΠΑΣ» εκτάσεως 4.500 στρεμμάτων περίπου, το οποίο βρίσκεται στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ ΑΡΑΞΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ, για τρία (3) έτη με δικαίωμα του ΤΕΣ, για παράταση για δύο (2) επιπλέον ετών. Η μίσθωση αρχίζει ακριβώς από την 1η Φεβρουαρίου 2018 και λήγει την τελευταία μέρα του Ιανουαρίου 2023, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα της διετούς παράτασης.    ..... (22/12/2017)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια " Ανταλλακτικών για τα συστήματα Μέτρησης Ορατότητας Διαδρόμου RVR LT31 των αερολιμένων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια " Ανταλλακτικών για τα συστήματα Μέτρησης Ορατότητας Διαδρόμου RVRLT31 των αερολιμένων" Τα είδη και οι επί μέρους ποσότητες του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας.     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (22/12/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Ανοικτό Ηλεκτρονικό άνω των ορίων ∆ημόσιο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων και λιπαντικών [πετρελαίου θέρμανσης (CPV : 09135100-5), πετρελαίου κίνησης (CPV: 09134100-8), βενζίνης αμόλυβδης (CPV: 09132100- 4) και λιπαντικών (CPV: 09211000- 1) ], συνολικής (εκτιμώμενης) ποσότητας 363.670,00 λίτρων, συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λ..... (22/12/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 64/17 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει 1ο Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για τα 401 ΓΣΝΑ - 424 ΓΣΝΕ [Δύο (2) Συσκευές Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής], με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού: Εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (193.548,38 €) συμπεριλαμβανομένωντων κρατήσεων, άνευ ΦΠΑ.  Αριθμός Δσμο..... (21/12/2017)

περισσότερα »

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών για την “ κάλυψη αναγκών επιδιόρθωσης των υποδομών Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Προκηρύσσει Τη διενέργεια έρευνας αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια υλικών για την “κάλυψη αναγκών επιδιόρθωσης των υποδομών Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της α’βάθμιας στην 4η Υ.Πε.Μακεδονίας & Θράκης καθώς και της ενεργοποίησης ΤΠΕ - Η/Υ και εκτυπωτών σε 5 ΤοΜυ: Αλεξανδρούπολης (1), Καβάλας (1), Κομοτηνής (2) και Ξάνθης (1) ”(CPV32422000-7 Μέρη Δικτύου), προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ενός ευρώ (23..... (21/12/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»: Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος. Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση την οποία η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που θα περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών για το είδος αυτό, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς. ..... (21/12/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  Ανοιχτό και ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά τμήμα, όπως αυτό περιγράφονται παρακάτω, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ως..... (21/12/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»: Διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού ΕΝΤΥΠΩΝ (CPV22820000-4 ) (ΚΑΕ 1293) Προϋπολ. δαπάνη 8.320,97€ προ ΦΠΑ ή 10.318,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανή ποσότητα 35.338. Μονάδα μέτρησης τεμ.} Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση την οποία η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που θα περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών για το ε..... (21/12/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας γραφικής ύλης.

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης πρόκειται να προβεί στην θεώρηση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για γραφική ύλη. Στο πλαίσιο αυτό, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" αναρτήθηκαν προς διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για γραφική ύλη Η υ..... (21/12/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ             Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθειατροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων και του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ετών 2018-2019 (και προαίρεση γάλακτος Δήμου Αρταίων), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής όπως προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το τμήμα Εμπορίου  ή τον αρμόδιο φορ..... (20/12/2017)

περισσότερα »

Γρ. ΟΕΥ Σόφιας: Προκηρήξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-τεύχος Δεκεμβρίου 2017

Γρ. ΟΕΥ Σόφιας: Προκηρήξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-τεύχος Δεκεμβρίου 2017...... (18/12/2017)

περισσότερα »

8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «VIII ΜΠ ΗΠΕΙΡΟΥ»: Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών

Διακήρυξη Διαγωνισμού Υπ' Αρίθμ. 09/2017   Σας γνωρίζουμε ότι η 8 Μ/Π ΤΑΞ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα (α) έως (ιβ) σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών, για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων της καθώς και των Στρατιωτικών Υπηρεσιών της (Λέσχης Αξιωματικών Ιωαννίνων - Στρατιωτικό Πρατήριο Ιωαννίνων) Φρουράς Ιωαννίνων και Πωγωνίου   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (15/12/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την Επισκευή Τριών (3) Τεμαχίων FLIR INFRARED TURRET, P/N:46426276AB-01, CAGE CODE:F6170, Ε/Π SUPER PUMA

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Ηλεκτρονικό επαναλητικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με σκοπό την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας τριών (3) ετών, με σκοπό την Επισκευή Τριών (3) Τεμαχίων FLIR INFRARED TURRET, P/N:46426276AB-01, CAGE CODE:F6170, Ε/Π SUPER PUMA, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πεντακοσίων σαράντα μία χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (541.980,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένης ΦΠΑ. Ως κριτήριο ανάδειξης του οικονομικού φορέα που θα αναλάβει..... (15/12/2017)

περισσότερα »

Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια "Ανταλλακτικών για τα συστήματα Μέτρησης Ορατότητας Διαδρόμου RVR LT31 των αερολιμένων".

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια "Ανταλλακτικών για τα συστήματα Μέτρησης Ορατότητας Διαδρόμου RVRLT31 των αερολιμένων". Τα είδη και οι επί μέρους ποσότητες του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α' της παρούσας. Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύν..... (15/12/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια Ραδιοβολίδων

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό (ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.16/14), σε ευρώ (€), με σκοπό την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια 5.200 τεμαχίων ραδιοβολίδων προς κάλυψη αναγκων ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 712.903,23€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 884.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.    Ως κριτήριο κατακύρωσης του δι..... (15/12/2017)

περισσότερα »

ΕΡΤ: Διαγωνισμός για την προμήθεια πομπών FM ισχύος 5000W, 2000W και 1000W διαφορετικών ποσοτήτων

Η ΕΡΤ Α.Ε προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό, Δημόσιο, Επαναληπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με τίτλο: Προμήθεια πομπών FMισχύος 5000W, 2000Wκαι 1000W διαφορετικών ποσοτήτων. Χρόνος παράδοσης: 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Προϋπολογισμός: 201.600€ πλέον ΦΠΑ, Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι   Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής..... (15/12/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»: Διαγωνισμός για την προμήθεια Ραμμάτων και Παροχές Υγειονομικής Χρήσης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ (CPV 33141126-9) (ΚΑΕ 1311) προϋπολ. δαπάνης 7.958,02 € προ ΦΠΑ ή 8.992,56 € συμπερ. ΦΠΑ 13% {Ποσότητα …. 10.820 Τεμ.}  ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV 33141640-8) (KAE 1311) προϋπολ. δαπάνης 450,54 € προ ΦΠΑ ή 558,67 € συμπερ. ΦΠΑ 24% {Ποσότητα …93 τεμ.} Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Επί ποινή αποκλεισμού της προσ..... (15/12/2017)

περισσότερα »

4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια Στολών Υπηρεσίας Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Οχημάτων

Προκηρύσσει Τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «Στολών Υπηρεσίας Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Οχημάτων»των Κέντρων Υγείας εποπτείας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV18000000-9), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ (29.952,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ24%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. ..... (15/12/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»: Διαγωνισμός για την Προμήθεια 84 Μ.Τ.Παρασκευασμένων Φαγητών Χωρίς Κρέας

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 2ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια 84 Μ.Τ. (42 Μ.Τ.Ανά Έτος) Παρασκευασμένων Φαγητών Χωρίς Κρέας (ΠΦΧΚ), για την Κάλυψη Αναγκών Συσκευασίας Δεματοποιημένων Μερίδων Τροφής Κλίμακας 4Β, με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή,συνολικού προϋπολογισμού: Τετρακοσίων εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (409.500,00 €) άνευ ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικ..... (15/12/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»: Διαγωνισμός για την Προμήθεια 400Μ.Τ. Ζάχαρης

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 2ετούς Διάρκειας, για τηνΠρομήθεια 400Μ.Τ. (200 Μ.Τ. Ανά Έτος) Ζάχαρης, για την Κάλυψη ΑναγκώνΜονάδων ΣΞ., με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, συνολικούπροϋπολογισμού: Διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (270.00,00 €), άνευΦΠΑ.  Αριθμός Δσμού: 62/17 και Αριθμός Διακήρυξης: 62.  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Σ..... (14/12/2017)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια " Ανταλλακτικών για τα συστήματα Μέτρησης Ορατότητας Διαδρόμου RVR LT31 των αερολιμένων"

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια " Ανταλλακτικών για τα συστήματα Μέτρησης Ορατότητας Διαδρόμου RVRLT31 των αερολιμένων" Τα είδη και οι επί μέρους ποσότητες του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας. Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνο..... (13/12/2017)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης του εγκατεστημένου Πάπυρος MILLENNIUM III

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμης, για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης του εγκατεστημένου στην ΥΠΑ Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων " Πάπυρος MILLENNIUMIII" Τα είδη και οι επί μέρους ποσότητες του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της πα..... (13/12/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»: Διαγωνισμός για την Προμήθεια 500Μ.Τ. (250 Μ.Τ. Ανά Έτος) Ζυμαρικών

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Aνοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 2ετούς Διάρκειας, για τηνΠρομήθεια 500Μ.Τ. (250 Μ.Τ. Ανά Έτος) Ζυμαρικών, για την Κάλυψη Αναγκών Μονάδων ΣΞ., με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού: Τετρακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίωνευρώ (462.500,00 €), άνευ ΦΠΑ. Αριθμός Δσμού: 60/17 και Αριθμός Διακήρυξης: 60. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτ..... (13/12/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.τ.λ. Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 38.978,35 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ο..... (12/12/2017)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ: Διαγωνισμός για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – επισκευής τεσσάρων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ   Σε εκτέλεση του (β) σχετικού, τη διενέργεια διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’:80/2017, για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης), προς «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης– επισκευής τεσσάρων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών».  Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή. ..... (11/12/2017)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για τον καθαρισμό χώρων και επιφανειών του Νέου Κρατικού Αερολιμένα, ΠΑΡΟΥ (ΚΑΠΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για "τον καθαρισμό χώρων και επιφανειών του Νέου Κρατικού Αερολιμένα, ΠΑΡΟΥ (ΚΑΠΑ) για τα έτη 2018-2019)". Τα είδη και οι επί μέρους ποσότητες του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας.   Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί το..... (08/12/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ Πελοποννήσου : Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Πελοποννήσου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου: " ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ" που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. ..... (07/12/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» : Διαγωνισμός για την διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο. (CPV60161000-4 «Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων») (ΚΑΕ 0439) Προϋπολ. δαπάνης 25.403,23€ προ ΦΠΑ ή 31.500,00 € συμπερ. και του ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Η αποσφράγιση κα..... (07/12/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου «Διακίνησης – μεταφοράς (Freight Forwarder)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€) ή σε δολάρια ΗΠΑ, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης – μεταφοράς (Freight Forwarder), ο οποίος θα καθίσταται συμβατικός μεταφορέας, των αεροπορικώς μεταφερομένων υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και αντιστρόφως, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 480.000,00€ και απαλλασσομένου ΦΠΑ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπετ..... (05/12/2017)

περισσότερα »

ΤΔ/41 Συντάγματος Πεζικού "Σαράντα Εκλησίες": Διαγωνισμός για την εγκατάσταση και λειτουργία αυτόματων πωλητών

Σας γνωρίζουμε ότι η ΤΔ/41 Σπ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό που θα αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία: Αυτόματων πωλητών καφέ, ροφημάτων, εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών και ειδών κυλικείου για τις Μονάδες της Φρουράς Σαμοθράκης που εδρεύουν στο Στρατόπεδο "ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΗ", έδρα της ΤΔ/41ΣΠ.  ..... (01/12/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την προμήθεια Υλικού Cylinder

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψή σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.   αντικείμενο διαγωνισμού: Προμήθεια Υλικού Cylinder, P/N 150-201-1 Α/Φ CL-215"..... (29/11/2017)

περισσότερα »

Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση "ΘΗΣΕΑΣ": Διαγωνισμός για την προμήθεια βασικών Α’ υλών (μόλυβδος)

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, προκηρύσσει με το (β) σχετικό, 2ο επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο 3ετούς διάρκειας, για την προμήθεια βασικών Α’ υλών (μόλυβδος), για την κατασκευή συσσωρευτών 12VX70AH, 12VX100AH και 12VX140AH, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος κατασκευής συσσωρευτών ετών 2017-2019, από το 303 ΠΕΒ.  ..... (29/11/2017)

περισσότερα »

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ: Παράταση ημερομηνίας διαγωνισμού για την εκποίηση εκρηκτικών υλών

Δια της παρούσης η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" γνωστοποιεί ότι η αναφερόμενη ημερομηνία υποβολής προσφορών στον υπ’ αριθμ. 32/ΚΔ/2017 Διεθνή Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, παρατείνεται έως την 13η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (29/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ηςΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια«Καθετήρων»

προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Καθετήρων» (CPV: 33141200-2), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (3.559,44€)συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης έως του ποσού των 889,86€. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 07/12/..... (29/11/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών πυρόσβεσης

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου χρονικής διάρκειας 4 ετών για την προμήθεια ειδών πυρόσβεσης (Πυροσβεστικός Αφρός Οχημάτων –Κατασβεστική Σκόνη Οχημάτων) .  Αντικείμενο του διαγωνισμού :Προμήθεια ειδών πυρόσβεσης (Πυροσβεστικός Αφρός Οχημάτων –Κατασβεστική Σκόνη Οχημάτων) προς κάλυψη αναγκών ΠΑ.  Συνολική Προϋπολογισ..... (29/11/2017)

περισσότερα »

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) σύμφωνα με την αριθμ.38/27-10-2017 (1.7) Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με ΑΔΑ: ΩΤ8Ω46Ψ8ΧΙ-8ΒΩκαι ΑΔΑΜ: 17REQ002201891, γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού (πρόχειρου)διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑ..... (29/11/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: Διαγωνισμός για την προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8

Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ ́ αριθμ. 54/17διαγωνισμού– τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με αντικείμενο την «Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 (NATO F-34)»  Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 04η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 11η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.   ..... (29/11/2017)

περισσότερα »

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ : Διαγωνισμός για την εκποίηση εκρηκτικών υλών

Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, που αφορούν στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των εκρηκτικών υλών και τις διαγωνιστικές διαδικασίες στο ∆ημόσιο, Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) διακηρύσσει ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ιαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την εκποίηση εκρηκτικών υλών, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων ..... (29/11/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν Άρτας: Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου στο Δήμο Αρταίων για τη στέγαση του Δ.Ι.Ε.Κ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και την συνέχιση αυτού με Δημοπρασία με προφορικές προσφορές μέχρι αναδείξεως του τελευταίου μειοδότη για την μίσθωση ακινήτου στο Δήμο Αρταίων για τη στέγαση του Δ.Ι.Ε.Κ του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης 7.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι τιμή έναρξης μειοδοτικής δημοπρασίας 600,00 € (αντίτιμο μηνιαίου μισθώματος ). Η διάρκεια μίσθωσης είναι τρία (3) έτη . Ενημερώνουμε ότι η διο..... (28/11/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ             Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθειακαυσίμων και ελαιολιπαντικώντου Δήμου Αρταίων και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2018 - 2019 (και προαίρεση καυσίμων Δήμου Αρταίων), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα, ..... (27/11/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Συνοπτικό Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη προμηθευτών: «για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών, για τις ανάγκες του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ στις πόλεις της Πρέβεζας και της Ηγουμενίτσας». Προϋπολογισμός: 7.862,90€ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.),9.750,00€ με Φ.Π.Α. 24%.  Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 01/01/2018 εως 31/05/2018 ή την εξ..... (27/11/2017)

περισσότερα »

4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης: Διαγωνισμός για την παροχή «Σίτισης Ιατρών»

Προκηρύσσει Α ́ Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Σίτισης Ιατρών» (CPV55320000-9, Υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων), για τις ανάγκες των Π.Ε.Δ.Υ. – Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 για ένα χρόνο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,συνολικού προϋπολογισμού 680.000,00€ με Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υπ..... (23/11/2017)

περισσότερα »

Υποδιεύθυνση Προμηθειών ΕΑΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια αντιβαλλιστικών κρανών

Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, που αφορούν στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τις διαγωνιστικές διαδικασίες στο ∆ημόσιο, Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) διακηρύσσει ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ιαγωνισμό με ανοικτή επισπευσμένη διαδικασία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια αντιβαλλιστικών κρανών, συνολικού προϋπολογισμού εννιά εκατομμυρίων εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ(€ 9...... (23/11/2017)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια συστήματος, "Επέκτασης - παραμετροποίησης του ήδη εγκατεστημένου συστήματος προσωπικού κ μισθοδοσίας ΥΠΑ"

Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, για την προμήθεια συστήματος, "Επέκτασης - παραμετροποίησης του ήδη εγκατεστημένου συστήματος προσωπικού κ μισθοδοσίας ΥΠΑ". Τα είδη και οι επί μέρους ποσότητες του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας. Γίνονται δεκτές προσφορές μ..... (23/11/2017)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ: Διαγωνισμός για την «Προμήθεια κεφαλής κάμερας για το τμήμα ενδοσκοπήσεων».

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  Σε εκτέλεση του (β) σχετικού, τη διενέργεια διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’:81/2017, για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης), προς «Προμήθεια κεφαλής κάμερας για το τμήμα ενδοσκοπήσεων». Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί..... (23/11/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»:Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr, του συστήματος, ύστερα από προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121, του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ..... (23/11/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ: Διαγωνισμός για την απευθείας ανάθεση διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ Κ Α Λ Ε Ι Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο της παρούσης και  επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας-δεμάτων καθώς και δεμάτων που μεταφέρονται εντός ψυγείου των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Άρτας, για το έτος 2018, όπως την καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο συμπληρώνοντας το συνημμένο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς στο..... (22/11/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για τις εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ             Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τις εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών (νέο), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των εργασιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 29.930,50  € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδ..... (22/11/2017)

περισσότερα »

AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ: Διαγωνισμός για την προμηθεία δύο (2) επιβατικών οχημάτων τύπου τζιπ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη προμηθευτή δύο (2) επιβατικών οχημάτων τύπου τζιπ, C.P.V. : 34113100-3,για τα τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (59.520,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ή σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000,00 €), προ Φ.Π.Α., τα οποία θα διατεθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό τ..... (22/11/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ             Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υλικών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 11.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ο..... (21/11/2017)

περισσότερα »

4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου - προμηθευτή για την εγκατάσταση αυτόματων  πωλητών στις Μονάδες Υγείας  – Π.Ε.Δ.Υ. και στα Π.Ε.Δ.Υ. – Κέντρα Υγείας, αρμοδιότητας της 4ηςΥγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (CPV42930000-4, Μηχανήματα φυγοκέντρισης, στίλβωσης και αυτόματοι πωλητές), ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και των παρακάτω Παραρτημάτων της: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β–ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ..... (17/11/2017)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ: Διαγωνισμοί για τις προμήθειες φαρμακευτικού Υλικού

Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.  Υποβολή προσφορών μέχρι την 23 Νοε 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μμ, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).    ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́αριθμ. 116/2017 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́αριθμ. 115/2017 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́αριθμ. 114/2017 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́αριθμ. 113/2017 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́αριθμ. 112/2017 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́αριθμ. 111/2017 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υ..... (17/11/2017)

περισσότερα »

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός ετήσιας επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και ακτινολογικών οστικής πυκνότητας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και ακτινολογικών οστικής πυκνότητας των Π.Ε.Δ.Υ. – Μονάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015,προϋπολογιζόμενης δαπάνης 249.000,00 € με Φ.Π.Α.,με δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης μονομερής παράτασης ποσού 62.250,00 € και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα ..... (17/11/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ : Διαγωνισμός για την προμήθεια Εκατόν σαράντα δύο (142) Στρατιωτικών Σκύλων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τριών (3) ετών, για την προμήθεια εκατόν σαράντα δύο (142) Στρατιωτικών Σκύλων Φρούρησης - Ανίχνευσης - Έρευνας και Διάσωσης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 229.032,26€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 284.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Τιμή μονάδος ΣΣ 2.000,00 € με ΦΠΑ.    Ως κριτήρ..... (10/11/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ             Διακηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων (για την 1η ομάδα – ξυλεία), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υλικών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 2.028,95 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ..... (10/11/2017)

περισσότερα »

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια γαντιών νιτριλίου

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια γαντιών νιτριλίου για την Κ.Υ. του ΕΚΑΒ. Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 18424300-0. Προσφορές υποβάλλονται για όλο τον αριθμό του προϊόντος. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 199.853,28 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 161.172,00 ΦΠΑ €:36.681,28). Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβαση..... (09/11/2017)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: Διαγωνισμός για την Ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργων

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  ΚΑΛΕΙ   Τις αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρείες, με δυνατότητα διαμεσολάβησης πρακτόρων και ασφαλιστικών συμβούλων- ασφαλιστικοί πράκτορες - ενώσεις ασφαλιστικών πρακτόρων, που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν.Δ 400/70 (ΦΕΚ 10Α), του Ν. 1569/1985 (ΦΕΚ 183Α) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και οι οποίες είναι ενταγμένες στο Σ.Α.Π. ( φιλικός διαγωνισμός) να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την ..... (08/11/2017)

περισσότερα »

98 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για τις Εργασίες Συντήρησης - Επισκευή (Ηλεκτρικού Δικτύου) Οικίσκων στο ΚΥΤ ΜΠΟΡΙΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι το 98 ΤΜΧΕΘ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, όπως ορίζει το άρθρο 96 του (α) σχετικού, που θα αφορά στην εκπόνηση μελέτης για την εκτέλεση του έργου: "Εργασίες Συντήρησης - Επισκευή (Ηλεκτρικού Δικτύου) Οικίσκων στο ΚΥΤ ΜΠΟΡΙΑΣ" Μετά από τα παραπάνω σας αποστέλλουμε συνημμένα, την υπ' αρίθμ 4/2017 προκήρυξη που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό..... (08/11/2017)

περισσότερα »

98 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την "Μελέτη Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ"

Σας γνωρίζουμε ότι το 98 ΤΜΧΕΘ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, όπως ορίζει το άρθρο 96 του (α) σχετικού, που θα αφορά στην εκπόνηση μελέτης για την εκτέλεση του έργου: "Μελέτη Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ"   Μετά από τα παραπάνω σας αποστέλλουμε συνημμένα, την υπ' αρίθμ 2/2017 προκήρυξη που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό..... (08/11/2017)

περισσότερα »

98 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την Μελέτη Επισκευής Ηλεκτρικού Δικτύου στο ΚΥΤ ΜΠΟΡΙΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι το 98 ΤΜΧΕΘ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, όπως ορίζει το άρθρο 96 του (α) σχετικού, που θα αφορά στην εκπόνηση μελέτης για την εκτέλεση του έργου: "Μελέτη Επισκευής Ηλεκτρικού Δικτύου στο ΚΥΤ ΜΠΟΡΙΑΣ"   Μετά από τα παραπάνω σας αποστέλλουμε συνημμένα, την υπ' αρίθμ 3/2017 προκήρυξη που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό..... (08/11/2017)

περισσότερα »

98 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την Συντήρηση Ηλεκτρικού Δικτύου και Μεταφορά Ηλεκτρικού Πίνακα στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι το 98 ΤΜΧΕΘ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, όπως ορίζει το άρθρο 96 του (α) σχετικού, που θα αφορά στην προμήθεια υλικών - παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου: "Συντήρηση Ηλεκτρικού Δικτύου και Μεταφορά Ηλεκτρικού Πίνακα στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ"   Μετά από τα παραπάνω σας αποστέλλουμε συνημμένα, την υπ' αρίθμ 1/2017 προκήρυξη που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό..... (08/11/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"- Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ": Διαγωνισμός Για την προμήθεια - εγκατάσταση Μακροσκοπικής Τράπεζας επεξεργασίας ιστοπαθολογικών παρασκευασμάτων με καθοδικό απαγωγό αναθυμιάσεων (DOWN DRAFT)

Για την προμήθεια - εγκατάσταση Μακροσκοπικής Τράπεζας επεξεργασίας ιστοπαθολογικών παρασκευασμάτων με καθοδικό απαγωγό αναθυμιάσεων (DOWN DRAFT) του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (06/11/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου Ηγουμενίτσας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου Ηγουμενίτσας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου...... (03/11/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα.

ΤΕΙ Ηπείρου: Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα...... (03/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΑΡΤΑΣ..... (03/11/2017)

περισσότερα »

8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «VIII ΜΠ ΗΠΕΙΡΟΥ» :Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών

Σας γνωρίζουμε ότι η  8η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία Πεζικού (8 Μ/Π ΤΑΞ), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (γ) σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού που θα αφορά στην προμήθεια: «Νωπών κρεάτων – πουλερικών καθώς και παρασκευασμ­άτων αυτών, για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων - Υπηρεσιών της ( Λέσχες Αξιω­ματικών, Στρατιωτικό Πρατήριο) των Φρουρών Ιωαννίνων, Πωγωνίου, Κόνιτσας, Φιλιατών και Άρτας».   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ    ..... (31/10/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" -Γ.Ν.∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ":Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Συνοπτικό Ανοικτό διαγωνισμό (Αρ. ∆ιακ.21/2017), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ τουΓ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων» και του Γ.Ν.∆.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»(CPV:79132000-8), προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.800 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 10..... (30/10/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ : Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ   ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ» Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια υλικών εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ν.Αιγαίου(Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου).Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εξήντα μία χιλιάδων ..... (30/10/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΕΠΙΝΩΤΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ» Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια υλικών εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας(Επινώτιων Πυροσβεστήρων) Περιφέρειας Ν.Αιγαίου(Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου). Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €..... (30/10/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»: Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121, του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08 -2016). Η περίληψη του διαγωνισμού έχει δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΔΔΣ) της Εφημερ..... (30/10/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΗΣΕΑΣ: Επαναληπτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Υλικά Αναισθησίας και Ανάνηψης) του ΓΕΕΘΑ

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει 2ο Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Aνοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, Συμφωνία Πλαίσιο 4ετούς Διάρκειας, Ετών 2016-19, για την Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Υλικά Αναισθησίας και Ανάνηψης) του ΓΕΕΘΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψηςπροσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικούπροϋπολογισμού: πεντακοσίων πενήντα μία χιλιάδων και εννιακόσιων σαράνταδύο ευρώ (551.942,00 €) άνευ Φ.Π.Α.    ..... (30/10/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία:Διαγωνισμός Προμήθεια Ελαιολιπαντικού LUBRICATING OIL AIR - CRAFT TURBINE ENGINE

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου χρονικής διάρκειας 2 ετών για την προμήθεια ελαιολιπαντικού LUBRICATINGOILAIR- CRAFTTURBINE ENGINE, NSN: 9150 01 476 1074.  Αντικείμενο του διαγωνισμού :Προμήθεια Ελαιολιπαντικού LUBRICATING OIL AIR - CRAFT TURBINE ENGINE, NSN: 9150 01 476 107, προς κάλυψη αναγκών ΓΕΣ - ΓΕΝ - ΓΕΑ.  Συν..... (30/10/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός «Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP)»

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.  Αντικείμενο του διαγωνισμού :«Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP)».  Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 216.000,00 € [ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, συμπεριλ..... (30/10/2017)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ: Διαγωνισμός για την Προμήθεια « ∆ύο Κρυπτών Αποθήκευσης, Ραδιοφαρμάκου και Ραδιενεργών Καταλοίπων με τα ∆ιαμερίσματα και την Θωράκιση Μολύβδου»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Σε εκτέλεση του (β) σχετικού, τη διενέργεια διαγωνισμών, υπ’αριθμ’: 106/2017, για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης), προς προμήθεια «∆ύο Κρυπτών Αποθήκευσης, Ραδιοφαρμάκου και Ραδιενεργών Καταλοίπων με τα ∆ιαμερίσματα και την Θωράκιση Μολύβδου».  Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο αποκλ..... (30/10/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την προμήθεια Συγκροτήματος Εικονοθέτη προς Κάλυψη Αναγκών ΥΑΕ

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού:Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια Συγκροτήματος Εικονοθέτη προς Κάλυψη Αναγκών ΥΑΕ (Υπηρεσία Αεροπορικών Εκδόσεων).   Αντικείμενο του διαγωνισμού :Προμήθεια Συγκροτήματος Εικονοθέτη προς Κάλυψη Αναγκών ΥΑΕ (Υπηρεσία Αεροπορικών Εκδόσεων).  Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 80.645,16€ [ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ ..... (30/10/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για τη διαχείριση «Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)»

Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ ́ αριθμ. 32/17 διαγωνισμού– τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16 – με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για τη διαχείριση «Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)» του 251 ΓΝΑ, με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 26η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ.  Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα ..... (30/10/2017)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: Διαγωνισμός για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ελαστικών

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ασχολούμενοι με το αντικείμενο της παρούσης, όπως προσκομίσουν στην υπηρεσία μας έγγραφη προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτά αποτυπώνονται στο συνημμένο Πίνακα και τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στην προσφορά των ενδιαφερομένων. Με τις αριθμ.10/74/09-12-2016 & 10/04/22-02-2017 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε και τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας έτους 2017. Με την αριθ..... (30/10/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό νέο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας έτους 2017, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 28.784,78€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Τρίτη 07-11-2017..... (27/10/2017)

περισσότερα »

29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑ ΕΤΣ»: Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες των Μονάδων στην ΠΕ Ροδόπης

Σας γνωρίζουμε ότι η Ταξιαρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια: "Νωπών οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες των Μονάδων στην ΠΕ Ροδόπης" Κατόπιν του παραπάνω, σας αποστέλλουμε συνημμένα, την υπ' αριθμ. 04/2017 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείμενο προς δημοσίευση στον Τύπο, που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό και παρακαλούμε:   Τα Εμπορικά Επιμελητήρια Κομοτηνής -Ξάνθης - Έβρου..... (25/10/2017)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών για την προμήθεια "Συστήματος καταγραφής και ελέγχου χρόνου εργασίας του προσωπικού της ΥΠΑ".

Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, για την προμήθεια ανταλλακτικών για την προμήθεια "Συστήματος καταγραφής και ελέγχου χρόνου εργασίας του προσωπικού της ΥΠΑ". Τα είδη και οι επί μέρους ποσότητες του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας. Γίνονται δεκτές προσφορές..... (24/10/2017)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση Η/Υ και του Computer Room

Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, για την προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση Η/Υ και του ComputerRoomτης Υπηρεσίας. Τα είδη και οι επί μέρους ποσότητες του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'  της παρούσας. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των αιτούμενων ειδών...... (24/10/2017)

περισσότερα »

Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού "ΘΗΣΕΑΣ": Διαγωνισμός για την προμήθεια εκποίησης υλικών Στρατού Ξηράς κ Ελληνικής Αστυνομίας

Διακηρρύσουμε   πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (Κάτω των ορίων) (Αριθμό Διακήρυξης: (418/2017), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την εκποίηση υλικών του Στρατού Ξηράς και της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα "Γ", συνολικού προϋπολογισμού εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000,00€), μη συμπεριλαμβανομέ..... (24/10/2017)

περισσότερα »

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια Προϊόντων Καθαριότητας

προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Προϊόντων Καθαριότητας» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας - Π.Ε.Δ.Υ., των Μονάδων Υγείας -Π.Ε.Δ.Υ. και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε.Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 39830000-9), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα εννέα χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (49.048,62€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης έως του ποσού των 12.262,16 € με κριτήριο αξιο..... (24/10/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ [ Κ.Α.Υ.Φ.]: Διαγωνισμός για την προμήθεια αλεύρων κατηγορίας 1./ Τ70% και 2./ Π55%

Το Ανοικτό Κατάστημα της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών - στον Κορυδαλλό - (Κ.Α.Υ.Φ) διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας , α./ κατηγορίας τύπου Τ70% κοινό αλεύρι & β./ κατηγορίας Π55% ζαχαροπλαστικής για την κάλυψη των αναγκών σε άλευρα του κρατικού αρτοποιείου της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – Κ.Α.Υ.Φ.  Η ημερομηνία ανάρτησης της δια..... (23/10/2017)

περισσότερα »

Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών: Έρευνα αγοράς για την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης του προηγούμενου διαγωνισμού για την προμήθεια "κλιματιστικών μηχανημάτων"

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προτίθεται, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να διενεργήσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με συμφωνία – πλαίσιο για την προμήθεια «Κλιματιστικών Μηχανημάτων» για τις ανάγκες φορέων του Δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών διενεργεί έρευνα αγοράς για την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης το..... (20/10/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια δοχείων απορριμμάτων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια δοχείων απορριμμάτων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υλικών κάθε ομάδας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 9.969,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την ..... (20/10/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση φωτοτυπικών μηχανημάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : “για την προμήθεια και τοποθέτηση φωτοτυπικών μηχανημάτων ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2017”, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́ και στο Παράρτημα Έ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.  Προϋπολογισμός: 12.096,77€ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.),15.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%.  Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για..... (20/10/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ             Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Αμβρακικού, Δ.Ε. Φιλοθέης και Δ.Ε. Ξηροβουνίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υλικών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του..... (19/10/2017)

περισσότερα »

Γ.Ε.Ν: Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός σκάφους τύπου Rhib

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια ενός (1) Σκάφους Τύπου Rhib (μετά μηχανής) σε ρόλο Medevac. Η τιμή του υπό προμήθεια είδους θα προσφέρεται σε ΕΥΡo χωρίς ΦΠΑ. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές...... (19/10/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»: Διαγωνισμός για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (KAE1611) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, ως εξής: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8)Πιθανή ποσότητα 42.500 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης (36.129,03 € προ ΦΠΑ) 44.800,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, ΒΕΝΖΙΝΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (CPV 09132100-4) Πιθανή ποσότητα 140 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης (161,29 € προ ΦΠΑ) 200,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%   Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. Με κριτήριο κατακύρωσης το ΜΕ..... (16/10/2017)

περισσότερα »

98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ»: Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.)

Αφού ελήφθησαν υπ’ όψη οι διατάξεις των (α) και (β) σχετικών, για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.)/ Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Προσφύγων και Μεταναστών στο Στρατόπεδο «ΥΠΛΓΟΥ (ΠΖ) ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ» της Νήσου Λέσβου, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευτικές – προσφυγικές ροές) και λαμβανομένων υπόψη των λόγων εθνικής α..... (16/10/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας κλιματιστικών

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει: Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : "για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου ( split ) ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2017". Προϋπολογισμός: 24.596,77 Ευρώ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 30.500,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. Τόπος υποβολής προσφορών : Τμήμα Προμηθειών, Διοικητήριο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΑΡΤΑ. Ημ/νία Διαγωνισμού: ..... (12/10/2017)

περισσότερα »

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια Φωτοτυπικών, Πολυμηχανημάτων , Εκτυπωτών και Σαρωτών - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό του άρθρου 117  του Ν.4412/2016 για την Ανάδειξη προμηθευτή, Φωτοτυπικών, Πολυμηχανημάτων, Εκτυπωτών και Σαρωτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Ηπείρου -  ∆υτικής Μακεδονίας Συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (74.200,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ή πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτών (59.838,71 €), προ Φ.Π.Α., τα οποία θα..... (09/10/2017)

περισσότερα »

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών απόβλητων

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχουπαροχής υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών απόβλητων (cpv90520000-8) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, του ΚΥ ΣΟΧΟΥ και του ΚΥ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 330.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 0846), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για ένα (1) έτος σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014. Το Νοσοκομείο ..... (11/10/2017)

περισσότερα »

4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Β' Επαναληπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών πλύσης ακάθαρτου ιματισμού

προκηρύσσει Β’ Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή «Υπηρεσιών πλύσης ακάθαρτου ιματισμού», (CPV983110006) για τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας –Π.Ε.Δ.Υ. και των Κέντρων Υγείας-Π.Ε.Δ.Υ., σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εφτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ενενήντα εφτά λεπτά (57.976,97€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με δυνατότητα παράτασης τηςσύμβαση..... (11/10/2017)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων υγειονομικών υλικών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Σε εκτέλεση των (β) και (γ) σχετικών, τη διενέργεια διαγωνισμών, υπ’ αριθμ’:92/2017, για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης), προς προμήθεια αναλώσιμων υγειονομικών υλικών.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ  ..... (11/10/2017)

περισσότερα »

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ: Διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλώσιμου οφθαλμολογικού υλικού

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Αναλώσιμου οφθαλμολογικού υλικού (cpv 33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά),Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 279.876,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 225.707,00 ΦΠΑ : 54.169,68€). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες . Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα για τρί..... (11/10/2017)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: Ορθή Επανάληψη για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ελαστικών

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ασχολούμενοι με το αντικείμενο της παρούσης, όπως προσκομίσουν στην υπηρεσία μας έγγραφη προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτά αποτυπώνονται στο συνημμένο Πίνακα και τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στην προσφορά των ενδιαφερομένων. Με τις αριθμ.10/74/09-12-2016 & 10/04/22-02-2017 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε και τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας έτους 2017. Με την αριθ..... (09/10/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Άρτας: Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου για την στέγαση Δ.Ι.Ε.Κ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και την συνέχιση αυτού με Δημοπρασία με προφορικές προσφορές μέχρι αναδείξεως του τελευταίου μειοδότη για την μίσθωση ακινήτου στο Δήμο Αρταίων για τη στέγαση του Δ.Ι.Ε.Κ του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης 7.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι τιμή έναρξης μειοδοτικής δημοπρασίας 600,00€ (αντίτιμο μηνιαίου μισθώματος ).Η διάρκεια μίσθωσης είναι τρία(3) έτη .   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ  ..... (09/10/2017)

περισσότερα »

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια επίπλων

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016  για την ανάδειξη προμηθευτή, επίπλων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Ηπείρου -∆υτικής Μακεδονίας συνολικού προϋπολογισμού είκοσι εννιά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα Ευρώ (29.980,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ή είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατό εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (24.177,42€), προ Φ.Π.Α., Τα οποία θα διατεθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό της ..... (09/10/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρoνικών Υπολογιστών και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμο

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Ανοικτό, κάτω των ορίων, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια Ηλεκτρoνικών Υπολογιστών και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας [C.P.V. : 30237300-2], συνολικού προϋπολογισμού εκατό δεκαεπτά χιλιάδων εκατό πενήντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (117.156,45) προ ΦΠΑ ή εκατό σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εβ..... (09/10/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια, παραμετροποίηση και εγκατάσταση συστημάτων τηλεδιάσκεψης και λοιπού εξοπλισμού

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Ανοικτό, κάτω των ορίων, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια, παραμετροποίηση και εγκατάσταση συστημάτων τηλεδιάσκεψης και λοιπού εξοπλισμού [ CPV : 32232000-8, 48000000-8, 31154000-0 ] για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού ενενήντα μία χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και τριών λεπτών (91.129,03) προ ΦΠΑ ή εκα..... (06/10/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων (επιβατικά)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Διακηρύσσει νέο επαναληπτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια οχημάτων (επιβατικά) Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 32.240,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Παρασκευή 27-10..... (05/10/2017)

περισσότερα »

Π.Ε. Άρτας: Διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Τη δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (4.600,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω KAE του οικονομικού έτους 2017 για την ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΛΠ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (05/10/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Άρτας: Διαγωνισμός για την προμήθεια Τροφίμων

Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού  κάτω των ορίων για την προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας και του τμήματος αρμοδιότητάς του : Ξενώνας Ψυχαργώς, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  204.751,16 € συμπερ. ΦΠΑ  , για ένα (1) έτος. Αναθέτουσα Αρχή/Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού:   Γ.Ν. Άρτας , Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Τμήμα Οικονομικό, Γραφείο Προμηθειών, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λόφος Περάνθης 1, Τ.Κ. 47100,  Άρτα, ΤΗΛ. 2681361128, ΦΑΞ 2681021414, Ηλεκτ..... (05/10/2017)

περισσότερα »

ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ- ΤΕΥΧΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Οι σύνδεσμοι/επιμελητήρια παραλήπτες του παρόντος δελτίου παρακαλούνται για την ενημέρωση των επιχειρήσεων –μελών σας. Παρακαλούμε οι σχετικοί πίνακες να διαβιβάζονται αυτούσιοι, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μην χάνουν τις προθεσμίες αναζητώντας πληροφορίες, που αναφέρονται σ’ αυτούς. Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr/bg60...... (04/10/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου “για την συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης του ΤΕΙ Ηπείρου”

Προκήρυξη Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου “για την συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης του ΤΕΙ Ηπείρου”..... (03/10/2017)

περισσότερα »

700 Στρατιωτικό Εργοστάσιο: Ετησιας συντήρηση-πιστοποίηση επτά αναλκυστήρων

700 Στρατιωτικό Εργοστάσιο: Ετησιας συντήρηση-πιστοποίηση επτά ανελκυστήρων..... (02/10/2017)

περισσότερα »

ΓΝΝΠ "Αγ. Παντελεήμων"- ΓΝΔΑ "Αγ. Βαρβάρα": Συνοπτικός Επαν/κος Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών "Τεχνικού Ασφαλείας"

ΓΝΝΠ "Αγ. Παντελεήμων"- ΓΝΔΑ "Αγ. Βαρβάρα": Συνοπτικός Επαν/κος Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών "Τεχνικού Ασφαλείας"..... (02/10/2017)

περισσότερα »

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ): Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ενδυμάτων εργασίας διαφόρων τύπων

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ): Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ενδυμάτων εργασίας διαφόρων τύπων ..... (02/10/2017)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου: Διενέργεια ΠΜΔ ειδών εστίασης, καθαριότητας, απορυπαντικών ΨΠΒΘ4690ΒΞ-Φ1Ψ

Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου: Διενέργεια ΠΜΔ ειδών εστίασης, καθαριότητας, απορυπαντικών ΨΠΒΘ4690ΒΞ-Φ1Ψ..... (02/10/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη Επαναληπτικού, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια Βασικών Α’ Υλών (Δοχεία συσσωρευτών), για την Κατασκευή Συσσωρευτών 12VX140AH

Προκήρυξη Επαναληπτικού, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια Βασικών Α’ Υλών (Δοχεία συσσωρευτών), για την Κατασκευή Συσσωρευτών 12VX140AH..... (02/10/2017)

περισσότερα »

ΕΡΤ Α.Ε.: Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 104 ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΕΡΤ Α.Ε.: Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 104 ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ..... (02/10/2017)

περισσότερα »

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ Δ.37/17 για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικού LUBRICATING OIL AIR-CRAFT TURBINE ENGINE, NSN : 9150 01 476 107

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ Δ.37/17  για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικού LUBRICATING OIL AIR-CRAFT TURBINE ENGINE, NSN : 9150 01 476 107..... (02/10/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για την ανάδειξη προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων θέρμανσης

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για την ανάδειξη προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων θέρμανσης ..... (29/09/2017)

περισσότερα »

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.55/17 -Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP – 8 (NATO F – 34)

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.55/17 -Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP – 8 (NATO F – 34)..... (29/09/2017)

περισσότερα »

Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια Ραμμάτων & Παροχετεύσεων (ΠΠΥΥ 2015) 6ΣΠΔ4690ΒΞ-ΦΟΖ

Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια Ραμμάτων & Παροχετεύσεων (ΠΠΥΥ 2015) 6ΣΠΔ4690ΒΞ-ΦΟΖ..... (29/09/2017)

περισσότερα »

Δενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 32/17 -Διαχείρηση επικίνδυνων ιατρικών αποβλύτων

Ανάδειξη αναδόχου για τη διαχείριση «Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)» του 251 ΓΝΑ [Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) και Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)]...... (29/09/2017)

περισσότερα »

ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ: Διαγωνισμός για την προμήθεια των εφοδίων των κλιμάκων Ι του ΓΚΤΕΔ

   ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ Ι ΤΟΥ ΓΚΤΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ) ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (ΠΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ. Ανακοινώνεται ότι θα διενεργηθεί από το ΕΚΕΜΣ, Στρατόπεδο "ΣΑΚΕΤΤΑ Β" στο Βύρωνα (Καρέας), ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη..... (26/09/2017)

περισσότερα »

Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ : Διαγωνισμός για την μίσθωση και εκμετάλλευση του Κυλικείου της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ στο Μαρούσι.

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) σύμφωνα με την αριθμ.29/31.08.2017 ( Θέμα 1.5) (ΑΔΑ:6ΨΚΜ46Ψ8ΧΙ-ΗΣΦ) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής, γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διενέργεια δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα, για την ανάδειξη αναδόχου «ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ», προθεσμίας διενέργειας τουλάχιστον είκοσι (..... (26/09/2017)

περισσότερα »

Γ.Ε.Ν: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Ιχθυοτροφείου για την εκμίσθωση του Ιχθυοτροφείου «ΠΑΠΑΣ»

Το Ταμείο Εθνικού Στόλου, οδός Φειδίου 10, Αθήνα προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση του Ιχθυοτροφείου «ΠΑΠΑΣ» εκτάσεως 4.500 στρεμμάτων περίπου, το οποίο βρίσκεται στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ ΑΡΑΞΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ, για τρία(3) έτη. Η μίσθωση αρχίζει ακριβώς από την 1ηΝοεμβρίου 2017 και λήγει την τελευταία μέρα του Οκτωβρίου 2020.    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (26/09/2017)

περισσότερα »

Π.Γ.Ν.Α.Χ.Ε.Π.Α: Διαγωνισμός για την προμήθειας Κοχλιακών Εμφυτευμάτων

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι τη διενέργεια ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας Κοχλιακών Εμφυτευμάτων (cpv 33185200-2, Κοχλιακά Μοσχεύματα),με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής, προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού   211.536,00 €, (ΚΑΕ 1311) συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Το Νοσοκομείο μπορεί να κάνει χρήση δικαιώματος προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράταση..... (26/09/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την τεχνική υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : “για την ανάδειξη αναδόχου για την τεχνική υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2017”, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́ και στο Παράρτημα Έ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.  Προϋπολογισμός: 9.677,42€ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.),12.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%.  Η χρονική διάρκεια της..... (14/09/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν Άρτας: Διαγωνισμός για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού»

 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω  των ορίων  για την Ανάδειξη Αναδόχου για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού»  για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, Δ. Σ. 92 / 2017 ,      συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 151.299,84  € συμπερ. ΦΠΑ  για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.   Αναθέτουσα Αρχή/Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Γ.Ν. Άρτας , Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Τμήμα Οικον..... (13/09/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την προμήθεια κολλών αναφοράς με ειδική σήμανση

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : “για την προμήθεια κολλών αναφοράς με ειδική σήμανση για τις ανάγκες των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου”, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́ και στο Παράρτημα Έ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. Προϋπολογισμός: 3.225,81 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.),4.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%. Η χρονική διάρκεια της σύμβαση..... (07/09/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : “για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου”, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́ και στο Παράρτημα Έ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. Προϋπολογισμός: 4.838,71 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 6.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι..... (04/09/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο επαγγελματικών πλυντηρίων ρούχων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : “για την προμήθεια δύο επαγγελματικών πλυντηρίων ρούχων για τις ανάγκες της φοιτητικής εστίας του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, ΠΔΕ 2017”, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́ και στο Παράρτημα Έ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.  Προϋπολογισμός: 4.838,71€ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.),6.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%...... (01/09/2017)

περισσότερα »

ΧX ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ»: Διαγωνισμός για την εγκατάσταση αυτομάτων μηχανημάτων πώλησης

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 09/2017  Σας γνωρίζουμε ότι η Μεραρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα (α) έως(θ) σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στη μίσθωση χώρου για την εγκατάσταση αυτομάτων μηχανημάτων πώλησης, για τις ανάγκες των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων – Στρατιωτικών Καταστημάτων ΠΕ ∆ράμας – Καβάλας.  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 12 Σεπ 17, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Καβάλας από την ..... (31/08/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό

Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ ́ αριθμ. 29/17 διαγωνισμού – τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με αντικείμενο την «Επισκευή Τριών (3) Τεμαχίων FLIRINFRAREDTURRET, P/N:46426276 AB-01, CAGE CODE: F6170, Ε/Π SUPERPUMA», με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 28η Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ.  Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορ..... (31/08/2017)

περισσότερα »

Π.Ε. Άρτας: Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (από 01-01-2018 έως 31-08-2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (30-11-2019), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 24001/11-6-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1449/Β ́/14-6-2013). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV : 60130000-8 (Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (30/08/2017)

περισσότερα »

Δ Ε Υ Α Ρ: Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΔΕ ΡΟΔΟΥ»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου κ. Αλέξανδρος Μανωλάκης, διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΔΕ ΡΟΔΟΥ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.400,00€ χωρίς τον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά χωρίς ΦΠΑ αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρον..... (28/08/2017)

περισσότερα »

Γ.Ε.Ν: Διαγωνισμός για την προμήθεια Δύο Βυτιοφόρων Οχημάτων Μεταφοράς Καυσίμων και Ενός Εκσκαφέα - Φορτωτή

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε   Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο δύο (2) ετών, με αντικείμενο την «Προμήθεια Δύο (2) Βυτιοφόρων Οχημάτων Μεταφοράς Καυσίμων και Ενός (1) Εκσκαφέα - Φορτωτή, επ΄ ωφελεία εγκαταστάσεων ΝΚ/ΝΑΤΟ, Απαλλασσομένου ΦΠΑ και Κρατήσεων Δημοσίου και Ταμείων ΠΝ», σύμφωνα με τα παραρτήματα της παρούσας. Αντιπροσφο..... (28/08/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την προμήθεια Νευροχειρουργικού Μικροσκοπίου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), για την προμήθεια ενός (1) Νευροχειρουργικού Μικροσκοπίου της Νευροχειρουργικής Κλινικής του 251 ΓΝΑ. Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή).  Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας θέματος ανέρχεται στο ποσό των 180.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή στο ποσό των 22..... (28/08/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου “για την συντήρηση δικτύων ύδρευσης και κλιματισμού Ηγουμενίτσας ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2017”.

Προκήρυξη Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου “για την συντήρηση δικτύων ύδρευσης και κλιματισμού Ηγουμενίτσας ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2017”...... (25/08/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Άρτας: Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για « Υπηρεσίες διάθεσης τοξικών αποβλήτων εκτός από ραδιενεργά απόβλητα και μολυσμένο έδαφος (Μολυσματικά)»για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας

Γ.Ν. Άρτας: Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω  των ορίων  για την Ανάδειξη Αναδόχου για « Υπηρεσίες διάθεσης τοξικών αποβλήτων εκτός από ραδιενεργά απόβλητα και μολυσμένο έδαφος (Μολυσματικά)»για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας..... (24/08/2017)

περισσότερα »

ΝΙΜΤΣ: Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια Ακτινολογικού συγκροτήματος

ΝΙΜΤΣ: Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια Ακτινολογικού συγκροτήματος..... (23/08/2017)

περισσότερα »

ΝΙΜΤΣ: Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τη προμήθεια δύο (2) Χειρουργικών Τραπεζών (μία ορθοπεδική και μία γενικής χρήσης)

ΝΙΜΤΣ: Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τη προμήθεια δύο (2) Χειρουργικών Τραπεζών  (μία ορθοπεδική και μία γενικής χρήσης)..... (23/08/2017)

περισσότερα »

ΝΙΜΤΣ: Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΚτινοσκοπικού Μηχανήματος C-ARM

ΝΙΜΤΣ: Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΚτινοσκοπικού Μηχανήματος C-ARM..... (23/08/2017)

περισσότερα »

ΝΙΜΤΣ:Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια Κεντρικού Σταθμού και πέντε (5) Monitors για Παπακλίνια Παπακολούθηση Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

ΝΙΜΤΣ:Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια Κεντρικού Σταθμού και πέντε (5) Monitors για Παπακλίνια Παπακολούθηση Μονάδας Εντατικής Θεραπείας..... (23/08/2017)

περισσότερα »

ΝΙΜΤΣ: Διαγωνισμός για την Προμήθεια δύο πλήρων συστημάτων ΠΥΡΓΩΝ ΛΑΠΑΡΑΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΝΙΜΤΣ: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια δύο πλήρων συστημάτων ΠΥΡΓΩΝ ΛΑΠΑΡΑΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ..... (23/08/2017)

περισσότερα »

ΝΙΜΤΣ:Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ..... (23/08/2017)

περισσότερα »

Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια αναλώσιμων υγειονομικών υλικών: Συλλέκτες & σάκοι συλλογής, παροχέτευσης & εξοπλισμοί

Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια αναλώσιμων υγειονομικών υλικών: Συλλέκτες & σάκοι συλλογής, παροχέτευσης & εξοπλισμοί..... (22/08/2017)

περισσότερα »

Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη για το έργο «Πραγματοποίηση εργασιών για την ενεργοποίηση του Θεραπευτικού Τμήματος Θαλάμου Ιωδίου του εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του 424 ΓΣΝΕ

Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη, στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για το έργο «Πραγματοποίηση εργασιών για την ενεργοποίηση του Θεραπευτικού Τμήματος Θαλάμου Ιωδίου του εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του 424 ΓΣΝΕ, χρηματικού ύψους 17.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων»...... (22/08/2017)